Рефераты по страхованию

Субъекты страховых отношений

02 Декабря 2014, творческая работа

Страхование имущества − вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Осуществляется преимущественно в форме добровольного страхования, за исключением страхования государственного имущества, передаваемого в аренду

Субъекты страховых правоотношений

25 Мая 2012, реферат

Страховые правоотношения - это урегулированные нормами страхового права общественные отношения, участники которых выступают как носители юридических прав и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по защите имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Сутність і функції страхування

07 Января 2014, реферат

Термін «страхування», на думку західних філологів, має латинське походження. В основі його — слова «securus» і «sine cura», які означають «безтурботний». Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та безпеки. У багатьох слов'янських мовах, у тому числі й в українській, виникнення терміна «страхування» пов'язують зі словом «страх».
У фаховій літературі етимології слова «страхування» також приділено значну увагу. Проте єдиної думки з цього питання не існує.
Аналіз опублікованих визначень поняття «страхування» показує, що кожне з них уточнює або доповнює попередні, залишаючи без змін їх основу.

Сутність, принципи і роль страхування

04 Декабря 2013, практическая работа

Мета – надати студентам практичні навички щодо визначення сум страхового відшкодування на основі існуючих систем страхування та у разі наявності франшизи.

Завдання:
- з’ясування об’єктивної необхідності і сутності різних систем страхування;
- засвоєння методів організації процедури страхування за різними системами;
- розгляд умов надання страхових послуг за різними системами.

Сучасний стан страхового ринку та проблеми його розвитку

04 Марта 2013, доклад

Процес страхування э одним із важливих фінансових методів державного регулювання економіки. Розвиток страхового ринку послуг є не можливим, якщо не проводиться аналіз його функціонування та при цьому не визначаються певні методи покращення даної ситуацій. Аналіз сучасного стану страхових послуг, тобто визначення певних закономірностей його розвитку, дає можливість розглянути певні проблеми, що склалися в країні в цілому. Питання відносно формування страхового ринку досліджували такі вчені, як Базилевич В.Д., котрий розглядав нову парадигму страхування в умовах глобалізації; Гутко Л.М. аналізував на стан, проблеми розвитку та шляхи вирішення страхового ринку України; також такі українські вчені, як С.С. Осадець, О.І. Барановський, Ф.М. Фурман, Н.М. Внукова та інші.

Сучасний стан страхового ринку України

07 Ноября 2013, контрольная работа

Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам.
У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту.

Существенные условия договора личного страхования. Процедура согласования условий договора личного страхования

04 Мая 2014, доклад

Существенные условия договора личного страхования закреплены в ст.942 ГК РФ в которой закреплено: при заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.

Сущность и задачи перестрахования

02 Июня 2013, творческая работа

Перестрахование (англ. reinsurance) — система экономических страховых отношений между страховыми организациями (страховщиками) по поводу заключенных со страхователями договоров страхования. В соответствии с договором перестрахования страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передаёт на согласованных условиях другим страховщикам (перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций

Сущность договора страхования

10 Декабря 2012, творческая работа

Страховое дело формально существовало в так называемой Советской России. Однако сфера страхования была монополизирована единственным и неповторимым страховщиком – Госстрахом. Страхование имело во многом формальный характер. В сознании советских людей страхование не фигурировало как обязательный компонент организации жизни. Многие просто ничего не знали об этом виде деятельности. В 1989 году введено добровольное страхование имущества государственных предприятий и организаций, работающих в условиях хозрасчета. Государственное страхование проводилось на основе законодательства Союза ССР, правил и инструкций, издаваемых Минфином СССР.

Сущность договора страхования

26 Января 2013, творческая работа

Появление страхования на Руси связывают с памятником древнерусского права - "Русской правдой", которая дает интересные сведения о законодательстве 10-11 веков. Особое значение имеют нормы, касающиеся материального возмещения вреда общиной (вервью) в случае убийства. Например: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где найден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен."

Сущность договора страховщика и страхователя

02 Декабря 2011, реферат

В договоре страхования, в котором участвуют две стороны - страховщик и страхователь, - используется большое количество специфических страховых терминов.
Субъекты страхования - страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо.

Сущность и виды государственного страхового надзора

10 Ноября 2014, контрольная работа

Цель работы – это изучение государственного регулирования страхового дела в России.
В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:
изучить сущность, виды и правовую основу государственного регулирования;
определить организацию текущего надзора в РФ.

