Рефераты по экономической географии

Cвободные экономические зоны

12 Июля 2013, реферат

Между тем в Российской Федерации свободные экономические зоны остаются относительно новым и недостаточно развитым явлением.
Их создание началось в 1990-х гг. С началом рыночных реформ экономики возникла необходимость использования в широких масштабах наиболее эффективных форм внешнеэкономического сотрудничества, которые позволили бы увеличить степень втянутости государства в мирохозяйственные связи, более результативно и полно использовать выгоды от участия в международном разделении труда.
Значительную роль в международном экономическом сотрудничестве может сыграть создание свободных экономических зон.

Cтан та перспективи розвитку Київської області

23 Ноября 2013, реферат

З набуттям Україною незалежності Київ вкотре за свою історію став столицею суверенної європейської держави. Проте протягом 14 років, незважаючи на ряд ухвалених програмних документів, так і не визначився із стратегією і метою розвитку. Місто змінилося і змінюється, але дедалі частіше постають питання стосовно сенсу окремих змін – іноді, на жаль, після того, як вони вже сталися.
Мета і завдання дослідження: Метою є дослідити сучасний стан та перспективи розвитку Києва та Київської області.
Об’єкт дослідження: Об’єктом дослідження даної індивідуальної роботи є показники та дані про Київську область.

Інноваційний розвиток економіки регіону

03 Января 2014, курсовая работа

Інноваційна система України переживає не найкращі часи свого становлення та розвитку, що пов'язано насамперед з політичними подіями та постійними процесами перерозподілу влади на рівні Кабінету Міністрів України. Постійний перерозподіл сфер впливу як міністерствами, відомствами, так і їх керівними особами, унеможливлює створити цю систему як систему організаційно-економічного та інформаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів на рівні держави, а тим паче – дати змогу цій системі розвиватися, поширюватися і ефективно працювати на ринок України.
Метою дослідження є розробка теоретичні і практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку економіки країни.

Інтеграційні процеси, Україна-Корея

08 Ноября 2011, реферат

Європейська спрямованість України у її зовнішній політиці та економічних стосунках, яка стала особливо відчутною під час останніх президентських виборів, потребує всебічного вивчення з метою визначення перспектив співпраці з країнами Європи. Однією з важливих тем у цьому контексті є розгляд українсько-італійського економічного та інвестиційного співробітництва.

Австралийский Союз

27 Ноября 2013, практическая работа

Австралийский Союз (Австралия) — государство в Южном полушарии. Столица государства - Канберра. Расположено на материке Австралия, острове Тасмания и нескольких других островах Индийского и Тихого океанов. Шестое по площади государство мира, единственное государство, занимающее целый материк.

Австралия - разбор всех сфер страны по МРТ

03 Ноября 2013, реферат

Австра́лия (официально Австрали́йский Сою́з) — государство в Южном полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза расположены: Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к северо-востоку —Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между главным островом Папуа — Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского Союза составляет всего 145 км, а расстояние от австралийского острова Боигу до Папуа — Новой Гвинеи — всего 5 километров. Население на 19 октября 2013 составляет 23 385 232, большинство из которых проживает в городах на восточном побережье.

Автомобілебудування в україні

22 Октября 2013, реферат

Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Транспорт є необхідною умовою виникнення і розвитку інтенсивного обміну товарами між окремими територіями, що беруть участь у цьому поділі. Розширення територіального поділу праці, його удосконалення і саме виникнення нових, більш ефективних форм значною мірою залежить від рівня розвитку транспорту.
Транспорт – це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. Вони взаємодіють між собою і становлять транспортну систему.

Агропромышленный комплекс

27 Июня 2013, реферат

Сельское хозяйство призвано удовлетворять потребности населения в продовольствии, а промышленности - в сырье. Его важнейшая особенность в том, что ведение сельскохозяйственного производства связано с использованием земли и природной сферы; земля - главное средство производства. Сельское хозяйство основано на использовании биологических факторов - растений и животных. Ритм производства во многом регулируетсяестественно-биологическими законами. Природно-экономические условия по зонам страны имеют значительные различия, велика территориальная рассредоточенность производства. В сельском хозяйстве в большей мере, чем в других отраслях, фонды воспроизводства формируются за счет собственной продукции (семена, корма).

