Рефераты по криминалистике

Доказывание в уголовном процессе

28 Октября 2014, курсовая работа

Главная задача уголовного права – борьба с преступностью и ликвидация порождающих ее причин. Решение этой задачи в значительной степени зависит от уровня развития уголовно-процессуальной науки. При этом на общем фоне усиления борьбы с преступностью, уголовно-процессуальное законодательство должно сохранять исходные тенденции развития судебной, прокурорской и следственной практики, связанные с демократизацией и гуманизацией уголовного судопроизводства – усилением гарантий, прав, законных интересов и свобод личности, повышением роли и независимости суда при осуществлении правосудия, расширением и укреплением института защиты по уголовным делам, коренным улучшением прокурорской и следственной работы, созданием гарантий законности и справедливости судебных решений.

Допрос

05 Сентября 2013, контрольная работа

Допрос является обязательным следственным действием при расследовании любого вида преступлений и в то же время это самый распространенный способ получения доказательств по делу, а для подозреваемого, обвиняемого – это еще и способ защиты от подозрения или предъявленного обвинения.

Допрос в конфликтной ситуации

05 Декабря 2011, курсовая работа

Исходя из целей и задач, работа была структурирована следующим образом:
Введение.
1. Классификация тактических приемов, используемых в конфликтной ситуации.
2.Тактика допроса свидетелей и потерпевших в конфликтной ситуации.
3.Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации.

Дорожно-транспортная экспертиза

16 Января 2015, реферат

Судебная дорожно-транспортная экспертиза (СДТЭ) в общей структуре судебных экспертиз относится к классу судебных инженерно-транспортных экспертиз, в который, помимо судебной автотехнической экспертизы ССАТЭ) входят также судебные авиатранспортные, воднотранспортные, железнодорожно-транспортные экспертизы. Они составляют особый класс экспертиз, характеризующийся схожестью задач и понятий, которые связаны с родственностью объектов исследования, а также методов, выработанных судебно - экспертной криминалистической, технической и психологической диагностикой.

Жаза тағайындаудың жалпы негіздері

27 Ноября 2012, курсовая работа

Тақырыптың өзектілігі гуманизм және әділеттілік принциптеріне сүйеніп ҚР Қылмыстық заңы кінәлі адамдарды жазадан ғана емес қылмыстық жауаптылықтан толы босатуды реттейтін нормаларды да бекіткен. Сондай-ақ қылмыстық жауаптылықтан босату институтының қылмыстық құқықтық маңыздылығымен түсіндіріледі, ең бастысы ол қылмыстылықтың алдын алу қызметін аткарады. Қылмыстық құқықтағы қылмыс субъектісі - қоғамдық қауіпті әрекет жасаған және сол үшін заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілік атқаруға қабілетті адам. Қылмыстық жауапқершілік атқару қабілеті субъектінің белгілі бір белгілерінің болуына негізделген.

Жедел – іздестіру қызметі

06 Ноября 2013, реферат

Жедел іздестіру қызметі – бұл басқару және ұйымдастырушылық, жарияланған және жарияланбаған жедел іздестіру жүйесіне ғылыми негізделген шаралар, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестендіріп іске асырылған нағыз заңмен, басқада Қазақстан Республикасының заңдармен; нормативті құқықтық актілермен, арнайы мемлекеттік уәкілеттілік органдардың, азаматтардың бостандығы мен заңды мүдделерін, құқықтарын, денсаулығын, өмірлерін қорғауда қоғамның қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз етуде және мемелекетті шетел мемлекеттінің тыншылық арнайы қызметінінен қорғалған деп ғылыми дәлел беріледі.

Жеке адамға қарсы жасалған қылмыс

14 Декабря 2013, реферат

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1 –бабында мемлекеттің ең қымбат қазынасы - адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп атап көрсетілген. Жалпы, адамның өмірі әркімге тумысынан жазылған, табиғаттан берілген әлеуметтік құндылық болып табылады. Сондықтан, ол абсолютті, одан ешкімнің айыруына құқы жоқ. Еліміздің Ата Заңының 18-бабында әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройының қорғалуына құқы бар екені жазылған. Ал, азаматтық және саяси құқық туралы Халықаралық пактінің 9-бабына сәйкес, әрбір адам бостандық пен жеке басының еркіндік құқына ие. Заң талаптарынан тыс ешкімді де қамауға алуға, еркінен айыруға болмайды. Кімді болса да, тұтқындау, қамауда ұстау тек қана сот шешімімен іске асырылады.

