Рефераты по инвестициям

Massimo Dutti у

14 Мая 2013, реферат

MASSIMO DUTTI - испанская марка, мировой бренд. Массимо Дути известна с 1985 года начинала свою работу как мужская марка, но со временем стала маркой и женской. Massimo Dutti занимает срендеценовой сегмент, ориентированная на жителей мегаполисов. Мировая сеть под брендом Масимо Дути - это свыше 450 магазинов в тридцати четырех странах мира - в Европе, Азии, Южной Америке и Африке.
Massimo Dutti умело сочетает изысканные ткани, натуральные материалы, инновационные решения с практичностью, удобством и качеством, создавая безупречный образ и максимум комфорта.

Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

01 Сентября 2013, реферат

Відповідно до закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р., під інвестиціями розуміються усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток, або досягається соціальний ефект.
Джерело інвестицій - фонд накопичення, або зберігаєма частина національного доходу, що спрямовується на збільшення і розвиток засобів виробництва, і фонд відшкодування, що використовується для відновлення зношених засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань.

Інвестиційна привабливість України

12 Мая 2013, доклад

Постановка проблеми. Як свідчить вітчизняний досвід, державних коштів та коштів вітчизняних підприємців бракує для подальшого швидкого та ефективного економічного розвитку нашої держави. Тому необхідним є залучення іноземних коштів, тобто іноземних інвестицій, які мають певні переваги перед вітчизняними інвестиціями та державним фінансуванням. Вони полягають у тому, що, по-перше, іноземні інвестиції – це додатковий капітал, залучений у країну для виробництва товарів і послуг, реалізації певних програм, а, по-друге – це надходження в державу нових технологій та застосування нових методів управління.

Інвестиційна даяльність

30 Ноября 2013, курсовая работа

Мета і завдання роботи. Метою роботи є поглиблення теоретичних засад та дослідження економічного обгрунтування процесу інвестиційного проектування на основі комплексного підходу до визначення рівня готовності промислових господарських комплексів щодо впровадження пропозицій інвестиційних проектів та економічної ефективності наслідків інвестування.

Інвестиційна привабливість Луганської області

22 Февраля 2014, контрольная работа

У січні 2011р. приріст промислової продукції порівняно з відповідним місяцем попереднього року становив 21,9%. Зростання обсягів виробництва одержано у добувній та переробній промисловості. Не досягнуто рівня виробниц-тва січня 2010р. підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем 2010р. зросло на 19,8%. Приріст одержано як на підприємствах з добування паливно-енергетичних корисних копалин – 19,8%, так і з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, – 29,8%. На підприємствах добувної промисловості видобуток готового вугілля збільшився проти січня 2010р. на 273 тис.т, або на 20,7%. Випуск продуктів збагачення, частка яких в обсязі готового вугілля становила 75,9%, збільшився на 12,4%, готового рядового вугілля – на 57,6%.

Інвестиційна привабливість Хмельницького регіону

07 Мая 2013, контрольная работа

Інвестиційна привабливість — це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки

Інвестиційна стратегія

01 Апреля 2014, реферат

Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних ресурсів (інвестицій) називають інвестиційною діяльністю.
Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення ефективного здійснення інвестиційної стратегії підприємства, яка досягається шляхом реалізації таких завдань:
1) досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства;
2) максимізація доходів (прибутків) від інвестиційної діяльності;
3) мінімізація інвестиційних ризиків;
4) забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Інвестиційна стратегія Одеської області на 2011 – 2015 роки

24 Июня 2014, реферат

Особливістю більшості відомих інвестиційних стратегій в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії є те, що вони роблять значний акцент на створенні і розвитку інфраструктури підтримки і обслуговування інвестицій із організацією широкого спектру послуг, покликаних допомогти інвесторам в аналізі інвестиційних рішень та гарантувати прозорість інвестиційного процесу. Важливим завданням інвестиційної стратегії є розповсюдження серед зацікавлених сторін інформації щодо країни, її макроекономічної ситуації, головних галузей промисловості, законодавства і процедур, що визначають інвестиційний процес, інвестиційних стимулів та іншої інформації, яка може полегшити процес ухвалення інвестором рішення про початок бізнесу або організації спільного підприємства.

