Рефераты по психологии

Адамгершiлiк тәрбие ұйымыныњ ѓылыми – теориялыќ негіздері

07 Апреля 2014, курсовая работа

1. Адамгершілік тәрбие туралы ұғым, олардың мақсаты мен міндеті, мазмұны, мәні.
2. Адамгершілікке тәрбиелеу, жеке тұлғаның адамгершілік қасиетгерін қалыптастыру жолдары, әдіс- тәсіл, құралдары
3. Адамгершілік тәрбиесіне ықпал етуші механизмдер

Адамгершілік негізі рухани құндылық

12 Марта 2015, доклад

Бүгін Қазақстанда өз істерімен және ойларымен өз елін гүлдендіруге қабілетті, шығармашылық белсенді және мақсатқа негізделген ұрпақ өз күшін жинауда.
Жасөспірімдерге ежелгі халық дәстүрін оны құрметтеуді, жас тәрбиеленушілерге рухани құндылық рөлінің маңыздылығын: қайырымдылық, қайғыға ортақтаса білу, шыдамдылық, сыйластық, адамгершілік сияқты құндылықтарды түсіндірмей, рухани қайта туу, білімді ел және мықты даму шынымен де мүмкін емес.

Адамгершілік-рухани білім беру және тәрбиелеу жөнінде халықаралық тәжірибе

11 Декабря 2014, реферат

Оқу бағдарламалар тәрбиенің адамгершілік, зерделілік, тәндік, еңбектік және өзге де аспектілерін ескереді. Осыған байланысты білім беру бағдарламасына енетін әдебиет, тарих, қоғамтану т.б. пәндер сияқты гуманитарлық пәндер бірінші орында тұрады. Оларды зерделеу және меңгеру - рухани, патриоттық, имандылық пен азаматтылықтың көзі ретінде, зұлымдық пен рақымсыздыққа қарсы әрекет ретінде қарастырылады.

Адамдардың өзара әрекеті мен қарым-қатынасының әлеуметтік психологиялық заңдылықтары

09 Сентября 2013, реферат

Адам — бұл, бір жағынан, биологиялық құбылыс, санасы бар жануар, қоршаған дүниені тануға және оны белсенді өзгертуге қабілетті. Жоғары ұйымдасқан жануар ретінде адамға денесімен тік жүру, дүниені тану және өзгерту құралы ретінде қолдың дамуы, ерекше дамыған ми сияқты дене ерекшеліктері тән.
Екінші жағынан, адам-қоғамдық құбылыс. Бұл оның негізгі сипаты, себебі қоғамдық өмір және қоғамдық қатынастар, ұжымдық еңбек адамның биологиялық, дене құрлымын өзгертіп және өзіне бағындырды. Адам туралы айтқанда, психология және философия ғылымдары "жеке тұлға" ұғымымен түсіндіреді.

Адамның дене бітімінің қалыптасуы

21 Декабря 2013, реферат

Адам өте ертедегі адам тектес маймылдан шыққан. Адамның дене бітімінің қазіргі жоғары дамыған маймылдардың дене бітіміне ұқсауы сондықтан. Алайда, адам маймылдардың қазіргі типінен тарады деу жаңсақтық болар еді. Ғылым осыдан шамамен 50 миллион жыл бұрын жар-тылай маймылдар — лемуарлар, одан кейінірек шамамен осыдан 30 миллион жыл бұрын төменгі дәрежеде дамыған маймылдар — парапитектер — адам тәріздес маймылдардың арғы аталарының пайда болғанын дәлелдеп отыр. Одан бертінірек (шамамен осыдан 15 миллион жыл бұрын) ежелгі антропоидтар — дриопитектер өмір сүрген. Соңғыларының өзі екі текке бөлінеді: бірі — қазіргі май-мылдар — горилла мен шимпанзе де екіншісі — жоғары дәрежеде дамыған антропоморфты маймылдар ромапитектер мен австралопитектер.

