Рефераты по математике

Рим цифрларының қолданылуы

08 Октября 2013, статья

Рим цифрлары– сандарды белгілеу үшін қолданылатын таңбалау жүйесінің дәстүрлі аты. Рим сандары жүйесі ондық разрядтар мен олардың жартысы үшін айрықша таңбалар енгізуге негізделген: Рим сандары — таңбалау жүйесінің сандарды белгілеу үшін қолданылатын дәстүрлі атауы. Б.з.б. 500-жылдар шамасында этрускілерде пайда болып, Ежелгі Римде қолданылған. Рим Цифрлары жүйесі ондық разрядтар мен олардың жартысы үшін айрықша таңбалар енгізуге негізделген: Кез келген натурал сан осы цифрларды қайталау арқылы жазылады. Егер бұл жағдайда үлкен цифр кіші цифрдың алдында тұрса, онда олар өзара қосылады (қосу принципі), ал егер кіші цифр үлкен цифрдың алдында тұрса, онда кіші цифр үлкен цифрдан алынады (азайту принципі).

Розвиток компетентностей і творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках математики

15 Июня 2014, курсовая работа

Сучасне інформаційне суспільство неможливо уявити без інформаційних та комунікаційних технологій, які забезпечують і підтримують інформаційні процеси. Саме тому виникла необхідність впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери діяльності: у виробництві та керуванні технологічними процесами, у сучасному мистецтві, у торгівлі, сфері послуг та побуті, у медицині, а також у системі освіти.
Необхідним став пошук нових форм і прийомів навчання, в тому числі і при вивченні математики. І це зрозуміло: у школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості.

Розвиток логіко-математичної компитенції дошкільників

21 Сентября 2013, курсовая работа

Логіко-математична компетентність передбачає здатність здійснювати: класифікацію геометричних фігур; предметів та множин; серіацію за величиною, масою, об’ємом; розташуванням у просторі, часі; обчислення; вимірювання та ін. При цьому важливо не стільки наявність логіко-математичних знань, скільки здатність використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу пізнавальну активність, кмітливіть, гнучкість мислення, самостійність суджень. І якщо математичний аспект є традиційним і відпрацьованим у сучасній дошкільній теорії та практиці, то логічний є новим і мало задіяним. Адже логічне мислення в математиці має таке саме значення, як граматика у мові.

Розвиток математичних компетентностей учнів у позакласній роботі з математики

27 Ноября 2013, курсовая работа

Метою роботи є показати особливості формування математичних компетентностей учнів основної школи у процесі проведення позанавчальної роботи
Завдання дослідження.
1. Вивчити психолого-педагогічну, науково-методичну, навчальну літературу з предмету дослідження.
2. Визначити сутність поняття «математичні компетентності», їх види та форми
3. Показати основні напрямки позанавчальної роботи з математики в основній школі.
4. Розробити план та програму роботи математичного гуртка у 5-9 класах, сценарій математичної вікторини, завдання для шкільної олімпіади з математики.

Розв’язування фізичних задач із застосуванням теорії поля

14 Мая 2013, курсовая работа

Якщо в кожній точці певної просторової області (v) а то і всього простору задано значення скалярної величини U або векторної величини , то кажуть, що в області (v) (задано скалярне поле U або векторне поле). Поле температур, поле електростатичних потенціалів є прикладами скалярних полів. Поле швидкостей не стискуваної рідини (частот), поле електромагнітної індукції і т. д. – векторні поля.
Скалярне поле однозначно задається функціональною залежністю скалярної величини U=Uвід декартових координат є (v) точок області, де це поле задане.

Роль дидактической игры в формировании временных ориентировок

16 Февраля 2014, контрольная работа

С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, срывая листок календаря, ежеминутно, глядя на часы. Во времени живет и ребенок, поэтому программой воспитания и обучения в детском саду предусмотрено развитие у детей ориентировки во времени. Введение этого раздела обусловлено рядом причин. Детей знакомят с окружающим миром, в котором все события протекают во времени. Временные характеристики реальных явлений, их длительность, порядок следования друг за другом, скорость протекания, частоту повторений и ритм необходимо показывать и объяснять дошкольникам.