Інвестиційний ринок та стадії його кон’юнктури. Інновації, як окремий об’єкт інвестиційної діяльності

25 Января 2013, контрольная работа

В системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку.

Інноваційна форма інвестицій

06 Февраля 2015, контрольная работа

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначає Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року №1560-XII (остання редакція від 22.12.2011), він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Іноземні інвестиції в Росії

26 Ноября 2013, реферат

Росія — індустріально-аграрна країна. У структурі економіки Росії переважає важка промисловість, особливо металургія, хімія, машинобудування та енергетика. Добре розвинута лісова промисловість: лісові ресурси Росії — найбільші у світі. Росія має також найбільші у світі розвідані запаси природного газу й другі за величиною запаси нафти. Великі родовища вугілля є в Республіці Комі, у Східному Сибіру й на Далекому Сході.

Історія створення і розвитку Шанхайської фондової біржі

20 Января 2014, реферат

В 1891 році розпочалося стрімке зростання цін на акції вугільних компаній. Закордонні підприємці, які за законами того часу, не могли купувати акції китайських емітентів, заснували Асоціацію шанхайських брокерів, через яку і купували необхідні цінні папери. В 1895 році набрали силу нові закони, котрі дозволяли купувати акції китайських компаній закордонним брокерам. Але до цього часу, Асоціація китайських брокерів довела свою ефективність і тому було прийнято рішення її не ліквідовувати. А вже через 9 років Асоціація китайських брокерів була перейменована в Шанхайську фондову біржу.
На початку 80-х років XX століття на ринку з'явилися облігації державної позики, а потім акції та облігації компаній, що створювалися в Шанхаї та інших містах. Нова Шанхайська біржа була сформована в 1990 році.

Аккредитив как средство осуществления безналичных платежей

03 Марта 2014, курсовая работа

Понятие аккредитив употребляется в широком и узком значении термина. В узком смысле (как форма безналичных расчетов и как определенное юридическое понятие) аккредитив представляет собой условное обязательство банка осуществить платеж третьему лицу (бенефициару), выданное по поручению клиента и на указанных им условиях. Условием вступления обязательств в силу является предъявление бенефициаром надлежащих документов, указанных в условиях аккредитива и ранее определенных клиентом в заявлении на открытие аккредитива. В широком смысле (как метод платежа) аккредитив охватывает весь комплекс взаимоотношений сторон внешнеэкономической сделки: продавца и покупателя (либо сторон иного основного договора, лежащего в основании аккредитива, например, подрядчика и заказчика), банка-эмитента, авизирующего банка, рамбурсирующего банка, а также перевозчиков, страховой компании и т.д.

Активизация инвестиционной деятельности предприятия на примере ФГУП «Воробьевское» Россельхозакадемии Воробьевского района Воронежс

11 Ноября 2014, дипломная работа

Объектом исследования в данном проекте является ФГУП «Воробьевское» Россельхозакадемии Воробьевского района Воронежской области. Предметом исследования выступает инвестиционная деятельность организации.
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
изучение и обобщение материалов периодической печати и научной литературы и правовых аспектов инвестиционной деятельности предприятий;
характеристика финансово-экономического положения ФГУП «Воробьевское»;

Активные операции инвестиционных компаний

23 Сентября 2013, доклад

Активные операции инвестиционных компаний специфичны и отличаются от подобных операций других кредитно-финансовых институтов. Основные денежные средства, вырученные от продажи собственных акций, инвестиционные компании обоих типов вкладывают в акции различных корпораций и компаний. 80% активов инвестиционных компаний составляют акции, а в последние годы, кроме того, они вкладывают средства и в облигации корпораций. Существует специализация вложений: одни компании концентрируют свои инвестиции в обыкновенных акциях, другие - в привилегированных, третьи - в облигациях. Помимо этого, существует отраслевая специализация, когда компании приобретают ценные бумаги, например, только железнодорожных компаний или машиностроительных, автомобильных, электронных корпораций.