Адамның психикалық іс-әрекеті

20 Сентября 2013, реферат

Осы күнгі физиология ғылымының өзекті мәселелерінің бірі - адамның психикалық (психо—жан) , іс - әрекетінің негіздерін анықтау. Қазіргі кезде үлкен мидың он, және сол жарты шарларының Әрекеттік айырмашылыгы, сезім жүйелерінің, таным, түйсік, тіл, сана процестерінің, ұйқы, сезініс, мотивация іспетті психикалық әсерленістердің физиологиялық механизмдері кеңінен зерттеліп, айтарлықтай нәтиже алынды
Адамның психикалық әсерленісінің физиологиялық негіздері мен заңдылықтары И. M. Сеченов пен И. П., Павловтың ұғыну ілімі арқылы айқындалады. Психикалық әсерленістер физиологиялык құбылыстармен тығыз байланысты дербестігі бар процестер.

Адаптація першокласників до умов школи в залежності від типу сімейного виховання

22 Мая 2013, курсовая работа

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні проблеми залежності адаптації першокласників до умов школи від типу сімейного виховання.
Гіпотеза дослідження – процес адаптації до умов школи буде краще і легше перебігати у першокласників, які виховуються в сім’ях з демократичним стилем виховання та розуміючим типом ставлення.

Адаптація першокласників до шкільного життя

11 Января 2014, курсовая работа

Актуальність проблеми дослідження: Початок навчання дитини в 1-му класі - складний і відповідальний етап у її житті. Адже відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності - це й нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки. Змінюється соціальна позиція: був просто дитиною, тепер став школярем. Змінюється соціальний інститут навчання і виховання: не садочок чи бабуся, а школа, де навчальна діяльність стає провідною, обов'язковою, соціально значущою та оцінюваною, такою, що розширює права і обов'язки дитини, її взаємостосунки з навколишнім середовищем. Змінюється життя дитини: усе підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам.

Адаптація робітника в організації

30 Октября 2013, реферат

Існує безліч визначень «адаптації». Розглянемо деякі з них: Адаптація, на думку Базарова Т.Ю. Єрьоміної Б.Л. - це процес активного пристосування людини до нового середовища. У контексті включення співробітника в організацію це означає, що відбуваються інтенсивне знайомство співробітника з діяльністю та організацією і зміна власної поведінки відповідно до вимог нового середовища.

Адаптація студента до навчання

06 Марта 2013, реферат

Специфіка адаптації першокурсника визначається в першу чергу психологічними особливостями юнацького віку (ідея самопізнання та самовизначення, пошук життєвих цінностей, професійного самовизначення), а також зміною звичного середовища на нове. Частими є випадки, коли студент не знає, до кого звернутися в ситуації психоемоційного стресу, міжособистісних конфліктів, неможливості налагодити контакт з однокурсниками, елементарного психологічного дискомфорту. Саме тому надзвичайно важливого значення набуває робота фахівців психологів та створення на базі вищого навчального закладу соціально-психологічної служби.

Адаптация военнослужащих в начальный период службы

27 Марта 2014, курсовая работа

Цель исследования: выявить особенности адаптации военнослужащих по призыву в начальный период службы и разработать программу психологического сопровождения.
Объект исследования: военнослужащие по призыву в начальный период службы воинской части г. Пскова. (n=28)
Предмет исследования: особенности адаптации военнослужащих по призыву в начальный период службы.

Адаптация и агрессивность в подростковом возрасте

17 Сентября 2014, курсовая работа

В последнее время все более актуальным становится вопрос адаптации подрастающего поколения в современном обществе. Этот вопрос объединил вокруг себя усилия медиков, психологов и педагогов. Адаптация подростка – его приспособление как личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами. В последнее время широко изучается и явление дезадаптации – как нарушения благоприятного процесса адаптации.

Адаптация к школьному обучению

06 Июня 2015, курсовая работа

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Этот период одинаково труден для детей, поступающих в школу и в шесть, и в семь лет. Наблюдение физиологов, психологов и педагогов показывают, что среди первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них условиям, лишь частично справляются (или не справляются совсем) с режимом работы и учебной программой.

Адаптация людей в колективе

14 Июня 2012, дипломная работа

ВВЕДЕНИЕ
Организация - сложный организм. В нем переплетаются и уживаются интересы личности и групп, стимулы и ограничения, жесткая технология и инновации, безусловная дисциплина и свободное творчество, нормативные требования и неформальные инициативы. У организаций есть свой облик, культура, традиции и репутация.
Каждый человек в течение всей жизни так или иначе связан с организациями. Именно в организациях люди растут, учатся, работают, преодолевают недуги, вступают в многообразные отношения. Нет организаций без людей, равно как и нет людей, которым не приходится иметь дело с организациями.

