Сучасний стан страхового ринку України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2013 в 22:53, контрольная работа

Краткое описание

Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам.
У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту.

Прикрепленные файлы: 1 файл

тез2.doc

— 77.50 Кб (Скачать документ)

Килюшик А.В.

Вінницький  торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Сучасний стан страхового ринку України

Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам.

У сучасних економічних умовах страхування  – чи не єдина галузь економіки  України, яка протягом останніх років  має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання  обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту. Українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала. 

Загальна кількість страхових  компаній в 2008 році становила  469, 2009 рік - 450, 2010 рік – 456 та станом на ІІ квартал 2011 року - 446 СК.

Для  характеристики сучасного стану страхового ринку нижче наведена інформація про показники за 2010-2012 роки, показники за основними видами страхування і опис поточних стратегій страхових компаній з відповідною часткою ринку, яку вони охоплюють, а також оцінка усереднених комбінованих коефіцієнтів за страховими операціями для кожної із стратегій та відповідної величини усередненого операційного прибутку/збитку [1].

Для аналізу взято результати діяльності 80 страхових компаній, які де-факто формують більше 80 % «чистих премій» вітчизняного страхового ринку (премії, не пов'язані зі страхуванням ризиків, у подальших розрахунках не враховуються). Дані за 2012 рік наведені в таблицях в якості прогнозу [7].                                                                                                                    

Таблиця 1

Основні показники діяльності страхового ринку України

Показник

2010

2011

2012

Кількість компаній, шт

80

80

80

Страхові премії, млрд. грн.

8,5

9,1

9,7

Активи, млрд. грн.

13

14

15

Резерви, млрд. грн.

5

5,5

5,9

Страхові виплати, млрд. грн.

3,9

4,3

4,8


 

 

З таблиці 1 видно,що кількість страхових компанії з 2010 по 2012 не змінилась,страхові премії зростали з кожним роком,порівнюючи 2012 і 2010 роки розмір страхових премій зріс на - 1,5 млрд. грн.  ,розмір активів - на 2 млрд. грн.  ,резервів-0,9 млрд. грн.  ,а страхові виплати зросли на 0,9 млрд. грн..                                                                                                                   

Таблиця 2

Показники за видами страхування

Види страхування

Премії, млн. грн.

2010

2011

2012

Майнове страхування

1965

2064

2188

КАСКО

3388

3218

3282

Обов'язкове транспортне  страхування

1962

2576

2859

Особисте страхування

870

965

1062

Інші види

270

280

294


 

 

Згідно з даними таблиці 2 найбільша частка страхування належить  такому виду страхування , як КАСКО у 2010 році вона становить – 3388  млрд. грн.. Частка майнового страхування у 2012 порівняно з 2010 зросла на 223 млрд. грн., обов'язкове  транспортне страхування збільшилось на 897 млрд. грн., особисте страхування на 192 млрд. грн.. Приріст майнового і особистого страхування при відносній стабільності добровільного транспортного страхування свідчить про збереження корпоративним клієнтським сегментом ключових позицій у 2012 році.                                                                                                                    

Таблиця 3

Стратегії страхових компаній України  з оцінкою відповідної частки ринку

 

Тип стратегії

Кількість СК, 2010

Частка ринку, %

Кількість      СК, 2011

Частка ринку, %

Кількість СК, 2012

Частка ринку, %

A

Боротьба за частку ринку

3

20

4-5

18-20

5

16

B

Прибуткове зростання

10

30

15

35

20

31

C

Фокус на прибуток

18

25

15

18

15

12

D

Боротьба за премії

39

25

35

27

38

21


 

 

Визначення типу стратегії компаній здійснено шляхом вивчення офіційної  статистики по страховому ринку України, а так само з офіційних повідомлень  ряду страхових компаній про прийняття  відповідної стратегії.

Змагання  за премії визначена в таблиці, як певна стратегія, у зв'язку з тим, що така поведінка страхових компаній поширюється на 27% ринку по преміях, і результати їх діяльності справляють істотний вплив на весь ринок [3].                                                                                                               

Таблиця 4

Оцінка усередненого операційного результату для кожного типу стратегій

 

Тип стратегії

Розмір премій, млн. грн.

