Аналіз тенденцій,проблем,шляхів іхвирішення та перспектив прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку України за роки незалежнос

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 15:59, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність даної роботи пояснюється тим, що на сучасному етапі економічного розвитку інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів не в один, а у велику кількість інвестиційних об'єктів, генеруючи тим самим певну диверсифіковану сукупність їх.
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. Теорія прямих іноземних інвестицій……………………………….5
РОЗДІЛ ІІ.Аналіз тенденцій,проблем,шляхів іх вирішення та перспектив прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку України за роки незалежності (1992-2011рр.)……………………………………………………16
2.1Динаміка прямого іноземного інвестування в економіку України в роки незалежності……………………………………………………………….16
2.2 Проблеми іноземного інвестування в сучасних умовах та шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні …………………...…………...29
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...33
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….35

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая мє.docx

— 222.24 Кб (Скачать документ)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

Представлено на кафедру_______________

                   (дата,підпис секретаря кафедри)

Рецензування_________________________

____________________________________

                («до захисту»,( «на допрацювання»)

           дата,підпис керівника курсової  роботи

 

Захист_______________________________

(оцінка)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Міжнародна економіка»

                        на тему «Аналіз тенденцій, проблем, шляхів іх вирішення та перспектив прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку

 України за роки  незалежності (1992-2011рр.).»

 

 

 

 

 

 

Студентки  Рященко А.О.

                                    Групи  588

 

Керівник курсової роботи

доцент Квактун О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2012

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. Теорія прямих іноземних інвестицій……………………………….5

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз тенденцій,проблем,шляхів іх вирішення та перспектив прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку України за роки незалежності (1992-2011рр.)……………………………………………………16

2.1 Динаміка прямого іноземного інвестування в економіку України в роки незалежності……………………………………………………………….16

2.2 Проблеми іноземного інвестування в сучасних умовах та шляхи  поліпшення інвестиційного клімату в Україні …………………...…………...29

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...33

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Однією з найважливіших рис сучасної світової економіки є посилення і швидке зростання ролі прямих іноземних інвестицій. Вже до Першої  світової війни вони складали 10% від загального обсягу закордонних капіталовкладень, а до початку ХХІ сторіччя їх питома вага зросла до 30%. [2, с.42] За останні 20 років минулого сторіччя темпи зростання міжнародних інвестицій практично в десять разів перевищили аналогічні показники для світового виробництва і торгівлі [1, с.50] .

В сучасних умовах глобалізації та інтеграції все більше уваги приділяється руху капіталів, зокрема процесам інвестування, які відбуваються у формі прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Кожна країна прагне залучити прямі іноземні інвестиції в свою економіку, оскільки для країни-реципієнта - це притік робочих місць, залучення новітніх технологій, підвищення життєвого рівня населення та можливість підвищення міжнародної конкурентоспроможності. Економіка України отримала статус ринкової, але нашу державу все ще відносять до групи країн з перехідною економікою для яких ПІІ це вихід із "зачарованого кола бідності", зменшення залежності від імпорту та можливість налагодження власного виробництва, збільшення можливостей експортування товарів вітчизняного виробництва, а загалом покращення стану платіжного балансу.

У системі світового господарства в наш час міжнародна торгівля та прямі іноземні інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль. Темпи їх зростання значно перевищують темпи зростання світового ВВП, що характеризує усталеність тенденції поглиблення інтернаціоналізації. Також показники темпів зростання прямих іноземних інвестицій значно перевищують показники в торгівлі товарами та послугами, що зумовлено рядом факторів міжнародного економічного розвитку останніх десятиріч.

Аналіз ринку іноземних інвестицій України неможливий без вивчення його структури та динаміки, які визначають основні показники та напрямки економічного розвитку країни-реципієнта. За надійністю інвестування згідно різних оцінок Україна займає 143 місце серед 170 країн світу. Тому в першу чергу постає питання про створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Актуальність даної роботи пояснюється тим, що на сучасному етапі економічного розвитку інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів не в один, а у велику кількість інвестиційних об'єктів, генеруючи тим самим певну диверсифіковану сукупність їх.

Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

Тому будь-які дослідження, пов'язані із сутністю та основними поняттями інвестиційного процесу, проблемами формування інвестиційного портфеля, вибором форм інвестування та методів управління цими процесами, є, безумовно, актуальними.

Мета дослідження – аналіз проблем інвестиційної сфери в Україні, розгляд комплексу питань, пов'язаних з підвищенням інвестиційної активності на різних рівнях управління, а також розробка рекомендацій з покращення інвестиційного клімату.

Завдання – проаналізувати динаміку та тенденції прямого іноземного інвестивуння в економіку України за роки незалежності, з’ясувати проблеми та знайти шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Об'єктом дослідження є залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Предметом дослідження є проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України.

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

В умовах постійно прогресуючої інтеграції світового господарства інвестиційна активність в усіх країнах підтримується та посилюється за допомогою участі іноземного капіталу. У розвинутих країнах основною метою його залучення переважно є оптимізація регіональної структури та зменшення кількості безробітних. Тобто тут іноземні інвестиції використовуються для створення нових підприємств. Країни з перехідною економікою мають на меті швидку інтеграцію в світову економіку і сприяння ринковим перетворенням. Іноземні інвестиції залучаються при проведенні приватизації, що може призвести до скорочення зайнятості.

Прямі іноземні інвестиції відіграють величезну роль в економіці будь-якої держави. Одним із способів залучення додаткових інвестиційних ресурсів є створення умов для припливу іноземного капіталу. Але світовий досвід показує, що зростання таких інвестицій є наслідком поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в країні, а не її причиною. Іншим важливим чинником є їх спрямування не в ті галузі, які вибираються урядом країни-реципієнта, а в найприбутковіші сфери, переваги яких вже оцінили вітчизняні інвестори.

