Рефераты по административному праву

Адміністративне судочинство у структурі адміністративного процесу

08 Апреля 2013, контрольная работа

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, за винятком окремо встановлених випадків.

Адміністративно правовий статус президента України

21 Августа 2013, курсовая работа

Глава держави –– Президент України. Інститут президентства було введено Законом України “Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Конституції України”. Конституційні зміни, що стосуються інституту президентства, свідчать, що цей інститут постійно розвивається, на нього впливають трансформаційні процеси в суспільстві. Змінюються й уявлення політиків, вчених про місце й роль Президента України в системі влади, йде пошук встановлення його нового конституційно-правового статусу. Для чіткішого визначення повноважень гілок влади і, зокрема, Президента України, потрібне удосконалення конституційної реформи.

Адміністративно-правові засади управління внутрішніми справами

30 Октября 2013, курсовая работа

Забезпечення внутрішньої безпеки як своєрідної характеристики і необхідної умови життєдіяльності людей, суспільства та держави в цілому є невід’ємною складовою державної політики, тобто однією з найбільш важливих функцій держави. Управління внутрішньою безпекою як один із напрямків діяльності адміністративно-політичного апарату української держави ґрунтується на загальних принципах, методах та формах управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, є одним із його видів. Однак управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки має свої особливості, що, насамперед, залежить від характеру державних завдань та функцій щодо забезпечення внутрішньої безпеки, системи органів, які її забезпечують, їх повноважень, форм і методів професійної діяльності, що обумовлює доцільність його розгляду як окремого виду управління.

Адміністративно-правові норми, їх структура та види

22 Мая 2013, реферат

Норми адміністративного права відповідно до вимог економічного базису сприяють зародженню і розвитку нових відносин. Історія адміністративного законодавства свідчить, що на всіх етапах розвитку нашої держави адміністративно-правове регулювання відігравало важливу роль у виникненні, розвитку і формуванні нових видів суспільних відносин у сфері управління. Це напрямок адміністративно-правового регулювання здобуває винятково важливе значення в сучасний період. Прийняті за останні роки державою нормативні акти по переходу до ринкових відносин управління економікою, соціальною сферою й іншими сферами життєдіяльності містять численні норми, спрямовані на розвиток нових управлінських відносин.

Адміністративно-правова норма

03 Февраля 2014, реферат

Особливості адміністративно-правової норми:
1. у ній закріплюються відносини з керування, державного контролю та нагляду;
2. метод впливу адміністративно-правової норми – імперативний, державно-владний;
3. виконання приписів адміністративно-правової норми гарантується державою за допомогою таких засобів:
- організаційні;
- роз’яснювальні;
- стимулюючі;
- примусові.

Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану

17 Сентября 2014, реферат

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку та спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних
прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади і органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства.

Адміністративно-правовий статус місцевих органів самоврядування

05 Октября 2013, курсовая работа

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що побудова в Україні громадянського суспільства, демократичної правової держави з верховенством права, пріоритетом прав людини, поділом влади на законодавчу, виконавчу та судову супроводжується становленням і розвитком місцевого самоврядування. Україна, як і інші країни СНД, пройшла складний шлях переходу від "радянської" моделі місцевого самоврядування до створення власної законодавчої бази з цього питання. "В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування", — зазначено у Конституції України (ст. 7).

Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні

15 Ноября 2013, курсовая работа

Ми живемо у нелегку, проте надзвичайно насичену історичними подіями добу переходу від несвободи, гніту, безправ’я до утвердження прав людини, поваги до гідності особистості, усвідомлення того, що людина сама відповідає за себе, за своє сьогодення та прийдешнє. Нова Україна, яка набула незалежності на зламі століть, проголосила для себе, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються за найвищу соціальну цінність.
Український народ – громадяни України усіх національностей – обрав шлях побудови демократичної Держави, тобто Держави, в якій буде здійснено принцип панування права, що ґрунтується на визнанні прав і свобод людини. Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема, це проблема.

Админисративный акт управления

14 Ноября 2013, контрольная работа

Под правовыми актами управления понимают, основанное на законе одностороннее юридически властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, направленное на установление адмиʜᴎϲтративно-правовых норм или возникновение, изменение или прекращение адмиʜᴎϲтративно правовых отношений в целях реализации. Исходя из такого определения актуальность выбранной мной темы, заключается в том, что данный вид юридических актов опосредует взаимоотношение между управляющей и управляемой сторонами регулируемых управленческих отношений, между субъектами и объектами управления.

Администартивное расследование

10 Апреля 2014, курсовая работа

Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена важностью самого процесса административного расследования. Во-первых, оно проводится в наиболее важных для государства и граждан сферах, при таких нарушениях, например, как нарушения в области антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о выборах и референдумах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и так далее.