Актуальные проблемы инвестиционной политики в трансформационной экономике

15 Ноября 2013, курсовая работа

Опыт развитых стран мира показывает, что широкое использование рыночных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, гибкое регулирование государственных и частных инвестиций для решения задач экономического роста, формирование программ привлечения внутренних и внешних инвестиций и создание системы инвестиционных фондов различного типа, позволяет реализовывать комплексный подход в развитии инвестиционных процессов. В связи с вышеизложенным можно с уверенностью сказать что инвестиционная активность является составной частью деловой активности хозяйствующих субъектов, включающей также производственную, инновационную, рыночную, маркетинговую и иную активность.

Акции

04 Сентября 2014, реферат

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Держателей (акционеров) можно разделить на:
• физических (частных, индивидуальных);
• коллективных (институциональных);
• корпоративных.

Аналіз впливу інвестицій на розвиток підприємства

18 Сентября 2015, реферат

Державна підтримка вугільної галузі в Україні надається для покриття виробничих витрат та витрат на реструктуризацію галузі й пом’якшення соціально-екологічних наслідків виробництва. Подальший рівень субсидій у вугільну галузь України значною мірою буде залежатиме від політики ціноутворення і стану реструктуризації галузі.

Аналіз тенденцій,проблем,шляхів іхвирішення та перспектив прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку України за роки незалежнос

04 Мая 2014, курсовая работа

Актуальність даної роботи пояснюється тим, що на сучасному етапі економічного розвитку інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів не в один, а у велику кількість інвестиційних об'єктів, генеруючи тим самим певну диверсифіковану сукупність їх.
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

Анализ инвестиционного портфеля

31 Января 2013, курсовая работа

Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности фирм с ис-пользованием современных методов и методик

18 Июня 2013, контрольная работа

С одной стороны инвестиционная привлекательность представляет собой комплексную экономическую характеристику хозяйствующего субъекта, осуществляющего привлечение средств из различных источников на финансирование инвестиционной деятельности в условиях определенного уровня использования имущества организации, платежеспособности, финансовой устойчивости. Инвестиционно привлекательная компания должна обладать способностью к саморазвитию, стабильностью генерирования денежных потоков, конкурентоспособностью выпускаемой продукции, осуществлять деятельность в перспективных отраслях экономики и применять инновационные технологии в производстве и сбыте продукции.

Анализ инвестиций

31 Января 2014, контрольная работа

Проблема инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что разговоры о них не утихают. Эта проблема актуальна, прежде всего, тем, что на инвестициях в России можно нажить огромное состояние, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает инвесторов. Российский рынок – один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако, он также и один из самых непредсказуемых, и иностранные инвесторы мечутся из стороны в сторону, пытаясь не упустить свой кусок российского рынка и, в то же время, не потерять свои деньги.
Целью работы является анализ инвестиций, их сущности и экономического содержания.

Анализ инвестиций в современной экономике

05 Февраля 2014, статья

В первую очередь необходимо ответить на вопрос: «Что же такое инвестиции?». Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения в экономику. Это понятие также часто используется в повседневной речи людей. Ведь инвестиции окружают нас в жизни повсюду. Это может быть удачная покупка валюты, при которой вы можете получить экономическую выгоду, играя на курсе, это покупка акций организации, которая может принести акционеру дивиденды, это сдача организацией имущества в аренду для покрытия задолженности.

