Рефераты по международным отношениям

Cущность и основные направления процесса глобализации

08 Апреля 2013, реферат

Со временем, особенно во второй половине прошлого века, взаимодополняемость и взаимозависимость, т.е. интернационализация экономик, стала нарастать, пока не приобрела в конце века глобальный характер. Тем не менее вся послевоенная экономическая история, т.е. история мировой экономики второй половины XX в. свидетельствует о неуклонной тенденции роста свободной торговли. Глобализация означает и усиление взаимосвязи национальной экономики с другими экономиками, следовательно, усиление воздействия внешнеэкономических связей на внутреннюю повседневную экономическую деятельность.

Islam and international terrorism

19 Декабря 2013, реферат

Актуальність дослідження обумовлена масштабністю проявів міжнародного тероризму у сучасному світі. Проблему співвідношення ісламу та міжнародного тероризму слід розглядати комплексно, враховуючи всі відповідні чинники.
Серйозні підстави для роздумів дає заява американців про те, що поточне століття пройде під знаком боротьби з тероризмом, стане тобто епохою антитероризму. Така постановка проблеми означає застосування традиційного підходу до її розв’язання: використання силових засобів боротьби, проте, як показує досвід чеченської, афганської та іракської воєн, це не лише не дає бажаного результату, а, навпаки, заганяє проблему вглиб.

Iмпорт електроніки

17 Марта 2013, курсовая работа

Дана тема є дуже актуальною. Обсяги міжнародної торгівлі в світі зростають. Україна стала членом СОТ. Все більше фірм виходять на міжнародні ринки та займаються зовнішньоекономічною діяльності.
Метою курсової роботи є опис зовнішньоекономічної операції

The history of Central Asia

17 Марта 2013, курсовая работа

The history of Central Asia has been determined primarily by the area's climate and geography. The aridity of the region makesagriculture difficult, and its distance from the sea cut it off from much trade. Thus, few major cities developed in the region. Nomadic horse peoples of the steppe dominated the area for millennia.

XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың басындағы Латын және Солтүстік Америкадағы халықаралық қатынас

19 Ноября 2013, реферат

Америка континентіндегі гегемонияны алу үшін АҚШ сол кезде өте танылған панамериканизм козғалысын (ол американдық мемлекеттердің қызығушылығының бірлігін уағыздаған) кең көлемде пайдаланды. 1869-1890 жылдары АҚШ алғашқы американаралық конференцияны шақырды. Онда 1910 жылы "Панамерикандық одақ" деген атауға өзгертілген жанында тұрақты коммерциялық бюро құрылған өзара - экономикалық ақпаратты алмасу мақсатында американ мемлекеттерінің Халықаралық Одағы құрылды.

XXI век: новые международные отношения

25 Мая 2012, реферат

За последний год в международных отношениях отчетливо проявились несколько тенденций, которые позволяют говорить о начале нового политического этапа. Период, сменивший эпоху холодной войны, закончен. Грядущие события едва ли возможно предсказать, однако основные факторы, которые определят будущее развитие, очевидны уже сейчас.

"Болонський процес» і його перспективи для українських студентів

26 Марта 2013, реферат

18–19 червня 1999 р. у Болонi ряд європейських міністрів освіти підписали спiльну заяву, яка згодом стала початком «болонського процесу» в європейській системі освіти. Згідно з цим загальноєвропейським документом, уряди країн Європейського Союзу оголосили про намір включити свої вузи до єдиної мережі освітніх закладiв і заохотити безприкладну міграцію студентів в Європі залежно від їхніх особистих інтересів, інтересів ринків праці, а також від вакансій в університетах, тематики лекцій, іміджу місцевої професури тощо.

«Больові точки» міжкультурних відносин у сучасному українському суспільстві

06 Января 2014, реферат

Поліетнічність все ж ускладнює суспільні відносини, оскільки етнічна динаміка і міжетнічна взаємодія реалізуються через суперечності між суб’єктами цих відносин у зв’язку з їх етноспецифічними і спільними потребами та інтересами. Такі суперечності формуються і проявляються практично в усіх сферах суспільного життя. В Україні вони тісно пов’язані зі специфікою політичних, етнодемографічних, етномовних, етносоціальних і міграційних процесів минулого й сучасності, особливостями вітчизняної економіки та політики, культури і суспільної свідомості та психології, історичної пам’яті населення, геополітичних викликів сучасності та з відмінностями орієнтацій населення різних регіонів.