Агропромышленный комплекс

10 Сентября 2014, реферат

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции и ее доведении до потребителя. Он поставляет населению продукты питания и удовлетворяет потребности промышленности в сырье, а также снабжает производство средствами производства для сельского хозяйства и обслуживания сельского хозяйства.
Таким образом, выделяются три звена в АПК:
1)отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
2)сельское хозяйство (земледелие и животноводство) и лесное хозяйство;
3)отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье;

Агропромышленный комплекс России

04 Мая 2015, контрольная работа

Агропромышленный комплекс (АПК) — совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потребителя. Он занимает особое место в жизни государства, так как обеспечивает страну продовольствием. Развитие АПК сильно влияет на уровень народного благосостояния, поскольку его продукция составляет 80% товаров торговли. В составе агропромышленного комплекса выделяют три основных звена, каждое из которых выполняет определенную функцию.
Пропорции, сложившиеся в России между отдельными звеньями АПК, несовершенны. Самое мощное звено в нем составляет сельское хозяйство (45% продукции). В АПК США, например, его доля всего 13%. Зато доля обслуживающих и перерабатывающих звеньев здесь в два раза выше, чем в России.

Адам ресурстарын басқару

12 Марта 2013, реферат

Мақсаты: Шағын бизнестің маңыздылығын арттыра отырып, оның қоғамдағы рөлін анықтау.
Кәсіпкерлік теориялық концепциясы Ричард Контиллиона (1725-1730) жылдарындағы ең алғашқы еңбегінде сипатталды. 250 жыл аралығында кәсіпкерлік теория түрлі ғалымдар мен экономистардың еңбектерінде дамып келеді, олар мынадай пікірге келді, кәсіпкерлік бұл-адамның тәуікелге және инновацияға тәуелділігі, және де қорытындыласақ, жаңа кәсіпорының құрылуы болып саналады.

Административно-территориальное устройство России

22 Мая 2013, курсовая работа

Административно-территориальное устройство государства составляет каркас всех других форм социальной жизни, поэтому в этой работе я ставлю перед собой целью рассмотреть административно-территориальное устройство России. Актуальность рассматриваемого вопроса скорее всего не вызовет у кого-нибудь сомнение, так как Российское государство – самобытная, уникальная федерация, построенная на договорно-конституционном правовом фундаменте. Это отражено в первой статье нашей Конституции, принятой в 1993 году. Механизмом регулирования и самостройки федеративных отношений выступают двусторонние договоры между органами федеральной власти и субъектами Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий.

Административно-территориальное устройство РФ и его особенности

23 Января 2014, контрольная работа

Основой экономического районирования является административно-территориальное устройство страны.
Целью работы является рассмотрение принципов экономического районирования страны и значение районирования для развития экономики.

Актуальность энергосбережения в РФ на современном этапе

29 Января 2015, реферат

В последнее двадцатилетие энергетика обеспечивала рост благосостояния в мире примерно в равных долях за счет увеличения производства энергоресурсов и улучшения их использования и в развитых странах меры по энергосбережению давала 60-65% экономического роста. В результате энергоемкость национального дохода уменьшилась за этот период в мире на 18% и в развитых странах – на 21-27%.

Альтернативные источники энергии: современная география и перспективы использования

03 Марта 2013, курсовая работа

В данной работе будут рассмотрены проблемы нахождения новых видов топлива, которые можно было бы назвать безотходными и неисчерпаемыми, проанализирована роль альтернативных источникиов энергии, их процентное соотношение в мировом производстве энергии,а также динамика увеличения в топливно-энергетическом балансе нашей планеты. Также в работе охарактеризованы основные направления использования солнечной, ветровой и геотермальной энергии, изучены перспективы развития альтернативных источников энергии и научные разработки , которые могут получить свое развитие уже в ближайшем будущем.