Адаптация младшего школьного возраста к школе

27 Марта 2013, курсовая работа

Метою курсового дослідження є діагностика адаптації молодших школярів до школи.
Для досягнення мети, ми повинні зробити:
теоретичний аналіз наукових досліджень;
підбір методик для діагностики процесу адаптації молодших школярів до школи;
обговорення отриманих результатів.

Адаптация молодых сотрудников на предприятии

01 Января 2011, дипломная работа

С Целью исследования является выявление аспектов психологического обеспечения адаптации молодых сотрудников на предприятии.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме психологического обеспечения адаптации молодых сотрудников на предприятии.
2. Разработать процедуру исследования проблемы психологического обеспечения адаптации молодых сотрудников на предприятии.
3. Рассмотреть особенности психологического обеспечения адаптации молодых сотрудников на предприятии

Адаптация осужденных к местам лишения свободы

30 Марта 2014, реферат

Быстрая и коренная ломка жизненных планов, образа жизни путем социальной изоляции порождает у человека комплекс специфических проявлений, называемых "синдромом лишенного свободы" ("тюремным синдромом"). Преодолеть эти тягостные состояния осужденный может путем адаптации, приспособления к новым правилам и нормам общежития, к новым условиям жизнедеятельности.

Адаптация первоклассников

18 Октября 2013, дипломная работа

Цель исследования: изучить особенности социально-психологической адаптации первоклассников из благополучных и неблагополучных семей.
Гипотеза исследования основана на предположении: социально-психологическая адаптация первоклассников из неблагополучных семей, в отличие от благополучных, протекает со значительными затруднениями, что требует повышения адаптационных возможностей с помощью психокоррекционных мероприятий.
Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме социально-психологической адаптации школьников.
2. Проанализировать социально-психологические особенности адаптации детей младшего школьного возраста.
3. Выделить критерии адаптированности и факторы, влияющие на социально-психологическую адаптацию первоклассников.
4. Изучить существующие в литературе представления о влиянии семьи на адаптационные способности детей младшего школьного возраста.
5. Выделить критерии неблагополучной семьи.
6. Изучить особенности социально психологической адаптации первоклассников из неблагополучных семей.
7. Изучить социально-педагогический паспорт семей первоклассников, для выявления учащихся из объективно неблагополучных семей.
8. Провести исследование субъективного образа благополучной и неблагополучной семьи у детей младшего школьного возраста, для выявления учащихся из субъективно неблагополучных семей.
9. Провести сравнительный анализ особенностей социально-психологической адаптации первоклассников из благополучных и неблагополучных семей.
10. Разработать коррекционную программу по социально-психологической адаптации первоклассников из неблагополучных семей

Адаптация первоклассников к школе

07 Октября 2013, реферат

Проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной как для родителей, так и для всей системы образования. Приходя в школу, попадая в новую для себя ситуацию, практически все дети переживают и волнуются. И учитель, и родители заинтересованы в том, чтобы первоклассники как можно быстрее и успешнее вошли в школьную жизнь.
Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, дневной сон, всегда рядышком воспитательница. Там нынешние первоклассники были самыми старшими детьми! В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно напряженном режиме и новая система требований. Для того чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время.

Адаптация персонала(анализ методов)

13 Мая 2012, реферат

Зачем нужна «организованная» адаптация новых сотрудников, да и нужна ли она вообще? На практике довольно редко в компаниях уделяется внимание адаптационным процессам, «акклиматизации» новых сотрудников. Как правило, происходит стихийная адаптация нового сотрудника на рабочем месте, без каких-либо адаптационных программ. Никто не будет возражать, что новому сотруднику живется непросто. Ситуация - новая, организация рабочего времени и пространства-либо малознакома, либо - в лучшем случае - имеет нюансы. Даже сугубо профессиональные задачи, как правило, не совсем те, что раньше. Вообще, сама компания знакома пока только «понаслышке». Личность начальника уже видна в наиболее ярких своих проявлениях, но еще не ясна по сути. Знакомых - пока нет (скорее всего). Как и у кого спросить о важном - в первые дни не совсем понятно, так как группировки и «расстановка сил» тоже пока неясны.

Адаптация ребенка в детском саду

08 Апреля 2014, реферат

Детский сада - это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией принято считать процесс вхожденения ребёнка в новую для него среду и болезненное привыкание к её условиям.
Проблема адаптации детей в дошкольном учреждении, занимает сейчас умы научных и практических работников. Адаптацию в условиях в условиях дошкольного учреждения, нужно рассматривать, как процесс, или приспособление функцией организма ребёнка к условиям существования в группе.

