Рефераты по ботанике

Долана

03 Октября 2013, реферат

Дәрілік өсімдіктер (лат. plantae medicinalis) , шипалы өсімдіктер – медицинадажәне мал дәрігерлігінде емдеу және аурудың алдын алу мақсатында қолданылатын өсімдіктер. дәрілік өсімдіктердің емдік қасиеті олардың құрамында стероид, тритерпен, алкалоид пен гликозидтердің, витаминдердің, эфир майлары мен тұтқыр заттар сияқты түрлі химиялық қосылыстардың болуына байланысты.

Душица обыкновенная

21 Января 2013, лабораторная работа

Описание.Душица обыкновенная (origanum vulgaris L.). Латинское название душицы произошло от латинских слов: oros — гора, gamus — украшение; горное украшение. Всего насчитывается около 20 видов этого многолетнего, травянистого, растения из семейства губоцветных. В России произрастает 3 вида душицы. Ниже речь пойдет об одном из них — душице обыкновенной.

Дыхание

04 Апреля 2012, курсовая работа

Дыхание — процесс универсальный. Оно является неотъемлемым свойством всех организмов, населяющих нашу планету, и присуще любому органу, любой ткани, каждой клетке, которые дышат на протяжении всей своей жизнедеятельности. Дыхание всегда связано с жизнью, тогда как прекращение дыхания — с гибелью живого.
Жизнь организма в целом, как и каждое проявление жизнедеятельности, необходимо связаны с расходованием энергии. Клеточное деление, рост, развитие и размножение, поглощение и передвижение воды и питательных веществ, разнообразные синтезы и все другие процессы и функции осуществимы лишь при постоянном удовлетворении обусловленных ими потребностей в энергии и пластических веществах, которые служат клетке строительным материалом.

Дәрілік өсімдіктер

19 Января 2014, контрольная работа

Алтын тамыр.Сабағы тік өсетін, көп жылдық шөп тектес өсімдік. Дәрілік шикізат ретінде оның барлық түрінің тамыры жиналады. Дұрыс жиналып, сақталған бұл өсімдік тамыры 2, 5-3 жылға дейін шипалық қасиетін жоймайды. Алтын тамырдың құрамындағы экстракт ағзаның дене жұмысына шыдамдылығын арттырады, жүрек-қан тамырлары жүйесін жақсартады, жоғарғы жүйке жүйесінің ырғағына жағымды әсер етеді, қан қысымын реттейді.

Дәрілік өсімдіктер қасиеті және қолданысы

05 Апреля 2013, доклад

Оқушылардың өсімдіктер жайындағы білімдерін толықтыру, өсімдіктердің жаңа қасиетімен таныстыру. Жергілікті жерде өсетін өсімдіктердің қасиеттерін білу, қорғауға, сақтауға үйрету. Дәрілік қасиеттерін есте сақтау, өмірде керек кезінде пайдалану, өмірде қолдану қабілеттерін дамыту.

Ежелгі Мысыр еліндегі дәрітану

10 Декабря 2013, творческая работа

Ғалымның толық аты-жөні Абу Али Хусейн ибн Абдаллах Ибн Сина, еуропалық дәстүр бойынша ол Авиценна деген атпен мәлім. Ибн Сина өзінен кейін зор шығармашылық мұра қалдырып кетті: ертедегі деректерге қарасақ, ол 456 жуық еңбек жазды, бірақ бізге дейін оның 240 кітабы ғана жетті, ол еңбектер поэзия мен философиядан бастап, геология және астрономиямен аяқталып, білімнің барлық саласына арналған. Үлкен атаққа Ибн Сина дәрігер, ғалым және фармацепт ретінде ие болды. Ол бар болғаны 57 жыл өмір сүрсе де (980-1037 жылдары), оның өмірі мен дарыны осы уақытқа дейін аңызға айналып келеді.