Жеке тұлғаға және оның эстетикалық талғамының қалыптасуына қолөнердің әсері

19 Декабря 2013, реферат

Қылмысқа қатысудың нысандары және түрлері туралы мәселені анықтау қылмысқа қатысушылардың субьективтік байланыстарының сипаты мен дәрежесіне, олардың әрекеттерінің өзара келісушілігінің дәрежесіне, қатысушылардың өзара обьективтік байланыстарының мәніне, қылмысқа қатысушылардың өзара әрекеттестігінің тәсіліне және қылмыс құрамдарының құрылу ерекшеліктеріне байланысты шешіледі.Қылмысқа қатысушылардың әрекеттерінің келісушілік дәрежесіне байланысты қылмысқа қатысу екі түрлі нысанға алдын ала келіспей қылмысқа қатысу және алдын ала келісіп қылмысқа қатысу болып бөлінеді. Бұл нысандар Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінде әр түрлі көрініс тапқан.

Женская преступность

19 Марта 2013, курсовая работа

Целью данной работы является изучение такого явления, как женская преступность, ее особенностей и предупреждения.
В соответствии с данной целью в курсовой работе ставятся следующие задачи:
1. Изучить состояния, структуры, динамики современной женской преступности.
2. Рассмотреть комплекс факторов, оказывающих существенное влияние на формирование противоправного поведения женщин
3. Изучить анализ проблемы женской преступности в РФ и РТ.
4. Разработать меры профилактики женской преступности.

Женская преступность

16 Июня 2013, реферат

За все время существования человечества на Земле оно ищет методы и средства борьбы с преступностью. С древнейших времен размышления о преступниках, причинах совершения преступлений фиксировались в работах известных философов, историков, психологов и правоведов. Вскоре появились ученые, занявшиеся подробно данной проблемой, и постепенно сформировалась наука, которая получила название «криминология».
Криминология, прежде всего, гуманистическая наука, поскольку ее основными целями является познание преступности, уяснение причин этого явления, изучение личности преступника, а также разработка мер по предупреждению преступлений.

Женская преступность

31 Марта 2014, реферат

Женская преступность представляет собой часть общей преступности, совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность обладает определенными особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. С изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных ролей изменяются характер и способы ее преступного поведения.

Жергілікті басқарудың құқықтық негіздері

29 Ноября 2013, курсовая работа

Тақырыптың өзектілігі: “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының қабылдануымен әрбір билік деңгейі үшін мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, сондай-ақ оларды ретке келтіру жөніндегі өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді бекіту мәселелері реттелді. Тұтастай алғанда, мемлекеттік басқару жүйесінің базалық негіздерін жасау аяқталды.

Задачи криминалистики, как науки

05 Марта 2014, реферат

Криминалистика – динамично развивающаяся наука. Основной ее задачей является удовлетворение насущных потребностей следственной, экспортно-криминалистической и судебной практики в эффективных средствах и методах деятельности при решении задач уголовного судопроизводства. В этих целях криминалистика не только выделяет и совершенствует все ценное из практики борьбы с преступностью, но и широко и творчески использует данные естественно-технических и других наук при разработке криминалистических средств, приемов и методов деятельности по расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел. При этом возможности криминалистики в деле обеспечения следствия и суда достоверной и объективной доказательственной и иной криминалистически значимой информацией о расследуемом преступлении постоянно растут.

Задачи по криминалистике

18 Января 2014, контрольная работа

20 июня в 02 часа 15 минут в РУВД Октябрьского района г. Екатеринбурга поступило сообщение о том, что по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 71 была совершена кража, из находящегося по этому адресу продовольственного магазина. Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что преступники проникли в магазин, распилив и отогнув решетку на окне. Магазин расположен на 1 этаже, состоит из двух помещений: склада и торгового зала. Все окна выходят во двор.