Роль и место наглядности в обучении математике в средней школе

03 Июня 2014, дипломная работа

Принцип – это регулятив деятельности, который является незыблемым и отличается от правила тем, что его нельзя нарушить ни при каких условиях, ибо он отражает фундаментальные основания мироздания, указывая на сущность определенных процессов.
Человечество, как совокупный субъект педагогической деятельности, в поисках наилучших средств наглядности прошло длительный путь от «мира чувственных вещей в картинках» Я.А. Коменского до мира бесчувственных виртуальных вещей компьютера. Первоначально человек учился у жизни, глядя на мир, слушая мир, осязая мир и через это делая его для себя очевидным. При этом перед ним возникало своеобразное смысловое несоответствие: «наглядность мира» при его неоглядности, бесконечности, возможности узнавать, помещая в разные отношения к себе как к человеку познающему.

Роль Лейбница в математике

02 Апреля 2013, реферат

Лейбниц не только является одной из центральных фигур в развитии логики. Его логическое наследие — поразительный феномен в истории мысли. Пожалуй, никто после Аристотеля не формулировал столь масштабных идей, важнейших для понимания содержания и формального аппарата логики, ее роли в человеческом знании. А его ориентация на математизацию, алгебраизацию и аксиоматизацию логики опередила время минимум на полтора столетия.

Роль математики в инженерном образовании

04 Июня 2013, реферат

В современной быстро меняющейся жизни очень важно не отстать от стремительного роста объема знаний. неизбежно встанет вопрос о необходимости пополнения своего образовательного багажа, а возможно и об освоении новой профессии. Естественно возникает вопрос, каким должно быть образование, чтобы идти в ногу со временем. Многие видные ученые считают, что таковым является фундаментальное образование, а основа фундаментального образования – образование математическое.

Роль математики в медицине

22 Марта 2012, реферат

Выдающийся итальянский физик и астроном, один из основателей точного естествознания, Галилео Галилей (1564-1642) говорил, что "Книга природы написана на языке математики". Почти через двести лет родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1742-1804) утверждал, что "Во всякой науке столько истины, сколько в ней математики". Наконец, ещё через почти сто пятьдесят лет, практически уже в наше время, немецкий математик и логик Давид Гильберт (1862-1943) констатировал: "Математика - основа всего точного естествознания".
Приведенные высказывания великих ученых дают полное представление о роли и значении математики во всех областях жизни людей.

Роль математики в медицине

01 Декабря 2013, реферат

При правильном применении математический подход не отличается существенно от подхода, основанного просто на здравом смысле. Математические методы просто более точны, и в них используются более чёткие формулировки и более широкий набор понятий, но, в конечном счете, они должны быть совместимы с обычными словесными рассуждениями, хотя, вероятно, идут дальше их.

Роль математики в профессии инженера

01 Октября 2014, реферат

Что бы ответить на поставленный вопрос, мы для себя должны уяснить несколько формулировок, что такое математика и что или кто такой инженер. Рассмотреть откуда появилась данная наука, как происходили ее процессы зарождения, становления. Узнать значение науки в современном мире. Также узнаем, что обозначает слово инженер, его цели, задачи.
Объединив, полученные знания мы сможем, понять какую роль математика играет в жизнедеятельности инженера, какие цели и задачи инженер решает с помощью данной науки.

Роль математики в современном мире

27 Февраля 2013, контрольная работа

Математика является экспериментальной наукой - частью теоретической физики и членом семейства естественных наук. Основные принципы построения и преподавания всех этих наук применимы и к математике. Искусство строгого логического рассуждения и возможность получать этим способом надежные выводы не должно оставаться привилегией Шерлока Холмса - каждый школьник должен овладеть этим умением. Умение составлять адекватные математические модели реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую часть математического образования.

Роль математики в современном мире

08 Сентября 2013, доклад

Математика – наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Академик Колмогоров А.Н. выделяет четыре периода развития математики: зарождение математики, элементарная математика, математика переменных величин, современная математика. Начало периода элементарной математики относят к VI-V веку до нашей эры. Был накоплен к этому времени достаточно большой фактический материал. Понимание математики, как самостоятельной науки возникло впервые в Древней Греции.

Роль математики в среднем профессиональном образовании

30 Сентября 2014, доклад

Подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий, является одной из основных задач образования.