Екологічна оцінка водних джерел Криворізького краю та їх вплив на ростові процеси пшениці

02 Апреля 2014, реферат

На теперішній час у Кривому Розі актуальними стали дві проблеми: різке погіршення за останній час екологічного стану та значного зниження рівня здоров'я населення, особливо дітей. Ці проблеми тісно пов'язані між собою і є актуальними не тільки для Дніпропетровської області, а й для України в цілому. Найбільш несприятливо екологічна ситуація впливає на стан здоров'я дітей у зв'язку з незрілістю їх захистноадаптаційних механізмів і високої вразливості від токсикантів. У збереженні здоров'я підростаючого покоління лежить основа зміцнення здоров'я українського народу, покращення його генофонду.

Есептеуіш техника тарихы

19 Сентября 2013, реферат

ЭВМ-нің тарихы Есептеуіш техниканың даму тарихы Ең алғашқы пайда болған есептеу құралы есепшот болып табылады. Кейбір деректерге сүйенсек,есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында, ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Египет, тіпті ежелгі Греция болуы да мүмкін. Бұл санау құралын гректер мен Батыс-Еуропалықтар «абак» деп, қытайлықтар «суан-пан», жапондықтар «серобян» деп атаған. Бұл құралмен есептеулер оның шұңғыл тақтада орналасқан тастарын жылжыту арқылы жүргізілген. Тастар піл сүйегінен, түрлі түсті шынылардан, қоладан жасалды. Осындай есепшоттар қайта өркендеу дәуіріне дейін пайдаланылып келді. Оның жетілдірілген түрі осы күнге дейін қолданылып келеді.

Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигинасы

21 Января 2015, доклад

Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәнінің мақсат-міндеттерін, маңызын, балалар ағзасының жас кезеңдеріне байланысты өсу және даму заңдылықтарын қарастыру.
1. Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәні және басқа ғылымдармен байланысы.
2. Балалар мен жасөспірімдер организмінің өсу және даму заңдылықтары туралы түсінік. Акселерация.

Жасушаның бөлінуі. Мейоз және Митоз

25 Апреля 2014, реферат

Тірі организмдерде міндетті түрде болатын қасиеттердің бірі,ол артына ұрпақ қалдыру,басқаша айтқанда бір особьтың өзі секілді жас особьтардың тұтас сериясын немесе кем дегенде біреуін беруге қабілеттілігі.Көбеюдің бір-бірінен принциптік айырмашылығы бар екі түрі белгілі:жыныстық және жыныссыз

Жизненные формы растений

21 Июня 2014, реферат

Понятие о «жизненной форме» как совокупности приспо-собителъных признаков впервые ввел в 1884 г. один из основоположников экологии растений, датский ботаник Е. Варминг. По его определению, это форма, в которой вегетативное тело растения (индивида) находится в гармонии с внешней средой в течение всей его жизни. Определение этого понятия, более краткого и общего, находим у целого ряда современных ученых-исследователей. По А. П. Шенникову (1964), «виды растений, сходные по форме и приспособлению к среде, объединяют в одну жизненную форму». В. В. Алехин (1944) считает, что «жизненная форма — это результат длительного приспособления растений к местным условиям существования, выраженный в его внешнем облике».

Жири тваринного ходження

13 Ноября 2014, реферат

Данный реферат позволяет создать впечатление о жирах животного происхождения. Жиры животные — природные жиры, извлекаемые из соединительных тканей (жировой и костной), а также молока и яиц, позвоночных животных (млекопитающих, птиц, некоторых пресмыкающихся и рыб). Животные жиры получают сухим или мокрым вытапливанием, вывариванием, экстрагированием (горячей водой, паром, органическими растворителями), виброэкстрагированием, прессованием, сепарированием, обработкой химическими веществами. Основной метод выделения жира - вытопка

Жүгері оның маңызы

11 Февраля 2014, дипломная работа

Осыған байланысты дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты:
- Ауыл шаруашылығы дақылдарының аталған факторларға қажеттілігін жан-жақты зерттеу нәтижесінде олармен жеткілікті түрде өсімдіктерді қамтамасыз етудің тиімді жолдарын анықтау.
- Жамбыл облысының суармалы жерінде жүгері өсіру технологиясы мен агротехникасын және жүгері дәнінің фотосинтетикалық әрекетінің өнімділігін анықтау.