Задержание с поличным при взяточничестве

27 Ноября 2012, контрольная работа

В наше время борьба с взяточничеством заняла устойчивую нишу, в связи, с чем взяточничество стало одним из наиболее распространенных преступлений. Стали расширяться способы исполнения и сокрытия данного преступления. Большей продуктивностью отличается задержание с поличным, имея ряд определенных признаков.

Закінчення досудового слідства

13 Декабря 2013, реферат

Необхідною умовою реалізації конституційного принципу законності (п.1 ч. 3 ст. 129 Конституції України) в кримінальному судочинстві і здійсненні поставлених перед ним завдань є правильне встановлення фактичних обставин справи з метою досягнення об'єктивної істини. Досудове розслідування являє собою процесуальну діяльність органів дізнання, слідства, прокуратури щодо виявлення, закріплення й оцінки доказів з метою розкриття злочинів і викриття осіб, що їх заподіяли, тобто воно й покликано практично здійснювати зазначений принцип. Це стадія українського кримінального процесу, яка слідує за порушенням кримінальної справи та передує попередньому розгляду справи суддею або закриттю кримінальної справи.

Заключение эксперта как доказательство

11 Марта 2014, курсовая работа

Цель работы: рассмотреть сущность, правовую регламентацию заключения эксперта, рассмотреть особенности его оценки и доказательственное значение.
Задачи работы:
- Исследовать заключение эксперта как судебное доказательство;
- Рассмотреть классификацию выводов эксперта;
- Изучить стадии оценки заключения эксперта;

Законодательство в сфере торговли

24 Мая 2013, контрольная работа

Цель моего исследования состоит в анализе использования законодательства в сфере торговли. В этой связи в работе определена организация исполнения, какие органы контролируют исполнение законодательства и как используются правовые средства в торговле.
Для рассмотрения данной работы я использовала учебную литературу, нормативные правовые акты.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

19 Августа 2013, курсовая работа

Метою цієї курсової роботи є розкриття основних кваліфікаційних ознак злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Значение судебной баллистики в раскрытии преступлений

18 Сентября 2014, контрольная работа

Цель контрольной работы - изучить раздел криминалистики - судебная баллистика.
Задачи: рассмотреть понятие, систему и значение судебной баллистики, понятие огнестрельного оружия и его составных частей, классифицировать внутреннюю и внешнюю баллистику, механизм образования следов на преграде, пуле и гильзе.

Идентификация человека по признакам внешности

21 Марта 2014, лабораторная работа

Словесный портрет находит широкое применение в оперативно-розыскной и следственной работе. Он используется: при розыске и задержании подозреваемого по приметам; при розыске без вести пропавших; регистрации и опознании трупов; при оперативной проверке документов удостоверяющих личность; при допросе свидетелей для установления примет разыскиваемого лица; при составлении сводок-ориентировок о внешних признаках разыскиваемого; при исследовании фотографий с целью установления тождества изображенных на них лиц.

Изнасилования и их расследование

16 Января 2012, курсовая работа

Разработка программы и методических рекомендаций по расследованию изнасилований, применительно к типичным ситуациям уголовной практики является важнейшей поставленной задачей. Необходимо обратить внимание на виктимологический характер поведения потерпевших, анализ которого является злободневной проблемой в настоящее время, а также попытаться восполнить пробел между теорией и практикой расследования преступлений против нравственности.

Инвентаризация

31 Марта 2014, дипломная работа

Шаруашылық операцияларын дұрыс құжаттандыру инвентаризациялауға тікелей байланысты. Инвентаризация кәсіпорын мүліктері мен материалдарының және ақша қаражаттарының, есеп айырысу жұмыстарының түгелдігі мен дұрыстығын натуралды түрде және есептерді салыстыру арқылы тексеріп, анықтайды.

Инсценировка преступления

13 Марта 2013, курсовая работа

Цель: дать определение инсценировки преступления как явления в преступной деятельности и определить ее цели, раскрыть мотивы и способы использования «симуляции обстоятельств преступления», рассмотреть ее разновидности и изучить особенности ее раскрытия, дать описание психологической составляющей при раскрытии преступлений, в которых применялась инсценировка для введения следственных органов в заблуждение.

