Рефераты по географии

Туризм в Европе

20 Марта 2013, реферат

Страна расположена на юго-западе Европы, на восточных склонах Пиренейских гор между Францией и Испанией. Территория Андорры гориста, рассечена несколькими высокогорными долинами, большая часть страны лежит не высотах свыше 900 м. над уровнем моря. С северо-востока на юго-запад страну пересекает река Валира и Арьеж, а горные склоны усеяны множеством небольших ледниковых озер и источников минеральных и термальных вод.

Туризм в Перу

29 Октября 2015, реферат

Перу — страна, обладающая разнообразными достопримечательностями, богатой культурой, природными памятниками, историей и кухней.
Туризм является третьей по величине отраслью экономики страны после рыболовства и горнодобывающей промышленности.

Туризм в Польше

16 Сентября 2013, реферат

Польша входит в десятку наиболее посещаемых стран иностранными туристами. Чем привлекательны курорты в Польше? Комфортом, климатом и безопасностью. На польских курортах созданы неповторимые условия для лечения и отдыха. Кроме уникальных минеральных источников здесь предлагается специализированное медицинское обслуживание. Курортные местности, обладающие природными лечебными средствами и необходимыми условиями для их применения с лечебно-профилактическими целями, расположены в живописных районах страны, часто вблизи национальных парков или заповедников.

Туризм классификациясы

15 Октября 2013, реферат

Туризм – демалу мақсатында, іскерлік және өзге мақсаттарда қатарынан бір жылдан аспайтын кезең ішінде саяхаттайтын және әдеттегі ортасынан тыс жерде орналасқан орындарда болуды жүзеге асыратын адамдар қызметі.
Туризм тарихы ертеден басталады. Ол ХІХ ғасырдың аяғында пайда болып, осы қалпында қалыптасты. Қоғамдық қарым – қатынас пен техника және технологияның қарқынды дамуы кезеңінде ХХ ғасырдың 2-ші жартысында туризм гүлдене дами түсті. Бүгін де туризм ірі капиталдарды, негізгі қаражаттарды және еңбек ресурсының ауқымды бөлігін іске қосқан, әлемдік өнімнің 11 пайызына дейін орын алып отырған ірі әлемдік сала. Бұл жаһандау деңгейдегі салмақты саясат, үлкен ақша және ірі бизнес болып саналады.

Туризм негіздерімен танысу және карталармен жұмыс істеу

22 Октября 2013, реферат

Курстың мазмұны келесі тақырыптардан тұрады:
1) «Кіріспе» (1 сағат), өлкетану пәні нені оқытады, курстың мақсаттары мен міндеттері, білім көздері, аумақтың географиялық орны және көлемі (өлкенің, ауылдың, қаланың), елді мекендердің (әкімшілік, экономикалық, ғылыми, туристік, рекреациялық, мәдени, мәдени-тарихи, рухани орталықтар) маңызы және ерекшеліктері;
2) «Туризм негіздерімен танысу және карталармен жұмыс істеу» (2 сағат): өлкетануда қолданылатын карталардың түрлері, бағдарлау (бағытты анықтау) негіздері, компас, жергілікті жерде және картада азимутты анықтау, полярлық және маршруттық түсіру тәсілдерімен жергілікті жердің

Туризмдегі жарнама ұғымы мен тарихы

09 Апреля 2015, реферат

Нарықтық қатынастар кешегі Кеңес Одағы кезінде қалыптасқан еңбек заңдылықтарын өзгертті. Енді жұмысты жоспармен емес, іскерлікпен атқару мәселесі бірінші орынға шықты. Жалпы іскерлік байланыстың түрлері көп. Олар: конференциялар, көрмелер, семинарлар, презентациялар, пресс-конференциялар, сұхбаттар, дөңгелек столдар, іскерлік дастарханы, және ойындар, келіссөздер, т.с.с. Осылардың бәрінен де өтімдісі – жарнама.
Жарнаманы анықтаудың екі жолы бар: біріншісі – тар мағынадағы жарнама деп, тек ақысы төленген, бір бағыттағы жеке және біреу арқылы белгілі бір тауарды мақтап насихаттайтын жолауды айтамыз. Екіншісі, кең мағынадағы жарнама деп, өндірушінің (сатушының) немесе олардың өкілдерінің мүмкіндігі бар тұтынушыларға (сатып алушыға) кез-келген жолдамасын айтамыз.

Туризмдегі сапаны маркетингтік басқару

18 Февраля 2014, реферат

Туристік қызметтердің сапасы кез келген туристік фирманың табысты қызметінің маңызды факторларының бірі болып табылады.Ол бәсекелік ортада жағымды жайғысымен қамтамасыз етіледі, туристік қызметтер нарығында сатудың жоғары үлесіне және жоғары тұрақты бағаға қол жеткізеді.Сапа әлемдік нарықта туристік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін тиімді салым саналады.Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, сапа мен экономикалық табыс пропорционалды шамалар: мықты сапа кәсіпорынның экономикалық табыстылығының маңызды параметрі, ал төменгі сапа бизністің әлсіз жағдайымен тікелей байланысты.