«Новое мышление» во внешней политике СССР

03 Июня 2014, статья

«Новое политическое мышление» пришло в Россию с новым Генеральным секретарем, а именно Горбачевым М.С. Предположительно реформы и изменения, именуемые в то время перестройкой внутри страны, должны были вылиться из перестройки в отношениях с международным сообществом. Генеральный секретарь полагал это разумным начать преобразования внутри государства, закончив преобразования внешние. Следовательно первоочередным считалась острая необходимость в налаживании отношений с Западом.

Європейський банк реконструкції та розвитку

03 Апреля 2012, реферат

Актуальність теми дослідження. Міжнародні фінансові організації є найбільш активними рушійними силами у стимулюванні глобалізаційного розвитку. Діяльність глобальних фінансових інституцій, а саме Європейського банку реконструкції та розвитку є чинником, який суттєво впливає на розвиток економіки, реалізацію програм, спрямованих на ринкове реформування, структурну перебудову народного господарства та стабілізацію національної валюти. Отже, і виникає потреба в дослідженні діяльності ЄБРР, його впливу на розвиток процесів у міжнародному економічному середовищі.

Мета та завдання дослідження. Основною метою цієї роботи є аналіз і теоретичне осмислення цільової функції ЄБРР та механізму реалізації його діяльності, який певним чином визначає місце країн у глобальній економічній системі.

Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі товарами в системі СОТ

21 Октября 2013, курсовая работа

Актуальність даної теми є очевидною, оскільки від регулювання міжнародної торгівлі, в тому числі й товарами, напряму залежить успішний розвиток країн-учасниць не тільки СОТ, але й всіх країн, втягнутих в міжнародні відносини.
Розвиток сучасної світової системи торгівлі, яка за своїми ключовими параметрами, такими як кількість членів – 145, обсяг регульованого світового експорту – 95%, охоплення торговельних сфер (товари, послуги, права інтелектуальної власності), стала вже дійсно глобальною, суттєво впливає на механізми формування торговельних політик країн, їх зміст, методи реалізації, а отже і на увесь соціально-економічний розвиток національних господарств. Україна, знаходячись на основному етапі приєднання до Світової організації торгівлі також адаптує своє законодавство, технології створення і втілення в життя торговельної політики, вивчає потенційні можливості і загрози участі в СОТ, визначає пріоритети міжнародного торговельно-економічного співробітництва. В цьому контексті виключно важливим є розуміння не тільки основних інституційно-методичних засад регулювання міжнародної торгівлі, а й існуючих уніфікованих міжнародних правил торгівлі, напрямів їх вдосконалення, а також процесуальних механізмів функціонування системи.

Іран: у пошуках шляхів подолання міжнародної ізоляції

03 Мая 2012, курсовая работа

Іслам — одна з трьох «світових релігій», що займає за кількістю послідовників після християнства друге місце. За приблизними підрахунками загальна чисельність віруючих складає близько 800 мільйонів чоловік. Величезна кількість мусульман проживає у всіх країнах Північної Африки, у країнах Південно-Західної, Південної, Південно-Східної Азії. У таких країнах, як Афганістан, Пакистан, Іран, Ірак, Алжир, Індія, Індонезія, Бангладеш, Судан. іслам є державною релігією і його сповідують понад 80 відсотків населення

Історія створення Лісабонського договору

19 Ноября 2014, реферат

Початок ХХІ ст. став для Європейського Союзу непростим етапом у його історичному розвитку, позначившись багатьма суперечливими явищами і процесами. З одного боку, можна говорити про інтенсифікацію інтеграційної взаємодії в межах об’єднаної Європи, проявом чого стало ефективне впровадження спільної валюти й успішне завершення безпрецедентного розширення на схід Європи та частково південь Середземномор’я. З другого – Європейський Союз опинився перед новими викликами, які стосуються як поглиблення інтеграційних процесів, так і можливостей подальшого розширення.