Аналіз Сумської області

07 Апреля 2014, реферат

Мета роботи - проаналізувати регіональний розвиток Сумської області. Об’єктом дослідження є Сумський край.

Анализ ассортимента и качества сухофруктов, реализуемых в магазине ООО «Титан»

04 Ноября 2015, курсовая работа

Цель данной работы – проанализировать ассортимент сухофруктов, их виды, состав, экспертиза, хранение и реализация в магазинах ООО«Титан» . Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Дать характеристику сухофруктов по составу, способу получения, хранения и транспортировки.
2. Провести оценку качества сухофруктов в магазине ООО «Титан»
Объект исследования ассортимент сухофруктов реализуемых в магазине ООО «Титан».
Предмет исследования – сухофрукты.

Анализ и исследование производительных сил Красноярского края для оценки возможностей самообеспечения, саморазвития и самоуправления

27 Апреля 2013, контрольная работа

Распределение населения по территории края крайне неравномерно: на основной ее части к северу от Ангары плотность населения не превышает 1 чел/км2; самой густозаселенной (5-8 чел/км2) является узкая, 100-150 км, полоса вдоль транссибирской железной дороги, проходящая через Красноярск с запада на восток.
74% населения проживает в городах и 26% - в сельской местности. На территории края расположено 25 городов, среди наиболее крупных - Красноярск (1010 тыс.), Норильск (160 тыс.), Ачинск (125 тыс.), Канск (110 тыс.)

Анализ коммерческой недвижимости в г.Москве

02 Декабря 2013, реферат

Коммерческая недвижимость — это земельные участки, сооружения или здания, которые используют для коммерческой деятельности с дальнейшим извлечением прибыли, дохода от аренды, от инвестиций. Коммерческая недвижимость подразумевает под собой офисные здания, гостиницы, промышленные объекты, магазины, торговые центры, склады, сельскохозяйственные предприятия и гаражи.

Анализ отраслевых приоритетов Восточной Сибири. Развитие территорий

12 Февраля 2014, контрольная работа

Специфические экономические и природные условия предопределили рыночную специализацию Восточной Сибири преимущественно на отраслях добывающей промышленности и "нижних" этажах обрабатывающей промышленности, базирующейся в основном на использовании местных ресурсов сырья и топлива. К таковым относятся топливно-энергетический, горно-металлургический и лесопромышленный комплексы.

Анализ очищения газового потока

10 Декабря 2013, курсовая работа

Основными загрязнителями атмосферного воздуха, образующимися как в процессе хозяйственной деятельности человека, так и в результате природных процессов, являются диоксид серы SO2, диоксид углерода CO2, оксиды азота NOx, твердые частицы – аэрозоли. Их доля составляет 98 % в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо этих основных загрязнителей, в атмосфере наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ: формальдегид, фенол, бензол, соединения свинца и других тяжелых металлов, аммиак, сероуглерод и др.[1]

Анализ пищевой промышленности Республики Башкортостан

25 Января 2015, курсовая работа

Целью работы является исследование развития ресурсного обеспечения предприятий пищевой промышленности Республики Башкортостан. В соответствии с поставленной целью был определен круг задач, которые последовательно решались в процессе проводимого исследования. Этими задачами стали:
1) Основное направление обеспечения предприятий пищевой промышленности в России;
2) Понятие и сущность пищевого промышленного потенциала;

Анализ социально-экономического развития Канского района

28 Ноября 2013, контрольная работа

Целью анализа социально-экономического развития района является выявление диспропорций и неиспользуемых возможностей экономического роста для последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития района.
Анализ социально-экономического развития нацелен на решение следующих задач:
1. Оценка состояния природно-ресурсного потенциала муниципального образования.
2. Изучение особенностей, как динамики населения, так и его половозрастной структуры, а также причины основных миграционных потоков.
3. Оценка использования трудовых ресурсов по основным отраслям экономики муниципального образования.