Пряме іноземне інвестування (ПІІ) набуло розвитку після Другої світової війни і зараз розвивається бурхливими темпами. Обсяги ПІІ почали збільшуватись утричі швидше, ніж світовий експорт і вчетверо швидше, ніж світове виробництво. В результаті на початок 2001 р. світовий обсяг ПІІ досягнув 2,3 трлн дол. і зростав майже на 0,2 млрд дол. щорічно [8,с. 23].

Аналіз галузевої структури ПІІ показує, що з 50-х років ХХ ст. відбувалася послідовна переорієнтація прямих іноземних інвестицій з добувної промисловості на обробну, та також у сферу послуг, на яку зараз припадає понад 50% щорічного обсягу ПІІ.

Наукове пізнання прямих іноземних інвестицій вимагає розкриття поняття «прямі іноземні інвестиції» (ПІІ) і теоретичного обґрунтування іноземного інвестування як системи.

Передусім звернемось до Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 p., який на сьогодні визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України. Відповідно до даного Закону «іноземні інвестиції-цінності, що вкладаються іноземними інвесторами, в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту, а підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків» [8, с.24].

Як бачимо, дане визначення узагальнює поняття «іноземні інвестиції», але не конкретизує їх суть за окремими видами і не дає дефініції поняття «прямих іноземних інвестицій».

Попередні законодавчі акти незалежної України використовують подібні підходи у визначенні іноземних інвестицій. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про іноземні інвестиції» від 1992 p., «іноземними інвестиціями є всі види цінностей, які вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та іншої діяльності з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту» [2]. Практично не зазнало змін це визначення в Декреті Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування». У ст. 1 цього Декрету підкреслювалося, що «іноземні інвестиції - це всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством України» [4].

Для здійснення підприємницької діяльності інвестору необхідним є контроль над підприємством. У зв'язку з цим найбільшого поширення набув підхід до визначення ПІІ, який ставить за критерій наявність контролю інвестора над підприємством. Прикладом даного підходу є такі визначення: «Прямі іноземні інвестиції - це, як правило, довгострокове капіталовкладення за кордон, яке здійснюється інвестором з метою отримання безпосереднього впливу на господарську діяльність підприємства, яке існує чи лише буде створене» [5].

«Прямі іноземні інвестиції - це капіталовкладення за кордоном, які передбачають у тій чи іншій мірі контроль інвестора за підприємством, у яке вони вкладені» [6].

«Прямі іноземні інвестиції-це інвестиції у підприємства, розташовані в одній країні, але ефективно контрольовані резидентами іншої країни» [7].

Основною ознакою прямих інвестицій є наявність наміру інвестора виробляти за кордоном певні товари чи послуги. Для здійснення цього наміру він повинен мати право розпоряджатись інвестицією, що запевнить його повноваження у прийнятті рішень і проведенні контролю. Отже, ПІІ передбачають здійснення підприємницької діяльності, що є тотожним отриманню контролю над об'єктом інвестування.

Прямі інвестиції більше впливають на зайнятість, стан внутрішнього ринку, ніж портфельні.

Прямі інвестиції значніше за портфельні сприяють зміні місця країни у міжнародному поділі праці, впливають на конкурентоспроможність національної економіки.

Прямі іноземні інвестиції, на відміну від портфельних, впливають на зміну в країні відносин власності, спричинюють її відчуження на користь іноземців.

Прямі інвестиції відчутніше впливають на стан конкуренції в країні, підсилюючи її або призводячи до закріплення на місцевому ринку іноземних фірм.

Отже, виходячи із чинного в Україні законодавства, аналізу суті поняття «прямі іноземні інвестиції», світового теоретичного досвіду поняття «прямих іноземних інвестицій» можна сформулювати таким чином: прямі іноземні інвестиції - це речі, грошові кошти, майнові права, цінні папери, а також результати інтелектуальної діяльності, що вкладаються іноземними інвесторами (у передбачених законом формах) з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту у підприємства (організації) будь-якої організаційно-правової форми, іноземна інвестиція в статутному фонді яких, за його наявності, становить не менше 10 відсотків.

Отже, метою і основною рисою ПІІ, на відміну від портфельних інвестицій, є вкладення в іноземні підприємства не лише для отримання прибутків, але й участі в управлінні, контролі та розвитку цих підприємств.

Основними формами прямого інвестування є:

- заснування чи придбання  підприємств;

- відкриття чи придбання  філій або відділень;

- придбання частки підприємств;

- надання позик підприємствам, що належать кредиторам повністю або частково, прямо чи опосередковано або внаслідок надання позики на правління яких може бути здійснений значний вплив (наприклад: кредитування дочірньої - компанією материнською);

- реінвестування доходів  у приймаючій країні.

Прямі іноземні інвестиції в основному є вираженням довготривалої і глобальної стратегії, спрямованої на рентабельність підприємницької діяльності. А тому основними цілями прямого інвестування є забезпечення прибутку, стабільності і зростання.

З метою отримання прибутку прямі іноземні інвестиції здійснюються тоді, коли за кордоном є можливості отримати більші прибутки, ніж всередині країни (наприклад, завдяки нижчому рівню заробітної плати, меншим транспортним витратам, дешевшим земельним ділянкам, додатковим перевагам внаслідок заходів по заохоченню інвестицій, меншому оподаткуванню) або коли лише таким чином можна утримати теперішній стан прибутковості підприємства.

Информация о работе Аналіз тенденцій,проблем,шляхів іхвирішення та перспектив прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку України за роки незалежнос