Історія створення та розвитку, принципи діяльності, організаційна структура та фінансові продукти Групи Світового банку

01 Ноября 2015, реферат

Актуальність теми дослідження обумовлена ​​декількома обставинами.
· По-перше, із зростанням масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну в умовах все більш відкритою, інтегрованої, яка не визнає кордонів світової економіки, зростає і роль міждержавних організацій, у тому числі в сфері валютно-фінансових відносин.
· По-друге, з 1998 року Світовий банк починає грати все більш важливу роль у світовій економіці (особливо у сфері боротьби з бідністю), ніж МВФ.

Адам құқықтары туралы Билль

08 Октября 2013, реферат

Барлық адамдар тумысынан азат жəне қадір-
қасиеті мен кұқықтары тең болып дүниеге ке-
леді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан бе-
рілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық,
бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.

Адвокатура және нотариат

30 Сентября 2014, реферат

Адвокатураның қалыптасу жолы қиын болды жєне қоғам дамуының жекелеген кезеңінде адвокатура ұйымдары ќызметінің нысанын, тәсілдері мен әдістерін жетілдірудің сан түрлі жолдары іздестірілді.
1917 жылѓа дейінгі мерзімде кәсіби адвокатураның өмірге келуі Ресей империясындағы (ќұрамына Ќазаќстан кірген) зањдылыќтың ќалыптасу жєне даму тарихымен жєне 1864 жылѓы озыќ сот реформасының жүргізілуімен тыѓыз байланысты.

Аккредитивная форма расчетов и валютные риски

05 Декабря 2013, курсовая работа

Интенсификация процессов глобализации и региональной интеграции неразрывно связана с возникновением, укреплением и развитием хозяйственных связей между национальными экономиками разных стран. Важным фактором роста международной экономической активности является развитие международной торговли. Неотъемлемым компонентом экономики любого экономически развитого государства является внешнеэкономическая деятельность.
Внешнеэкономическая торговая деятельность подразумевает возникновение платежных обязательств между экспортерами и импортерами товаров. Выполнение подобных обязательств влечет возникновение международных расчетных отношений.

Аккультурация

23 Января 2014, реферат

Цель настоящего исследования заключается в анализе форм аккультурации и моделей освоения чужой культуры.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие конкретные задачи:
изучить литературу по теме исследования;
рассмотреть аккультурацию как процесс освоения чужой культуры:
исследовать основные формы аккультурации;

Актуальность внедрения опыта таможенных органов Республики Беларусь таможенными органами Российской федерации

07 Июня 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы состоит в рассмотрении международного опыта таможенных органов в части экономической эффективности их деятельности на примере Республики Беларусь и возможностью внедрения данного опыта Российской Федерацией.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач:
- усовершенствовать понятийный аппарат, связанный с темой и целью исследования;
- изучить мероприятия, проводимые таможенными органами Республики Беларусь;

Актуальные проблемы внутренней и внешней политики России в настоящее время

24 Апреля 2013, курсовая работа

Политика - это искусство управления государством, ведение государственных дел, сущность деятельности органов власти. Политика всегда отражает определенные интересы, обусловливается экономическим состоянием общества и является эффективной, если соответствует потребностям развития.

Американо-российские отношения в конце XX-XXI вв

05 Июня 2014, курсовая работа

Изменения, произошедшие в мире после окончания «холодной войны», носили поистине революционный характер. В последнее время эти изменения слишком часто воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Но и Россия, и США многое пережили и многим пожертвовали, чтобы эти драматические перемены в картине мира были необратимыми.
Хотя Россия и США уже не представляют реальной обоюдной угрозы, но они так и не стали партнерами в решении проблем, стоящих перед каждой из стран. «Позитивная конверсия» не завершена из-за серьезных разногласий и конфликтов интересов. Препятствуют взаимному пониманию и многие ошибочные представления друг о друге.

Американский образ жизни

07 Ноября 2013, доклад

Общеизвестно, что американцы энергичны, настроены на интенсивную работу. Этому способствует вся система образования и воспитания, существующая в США. Со школьной скамьи в американцах одобряется напористость, умение ставить цель и добиваться ее, поэтому в дальнейшем они жестко отстаивают интересы представляемых ими компаний. Для большинства американцев добиваться успеха, делать деньги - основной смысл жизни.