Административания ответственность должностных лиц

09 Октября 2014, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является получение необходимых знаний об исполнительной власти и механизме правового регулирования отношений в обществе, которые складываются в процессе организации и деятельности исполнительной власти.
При написании данной курсовой работы были поставлены следующие задачи:
1. Изучить общие характеристики, а также особенности ответственности должностных лиц в Российской Федерации.
2. Проанализировать изученный материал, рассмотреть данную проблематику с нескольких позиций.

Административная деятельность органов внутренних дел

04 Января 2014, доклад

Административная деятельность органов внутренних дел – это ис-полнительно-распорядительная деятельность, направленная на организацию и практическое осуществление задач и функций органов внутренних дел в области обеспечения личной безопасности граждан, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Административная деятельность по своему содержанию может охваты-вать как внутреннюю, так и внешнюю сферу деятельности ОВД.

Административная ответственность

29 Ноября 2011, контрольная работа

Административная ответственность представляет реакцию государства на совершение предусмотренных законодательством административных правонарушений в различных сферах (поведение в общественных местах, торговля, финансы,природопользование и др.) и выражается в применении соответствующими органами государственной власти и должностными лицами установленных законодательством административных наказаний за совершение административных правонарушений.

Административная ответственность

12 Декабря 2013, курсовая работа

Административная ответственность является необходимым стимулятором правомерного поведения, содействует воспитанию чувства нравственного и правового долга перед обществом и государством, повышению общественно-политической активности каждого гражданина.

Ответственность несут и субъекты, и объекты управления. Она связана с задачами, функциями, правами и обязанностями каждого из них. Применительно к органам управления и должностным лицам она тесно связана с компетенцией. Когда принимается решение, должно быть совершенно ясно, кто несет за него ответственность. И точно так же должно быть ясно, кто несет ответственность, если назревшее решение не принимается или затягивается.

Административная ответственность должностных лиц, возможные наказания

17 Декабря 2013, доклад

Нет такого общества или государства, которые бы не были заинтересованы в благополучном управлении своими социальными делами. Именно социальные дела отображают общий круг интересов и потребностей государства, общества и граждан к самосохранению и обеспечению жизнедеятельности. И для решения этих целей, так или иначе, необходимо организовывать, упорядочивать и всегда регулировать поведение и деятельность как государственных органов, так и должностных лиц, социальных институтов, людей, а также поддерживать общественный порядок.

Административная ответственность должностных лиц, возможные наказания

22 Декабря 2013, доклад

Нет такого общества или государства, которые бы не были заинтересованы в благополучном управлении своими социальными делами. Именно социальные дела отображают общий круг интересов и потребностей государства, общества и граждан к самосохранению и обеспечению жизнедеятельности. И для решения этих целей, так или иначе, необходимо организовывать, упорядочивать и всегда регулировать поведение и деятельность как государственных органов, так и должностных лиц, социальных институтов, людей, а также поддерживать общественный порядок.

Административная деятельность

26 Ноября 2014, контрольная работа

Правовые основы и порядок применения полицией физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия.
Особенности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в условиях чрезвычайного положения.
Организация административно – юрисдикционной деятельности полиции.
Задачи, права и обязанности участковых уполномоченных полиции по обеспечению безопасности дорожного движения на административном участке.
Безопасность личности и общественный порядок. Их понятие, содержание и соотношение.

Административная деятельность органов внутренних дел

23 Июля 2013, реферат

Административная деятельность органов внутренних дел представляет собой одну из специальных дисциплин, изучаемых в вузах МВД России юридического профиля. В курсе изучаются содержание и особенности управления внутренними делами государства, сущность общественного порядка и общественной безопасности в сфере важнейших объектов управления внутренних дел, содержание и принципы административной деятельности органов внутренних дел, её задачи, организация, направления деятельности, субъекты, формы и методы осуществления административной деятельности, а также складывающиеся в её сфере общественные отношения и регулирующие эту деятельность нормы административного права.

Административная ответсвенность

18 Октября 2013, курсовая работа

Целью данной работы стоит раскрытие понятия и основания административной ответственности, путем изучения существующей нормативной базы об административной ответственности, признаков административной ответственности, принципов и стадий административной ответственности.
В соответствии с этой целью выделены следующие основные задачи данной работы:
Дать понятие и определись основные черты административной ответственности.
Определить основания административной ответственности.
Рассмотреть принципы административной ответственности.
Показать случаи, в которых происходит освобождение от административной ответственности.

