Рефераты по туризму

Безопасность туриского путешествия

09 Декабря 2012, реферат

Туроператоры и турагенты обязаны предоставить туристам всю исчерпывающую информацию, медико-санитарные правила. Эти требования должны в обязательном порядке доводиться до сведения клиентов до начала поездки.
В этой контрольной работе мы рассмотрим опасности, с которыми туристы могут столкнуться во время путешествия; обратим внимание на все возможные меры, обеспечивающие безопасность клиентов. Определим основные требования, направленные на достижение необходимого качества предоставляемых потребителю услуг.

Безпека туристичних послуг

05 Ноября 2014, статья

Безпека туристичних послуг — це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна туристів і оточуючого природного середовища за звичних умов їх виробництва і споживання. Безпека життєдіяльності (БЖД) — комплексна наукова дисципліна, що вивчає небезпеки і захист людини від них. Основні положення її базуються на тому, що діяльність людини потенційно небезпечна; небезпеки, реалізовуючись у просторі і в часі, завдають шкоди людині, що виявляється в нервових потрясіннях, хворобах, травмах, інвалідних і летальних випадках тощо. БЖД вирішує проблеми ідентифікації (розпізнавання) небезпек (вид, просторові і часові координати, величина, можлива шкода, вірогідність тощо); профілактики (на основі зіставлення витрат і зиску); дії в умовах надзвичайних ситуацій (у зв'язку із залишковим ризиком частина небезпек може реалізуватися з певною вірогідністю).

Белогорск и его окрестности

14 Января 2014, курсовая работа

Актуальность темы заключается в том, что сейчас туризм очень популярен, люди хотят узнать больше о культуре других народов, образе жизни, обычаях. В свою очередь, страны принимающие туристов, получают средства для собственного развития.

Белсенді туризм

29 Августа 2012, дипломная работа

Әлемдік туризмнің қарқынды дамуына байланысты Қазақстанның жекелеген аймақтарына деген сұраныс өсуде. Еліміздің жеке өңірлері туризмнің қалыптасып тұрақты дамуына мүмкіндік беретін туристік-рекреациялық ресурстармен қамтамасыз етуші болып табылса, екінші жағынан туризм арқылы әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу өңірдің экономикасының өркендеуіне алғышарт жасай алатындай мүмкіндіктері бар мультипликативті нәтижеге ие болуымен ерекшеленеді. Соған қарамастан, туризмді тұрақты дамыту тетіктері біртұтас ашық жүйе ретінде қарастырылмағандықтан, осы саланың дамуын қамтамасыз ететін барлық түйінде мәселелер әлі де шешуін тапқан жоқ.

Белсенді туризм

16 Декабря 2012, реферат

Адам баласы әу бастан өз ұрпағын өмiрге, еңбекке икемдеп, тәрбиелеп келгенi көпке аян. Бүгiнгi қалыптасқан белгiлi ғылыми-теориялық заңдары бар педагогика ғылымы өмiрге келгенше де адамзат тәрбие iсiмен айналысып бақты. Оның қағазға жазылып түспеген, бiрақ халық жадында мәңгi сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа ғасырлар бойы ауызша нақыл-ақыл, өсиет-өнеге, қағида болып тарап келген бiлiм-бiлiк, тәлiм-тәрбие беру тағлымдары бар. Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша.

Белсенді туризм

26 Апреля 2013, курсовая работа

Экскурсия- ол тек қана күн өткізу емес, ол белгілі бір физикалық және рухани шығынды қажет ететін бос уақыттағы немесе оқу уақытындағы интеллектуалды іс-шара.
Зерттеу мақсаты. Экскурсияның түрлері және олардың сипаттамаларымен танысу.
Зерттеу құрылымы. «Экскурсияның түрлеті және белгілері» атты курстық жұмысым 2 бөлімнен және 7 бөлімшеден тұрады.Бірінші бөлімінде экскурсияның мәні,мазмұны және оның түрлері туралы айтылады, екінші бөлімінде белсенді туристік саяхаттар туралы қарастырылады.