Аналіз ефективності заміни обладнання

23 Декабря 2013, курсовая работа

Компанія аналізує чи потрібно замінити існуюче у неї обладнання, яке прослужило вже 5 років, на нову автоматизовану модель з підвищеною швидкістю роботи.
Продукція, виготовлена ​​на цьому обладнанні, як очікується, залишиться прибутковою ще, принаймні, 10 років. Ринок збуту показує, що обсяг продукції, що продається, можна збільшити на 35%.
Старе обладнання може прослужити не більше 5 років до повного фізичного зносу, в той час як нове буде працювати ще 10 років до тих пір, поки його не доведеться списати.

Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності

16 Ноября 2013, реферат

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності – це комплексне вивчення діяльності суб’єктів ЗЕД за певний період часу з метою підвищення її ефективності.
Об’єктами аналізу виступають підприємства різних форм власності, регіони, галузі чи країни.
Існує декілька видів економічного аналізу ЗЕД:
1. попередній – застосовується на першому етапі управління, коли розробляють саме рішення про вихід на зовнішній ринок, він тісно пов'язаний із плануванням.

Аналіз міжкорейського конфлікту

29 Апреля 2014, доклад

Протистояння на Корейському півострові, починаючись як один з гарячих фронтів Холодної війни, перейшло у вигляді пережитку у пост біполярну епоху і донині залишається одним з ключових факторів напруженості в регіоні Північно-Східної Азії.
Конфлікт між Північною Кореєю і Південною Кореєю тривав з 25 червня 1950 по 27 липня 1953 (хоча офіційного закінчення війни оголошено не було). Часто цей конфлікт часів холодної війни розглядається як опосередкована війна між США c їх союзниками і силами КНР і СРСР

Аналіз сучасного стану міжнародного кредитування

20 Ноября 2013, реферат

Метою даної роботи є розгляд усіх аспектів, пов'язаних з міжнародним кредитуванням та його аналізом.
Для досягнення зазначеної мети, в роботі було поставлено та вирішено наступні задачі:
Розкрити теоретичні основи дослідження, міжнародного кредиту;
Розглянути сучасні особливості розвитку міжнародного кредитного ринку;

Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару

13 Декабря 2013, курсовая работа

Мета дослідження – визначити основні складові зовнішньоторговельної угоди з експорту вин з України.
Актуальність та мета курсової роботи зумовили постановку та вирішення наступних завдань:
– проаналізувати стан ринку марочних вин на сучасному етапі;
– визначити правові основи здійснення зовнішньоторговельної угоди з експорту марочних вин;
– скласти зовнішньоторговельний контракт з експорту марочного вина.

Анализ тенденции мирового тракторостроения

27 Сентября 2013, доклад

Динамичное развитие агропромышленного комплекса нуждается в постоянном совершенствовании средств производства, технологических процессов, внедрении достижений научно-технического прогресса.
Одной из важнейших задач является механизация сельскохозяйственного производства путем создания и внедрения высокопроизводительных, надежных и экономичных машин, способных агрегатироваться с широким комплексом орудий и обеспечивающих безопасность, комфортабельность условий труда, а также конкурентоспособность- на внешнем рынке.

Анализ актуальных проблем международной энергетической безопасности и роль Российской Федерации в их решении

24 Марта 2013, курсовая работа

Энергетика является одним из важнейших секторов экономики большинства стран, ее стабильность – неотъемлемая часть экономического роста. Происходящие в мире процессы глобализации, либерализации, нестабильность на рынке углеводородов, рост разрыва между растущим спросом и возможным предложением, политическая нестабильность многих регионов, а также проблемы энергетической бедности поставили тему энергетической безопасности на повестку дня.

Анализ влияния высоких технологий на экономическое развитие новых индустриальных стран

04 Февраля 2013, дипломная работа

Цель исследования заключается в определении влияния импорта технологий на подъем технического уровня производства, степени воздействия на структурные изменения в экономике и экспортный потенциал новых индустриальных стран. Исходя из поставленной цели, автор определил следующие задачи:
установить основные каналы передачи новых технологий новым индустриальным странам;
проанализировать комплекс условий, на которых осуществляется передача новых технологий и возникающие на этой основе противоречия;
Выявить проблемы и определить перспективы развития новых индустриальных стран.