Роль математики в химии

13 Октября 2014, реферат

Роль математики в современной науке постоянно возрастает. Это связано с тем, что, во-первых, без математического описания целого ряда явлений действительности трудно надеяться на их более глубокое понимание и освоение, а, во-вторых, развитие физики, лингвистики, технических и некоторых других наук предполагает широкое использование математического аппарата. Более того, без разработки и использования последнего было бы, например, невозможно ни освоение космоса, ни создание электронно-вычислительных машин, нашедших применение в самых различных областях человеческой деятельности.

Российский математик Буняковский Виктор Яковлевич

23 Марта 2014, лекция

Учёно-литературная деятельность Буняковского выразилась в ряде трудов, общее число которых свыше ста (см. составленный самим Буняковским «Liste des travaux mathematiques des Victor Bouniakowsky etc.», Санкт-Петербург, 1889); больше всего работал Буняковский по теории чисел и теории вероятностей. Ещё с самого начала своей педагогической деятельности Буняковский помещал статьи на французском языке в специальных изданиях, затем сделал перевод сочинений Коши о дифференциальном и интегральном исчислениях, причём присоединил к этому переводу свои примечания, а также составил, по поручению министерства народного просвещения, несколько учебных руководств по разным отраслям математики.

Ряды. Интегралы. Дифференцирование

29 Мая 2014, реферат

Задача нахождения неопределенного интеграла заключается в нахождении такой функции, производная которой равняется подынтегральному выражению. Данная функция определяется с точностью до постоянной, т.к. производная от постоянной равняется нулю.

Самостоятельная работа как прием формирования самооценки второклассников на уроках математики

16 Декабря 2012, дипломная работа

Цель исследования – разработать цикл самостоятельных работ по математике с заданиями для развития самооценки младших школьников и обосновать их эффективность.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Выполнить анализ психолого-педагогической и методической литературы, направленный на раскрытие смысла понятий «самооценка» и «самостоятельная работа», а также их взаимосвязи.
2. Выделить возрастные особенности развития самооценки младших школьников.

Самостоятельная работа на уроках математики как одна из форм развивающего обучения

05 Июня 2014, творческая работа

Окружающий нас мир настолько сложен и многогранен и не до конца изучен, что никто не вправе считать свое образование завершенным с окончанием средней школы и даже ВУЗа. Скорее, с этого оно только начинается. “Наука – дело не легкое. Наука пригодна лишь для сильных умов”, - сказал французский философ Мишель де Монтень. Это действительно так: как же долог и нелегок путь постановки вопроса до его решения, до получения результатов! Пройти его способен не каждый.
“Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью”, - сказал Л.Н.Толстой”. И с ним можно только согласиться, так как учащиеся прочно усваивают только то, что прошло через их усилие.

Самые выдающиеся математики Древней Греции

25 Января 2014, реферат

Каждый день на уроках математики мы узнаем о свойствах чисел и фигур, решаем задачи, а, вернувшись, домой, повторяем изученный материал и делаем домашнее задание. Главным проводником и помощником в изучении математики является учебник. О многом можно узнать из учебника: как складывать десятичные и обыкновенные дроби, как решать уравнения, как строить графики и т. д. Но про то, кем и когда были придуманы дроби, как и когда, возникли отрицательные числа - про все это в учебнике сказано, очень мало. Поэтому я решил посвятить свою работу вопросу о необходимости изучения исторического материала.

Сандарды байқау методикасы,аумақты өлшеуден алынған және олардың әсері

15 Января 2014, доклад

Өлшем бірліктерін байқау кезінде көп уақытты бірліктерді өлшеуге арналған практикалық жұмыстар өткізіледі. Мысалы, әр оқушыға дәптердәң, бір қағаздың, лентанын, кітаптың ұзындығын тап деп, ал шыққан нәтижені дәптерге жазу, сағат неше болғаның, жүктің массасын және т.б. Бұл ретте бір аумақты әр түрлі бірліктермен өлшеу керек: мысалы, сантиметермен содан дециметрмен және т.б. Шыққын нәтиженің жанына яғни санның,өлшемнің атын жазу керек. Мысалы, қиылған қағаздын ұзындығы : 1дм, 10см, 100мм,. деп жазылуы мүмкін.
Егер де оқушыларды осыған көңіл бөлдіріп оқытпаса (мысалы,2м 50см, 250см, 25дм) онда, олар осы сандарды әр түрлі деп санау мүмкін.