Зависимость водного режима solanum tuberosum от целостности микротрубочек при обогащении растений селенитом натрия

27 Ноября 2013, курсовая работа

цель данной работы заключалась в выявлении зависимостиводного водного режима и роста у растений картофеля (Solanum tuberosum L.) от целостности микротрубочек.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие экспериментальные задачи:
• выявить особенности влияния целостности микротрубочек на процессы роста и водного режима;
• исследовать влияния селена на оводнённость растений картофеля;
• изучить влияние селена на водоудерживающую способность листьев;
• исследовать влияние микрот рубочек на собственно рост клубня;
• выявить влияние микротрубочек на анатомические показатели клубней);
• изучить особенности действия микротрубочек на качественные показатели клубня.

Зависимость строения листа от экологических условий. Листопад

09 Декабря 2012, реферат

Среди компонентов живого вещества биосферы наиболее существенным фактором нейтрализации газообразных токсикантов является растительность и особенно древесно-кустарниковые насаждения и естественные лесные массивы (Сергейчик, 1984). Поэтому одним из перспективных подходов для биологической характеристики воздушной среды является оценкисостояния древесных растений по степени их газоустойчивости к промышленным выбросам (Соловьева, 2001).На скорость проникновения токсических ионов и молекул через покровные ткани оказывают влияние их размеры.

Заготовка лекарственного растительного сырья

02 Июня 2014, отчет по практике

Запас сырья на единицу площади (урожайность, плотность запаса сырья) можно определить несколькими способами, выбор которых зависит от сырьевого органа и от жизненной формы изучаемого вида. Для некрупных травянистых и кустарничковых растений, у которых в качестве сырья используют надземные органы (листья и «трава» ландыша, листья и побеги брусники, соцветия бессмертника, «трава» тысячелистника и зверобоя и т. д.), урожайность лучше всего определять на учетных площадках.

Задачи и роль питомников в развитии плодоводства. Значение и виды севооборотов в овощеводстве

25 Сентября 2014, контрольная работа

Выращивание посадочного материла является основой развития плодоводства. Плодовые растения в первые годы жизни отличаются большой отзывчивостью на факторы внешней среды. Это объясняется слабой выносливостью молодых организмов в связи с отсутствием, у них запасов питательных веществ, а также филогенетическими особенностями их многовекового развития в лесных сообществах. Умеренные температуры, повышенная влажность, лесная подстилка и надежная защита от ветров создавали исключительно благоприятное сочетание условий внешней среды, способствовавшей лучшей всхожести семян и первоначальному росту в лесу сеянцев плодовых пород

Защита растений

06 Мая 2014, курсовая работа

Система защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорняков - обязательная часть технологии выращивания любой культуры и важнейший резерв повышения урожая. Помимо вреда, причиняемого болезнями в период вегетации, они очень часто вызывают порчу хранящейся продукции. Ежегодные потери от вредителей, болезней и сорняков составляют в среднем 20-30% потенциального урожая. На долю болезней приходится примерно третья их часть, а в годы массового развития болезней — половина и более (например, от ржавчины пшеницы, фитофтороза картофеля, стеблевых гнилей подсолнечника и др.).