Анализ инвестиционного портфеля и выбор ценных бумаг

24 Ноября 2013, реферат

Трансформаторы применяются в наружных или внутренних электроустановках переменного тока напряжением 0,38-500, кВ и номинальной частотой 50 Гц. Измерительные трансформаторы состоят из магнитопровода, собранного из листовой или ленточной стали, и двух обмоток на нем, первичной и вторичной, с соответствующей изоляцией и несущим или опорными конструкциями в зависимости от вида установки. Целью данной лабораторной работы является описание трансформаторов напряжения, их классификация, преимущества и недостатки.

Анализ инвестиционного проекта на примере строительства жилищного комплекса и последующей его продажи

16 Сентября 2013, курсовая работа

Целью моей курсовой работы является получение практических навыков в анализе эффективности инвестиционных проектов. Предметом исследования является совокупность методов анализа привлекательности инвестиционных проектов.
Объектом исследования данной курсовой работы является новый жилой комплекс бизнес-класса на пересечении Ленинского проспекта.
Расположение обеспечивает удобную транспортную связь комплекса с крупными магистралями, центром города и областью. С точки зрения инфраструктуры, этот район - один из самых обустроенных в Москве.

Анализ инвестиционной деятельности в Кыргызстане

22 Мая 2013, дипломная работа

В одной из интерпретаций закона Мэрфи сказано: «Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то Вы увидите себя частью этой проблемы». В этой глубокомысленной фразе, по сути, и заключается цель настоящей работы, т.е. ощутить себя составляющей проблематики отрасли современного аудита. Общеизвестно, что ничто не возникает просто так. Любые процессы, социально-экономические изменения, имеющие, казалось бы, поверхностный, скопированный в духе подражания кому или чему-либо характер, на самом деле характеризуются объективными причинами. Это напрямую касается и кыргызского аудита. Мы не беремся сказать, насколько широко распространено во многих сферах мнение о том, что аудит – это английское название русской ревизии, но такое суждение встречается еще очень часто.

Анализ инвестиционной политики на предприятии ООО "Мир окон"

16 Июня 2013, курсовая работа

На примере компании ООО "Мир окон" сделать анализ инвестиционного проекта, а также выработать меры по повышению эффективности оценки проектов с учетом рисков и совершенствованию инвестиционной политики в целом.
Цель данной работы – на основании анализа инвестиционной политики конкретной организации предложить меры по ее совершенствованию.
Задачи: инвестиционный риск неопределенность
рассмотреть сущность понятий "инвестиции" и "инвестиционная политика организации";
выявить и проанализировать различные источники финансирования инвестиций;
охарактеризовать основные стадии разработки инвестиционный проектов;
проанализировать деятельность компании ООО "Мир окон";

Анализ инвестиционных проектов

19 Ноября 2014, реферат

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных ас¬пектов деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации, руководство которой отдает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной, а не краткосрочной перспективы. В компании обычно разрабатывается дерево взаи¬модополняющих, иерархически упорядоченных целей, причем чем крупнее компания, чем в большей степени диверсифицирована ее де¬ятельность, тем более сложную структуру имеет дерево целевых уста¬новок.

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

20 Сентября 2013, реферат

При анализе эффективности долгосрочных инвестиционных проектовпредполагалось, что значения возникающих потоков платежей CFt известны и могут быть точно определены для каждого периода t. Однако в действительности подобные случаи скорее исключение, чем норма. В условиях рынка, при колебаниях цен на сырье и материалы, изменении спроса на продукцию, процентных ставок, курсов валют и акций движение денежных средств может существенно отличаться от запланированного.
В связи с этим возникает необходимость в прогнозировании вероятностей возможных отклонений реальных сумм от запланированных. Поскольку возможность отклонений результатов финансовой операции от ожидаемых характеризуется степенью риска, необходимо оценить эффективность инвестиционных проектов в условиях риска.

Анализ инвестиционных решений

29 Апреля 2015, реферат

Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов. В отечественной и зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов, расчеты с помощью которых могут служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев жизни, не существует. Тем не менее, имея определенные оценки, полученные формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать окончательные решения.