Рефераты по литературе

Шпаргалка по дисциплине "Зарубежная литература"

23 Мая 2015, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Зарубежная литература".

Шпаргалки по детской литературе

20 Июня 2013, шпаргалка

1.Понятия “детская литература” и “детское чтение”: их взаимосвязь и различие. Специфика детской литературы. Авторская позиция в произведениях детской литературы. Функции детской литературы. Критерии систематики и варианты классификации детской литературы. Понятие о литературном жанре. Ведущие виды и жанры детской литературы.

Детская лит-ра - учебный предмет, изучающий историю лит-ры,которая изначально адресована детям, а также лит-ру, которая не будучи предназначенной детям, включена в круг детского чтения. (Минер).
Детское чтение-это произведение, изначально не предназначенное для детей. ( Сказки Пушкина)

Шәкәрім Құдайбердіұлы

07 Февраля 2014, реферат

Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) – ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық-саяси және әлеуметтік сыр-сипаттарын керебілуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Құнанбайдың Күнке деген бәйбішесінен туған, яғни

Шәкәрім Құдайбердіұлы

24 Апреля 2014, сочинение

Туған жері қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде 1858 ж. шілденің 11-де дүниеге келген. Оның әкесі Құдайберді Құнанбайдың үлкен бәйбішесі Күнкеден туған, Абаймен әкесі бір, шешесі бөлек.
Шәкәрім бес жасында оқуға беріліп, екі жылдай оқиды. Құдайберді отыз жеті жасында дүниеден өткенде, атасы Құнанбайдың тәрбиесінде болған Шәкәрім жетімдік тауқыметін тарта қоймаған. Алайда ақылды бала өсе келе тез ес жиып, жеті жасынан бастап өлең сөзге бейімділігін танытады.

Шәкәрім өлеңдерінің құрылысы

08 Июня 2013, реферат

Күні бүгінге дейін қазақ лирикасының тарихы мен жанрлық табиғаты турасында сөз қозғағанда, қазақ лирикасын қалыптастырушылардың бірі ретінде Абай дәстүрін жалғастырушы әрі ақындық мектебінің тікелей шәкірті Шәкәрім Құдайбердіұлының есімі ерекше ілтипатпен аталары рас. Оған басты себеп, ақынның поәзиялық шығармалары ұлттық әдебиетіміздегі лирика жанрының көркемдік биіктігін асқақтатып және қазақ лирика жанрын әлемдік үлгідегі туындылармен қатарластыра алған поэзиялық қуаты мен ақындық мұратына қатысты еді

Ыбырай Алтынсарин

03 Декабря 2013, реферат

Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраһим, 1841—1889) — қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы.
Туып-өскен жері — Қостанай облысының Қостанай ауданы, Арқарағай ауылы. Осы өңірде, Тобыл өзенінің жағасынан топырақ бұйырған.
1850 ж. Орынбор шекара комиссиясының қазақ балалары үшін ашқан мектебіне оқуға түседі. Мектепті бітірген соң, Орынбор шекара комиссиясында әскери старшина болып қызмет атқаратын үлкен әкесі Балғожа Жаңбыршыұлының хатшысы болады (1857—1859). Орынбор облыстық басқармасында тілмаштық қызмет атқарады.

Эволюция жанра оды в русской литературе XVIII - XIX вв

14 Октября 2013, реферат

В литературоведении проблемам, связанным с одическим творчеством поэтов, посвящено немало научных трудов. Большее внимание уделяется исследованию творчества М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина, однако исследователи, как правило, обращают внимание на идейный, стилистический уровень произведений, не ставя перед собой задачи проанализировать оду как жанр.
Вследствие того, что жанр оды на сегодняшний день теоретически не разработан, нам необходимо рассмотреть оду как жанровое образование, выделить ее жанрообразующие принципы, а также попытаться дать определение этой жанровой конструкции.