Звіт по практиці в ПП "Аграрне"

04 Сентября 2013, отчет по практике

Актуальність даної теми полягає у тому, що країна знаходиться в умовах економічної кризи, в свою чергу уряд намагається застосувати всі можливі дії щодо усунення нестабільності, але на превеликий жаль він забуває про набагато страшнішу проблему яку переживає українська нація. Населення України продовжує скорочуватись, в період з 1 грудня 2008 року по 1 січня 2009 року його чисельність зменшилась на 20 тисяч чоловік до 46,14млн. осіб. Статистика свідчить, що на одного новонародженого приходиться двоє вмерших. Ці страшні цифри змушують задуматись. За останнє десятиліття смертність серед молоді зросла на 21%. В 2008 році кількісний показник розлучень зменшилось на 20%,а кількість укладання шлюбів знизився на 30 %. Україна втратила свою традицію багатодітних сімей. Згідно з соціальними даними 70% молоді відмовляються народжувати, 35% через те, що не впевнені в завтрішньому дні, 32% через відсутність нормальної заробітної плати

Зерноведение и основы растениеводства

21 Ноября 2013, контрольная работа

При заготовках партия проса имела следующие показатели: влажность – 24%, сорная примесь – 5,2%, в том числе испорченных зерен – 1,8%; зерновой примеси – 4,1% (в том числе поврежденных – 0,5%). Остальные показатели не определяли. Определить класс данной партии проса.

Значение бора, меди и цинка для растений

11 Сентября 2013, доклад

Опытным путем установлено, что жизненно важными для растений являются 15 элементов, из которых 7 - азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо - нужны в относительно больших количествах, а 8 элементов - бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт, ванадий, йод - необходимы в очень малых дозах (именно поэтому они и названы микроэлементами). В живых тканях растений обнаружены очень малые количества радиоактивных веществ - радия, урана, тория и др. Растение способно извлекать из среды произрастания самые разнообразные вещества.

Значение воды в жизни растений. Водный баланс растений

29 Апреля 2013, контрольная работа

Вода поступает в растение из почвы через корневые волоски и молодые части корней и по сосудам разносится по всей его надземной части. В вакуолях растительных клеток растворены различные вещества. Молекулы этих веществ, растворенные в клеточном соке, оказывают давление на цитоплазму, которая хорошо пропускает воду, но препятствует прохождению через нее растворенных в воде частиц. Давление растворенных в воде веществ на цитоплазму называется осмотическим давлением. Вода, поглощенная растворенными в клеточном соке веществами, также оказывает давление на цитоплазму и растягивает до известного предела эластичную оболочку клетки. Клеточный сок с растворенными в нем веществами постоянно поддерживает растительную ткань в напряженном состоянии, и лишь при большой потере воды, при завядании, это напряжение (тургор) в растении исчезает.

Значение микроорганизмов

05 Ноября 2013, курс лекций

1. Предмет микробиологии. Значение микроорганизмов.
Микробиология – это наука о мельчайших живых существах, называемых микробами или микроорганизмами. Для них характерны два основных признака: исключительно мелкие размеры; относительная простота строения.
Термин «Микробиология» состоит из 3 греческих слов «микрос» – малый, «биос» - жизнь, «логос» – наука, что в дословном переводе означает наука о жизни мельчайших.

Значение растений в природе и жизни человека

29 Мая 2012, контрольная работа

Растительные организмы, способные создавать органическое вещество в процессе фотосинтеза, представляют базу существования гетеротрофных растений, животных и человека. Общая продукция растительного мира выражается колоссальной цифрой -1014т органического вещества в год. На Земле нет другого процесса, кроме фотосинтеза, за счет которого создавались бы столь большие массы органической материи. Доставляя пищу животным, растительность обеспечивает их кислородом, необходимым для дыхания. Эта физиологическая функция, свойственная как животным, так и растениям, и притом не только незеленым (грибы и некоторые другие), но и зеленым, имеет следствием выделение в окружающую среду углекислого газа, который, как известно, используется зелеными растениями как источник углерода при создании органического вещества. Выделение С02 происходит также и в других процессах, сопровождающихся, как и дыхание, разрушением органического вещества и выделением (в меньших количествах) свободной энергии, - в так называемых брожениях, возбудителями которых являются микроорганизмы растительной природы, и в гниении.