Инсценировка самоубийства способ сокрытия умышленного преступления

22 Августа 2014, курсовая работа

По методике расследования убийств в криминалистической литературе имеется ряд специальных работ и статей. Значительное внимание этой теме уделяется и в учебниках криминалистики. Однако во всех этих работах преимущественно освещается вопрос расследования лишь одной категории дел об убийствах – дел, возбуждаемых в связи с обнаружением трупа потерпевшего с явными признаками насильственной смерти, где нет никакого сомнения в том, что смерть вызвана именно убийством. Что же касается методики расследования убийств, замаскированных инсценировками, когда преступники, стремясь уйти от ответственности, скрывают не факт смерти определенного лица, а лишь конкретную причину смерти и в этих целях создают ложную видимость гибели потерпевшего от самоубийства, несчастного случая, от болезни или в результате убийства, совершенного другими лицами, то она еще недостаточно разработана.

Информационные технологии в судебной экспертизе

22 Сентября 2014, контрольная работа

Судебная экспертиза как процессуальное действие представляет собой сложную систему разнородных элементов, в том числе: нормативного регулирования, статуса и функций субъектов деятельности, систему технических средств, научных основ, методов и методик проведения экспертных исследований. Поэтому столь сложная, динамически развивающаяся система не может существовать и развиваться без использования технических средств. Особое место среди них сегодня заняли информационные технологии. Следствием этого явились, с одной стороны, определенная трансформация экспертного исследования как процесса познания, с другой – значительное расширение его возможностей, а также повышение научной обоснованности получаемых данных.

Использование гипноза в следственных действиях

20 Октября 2013, реферат

Гипноз, который применяют в 32 странах мира в разных ситуациях, в том числе и при расследовании. Почему гипноз не применяется в России? Потому что он считается не до конца изученным, нетрадиционным. Наши ученые – криминалисты не уверены в безвредности его воздействия на человека. Вследствие этого считается негуманным применять гипноз к подозреваемым. Но и в тех странах, где он разрешен при расследовании, применятся только в отношении свидетелей.

Использование одорологической информации для расследования преступлений

21 Мая 2014, реферат

Объективно криминогенная и криминальная ситуация в Российской Федерации такова, что с каждым годом преступность приобретает всё более широкие масштабы. По данным статистики преступлений меньше не становится. Скорее всего, дело в том, что большое количество преступлений имеют латентный, то есть скрытный, характер.
В конечном счете, рост преступности требует со стороны правоохранительных органов принятия адекватных и эффективных мер. Одной из таких мер является совершенствование технико-криминалистических средств, применяемых для выявления, фиксации, изъятия и исследования следов преступления, а также раскрытия, расследования и предупреждение преступлений.

Использование следов рук в расследовании преступлений

02 Декабря 2013, курсовая работа

В настоящее время в основе уголовной регистрации лежит дактилоскопия, которая имеет большое значение в криминалистике для розыска и учета лиц, совершивших преступление.
Идея уголовной регистрации уходит своими корнями в прошлое столетие и принадлежит французскому криминалисту Кетле, занимавшемуся не только криминалистикой, но и пытавшемуся доказать, что развитие человеческого организма подчиненного вполне определенным законам.

Исправительные заведения по Американским заметкам. Бостон

21 Ноября 2013, реферат

А вот у большинства малолетних преступников далеко не столь приятные лица; и в этом заведении немало цветных детей. Сначала я увидел их за работой (они плели корзинки и изготовляли шляпы из пальмовых листьев); затем в школе, где они хором пели гимн во славу свободы. Мальчики эти распределены по четырем классам, - у каждого на рукаве повязка с обозначением номера класса. Новичка по прибытии определяют в четвертый, или самый младший, класс, - при хорошем поведении и прилежании он переходит в третий, во второй - пока не доберется до первого. Цель и назначение этого исправительного дома состоит в том, чтобы путем твердого, но вместе с тем доброго и разумного обращения исправить юного преступника. Навести его на истинный путь.