Белсенді туризм түрлеріне жалпы сипаттама

06 Мая 2013, реферат

Жалпы алғанда белсенді туризмнің екі негізгі түрі бар: активті дәне пассивті белсенді туризм. Бұлай болып бөлінуі саяхаттау жәе демалу барысында қолданылатын құралдардың түріне, олардың болу-болмауына байланысты болып келеді.
Қарапайым туризм түрі: экскурсиялық туризмімен, қонақүй туризмімен және т.б. туризм түрлерімен қатар, ерекше танымал болып келе жатқан – белсенді туризм болып табылады. Көптеген адамдар ауасы тар қаладан шығуға көптеген күш жұмсайды және кішкене уақытқа ғана табиғи табиғаттың сұлулығына және ғажайыптылығына ауысқысы келеді. Және белсенді туризм, қазіргі уақытта қарқынды дамып келе жатқан, осы амалды орындауға дайын болып саналады.

Белсенді туризмнің теориялық аспектілері

08 Апреля 2013, дипломная работа

Зерттеудің ақпараттық және ғылыми әдістемелік базасы. Диплом жұмысында Ресей және Қазақстан мемлекетінің ғылыми кітаптары, диссертациялар пайдаланылды. Сонымен қатар, ҚР Туризм және Спорт Министрлігінің сайты, Шығыс Қазақстан облысының сайтынан ғаламторлық мағлұматтар алынды.
Жұмыстың теориялық маңызы мен ғылыми жаңалығы. Жұмыста белсенді туризм түсінігіне, оның түрлеріне нақты тұжырымдамалар берілді. Жұмыста белсенді туризм түрлерінің сызбасы автормен жасалды, белсенді туризмнің дамуына талдау түрлі диаграммалар негізінде жүргізілді, белсенді туризмнің түрлеріне маршруттар құрастырылды.

Бельгия

22 Января 2013, реферат

Бельгия граничит с Нидерландами, ФРГ, Люксембургом и Францией, лишь узкая полоса Северного моря отделяет ее от Великобритании. В радиусе 250 км от Брюсселя – столицы страны – находятся такие крупные города, как Амстердам, Роттердам, Кельн, Дюссельдорф, Лилль, Реймс. Таким образом, Бельгия расположена в центре наиболее густонаселенной и промышленно развитой Европы.

Бизнес план Хостела

10 Мая 2014, практическая работа

Не обремененные деньгами, порой все лето напролет они готовы без определенного плана колесить из страны в страну. Но ведь точно такие же студенты приезжают и в Россию, страну до сих пор непонятную, изобилующую контрастами, но в любом случае весьма привлекательную. Туристический трафик растет год от года. А значит, к нам приезжает все больше потенциальных постояльцев, мучительно пытающихся обнаружить в путеводителях информацию о привычных для развитого мира хостелах.

Бизнес – план туристической фирмы

23 Июня 2013, контрольная работа

Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может случиться. Особенно важно планирование в коммерческой деятельности, где требуется предвидение в долгосрочной перспективе и предварительные разработки, предшествующие первым шагам предприятия.
Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночной экономике, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений.

Бизнес – планирование деятельности туристской компании

25 Ноября 2014, курсовая работа

Целью выполнения данной курсовой работы является изучение бизнес-планирования при создании туристкой фирмы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. раскрыть сущность бизнес-планирования;
2. рассмотреть структуру и содержание бизнес плана на создание туристской фирмы;
3. подготовить информационный материал для составления разделов бизнес-плана;

Бизнес-план горнолыжного курорта «SKYRIDE»

12 Декабря 2012, курсовая работа

аждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен
ясно представлять потребность на перспективу в финансовых,
материальных,
трудовых
и
интеллектуальных
ресурсах,
источники их получения, а также уметь четко рассчи

Бизнес-план свадебный туризм

28 Января 2014, реферат

Одним из несомненных преимуществ свадебного туризма является то, что романтическое путешествие станет частью самой церемонии, и после торжества не надо будет тратить время на сборы чемоданов и перелеты. Под свадебным туром обычно подразумевается медовый месяц или свадьба за границей в сочетании с медовым месяцем. Отличительной чертой свадебной церемонии может быть то, где она проводится. Если раньше свадьбы устраивались только на родине, то сегодня молодая пара может выбрать любой уголок мира для проведения торжества. Достоинства подобной экзотической свадьбы в том, что молодожены точно уверены в количестве гостей, и организацией церемонии занимается турфирма.