Изучение анатомических признаков талломов листового лишайника

10 Июня 2014, курсовая работа

Целью работы является изучение анатомических признаков листоватого слоевища гипогимнии вздутой (Hypogymnia physodes (L.) Nyl на разных форофитах.
В работе были поставлены следующие задачи:
1) отработать методику исследования анатомии слоевища Hypogymnia physodes ;
2) исследовать и изучить анатомические признаки (верхний коровый слой, альгальная зона, сердцевина) слоевища в g1v, g2v и g3v онтогенетических состояниях на разных форофитах.
3) провести сравнение по изученным анатомическим признакам (верхний коровый слой, альгальная зона, сердцевина) слоевища в g1v, g2v и g3v онтогенетических состояниях на разных форофитах.
4) охарактеризовать изменчивость признаков.

Иизучение мёда и способы добывания цветочной пыльцы

22 Апреля 2012, доклад

Из курса школьной биологии хорошо известно, что такое цветочная пыльца и зачем она нужна растениям. Пыльца представляет собой мужские половые клетки цветущих растений и играет важнейшую роль в репродуктивной функции.

Цветочная пыльца (пчелиная пыльца обножка) как конечный продукт, является уникальным творением природы, в которую заложен труд растительного мира (цветущих растений) и труд пчёл.

Икебана

12 Мая 2013, курсовая работа

Одной из красивейших традиций Страны Восходящего Солнца - можно назвать древнее искусство икебаны. Японцы не зря считают его - национальной гордостью своего народа. Икебана родилась в Киото.
Икебана в переводе с японского - "живой цветок". Искусству создавать изысканные композиции из растений европейцев научили буддистские монахи. Сегодня в Японии работают около двухсот различных школ икебаны.

Индикационная геоботаника. Экологические группы растений (выделение экологических групп с использованием экологических шкал)

26 Февраля 2014, доклад

В экологии и географии растений накоплен огромный материал о связи отдельных видов с определенными условиями местообитаний. Учение об этих связях составляет в экологии особый раздел - аутэкологию (экологию организмов). Различные исследователи пытались систематизировать эти данные, причем одни из них создавали стройные классификации, другие - описывали лишь отдельные элементы их. В итоге всех этих работ сложилось представление о тяготении тех или иных видов к определенным факторам среды. Так возникли воззрения о существовании экологических групп растений.

Интегрированная защита картофеля

15 Июня 2014, статья

По заданию правительства Ленинградской области с 2003 г. ВИЗР занимается разработкой и внедрением в двух базовых семеноводческих хозяйствах системы интегрированной защиты семенного и продовольственного картофеля.
Необходимость такого проекта была вызвана резким обострением фитосанитарной обстановки из-за многочисленных нарушений технологий возделывания этой культуры. Увеличились засоренность посадок картофеля однолетними и многолетними видами сорных растений, поражение клубней комплексом болезней разной этиологии (грибной, микробной, вирусной и иной природы), повысилась вредоносность проволочников, широкое распространение получил колорадский жук.

Интегрированная защита растений От вредителей, болезней и сорняков

17 Марта 2014, реферат

Несмотря на значительный рост количества, ассортимента и стоимости применяемых пестицидов потери сельскохозяйственной продукции от вредителей болезней и сорняков в последние десять лет оставались в мире практически неизменными, составляя ежегодно 30-40 %. Более того, существенно расширились состав и ареалы наиболее вредоносных видов. Во всех регионах России на зерновых культурах получил распространение септориоз, причиняющий снижение урожая зерна на 20-40 % и существенно снижающие его качество; отмечается массовое поражение хлебов, гельминтоспориозом, увеличивается поражение озимой пшеницы фузариозом, повреждение вредной черепашкой, пьявицей, шведской и гессенской мухами и т.д.