Административная ответсвенность

12 Ноября 2014, курсовая работа

Многие годы роль административной ответственности в борьбе с правонарушениями постепенно повышалась, а со второй половины 80-х гг. эта тенденция стала проявляться еще более активно. Возросло фактическое использование многих составов административных правонарушений. Она стала более суровой, увеличились санкции за многие нарушения. Резко расширен перечень действий, за совершение которых виновные могут быть подвергнуты административным санкциям. Прежде всего, это происходит путем установления административной ответственности за действия, которые ранее вообще не считались административными правонарушениями (нарушение избирательных прав, правил заключения договоров, неуважение к суду и т.д.).

Административная ответственность

13 Ноября 2011, курсовая работа

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что государство, будучи органом управления делами общества, осуществляет многообразную деятельность. Её предметом выступают экономические, политические, социально-культурные и иные отношения и процессы. Важнейшим регулятором общественных отношений является право. В правовой науке проблема ответственности до сих пор остается одной из самых главных и актуальных. Она требует пристального внимания ввиду недостаточной разработанности, спорности и нерешенности многих ее вопросов, имеющих важное как теоретическое, так и практическое значение.

Административная ответственность

19 Апреля 2012, курсовая работа

Административная ответственность — это особый вид юридической ответственности, которой присущи все признаки последней (она наступает на основе норм права, за нарушение правовых норм, конкретизируется юрисдикционными актами компетентных органов, связана с государственным принуждением). С другой стороны, административная ответственность является составной частью административного принуждения и обладает всеми его качествами.
Целью курсовой работы является рассмотрение понятия, особенностей и основных субъектов административной ответственности.

Административная ответственность

09 Марта 2012, контрольная работа

Административная ответственность - это реализация административно-правовых санкций, применение уполномоченным органом или должностным лицом административных наказаний к гражданам и юридическим лицам, совершившим правонарушение.
Административную ответственность характеризуют некоторые признаки, общие для всех видов юридической ответственности.
Во-первых, она представляет собой государственное принуждение, поскольку реализация властных полномочий осуществляется через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Административная ответственность

23 Сентября 2012, курсовая работа

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьёй 4.6 настоящего Кодекса;

Административная ответственность

24 Января 2013, контрольная работа

Цель данной работы рассмотреть тему: административная ответственность. Для достижения поставленной цели, мы ставим перед собой следующие задачи: понятие, сущность, цели административной ответственности; структура административной ответственности; категории субъектов административной ответственности; освобождение от административной ответственности; ограничение административной ответственности от иных видов юридической ответственности.

Административная ответственность

27 Января 2013, контрольная работа

Работа содержит ответ на вопрос и разбор задачи для экзамена (или зачета)по дисциплине "Административное право"

Административная ответственность

04 Февраля 2013, доклад

Бизнес на обслуживании автомобилей относится к наиболее востребованным и прибыльным услугам, так как в настоящее время владельцами различных транспортных средств является большое количество наших сограждан. В тоже время количество автовладельцев на 1000 человек населения в России значительно ниже, чем во многих развитых странах, поэтому отечественный автопарк постоянно продолжает увеличиваться, показывая стабильную и устойчивую тенденцию роста.

Административная ответственность

17 Февраля 2013, реферат

Основанием административной ответственности признаются административные правонарушения, преступления, не представляющие большой общественной опасности, от уголовной ответственности за которые преступник освобожден судом, а также административно-дисциплинарные проступки. Однако в подавляющем большинстве случаев административная ответственность применяется за совершение административного правонарушения.

Административная ответственность

29 Марта 2013, контрольная работа

2. Задача: Водитель автомашины ВАЗ-2106 Ж проехал на запрещающий сигнал светофора и был остановлен инспектором ДПС ГИБДД. Внешние признаки давали достаточные основания полагать, что Ж находится в состоянии опьянения, хотя он сам факт употребления спиртных напитков категорически отрицал. Инспектор отстранил Ж от управления транспортным средством, изъял у него водительское удостоверение, составил протокол о задержании автомашины и направил последнюю с одним из дружинников на специальную охраняемую стоянку. Нарушителя вместе с другим дружинником он поместил в свой служебный автомобиль и отвез в ближайшее лечебное учреждение для освидетельствования на предмет определения алкогольного опьянения. Оцените ситуацию. Законны ли меры, примененные к Ж?

Административная ответственность

05 Июля 2013, реферат

Наиболее тесную связь административное право имеет с государственным правом, которое составляет основу всех отраслей права, включая административное, и занимает ведущее место. Нормы административного права предусматривают разнообразные виды ответственности: уголовную, дисциплинарную, собственно административную и материальную (для лиц, на которых не распространяется действие норм трудового права). Кроме того, на основе норм административного права могут применяться меры общественного воздействия и иные меры.