Бизнес-план строительства гостиницы

21 Ноября 2011, курсовая работа

Отрасль гостиничного сервиса является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. При этом мест в гостиницах г.Москвы по приемлемым для лиц, прибывших из провинции в командировки или о личным делам (а именно они являются основными клиентами таких гостиниц, которая проектируется) катастрофически не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики.

Бизнес-план турагенства «Стар – тревел»

25 Сентября 2014, курсовая работа

Велико влияние туризма на развитие инфрастуктуры городов, занятость населения, улучшения экономической обстановки. По оценке ВТО число туристов к 2010 году возрастет до 1018 миллионов человек. Российский туризм на общем фоне выглядит скромно, однако в последние годы наметились изменения: принят закон РФ "Об основах туристической деятельности в РФ", введены лицензирование и сертификация, в государственной думе создан комитет по туризму и спорту. Москва превращается в международный центр туризма.

Бизнес-план туристического агенства

17 Января 2013, контрольная работа

Начать свой бизнес в туризме — дело достаточно сложное и рискованное, и, конечно, надо заранее детально продумать все шаги по воплощению этой задумки в жизнь. И начнем мы с одной из важнейших статей этого документа, а именно списка расходов на открытие собственного турагентства... Не секрет, что мечта о собственном агентстве есть чуть ли не у каждого второго менеджера.

Бизнес-план туристической фирмы «RuUlTur»

21 Ноября 2011, курсовая работа

Россия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом рынке туристских услуг. На ее долю приходится 1,5 % мирового туристского потока. Существующая материальная база туризма более чем на 80 % нуждается в реконструкции. Не созданы условия, стимулирующие приток в отрасль частных инвестиций, в том числе из-за рубежа. Отсутствует система научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального турпродукта на внутреннем и внешнем рынках, в то время как одним из наиболее эффективных средств интеграции российского туризма в условиях рыночных отношений может стать сама информатизация.

Бизнес-планирование в санаторно-курортном комплексе

24 Апреля 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение основы принятия управленческих решений на примере санаторно-курортного комплекса «Волжанка».
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
• изучение организационно-экономической деятельности санаторно-курортного комплекса «Волжанка»;
• провести анализ финансово-экономической деятельности санатория;

Бизнес-проект по развитию медицинского туризма по направлению Таиланд в компании «Натали Турс»

28 Апреля 2013, дипломная работа

Целью данной работы является исследование состояния и особенностей развития международного туризма на современном этапе и разработка бизнес-проекта для «Натали турс» по развитию лечебного туризма в Таиланде.
Достижению поставленных целей будет способствовать решение следующих задач:
Определение таких понятий, как туристский рынок, участники туристского рынка, конкуренция, роль международного туризма;
Определение специфики стратегического развития туристической компании;
Определение места туроператорской компании «Натали Турс» на рынке туристских услуг по направлению Таиланд;

Бизнес-услуги в современном обществе

12 Марта 2014, курсовая работа

По мере достижения необходимой информационной насыщенности (и при условии полного соответствия характеристик товара потребительскому спросу) сначала постепенно, а затем с возрастающими темпами начинают увеличиваться показатели-индикаторы экономических изменений.
Целью данной курсовой работы является рассмотрение основных понятий и структуры сферы услуг.
В соответствии с поставленной целью, в работе решаются следующие задачи:
- рассмотреть основные понятия сферы услуг;
- изучить структуру сферы услуг;
- изучить развитие бизнес-услуг в России.