Эволюция комического в творчестве Владимира Высоцкого

26 Апреля 2014, курсовая работа

Сила Высоцкого – в смехе, в стремлении к жизни, в поразительном владении
русским языком. Сотни его произведений составили огромное полотно, достоверно
передающее процесс разложения современной ему действительности. Он прошел
нелегкий путь от художника нравов до народного поэта, постигшего связь пороков с
общественными условиями существования личности.

Эволюция лирического героя Сергея Есенина

16 Августа 2014, реферат

Цель нашей работы – показать, в чём своеобразие лирического героя С.Есенина и как он эволюционирует в течение творческого пути поэта.

Эволюция русского языка

24 Мая 2013, реферат

1) Происхождение русского языка
Современный русский язык по происхождению связан с общеславянским. На основе общеславянского языка образовались восточнославянский( древнерусский) язык, а также языки южнославянской группы( болгарский, сербский и др.) и западнославянской( польский, словацкий, чешский и др.).
На основе восточнославянского единого языка древнерусской народности возникло три самостоятельных языка: русский, белорусский и украинский, которые с образованием нации оформились в национальные языки

Эволюция русской женщины в творчестве В. Распутина

16 Января 2014, курсовая работа

Предметом исследования является процесс эволюции системы женских образов в художественных произведениях писателя.
Методологическая основа курсовой работы. Цель и конкретные задачи обусловили выбор методов, адекватных предмету исследования: комплексный подход к исследованию центральной в творчестве B.Г. Распутина системы образов женщин сочетает в себе элементы сравнительно-исторического, текстологического, культурно-исторического методов.

Эдуард Успенский

01 Декабря 2013, доклад

Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области.
Окончив школу, поступил в Московский авиационный институт. В студенческие годы начал заниматься литературным творчеством.
Творческий путь он начинает как юморист и в детскую литературу, как он считает, попал случайно.
Успенский получил широкую известность как автор детских книжек: «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Чебурашка и его друзья», «Наследство Бахрама», «Отпуск крокодила Гены». Образы придуманных им Чебурашки, крокодила Гены, и других героев любят дети нескольких поколений.

Экология природы и экология души

16 Марта 2014, реферат

Авторы, готовя данную работу, поставили перед собой следующие цели. Узнать:
а) а как в современной литературе (литературе XX в.) звучит тема защиты родной земли от разорения и гибели;
б) природы – от хищнического уничтожения и разграбления;
в) людей – от нравственного одичания и утери исторической памяти.
Иными словами, мы решили узнать, как связаны проблемы экологии природы и экологии человеческой души в литературе XX в. Ответы на эти вопросы мы нашли у известных писателей: Чингиза Айтматова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Алеся Адамовича.

Экономическая лексика в русском языке начала 21 века

19 Января 2014, курсовая работа

Цель работы – исследовать подсистему экономической лексики в русском языке начала 21 века.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
показать активные процессы в лексике современного русского языка;
рассмотреть активные процессы в словообразовании экономической терминологии;
Определить основные источники формирования лексики экономики на современном этапе развития общества.

Эксперимент в лексической семантике

20 Ноября 2012, доклад

Как и в прежние времена, основным методом исследования означаемого слова в лексической семантике остается интроспекция, то есть наблюдение семасиолога над теми ментальными объектами и процессами, которые связаны с данным словом в его собственном сознании.
Эксперимент в семантике служит для того, чтобы подтвердить или опровергнуть семантические гипотезы, выдвигаемые на основе наблюдений над употреблениями, которые признаются правильными.

Экспериментальное исследование развития творческого воображения у старших дошкольников посредством марийского народного фольклора

20 Июня 2014, курсовая работа

Актуальность темы исследования. Современное общество требует творческих, нестандартно мыслящих людей, которые будут направлять свою энергию на благо человечества. В связи с этим основной задачей современного образования является воспитание творческой, самостоятельной, свободной личности, так как именно такой человек определяет прогресс будущего. Творческое развитие личности в условиях целостного педагогического процесса - актуальная проблема современной науки и практики. В условиях гуманистической образовательной тенденции творческое развитие рассматривается как важнейшая задача, решение которой необходимо начинать с самого раннего возраста - дошкольного детства.

