Рефераты по математике

Екінші ретті қисықтар

26 Ноября 2013, реферат

Рост популярности сети Интернет и быстрая эволюция обозревателя ресурсов от простейшего средства для просмотра статичного содержимого до богатейшей платформы для публикации документов, коллективной работы, мультимедиа, электронной коммерции и т.д. были очень впечатляющими. Обозреватели, постоянно предоставляющие пользователям все новые возможности по поддержке передовых веб-технологий сыграли в этом развитии ключевую роль.

Екінші ретті қисықтар (парабола)

09 Декабря 2012, реферат

Парабола(грек. Parabole) – тік дөңгелек конустың төбесі арқылы өтпейтін және кез келген жанама жазықтығына параллель болатын жазықтықпен сол конустың қиылысу сызығы. Парабола – жазықтықтың М(х, у) нүктелер жиыны, осы жиыннан F(p/2,0) анықталған нүктесіне дейінгі ара қашықтық r=FM (Парабола фокусы) D1D1 анықталған түзуіне дейінгі ара қашықтыққа (d=DM) тең (Парабола директрисасы).

Елементи теорії кореляції

23 Октября 2013, курсовая работа

Мета: формування базових знань з основ застосування ймовірнісно – статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних економічних задач.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
- використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання щодо застосовування статистичних методів для дослідження економічних явищ;
- проаналізувати та сформулювати постановку економічної задачі з використанням найпростіших кореляційних методів;

Еркін, сырғанақ және тұрақты векторлар

21 Сентября 2014, реферат

Кейде, векторлар ретінде “барлық” тең бағытталған кесінділер жиыны орнына осы жиынның әлдебір өзгертілген түрін (факторжиынын) айтады. Осылайша «еркін» (барлық ұзындықтары мен бағыттары бірдей векторларды бір (толықтай бірдей) деп қарастырады), «сырғанақ» (еркін мағынасы байынша тең векторларды егер бас нүктелері мен соңғы нүктелері бір түзудің бойында жатса) және «тұрақты» векторлар (іс жүзінде бағытталған кесінділердің бас нүктелері әр-түрлі болса – векторлар тең емес деген сөз).

Жалпы білім беретін орта мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері

17 Апреля 2014, доклад

Жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарты төмендегі қызметтер түрлерін:
• барлық азаматтардың бірдей мүмкіндікте сапалы білім алуын;
• Қазақстан Республикасында білім кеңістігінің бірдейлігін;
• білім алушының шамадан көп жүктемеден, олардың психикалық және физикалық денсаулығын сақтауын қорғауды;
• білім беру бағдарламаларының жалпы білім берудің әр сатысындағы сабақтастығын, кәсіптік білім алу мүмкіндігін;
• білім алушының әлеуметтік қорғалуын;
• педагогтардың әлеуметтік және кәсіби қорғалуын қамтамасыз етеді.

Жаңалыққа қарай батыл қадам немесе математиканы үйретудің тиімді жолдары туралы

15 Марта 2014, доклад

Қазіргі кезде көкірегімде жүретін сұрақ «Еркіндікті пайдаланудың нәтижесіне сыни көзбен қарап, оны дұрыс бағалай білеміз бе?». Шынымен-ақ әлі де мұғалімдер мен мектеп басшыларының ішінде дәстүрлі сабақ түрлерін «дұрыс», «жоғары деңгейде өтті» деп бағалайтындар көптеп кездеседі. Олар, Джон Дьюи айтқандай, сынып бөлмесіндегі парталар қатарында орнаған әскери тәртіп пен арнайы рұқсат арқылы орындалатын қимыл оқушының еркіндігін тежеп, оның дамуына кедергі жасайтынына сенбейді. Осы пікірді қолдай келе, оны дәлелдеу үшін мен жаңаша оқыту принципіне негізделген және дәстүрлі сабақтарды бір-бірімен салыстырар едім.

Жоғары ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

17 Января 2015, курсовая работа

Негізгі ұғымдар.Белгісіз функция мен оның туындысына салыстырғанда сызықты ( бірінші дәрежелі) екінші ретті теңдеуді екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу деп атайды

Загадка чисел Фибоначчи

18 Июня 2014, реферат

Объект исследования:
человек, математические абстракции, созданные человеком, изобретения человека, окружающий растительный и животный мир.
Предмет исследования:
форма и строение исследуемых предметов и явлений.
Цель исследования:
изучить проявление чисел Фибоначчи и связанного с ним закона золотого сечения в строении живых и неживых объектов,
найти примеры использования чисел Фибоначчи.