Бизнес-услуги в современных гостиницах

22 Декабря 2010, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является показать принципы оказания бизнес - услуг в современных гостиницах, их разнообразие и востребованность.

Биостанция «Чистый лес»

28 Ноября 2012, статья

Пройдя долгий путь от эколагеря «Чистое», поплутав по заросшим дорожкам вблизи деревни Косилово и встретив самого Пажетного Валентина Сергеевича, указавшего нам правильную дорогу до деревни Бубоницы, мы все-таки пришли на биостанцию «Чистый лес» маршрута и были встречены супругой Валентина Сергеевича - Пажетновой Светланой Ивановной.

Ботель

15 Сентября 2012, доклад

Ботель (от англ. boat-hotel) – отель на корабле, в качестве которого используется морское судно. Разумеется, это не обычный корабль, который пригнали к берегу и заселили страждущих туристов – судно должным образом оборудовано для проживания на нем взыскательных отпускников. Чаще всего ботели встречаются на берегу незамерзающих водоемов. Наряду с ботелями существуют также ботокемпинги (обустроенные по типу кемпингов), но работающие сезонно.

Британские острова. Остров Ирландия

25 Февраля 2014, контрольная работа

Брита́нские острова́ (англ. British Isles, скотс. Breetish Isles, валл. Ynysoedd Prydain, мэнск. ny h-Ellanyn Goaldagh) — архипелаг на северо-западе Европы, между Северным морем и Атлантическим океаном. На Британских островах расположены государства Великобритания и Ирландия, а также территории под властью британской короны. Площадь островов — 315,1 тыс. км². От материковой части Европы отделены Северным морем и проливами Па-де-Кале и Ла-Манш. Включают крупные острова Великобритания и Ирландия, разделённые Ирландским морем и проливами Северный и Св. Георга, а также группы Гебридских, Оркнейских, Шетлендских островов, острова Англси, Мэн, Уайт, Арран и др. В данной контрольной работе рассмотрим один из островов – остров Ирландия, на котором находится Республика Ирландия.

Бронирование в туризме

12 Мая 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение современных технологий интернет – бронирования, в частности, международной сети бронирования.

Бронирование гостиничного продукта

26 Мая 2014, курсовая работа

Целью данной работы является выяснение особенностей применения компьютерных технологий бронирования на предприятиях индустрии гостеприимства, анализ новых разработок в данной области, а также выявление возможных недостатков.
Объектом работы является предприятие гостиничного сервиса.
Предмет - бронирование гостиничного продукта.
Задачи:
• Выяснить особенности применения компьютерных технологий бронирования на предприятиях индустрии гостеприимства.
• Анализировать новые разработки в данной области.
• Выявить возможные недостатки.

В помощь организаторам и инструкторам туризма

01 Апреля 2014, методичка

Туризм стал у нас одной из самых доступных и эффективных форм содержательного и оздоровляющего отдыха. Туристское путешествие, правильно подготовленное и хорошо проведенное, благотворно влияет на здоровье - развивает физически, укрепляет организм. Вместе с тем оно обогащает человека знаниями, вырабатывает чувство коллективизма, дисциплинированность, организованность, развивает волю, инициативу, стремление преодолевать трудности.

Важнейшие торговые пути Древней Руси

14 Ноября 2014, контрольная работа

Цель работы: посредством всестороннего изучения и обобщения теоретического материала по теме работы охарактеризовать основные торговые пути и торговые города древней Руси.

Вдосконалення медичного обслуговування туристів на підприємствах готельного господарства

16 Апреля 2013, курсовая работа

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є вивчення особливостей організації медичного обслуговування туристів у готельному господарстві і розробці напрямків їх удосконалення.
Для досягнення мети роботи автор поставив перед собою наступні завдання:
дослідити поняття і класифікацію медичних послуг у готелі;
проаналізувати теоретичні підходи до організації медичного обслуговування у готельному господарстві;
дослідити особливості надання медичних послуг у готельному комплексі «Пальміра Палас»;
визначити напрямки удосконалення організації медичних послуг у готелі «Пальміра Палас».