Туристические особенности Индии

15 Мая 2013, реферат

Полное официальное название страны - Республики Индия. Конституция признаёт также второе название страны - Бхарат, которое происходит от санскритского имени древнеиндийского короля, история которого была описана в Махабхарате. Третье название - Хиндустан - используется со времён Империи Великих Моголов, однако официального статуса не имеет. Индия расположена в Южной Азии и занимает большую ее часть. Она протянулась от Гималаев с севера и до Индийского океана на юге на 3,2 тыс. км, от пустыни Тар на западе до устья р. Ганг на востоке на 2,9 тыс. км.

Туристические ресурсы озера Байкал

22 Декабря 2013, курсовая работа

Основную роль в рекреационном потенциале района играет озеро Байкал. На его побережье находятся три заповедника, два национальных парка и шесть заказников. В Прибайкальском рекреационном районе сосредоточены уникальные природные памятники, богат и разнообразен растительный и животный мир, встречаются их редкие виды. Из видов туризма в районе развит дайвинг, конный и пеший туризм, сплав по рекам, спортивные охота и рыбалка, экологический туризм. Целью данной курсовой работы было выбрано раскрытие туристического и рекреационного потенциала рассматриваемой мною территории озера Байкал, как одного из самых интересных и перспективных мест для развития туризма не только в данном регионе, но и за его пределами.

Туристический продукт и туристическая услуга

26 Апреля 2014, реферат

Туристическая услуга - это результат деятельности
туристического предприятия по удовлетворению
соответствующих потребностей туристов. Работа
предприятия может заключаться в организации как
всей поездки, так и отдельных услуг. Единицей
туристической услуги является комплекс услуг,
предоставляемых одному потребителю в течение
определенного времени, например, предоставление
гостиничного номера, экскурсии, услуг перевозки и т.п.

Туристские маршруты Центральной Америки

14 Ноября 2011, творческая работа

Туристские маршруты Центральной Америки

Туристский потенциал Кавказского региона

07 Февраля 2014, курсовая работа

Актуальность темы курсовой работы заключается в то, что с каждым годом усиливается значение туризма в жизни общества, этому способствуют многие факторы, в том числе большая открытость границ между странами. На сегодняшний день туризм активно развивается, люди стали больше путешествовать с определёнными целями, это может быть религиозные, образовательные, оздоровительные и другие виды туризма.
Значение туризма для экономики стран связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые он приносит при условии успешного развития.

Туристский потенциал Кубы

03 Марта 2014, реферат

Республика Куба, государство и крупнейший остров в архипелаге Больших Антильских о-вов. Территория Республики Куба (110 861 кв. км) включает, помимо одноименного острова, ок. 1600 мелких прибрежных островков и о.Хувентуд (бывший Пинос). Остров Куба вытянут в широтном направлении на 1260 км, омывается на севере и востоке Атлантическим океаном, на юге – Карибским морем, западная оконечность острова расположена в устье Мексиканского залива. В 145 км на севере от Кубы находится п-ов Флорида, отделенный от Кубы Флоридским проливом; на востоке Наветренный пролив шириной ок. 90 км отделяет от Кубы о.Гаити. Береговая линия Кубы, осложненная многочисленными заливами, полуостровами и прибрежными рифами, имеет общую протяженность ок. 4000 км.

Туристский потенциал Мексики

07 Апреля 2014, курсовая работа

Количество туристов прибывающих в Мексику с каждым годом растёт, вместе с тем растут бюджетные поступления Мексики от туризма. Реализуются государственные программы по развитию и улучшению туристской индустрии в Мексике.
Туризм в Мексики развивается весьма быстрыми темпами и это все благодаря очень хорошо развитой инфраструктуре, природным , климатическим и историко-культурным ресурсам страны и практически все районы Мексики благоприятны для развития туризма.

Туристский потенциал Новой Зеландии

23 Июня 2014, курсовая работа

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand, маори «Aoteoroa» - "Длинное Белое Облако")— страна в юго-западной части Тихого Океана, расположенная на двух крупных островах (Остров Северный и Остров Южный) и большом количестве (приблизительно 700) прилегающих более мелких островов (остров Стюарт, остров Окленд, острова Баунти и др.) Западное побережье островов омывается Тасмановым морем, остальные берега страны — Тихим океаном. Острова Южный и Северный разделены проливом Кука. Рельеф Новой Зеландии представляет в основном возвышенности и горы. Прибрежные зоны Северного острова представлены просторными долинами. На западном побережье Южного острова расположены фьорды. Острова Новой Зеландии – часть вулканического сейсмического кольца, опоясывающего Тихий океан. Каждый год в стране происходит 100 и более землетрясений.