Загальна характеристика позакласної роботи з математики

04 Апреля 2014, курсовая работа

Дана тема на сьогоднішній день актуальна, так як позакласна робота допомагає вчителю не тільки формувати знання, вміння, навички з математики, а й розвивати логічне мислення, пам'ять, підвищує інтерес до предмета. Також позакласна робота допомагає перевіряти свої сили, математичні здібності і усвідомлювати роль і значимість даного предмета і глибше його розуміти.
Об’єкт дослідження - процес навчання математики.
Предмет дослідження - методика організація проведення позакласної роботи з математики.
Мета дослідження - розробити і науково обґрунтувати методику організації проведення позакласних заходів з математики.

Загрузка производственных мощностей

27 Мая 2013, курсовая работа

Целью написания данной работы является знакомство и реализация существующих моделей оптимального использования производственных мощностей.
Задачи, решаемые в данной работе:
1) изучить существующие модели и методы оптимизации использования производственных мощностей;
2) провести численную реализацию рассматриваемого задания данными методами;

Задача линейного программирования и анализ ее решения

07 Октября 2013, задача

Вопрос 1. Задача линейного программирования.
Линейное программирование решает задачи, относящиеся к таким сферам человеческой деятельности, как промышленное производство, военное дело, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение.

Линейное программирование- это наука о методах исследования и отыскания максимума и минимума линейной функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения.

Линейность – свойство математических выражений и функций. Выражение ax+by, где a и b некоторые постоянные, называется линейным, относительно переменных x и y.

Задача Ердеша-Морделла

04 Ноября 2013, курсовая работа

Нерівність Ердеша - Морделла (нерівність Ердеша - Морделла - Барроу) - планіметричне твердження, що встановлює зв'язок між відстанями від точки всередині трикутника до його сторін з відстанями від тієї ж точки до вершин трикутника.

Задача Иосифа Флавия

27 Ноября 2012, реферат

Задача основана на легенде, что отряд Иосифа Флавия, защищавший город Йодфат, не пожелал сдаваться в плен блокировавшим пещеру превосходящими силам римлян. Воины, в составе сорока человек, стали по кругу и договорились, что каждые два воина будут убивать третьего, пока не погибнут все.

Задача квадратичного программирования и её решение симплекс-методом

16 Октября 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение задачи квадратичного программирования, а также рассмотрение ее решения симплекс-методом.
Объектом исследования является метод квадратичного программирования.
Предметом исследования является пример, рассмотренный во второй части данной курсовой работы.

Задача коммивояжера

19 Марта 2013, курсовая работа

Изучены эвристический, приближенный и точный алгоритмы решения ЗК.Точные алгоритмы решения ЗК – это полный перебор или усовершенствованный перебор. Оба они, особенно первый, не эффективны при большом числе вершин графа.
Предложен собственный эффективный метод решения ЗК на основе по-строения выпуклого многоугольника и включения в него центральных вершин (городов).
Проведён анализ наиболее рациональных методов решения ЗК и определены области их эффективного действия: для малого числа вершин можно использовать точный метод лексического перебора; для большого числа вершин рациональнее применять метод ветвей и границ или метод автора работы (Анищенко Сергея Александровича).
Изучены практические применения ЗК и задачи с переналадками, сводимые к ЗК.
Приведены тексты программ, позволяющие решить ЗК различными методами.

Задача о раскрое

03 Июня 2012, реферат

Задача оптимального раскроя материалов заключается в определении наиболее рационального способа раскроя имеющегося материала (бревна, стальные полосы, кожа и т.д.), при котором будет изготовлено наибольшее количество готовых изделий в заданном ассортименте или будет достигнуто наименьшее количество отходов.

Задача по "Математике"

30 Марта 2013, задача

Даны вершины треугольника АВС:. Найти:
уравнение стороны AB;
уравнение медианы AM;
уравнение высоты CD;
длину высоты CD;
координаты точки D;
уравнение прямой CF, проведенной из вершины C параллельно стороне АВ.

Задача по «Высшей математике»

10 Июня 2014, задача

Задание 1. Решить систему линейных уравнений:
По формулам Крамера.
Методом Гаусса
Решение.
Решим систему линейных уравнений по формулам Крамера:

Задача по системному анализу

03 Сентября 2013, контрольная работа

Работа содержит условие и решение задачи коммивояжера с матрицей расстояний.