Сущность и значение страхования

23 Апреля 2014, реферат

Целью исследования является,: рассмотрение классификации, сущности и значения страхования. Данная цель достигается путем решения следующих задач:
• Раскрыть сущность страхования
• Раскрыть роль и значение страхования
• Изучить историю развития страхования в России

Сущность и классификация страховых резервов

30 Сентября 2013, контрольная работа

В экономическом смысле страховые резервы – это средства не страховщиков, а страхователей, и предназначены для осуществления страховых выплат согласно обязательствам по неисполненным или неоконченным на отчетную дату договорам страхования. Цель работы – рассмотреть сущность и классификацию страховых резервов.
Задачи работы:
-исследовать понятие страховых резервов;
-рассмотреть характеристику страховых резервов, их формирование.

Сущность и место страхования в системе экономических отношений

15 Октября 2013, реферат

Мнение о страховании как самостоятельной экономической категории само по себе не ново. В теоретическом плане первичными следует считать высказывания ученого-экономиста В. Дьяченко, получившие поддержку в работе Е. Коломина. Дальнейшее развитие этого научного взгляда мы видим в работах Л. Рейтмана. Предпосылки признания страхования самостоятельной экономической категорией довольно обширны. Однако наиболее развернутую и четкую аргументацию в этом вопросе представил В. Шахов. По его мнению, экономические категории «финансы» и «страхование» имеют определенное сходство, но, исходя из экономической сущности и содержания, форм проявления, выражающихся через функции, эти категории существенно рознятся и являются самостоятельными

Сущность и необходимость страхования жизни

24 Октября 2014, реферат

Страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических лиц Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.
Личное страхование – это форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью.

Сущность и особенности страхования экспортных кредитов

18 Декабря 2013, контрольная работа

Предметом исследования выступает финансовая поддержка экспорта в форме страхования экспортных кредитов в совокупности отношений между страховщиками и страхователями.
Вопрос о страховании экспортных кредитов еще в 50-е годы приобрел большое значение в связи с далеко ушедшим разделением труда в области внешней торговли.

Сущность и роль социального страхования

13 Марта 2014, контрольная работа

Задача 1. Определите тарифную ставку договоров страхования от несчастных случаев. Вероятность наступления страхового случая 0,07. Средняя страховая сумма 300 тыс. руб. Среднее страховое возмещение 110 тыс. руб. Количество договоров страхования 10 000. Доля нагрузки в структуре тарифа 40 %. Коэффициент зависимости от гарантии безопасности 2. Данные о разбросе возможных страховых обеспечений отсутствуют.
Задача 2. Рассчитать показатели страхования в двух регионах: 1) частоту страховых событий на 100 единиц объектов 2) коэффициент кумуляции риска 3) убыточность страховой суммы 4) тяжесть ущерба
Выбрать наименее убыточный регион.

Сущность и функции страхования

22 Января 2014, контрольная работа

Опасности бывают разного рода. Их условно можно разделить на четыре Основные группы: природно-климатические, производственно - хозяйственные, общественно-бытовые и естественно-личные опасности.
Каждая из указанных групп опасностей содержит свой набор событий или обстоятельств, которые могут вызывать неблагоприятные последствия для человека.
Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов различных субъектов при наступлении страховых случаев.

Сущность и характер страховых отношений, основные понятия

27 Мая 2013, контрольная работа

Под имущественными интересами юридического, физического лица понимается заинтересованность этого лица в сохранении, восстановлении или замене материальных, нематериальных ценностей (благ), обеспечивающих необходимый (ожидаемый) уровень его существования и развития, а также в наличии денежных средств для этих целей в случаях причинения им вреда вследствие неблагоприятных событий или требуемого увеличения доходов физического лица для поддержания должного материального уровня и качества его жизни либо покрытия дополнительных, важных единовременных расходов.[63 С. 6]

Сущность и экономическая природа страхования

20 Декабря 2013, лекция

1) Понятие страхования
2) Страхование как экономическая категория
3) функции страхования
4) Понятие рисков. Виды страховых рисков
5) Важнейшие понятия и термины страхования

Сущность системы социального страхования Российской Федерации

27 Декабря 2013, курсовая работа

Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть историю возникновения и развития Фонда социального страхования, раскрыть сущность социального страхования в России, исследовать бюджет Фонда социального страхования, основные проблемы функционирования Фонда социального страхования Российской Федерации и методы их решения.