Турция

14 Марта 2013, реферат

Турция – исламское государство в Западной Азии и Европе. Площадь страны – 781 тыс. км. кв. Население – 65 млн. чел. Столица – Анкара. Форма правления – республика. Форма территориального устройства – унитарное государство. Турция занимает 3 место в общем списке наиболее посещаемых стран. Ежегодно на территорию этой страны съезжаются 46% от общего числа туристов всего мира. Помимо покупок, эта страна привлекает туристов со всего мира еще и тем, что Турция славиться высоким комфортом отелей, отличным сервисом, а самое главное, древнейшими памятниками истории и архитектуры.

Турция

18 Июня 2013, реферат

Меня давно привлекают страны Востока, одной из таких стран является Турция(Турецкая республика)Если мерить ее европейскими маштабами, то не считая РФ, она по населению пятая после ФРГ, Англии, Италии и Франции, а по территории - первая. Различий в ее топографии, растительности и климате больше, чем во многих других странах сопоставимого размера. В Турции есть пустыни и высокие горы, леса и степи, горные луга и субтропические побережья. Климат настолько разнообразен, что любые народы мира, кроме эскимосов и жителей влажных тропиков, нашли бы для себя в Турции подходящие условия. Турция - это история, которая всегда рядом с нами, которая оставила здесь свои бесчисленные автографы. Это бесчисленное количество памятников тысячелетней давности средневековые дворцы и храмы, мавзолеи и мечети.

Турция

27 Ноября 2014, курсовая работа

Если мерить ее европейскими маштабами, то не считая РФ, она по населению пятая после ФРГ, Англии, Италии и Франции, а по территории - первая. Различий в ее топографии, растительности и климате больше, чем во многих других странах сопоставимого размера. В Туркции есть пустыни и высокие горы, леса и степи, горные луга и субтропические побережья. Климат настолько разнообразен, что любые народы мира, кроме эскимосов и жителей влажных тропиков, нашли бы для себя в Турции подходящие условия.

Турция в мировой экономике

19 Февраля 2014, реферат

Турция расположена в восточном полушарии. Часть территории Турции — 97 % — расположена в Азии и только 3 % — в Европе, площадь (включая внутренние водоёмы) составляет 779 452 кв. км.
Турция раскинулась с запада на восток 1’600 км, а с севера на юг – на 600 км. Сухопутная граница имеет длину 2628 км, а береговая линия – 7168 км. Граничит на севере с Болгарией, омывается водами Черного моря и пролива Босфор на востоке и Мраморного моря и пролива Дарданеллы на юге, а на западе соседствует с Грецией.....

Тұрғындарды қорғау

05 Декабря 2013, реферат

Сұрапыл апаттар дегеніміз-адамдармен жануарлардың өліміне,халықтың өмірінің күрт бұзылуына,материалдық құндылықтардың жойылуына әкелетін құбылыстар.Сұрапыл апаттар көбінесе адамның қолынан келмейтін табиғат күштерінің әсерінен болады.Мысалы;су басу,жер сілкінісі,ормандағы өрттер,көшкін т.б жатады.
Төтенше жағдай дегеніміз — табиғат немесе өндіріс апаттарының зардаптарын күнделікті қызметпен, қаражатпен жоюға мүмкіндік бермейтін, ол үшін әдейі материалдық, техникалық, ақша қаражатын және адам күшін талап ететін жағдай.

Тұқым қуалайтын аурулардың геногеографиясы

10 Ноября 2013, реферат

Генография- жердегі географиялық аймақтарда, гаплоидты ДНК-ның таралуын, тірі организмнің жер бетіне таралу ошағын, және олардың тексеруін айтады. 1928жылы ең алғаш генография жайлы түсінікті Ресей академигі генетик Александр Сергеевич Серебровский енгізген. Генографиялық тексеру адамның генофонды картогеографиялық анамнезі бойынша генетикалық гаплоид топтарының маркерлерінің үлкен аймақтарда таралуын айқын популяциялық топтардың таралуын айтады. Генотипті әр түрлі ДНК-лы классикалық маркерлерге арнайы зерттеулер жүргізеді.

Төрттік кезеңдегі пайдалы қазбалар

10 Октября 2013, дипломная работа

Төрттік кезең Жердің дамуында тарихи тұрғыдан қарағанда аз уақыт алғанымен, айрықша бай оқиғалардың өрбуімен сипатталады. Осы уақытта жер бетінің келбеті, климат пен ландшафт жағдайлары бірнеше дүркін өзгерді. Төрттік кезеңді зерттеудің басты мәселелері – таужыныстардың құрамын, құрылысын, жаралу заңдылықтары мен хронологиясын, тектоникалық және физикалық-географиялық жағдайлардың алмасуына байланысты, олардың пайда болуы мен өзгеруін, сонымен қатар органикалық тіршіліктің даму тарихын анықтау.