Комбінований коефіцієнт, %

 

Операційний результат, млн. грн.

A

Боротьба за частку ринку

1,552

120

-310

B

Прибуткове зростання

3,007

96

120

C

Фокус на прибуток

1,164

90

116

D

Боротьба за премії

2,037

130

-611


 

 

Оцінка усередненого операційного результату для кожного  типу стратегій проведена шляхом зіставлення суми премій за відповідною стратегії і усередненого комбінованого коефіцієнта (зароблені премії / збитки + витрати).

Значення комбінованого  коефіцієнта для кожної з стратегії  взято виходячи зі статистики страхових  компаній за попередні періоди. Оцінка проводилася без урахування інвестиційного та інших доходів.

Не виключено, що в результаті зниження курсу валют  ринкові ризики можуть призвести  до втрат страхових компаній в  поточному році. Ймовірність втрат  – середня. Оціночна сума загальних  втрат становить не більше 15 млн. грн. Найбільш високими в посткризовий період залишаються операційні ризики. З великою часткою ймовірності помилки персоналу призведуть до «непланових» прямих і непрямих втрат, розмір яких в поточному році за попередньою оцінкою складе більше 70 млн. грн. Ризики втрати ліквідності за останні три роки чинять «системний» негативний вплив на страховий ринок. Починаючи з 2009 року, 2–3 компанії припиняють виконувати свої зобов’язання на десятки млн. грн.[6].

У 2012 році, як і раніше зберігається високий рівень ймовірності втрати ліквідності 2–3 компаніями. Оцінка розрахункової суми зобов’язань таких компаній становить понад 70 млн. грн. Загальний рівень ризиків страхового ринку залишається досить високим. Результати аналізу ризиків та їхнього впливу на групи страхових компаній, а також невідновлена поточна ліквідність у великої кількості страхових компаній дозволяють зробити висновок про те, що вітчизняний ринок не подолав наслідків кризи. Крім того, з точки зору законодавчих вимог модель управління страховою компанією вимагає істотного коректування. 

 

               Отже, аналізуючи стан  вітчизняного страхового ринку протягом 2010 - 2012 р.р.,можна зробити наступні висновки. Кількість страхових компаній станом на ІІ квартал 2011 року становила  446 СК. Провівши аналіз ринку страхових послуг за останні кілька років, можна зробити висновок, що економічна криза, яка вплинула на всі сфери економіки, все ж таки суттєво не позначилось на розвитку страхуванняв Україні. Недосконалість системи страхування, як у будь-якій країні пов’язана з відсутністю державної політики у соціально-економічному розвитку, недоліках податкового законодавства та нестабільністю фінансового середовища країни в цілому.Основними напрямками розвитку страхового ринку є вирішення вищезгаданих проблем, а також покращення послуг, створення конкурентоспроможного середовища та вдосконалення шляхів взаємодії страховиків та страхувальників.Подальший розвиток страхової сфери залежить прямо від визначення основних проблем її функціонування та вирішення їх в майбутньому.

Література:  

1.Перспективи розвитку страхового ринку України після фінансової кризи. // Г.В. Кравчук // [Електронний ресурс]. - Режим  доступу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/ 
2. Державні заходи щодо виходу страхового ринку України з кризового стану. // Н.Ю. Шуригіна // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.kbuapa.kharkov.ua/ 
3. Офіційний сайт Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс].  - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua

4. Захарченко В.С. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми, перспективи / В.С. Захарченко // Національна оборона і безпека. — 2008.—№6.—С.26.  
6.Корецький Б. Реформування системи охорони здоров’я: західноєвропейський досвід і можливості його використання в Україні // Вісник ТАНГ. – Спец. вип №15–3. – 2000. – 56–63 с.

7. http://insurance.uabs.edu.ua/ 

 


Информация о работе Сучасний стан страхового ринку України