Адаптация ребенка в ДОУ

13 Ноября 2013, курсовая работа

Цель исследования: выявление и теоретическое обоснование психолого-педагогический условий, с учетом которых представится возможным разработать рекомендации педагогам и родителям, способствующие легкой адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения.
Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач:
- раскрыть особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ;
- выявить психолого-педагогические условия адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ;
- экспериментально проверить эффективность разработанной системы сопровождения детей в адаптационный период с учетом психолого-педагогических условий.

Адаптация ребенка к школе

25 Мая 2012, курсовая работа

Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности ребенка, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения (а значит, и уровень сложности образовательной программы) и степень подготовленности ребенка к школьной жизни. Немаловажным фактором является и поддержка взрослых - мамы, папы, бабушек и дедушек. Чем больше взрослых окажут посильную помощь в этом процессе, тем успешнее ребенок адаптируется к новым условиям.

Адаптация ребенка к школе

31 Мая 2014, контрольная работа

Изменяются с поступлением в школу и отношения с окружающими. Учитель обращается к ученику, как правило, строже, чем воспитательница, и дома к нему уже относятся по-другому - как к человеку, у которого есть своя «работа», обязанности и права. В классе много незнакомых ребят, с которыми он будет учиться, проводить свободное время. Все это требует от первоклассника умения устанавливать со взрослыми и сверстниками соответствующие взаимоотношения.

Адаптация студентов первого года обучения О.А. Попкова

14 Ноября 2014, реферат

Кардинальное реформирование российского общества породило новые требования к человеку. Современному обществу необходимы люди, способные реализовать свой внутренний потенциал. Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня диктует необходимость поиска оптимальных путей адаптации человека к изменяющимся условиям социальной действительности. Для обучения нового поколения специалистов нужны действенные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса, способные раскрывать потенциальные возможности студентов.

Адаптация ученика в учебном коллективе и его успехи в учебе

26 Мая 2014, курсовая работа

Проблема развития творческих способностей была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества. Особую актуальность она приобретает в современном обществе, ибо образование как ресурс науки, техники и искусства претерпевает сегодня коренные изменения, связанные с необходимостью непрерывной адаптации к быстро меняющимся динамичным социально-экономическим условиям. Кроме того, это связано с постоянно, лавинно увеличивающимся объемом информации, которым вынужден оперировать современный специалист в любой области и процессом интеграции наук, требующим от человека не только обширных знаний, но и более высокого творческого уровня развития мышления.

Адаптация человека к внешним условиям деятельности

28 Ноября 2014, реферат

В процессе развития человека процесс адаптации является одним из актуальных. В наиболее общем смысле адаптация рассматривается как процесс общего приспособления организма к условиям существования, обычно новым или внезапно изменившимся. Спецификой адаптации является то обстоятельство, что этот процесс связан с социализацией личности, ее интеграцией в социальный мир и в связи с этим представляет собой одно из сложнейших общественных явлений, включающих различные стороны жизнедеятельности человека.

Адаптивно-коммуникативный тренинг

18 Октября 2013, контрольная работа

Цель тренинга: развитие определенных навыков позитивной коммуникации и положительного восприятия мира, умений, необходимых для группы детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем, коррекция неадекватного поведения.
Задачи:
Исследование участниками групп различных сторон собственной личности;
Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи;
Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности учащихся, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между собой.

Адвокатская этика

30 Мая 2013, контрольная работа

В отечественной правовой литературе большое внимание уделяется проблеме сочетания и взаимодействия таких важнейших социальных регуляторов, как право и мораль. Эта проблема имеет очевидное значение в сферах правотворчества и правоприменения. Особую остроту она приобретает при осуществлении правосудия, когда правовые критерии оценки конфликтных ситуаций оказываются недостаточными и обращение к совести, чести, нравственному долгу не только естественно, но и-неизбежно. Одним из первых русских юристов, привлекших внимание к этой проблеме, был А.Ф. Кони.

Аддиктивное поведение

16 Января 2014, лекция

Цель исследования: выявить наличие и изучить характер взаимосвязи склонности к зависимому поведению и индивидуально-психологических особенностей личности в юношеском возрасте.