Экспесіўныя і экспрэсіўныя назвы

21 Июня 2014, курсовая работа

Беларуская і польская мовы ўваходзяць у сям’ю славянскіх моў. Блізкасць славянскіх моў, як і моў іншых моўных груп, тлумачыцца іх роднасцю поміж сабой. Пераважная большасць моў на зямлі мае падабенства з некалькімі іншымі мовамі. Падабенства моў у славян не з’яўляецца нейкім выключным дзівам у свеце, незвычайным падарункам славянскім народам ад гісторыі. Заўзятая цікавасць да роднай мовы і павага да мовы блізкіх суседзяў і адыграла ролю ў выбары тэмы маёй курсавой працы.
У мяне ўзнікла жаданне: параўнаць экспрэсіўныя назвы асоб у беларускай і польскай мовах. Праверыць, ці супалі формы такіх слоў, ці маюць яны аднолькавае значэнне, якая іх лексічная афарбоўка.

Эліза Ажэшка і Беларусь

23 Мая 2013, реферат

На адной з цэнтральных вуліц Горадні ўзвышаецца помнік нашай выдатнай пісьменніцы Элізе Ажэшцы. Зусім невыпадкова знайшла яна тут вечную прапіску. Усё жыццё «каралевы польскай прозы і пакутлівай праўды» (Францішак Багушэвіч) было звязана з гэтым старажытным беларускім горадам і яго блізкімі і далёкімі ваколіцамі.
На працягу стагоддзяў Горадню насялялі людзі розных нацыянальнасцяў і канфесій - беларусы, палякі, жыды, татары. Былі і расейцы, але пераважна настаўнікі, чыноўнікі, пачынаючы ад самога генерал-губернатара і заканчваючы паліцэйскім на скрыжаванні. У гэтым асяроддзі пісьменніца знаходзіла невычэрпную крыніцу сваёй творчасці, тут падгледжвала яна рэальныя сюжэты для апавяданняў, аповесцяў, раманаў. Родная беларуская зямля шчодра дарыла ёй радасць і пакуты, суцяшала яе веліччу наднёманскай прыроды, а мужны і цярплівы народ вучыў яе непакоры.

Элегия

19 Ноября 2012, реферат

. Эле́гия (др.-греч. ἐλεγεία) — жанр лирической поэзии; в ранней античной поэзии — стихотворение, написанное элегическим дистихом, независимо от содержания; позднее (Каллимах,Овидий) — стихотворение с характером задумчивой грусти.1

Элеттик менин энекем, Эч кимге аны тенебейм

12 Ноября 2012, сочинение

Жаралып бул дүйнѳгѳ келер замат,
Эненин жытын жыттап бѳбѳк жатат
Ошондо энекеси алдына алып,
Алгачкы эне сѳзүн баштап айтат:
“Балам сен,келечекке кадам койдуӊ

Эмиль Золя "Дамское счастье"

24 Февраля 2014, реферат

В романе Э. Золя «Дамское счастье» отражается концепция традиционного маркетинга. Согласно концепции маркетинга, для выполнения поставленных задач, фирме необходимо выявлять потребности целевых сегментов и воссоздавать их в своих товарах или услугах лучше, чем это делают конкуренты.

Эмоционально-экспрессивная лексика в рассказах М.Веллера "Легенды Невского проспекта"

30 Августа 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучить в рассказах М.Веллера "Легенды Невского проспекта" эмоционально-экспрессивносивную лексику.
Данная цель преусматревает решение следущих задач:
1) изучить теоретические основы категорий экспрессивности и эмоциональности.
2) осуществить анализ наиболее распространенных экспрессивных языковых средств в рассказах М Веллера "Легенды Невского проспекта".
3) обобщить результати проведенного анализа.
Источником языкового материала послужила книга М. Веллера "Легенды Невского проспекта".