Уголь

01 Декабря 2011, реферат

Уголь, вид ископаемого топлива. Образовался из остатков растений под землей, без доступа кислорода. Уголь является самым древним, ископаемым видом топлива.

Угольная промышленность

01 Декабря 2014, реферат

Угольная промышленность, занимается добычей и первичной переработкой (обогащением) каменного и бурого угля, и является самой крупной отраслью топливной промышленности по численности рабочих и стоимости производственных основных фондов.
Угольная промышленность является самой старой из всех отраслей топливно-энергетического комплекса в промышленно развитых странах, но остается одной из ведущих отраслей мировой энергетики, она лучше обеспечена ресурсами. Уголь используется и как топливо, и как сырье для химической промышленности.

Угольная промышленность России

14 Января 2014, курсовая работа

Актуальность исследования определена значительной ролью угольной промышленности в структуре российского ТЭК. Несмотря на относительное снижение удельного веса угля в топливно-энергетическом балансе страны за последнее десятилетие, его доля в производстве первичных топливно-энергетических ресурсов России составляет 12%, а в потреблении — 18%. При этом общемировая тенденция такова: с использованием угля производится более 38% электроэнергии.

Угольная промышленность России

10 Июня 2014, контрольная работа

Эта отрасль также относится к числу важнейших отраслей промышленности России. Велико значение угля как топлива - он используется для производства электроэнергии, как топливо для транспорта, для отопления жилищ. Уголь служит также сырьем для химической промышленности (производство искусственного волокна, пластмасс). Большое количество особых сортов угля идет на производство кокса, необходимого для черной металлургии.

Українці за межами України. Українська діаспора

12 Апреля 2014, реферат

Діаспора - це розселення частини етносу поза межами своєї країни чи етнічної території. Основною причиною формування української діаспори були міграції населення за межі України, зумовлені в основному економічними та політичними причинами.
Українське населення розподіляється на такі групи:
1) українці, що перебувають і живуть в Україні:
2) українці, які в силу різних обставин залишили і розселилися на території Російської імперії, а потім Радянського Союзу;
3) автохтонне населення українців, яке проживає в країнах Східної Європи: Польщі, Румунії, Чехії і Словаччини;
4) українці у західних державах.

Украина

08 Декабря 2013, реферат

Географиялық орны. Шығыс Еуропа жазығының оңтүстік – батысында орналасқан Украина оңтүстігінде Азов және Қара теңізбен ұласады.Қара теңізбен шекарасының жалпы ұзындығы – 1500 км-ге жетеді. Шығысы мен солтүстігінде Ресей Федерациясымен, солтүстік –батысында Беларусь Республикасымен, ал батысында Польша, Словакия, Венгрия, Румыня және Молдовамен шектеседі. Өткен ғасырларда табиғи шекаралық шептері болмаған Украина көршілес мемлекеттердің басқыншылық әрекетіне көп ұшыраған болатын. ХХ ғасырда елдің геосаяси жағдайының нығаюына көрші елдерменынтымақтас болуы әсер етті.

Украина

11 Июля 2014, реферат

Украина - это страна, расположенная в Восточной Европе, но она не является насколько развитой как остальные представительницы Европы. Эта страна привлекает своей древней историей, которая выражается в ее архитектуре, скульптуре и живописи. Когда думаешь, об Украине на ум приходят сразу несколько определений таких как «Карпаты», «Софийский собор», «Борщ», «Родина-Мать», «Золотые ворота», «футбольный клуб Шахтер», «Казаки», «Тарас Бульба» и многое другое. Именно эта страна сохранила в себе колорит и загадочность, так привлекающую местных жителей и туристов. Украина - это не только достопримечательности, но и интереснейшие народности, которые проживают в селениях.

Ураганы и бури

02 Февраля 2014, доклад

Ураган в широком смысле слова — это сильный ветер со скоростью свыше 30 м/с. Ураган (в тропиках Тихого океана — тайфун) в Северном полушарии Земли всегда дует против часовой стрелки, а в Южном — по часовой.
Данное понятие охватывает и бриз, и бурю, и собственно ураган. Этот ветер со скоростью свыше 120 км/ч (12 баллов по шкале Бофорта) «живет», то есть двигается но планете, обычно 9-12 суток. Синоптики присваивают ему имя, чтобы было удобнее с ним работать. Еще несколько лет тому назад это были только женские имена, но после долгих протестов женских организаций эта дискриминация была отменена.