Задача потребительского выбора

28 Ноября 2012, курсовая работа

Таким образом, целью данной курсовой работы является изучение потребительского выбора.
Задачи, стоящие перед нами в процессе выполнения работы, следующие:
всесторонне рассмотреть задачу потребительского выбора, ее составные части, дать их краткую характеристику;подвести итоги проделанной работы.

Задачи в обучении математике

17 Ноября 2015, курсовая работа

Между математической наукой и математикой учебным предметом существует глубокое внутреннее единство, которое в целом определяется логикой самой науки. Однако это не исключает, а предполагает различие между ними. Наиболее существенное различие между ними заключается, во-первых, в том, что если цель науки – открытие новых закономерностей, то учебная дисциплина преследует педагогические цели обучения и воспитания. Во-вторых, математическая наука способна развиваться неограниченно, в то время как для предмета обучения должны быть указаны “пределы” его предложения в том или ином курсе. И, наконец, если структура науки определяется внутренней логикой ее предмета, то при построении математики как учебного предмета теории и разделы выстраиваются вряд, удобный для лучшего усвоения курса.

Задачи линейного программирования

05 Сентября 2014, реферат

Бурное развитие информационных технологий сместило многие акценты в развитии науки. В математике повысилась роль численных методов решения прикладных задач. Эти методы в сочетании с мощью современной вычислительной техники позволяют решать такие задачи, которые еще 50 лет назад не поддавались исследователям. Широкий класс задач, связанных с применением численных методов, - класс оптимизационных задач. Первое упоминание о математических методах в эффективном управлении производством принадлежит советскому математику Л. В. Канторовичу и датируется 1938 годом. За разработку теории линейного программирования академик Л. В. Канторович в 1975 г. получил Нобелевскую премию в области экономики (совместно с Т. Купмансом).

Задачи на составление уравнений

26 Мая 2013, реферат

Задачи на движение.
1. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 94км, отправились одновременно навстречу друг другу пешеход и велосипедист. Скорость пешехода на 16 км/ч меньше скорости велосипедиста. Найти скорость каждого, если известно, что встретились они через 4ч и пешеход сделал в пути получасовую остановку.
2. От пристани против течения реки отправилась моторная лодка, собственная скорость которой 10 км/ч. Через 45 минут после выхода у лодки испортился мотор, и лодку течением реки через 3 часа принесло обратно к пристани. Какова скорость течения реки?

Задачи по "Высшей математике"

22 Августа 2013, задача

Решить систему линейных уравнений:
методом Крамера,
методом Гаусса,

Задачи по "Математике"

29 Ноября 2012, задача

Работа содежрит задачи по дисциплине "Математика" и их решения

Задачи с "астрономическими" числами

17 Октября 2013, статья

На уроках математики с большими числами ученики знакомятся в 4 классе, когда изучают класс миллионов и класс миллиардов. Но так как классы чисел миллиардом не заканчиваются, школьники начинают придумывать названия следующим классам самостоятельно. Что бы названия не были ошибочными, на внеклассных занятиях можно по подробнее рассказать о больших числах: как их называют, в каких науках они используются и что конкретно измеряется этими числами.

Закон больших чисел. Критерий однородности Смирнова

09 Июня 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является углубление теоретических знаний с курса «Теория вероятностей и математическая статистика», а именно, по теме: «Закон больших чисел» и «Критерий однородности Смирнова»; развить навыки самостоятельной работы; приобрести навыки самостоятельной работы с необходимыми литературными источниками; научится применять теоретические знания для решения практических заданий.

Закон больших чисил

31 Марта 2013, контрольная работа

Не стоит думать, что там, где речь идет о случайных событиях бесполезно искать какие-то закономерности - случай он и есть случай. Существует несколько групп случайных явлений, в которых закономерности уже обнаружены и изучены, оценивать и сравнивать прогноз развития событий в этом случае можно и нужно. Само понятие "вероятность" нередко определяют как количественную меру возможности реализации интересующего нас случайного события.

Законы распределения непрерывной случайной величины

30 Сентября 2013, лекция

1. Равномерный закон распределения.
2. Нормальный закон распределения.
2.1. Интегральная и дифференциальная функции распределения. Вероятность попадания в заданный интервал.
2.2. Вычисление вероятности заданного отклонения.
2.3. Правило трех сигм.
3. Показательный закон распределения.
3.1. Интегральная и дифференциальная функции распределения.
3.2. Числовые характеристики.
3.3. Функция надежности.

Законы распределения случайных величин и их применение

08 Января 2014, реферат

1. Случайные величины.
2. Равномерное распределение.
3. Биномиальное распределение.