Анализ социально-экономического развития Пермского края за 2007-2011 годы по основным показателям

23 Декабря 2013, контрольная работа

К экономическим достоинствам региона относятся: квалифицированные рабочие кадры, разнообразные промышленный потенциал и развитое сельское хозяйство. В экономике присутствует высокий научный потенциал. Это один из самых успешно развивающихся регионов Центрального федерального округа. С 2006 года произошли значительные изменения: увеличился приток инвестиций, в том числе крупных иностранных компаний, существенно возрос объем промышленного производства, отмечен значительный рост основных показателей социально-экономического развития Калужской области.

Анализ социально-экономического состояния Курганской области

17 Мая 2014, курсовая работа

Целью работы является развитие теоретико-методологических представлений об особенностях социально-экономического развития Курганской области.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
Уточнить категориальный аппарат и выявить теоретические предпосылки формирования и развития Курганской области

Анализ экономики Бразилии

12 Октября 2014, доклад

Сегодняшние экономические успехи Бразилии – результат перехода к модели открытой экономики. В рамках реализации «Плана Реал» и других макроэкономических решений стратегического характера национальная экономика не только избавилась от таких проблем как неконтролируемая инфляция, но и приобрела новые масштабы и качество.
Выделим основные структурные сдвиги, имевшие место в последние два десятилетия и сформировавшие современный облик бразильской экономики.

Анализ экономики и внешнеэкономических связей Испании

04 Мая 2014, курсовая работа

Испания является членом Европейского союза и в тоже время представляет собой исторические и культурные ворота в Северную Африку и Латинскую Америку. На ее положение в мировой экономике оказывают влияние миграционные потоки. В 2007 г. в общем количестве населения (44,3 млн. человек) около 10% составляли иммигранты.
Испания занимает первое место в мире по приему иностранцев, опережая США. В период 1999-2007 гг. в Испании население увеличилось за 4,5 млн. за счет иммигрантов, что привело к беспрецедентным социальным переменам. Приток иностранных рабочих за этот период обеспечил 50% прироста испанской экономики.

Анализ экономики Испании

26 Февраля 2014, доклад

Испанцы редко приглашают деловых партнеров домой. Просьба остаться на завтрак - обычно всего лишь формальность, не нужно принимать ее всерьез. Если приглашение повторяется - снова откажитесь. И только третье приглашение можно считать искренним, только его можно принять. Если Вы получили приглашение домой, это означает, что Вы действительно расположили к себе гостеприимных хозяев. Следует взять с собой цветы для хозяйки дома, только не георгины и не хризантемы: они считаются в этой стране похоронными цветами. Уместны будут красные розы. Можете принести с собой торт, конфеты или коробку шоколада. Вам в ответ тоже могут подарить подарок. Его необходимо сразу развернуть и поблагодарить за внимание. Очень важно не впадать в свойственную русскому человеку самокритику, пытаясь очернить политический уклад страны и действующую в России власть.

Антикризисная программа

28 Мая 2013, контрольная работа

Для антикризисного управления в узком смысле большое значение имеет установление факта финансовой несостоятельности предприятия, официальное установление которого регламентируется законодательно.
Для понимания сущности антикризисного управления необходимо выделить его объект, предмет и субъект. К объектам относятся кризисные явления организаций (предприятий, фирм, компаний), отраслей и т.д.; диагностика, профилактика и преодоление кризиса представляет собой предмет антикризисного управления; субъектами выступают собственники и менеджеры предприятий и организаций, государственные органы власти и управления, кредиторы.

Антикризисное управление в Южной Корее

12 Декабря 2013, курсовая работа

Процесс дифференциации экономически слаборазвитых государств привел к выделению особой группы стран и территорий, которые получили название новые индустриальные страны - НИС. Это Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Бразилия, Мексика, Аргентина. В отношении некоторых НИС вместо слова "страны" часто применяется термин "территория".