Свойства величины, особенности восприятия дошкольника

15 Апреля 2014, реферат

В первые семь лет ребёнок проходит через три основных периода своего развития, каждый из которых характеризуется определённым шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать мир. Эти периоды жизни ограничены друг от друга; каждый предшествующий создаёт условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно «переставляемы» во времени.

Связь уроков математики и трудового обучения в начальных классах

09 Июня 2014, реферат

Долгое время в школах существовала авторитарная система обучения и воспитания с жестким стилем управления, с использованием принудительных методов обучения, игнорированием потребностей и интересов школьников. Естественно, что она не могла создать благоприятные условия для внедрения идей на переориентацию обучения с усвоения знаний в целях развития личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. Ныне социальные запросы, предъявляемые к школе, диктуют учителю поиск новых форм обучения. Одной из таких актуальных проблем и является проблема взаимосвязанного обучения в начальной школе.

Сетевые задачи оптимизации

07 Мая 2013, доклад

Сетевая задача состоит в том, чтобы графически, наглядно и системно отобразить и оптимизировать последовательность и взаимозависимость работ, действий или мероприятий, обеспечивающих своевременное и планомерное достижение конечных целей. Для отображения и алгоритмизации тех или иных действий или ситуаций используются экономико-математические модели, которые принято называть сетевыми моделями, простейшие из них - сетевые графики. С помощью сетевой модели руководитель работ или операции имеет возможность системно и масштабно представлять весь ход работ или оперативных мероприятий, управлять процессом их осуществления, а также маневрировать ресурсами.

Символ Лежандра

28 Ноября 2013, курсовая работа

В годы Французской революции Лежандр, вместе с Лагранжем и Лапласом, активно участвовал в Комиссии по введению метрической системы, в частности, в измерении длины одного градуса между Дюнкерком и Барселоной для установления эталона метра.
1795: профессор Нормальной школы.
1799: заменил на посту экзаменатора Политехнической школы Лапласа, с которым он вместе преподавал ранее в Военной школе.

Симметрия в живой и неживой природе

05 Января 2014, научная работа

Симметрия является одной из наиболее фундаментальных и одной из наиболее общих закономерностей мироздания: живой, неживой природы и общества. Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого творчества. Знаменитый академик В.И. Вернадский считал, что «… представление о симметрии слагалось в течении десятков, сотен, тысяч поколений. Правильность его проверена коллективным реальным опытом и наблюдением, бытом человечества в разнообразнейших природных земных условиях. Этот опыт многих тысяч поколений ясно указывает на глубокую эмпирическую основу этого понятия и ее существование в той материальной среде, в которой жил человек, в биосфере.

Симметрия және бұру

12 Февраля 2014, реферат

Оқу- тәрбиелік мақсаты. Геометрия бөлімін геометриялық түрлендіру және орын ауыстыру түрін үйрету. Оқушы теориялық материалды, орын ауыстырулардың теоремаларын дәлелдеу, есептерді шешу, сонымен қатар қызықты есептерді шешуді үйренеді. Практикалық сабақтарда орын ауыстырудың анықтамасына байланысты есептерді шығару қиындық туғызады. Сондықтан негізгі мақсаты берілген тақырып орын ауыстыру, соның ішінде симметрия және бұру геометриялық есептерде қолданады. Сонымен қатар симметрия және бұру тақырыбына берілген есептер төмендегі мақсаттардан тұрады:

Симплекс метод

17 Января 2013, реферат

Работа посвящена наиболее распространенному методу решения задачи линейного программирования – симплекс-методу. Симплекс-метод является классическим и наиболее проработанным методом в линейном программировании.

Симплекс-метод

04 Января 2011, реферат

Математическое программирование является одним из разделов исследования операций – прикладного направления кибернетики, используемого для решения практических организационных задач. Задачи математического программирования находят применение в различных областях человеческой деятельности, где необходим выбор одного из возможных образов действий (программ действий).
Целью математического программирования является создание, где это возможно, аналитических методов определения решения, а при отсутствии таких методов – создание эффективных вычислительных способов получения приближенного решения.