Эпизоды "Слова о полку Игореве”, которые мне хотелось проиллюстрировать

11 Ноября 2011, творческая работа

Цели данной работы:
1. Познакомить с историей “Слова о полку Игореве”
2. Показать свое восприятие образов поэмы
3. Творчество

Эпитеты в сказках братьев Гримм в русских и немецких текстах

17 Ноября 2013, курсовая работа

Целью моего исследования является выявление особенностей использования эпитетов в русском и немецком языках в сказках братьев Гримм.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
изучение сказки как словесного искусства;
рассмотрение понятие эпитета и его употребление в сказках;
выявление эпитетов в сказках братьев Гримм в русском и немецком языках.

Эпитеты у Тютчева

26 Ноября 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы состоит в том, чтобы выявить функционально-эстетические особенности смыслового наполнения эпитетов, рассмотреть эпитет системно в поэтических текстах Ф.И.Тютчева.
Курсовая работа ставит следующие задачи:
Выявить структурно-семантические особенности использования эпитетов в поэтических текстах.
Исследовать функционально-семантическую нагрузку эпитетов в стихотворных текстах Ф.И.Тютчева.

Эпоха Возрождения

18 Декабря 2012, реферат

Цель работы:
1. Рассмотреть общую характеристику литературы эпохи Возрождения;
2. Рассмотреть литературу эпохи Возрождения в отдельных странах.
Задачи:
1. Определить понятие гуманизма в литературе эпохи Возрождения;
2. Рассмотреть литературу эпохи Возрождения в целом;
3. Рассмотреть становление литературы эпохи Возрождения в отдельных странах.

Эпоха Томаса Мора

16 Декабря 2010, реферат

В своих произведениях Мор предложил совершенно новые для его эпохи демократические начала организации государственной власти, поставил и решил с гуманистических позиций правовые проблемы.

Сформировавшиеся в период становления капиталистической формации, зарождения раннекапиталистических отношений взгляды Мора не утратили своего исторического значения. Его проект идеального государства вызывает и ныне острые столкновения мнений ученых различных стран. Жизнь и деятельность Томаса Мора, ученого, поэта, юриста и государственного деятеля, привлекает внимание многих исследователей.

Эпоха Томмазо Кампанеллы

16 Июля 2013, реферат

Греческий термин ou topos обозначает «место, которого нет». От этого слова сэр Томас Мор произвел слово «утопия» для обозначения идеального гуманистического общества. Его книга «Утопия» была напечатана на латинском языке в 1516 году, и в английском переводе в 1551. Мор писал в то время, когда социальные институты, сохранявшие общество Средних веков, начинали разрушаться.

Эрнест хемингуэй мужчины без женщин

30 Октября 2013, творческая работа

В двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чемодан.
За столом в глубине комнаты сидел маленький человечек. Над его головой висело чучело бычьей головы, сделанное в мадридской мастерской; стены были увешаны фотографиями в рамках и афишами боя быков.
Маленький человечек сидел и смотрел на Мануэля.

Эссе по зарубежному произведению: Бернс. Стихотворения

30 Сентября 2012, творческая работа

Признаюсь, поначалу я был несильно впечатлен творчеством Бернса, но чем глубже я погружался в его творчество, тем больше понимал, что оно, будто дорогой парфюм, первые ноты которого, кажутся резкими, а настоящая красота аромата раскрывается в средней ноте. Мне импонирует, что он пишет буквально обо всем: про мышь, дом которой разрушил его плуг или же «Элегия на смерть моей овцы, которую звали Мэйли». Также в каждом стихотворении Бернса присутствует колоссальное чувство любви к своему народу, да и ко всему живому в целом.Также примечательно, что его творчество наполнено юмором. Так, например, я не мог без улыбки читать стихотворение «Счастливый вдовец».