Сущность социального страхования

28 Марта 2013, реферат

Государственное социальное страхование – это государственная система материального обеспечения граждан РФ в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а так же семей, в которых есть дети, а так же это «основная форма социального обеспечения с целью создания необходимых условий для воспроизводства рабочей силы. Используется государством как одно из важнейших средств проведения в жизнь его социальной политики.»1
Государственное социальное страхование находится в ведении органов законодательной и исполнительной власти, которые формируют государственный бюджет и его расходную часть.

Сущность социального страхования

29 Октября 2013, контрольная работа

Государственное социальное страхование - государственная система материального обеспечения граждан РФ в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а так же семей, в которых есть дети.
Государственное социальное страхование находится в ведении органов законодательной и исполнительной власти, формирующих государственный бюджет и его расходную часть. Пособия и льготы, поступающие населению через эту систему, устанавливаются законодательными и нормативными актами. Они распределяются по принципу солидарности, который означает, что выплаты не зависят от уплачиваемых гражданином налогов и страховых взносов и определяются только степенью нуждаемости.

Сущность страхования и его функции

07 Марта 2014, лекция

В соответствии с Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 г. № 4015-1 страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
Страхование - особый вид экономической деятельности, связанный с перераспределением риска нанесения ущерба имущественным интересам среди участников страхования (страхователей) и осуществляемый специализированными организациями (страховщиками), обеспечивающими аккумуляцию страховых взносов, образование страховых резервов и осуществление страховых выплат при нанесении ущерба застрахованным имущественным интересам.

Сущность страхования и основы страхового дела

28 Апреля 2013, реферат

Страхование - одна из трех сфер финансовой системы. Страхование связано с распределением СОП и части НБ. Для страхования в то же время характерны экономические отношения только по перераспределению доходов и накоплений, связанных с возмещением материальных и иных потерь. Таким образом, страхование связано с вероятностным движением денежной формы собственности. Страховой случай может и не наступить. Для страхования характерны все признаки финансов, но оно имеет и свои отличительные признаки:

Сущность страхования строительно-монтажных рисков

09 Мая 2014, курсовая работа

Цель исследования курсовой работы – изучить особенности страхования строительно-монтажных работ и провести анализ страхования в страховой компании ОАО «Росгосстрах».
Исходя из поставленной, цели будут решены следующие задачи:
 Раскрыть сущность страхования строительно-монтажных работ (СМР);
 выделить ряд специфических особенностей, основные положения и объект страхования СМР;
 изучить определение актуарных расчетов, редуцирования, выкупной суммы, рассмотрим особенности актуарных расчетов;
 рассчитать страховой платеж;
 изучить методику тарифных ставок.

Сущность страхования, его формы и роль

18 Ноября 2013, реферат

Страхование и сфера туризма имеют большое значение для развития экономики страны. Услуги, к числу которых относятся данные виды деятельности, являются важными компонентами национальной экономики. Сфера туризма имеет достаточно широкое распространение и по статистическим показателям занимает одно из первых мест в экономике по объемам предоставляемых услуг. Туристская деятельность вносит значительный вклад в экономику страны, способствуя созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения, позволяя привлекать дополнительные средства в государственный бюджет, в том числе валютные, активизируя внешнеторговый оборот.

Сущность страхового рынка

29 Декабря 2013, доклад

Страховой рынок – это часть финансового рынка, где продаются и покупаются страховые продукты.
Место страхового рынка в финансовой системе вообще и на финансовом рынке в частности определяется двумя обстоятельствами.
С одной точки зрения существует объективная потребность в страховой защите, что и приводит к появлению экономического феномена — страхового рынка. С другой − денежная форма организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает ϶ᴛᴏт рынок с общим финансовым рынком. (вкл.12)

Сущность финансовых рисков

28 Октября 2014, курсовая работа

Актуальность дипломной работы в том что, осуществление финансовой деятельности в современных условиях невозможно без специальных методов анализа и управления рисками. Функция управления финансовыми рисками приобретает все большую роль и становится одним из важнейших условий обеспечения финансовой стабильности предпринимательских организаций.