Рефераты по международному праву

"Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы

01 Октября 2015, курсовая работа

Сот жүйесі – түрлі деңгейдегі соттардың жиынтығы. Бұл материалдық және процессуалдық заңнамада белгіленген қатаң тәртіппен жұмыс істейтін иерархиялық жүйе болып табылады. Қазіргі қоғамда көптеген сот жүйесілері бар. Сот жүйесі құрамына азаматтық, қылмыстық, әкімшілік, әскери, шіркеулік, сауда, т.б. сот істері кіреді. Сот жүйесін көбіне конституциялық сот қызметін атқаратын Жоғарғы сот органы басқарады. Кейбір елде бірнеше сот жүйесі болады. Мысалы, Ресейде жалпы соттар, шаруашылық соттар және конституц. соттар бар. Сот жүйесінің біртұтастығы түрлі деңгейдегі барлық соттардың ұйымдастыру және жұмыс істеу қағидаларының, міндеттерінің, соттарды қаржыландыру тәртібінің біркелкі болуынан, бірыңғай тәртіпте сот төрелігін атқарып, заңдарды бірыңғай қолдануынан және судьялардың құқықтық мәртебесінің бірдейлігінен көрініс табады. Қазақстан сот жүйесі әкімшілік-аумақтық бөлініске орай құрылады.

«Общее право» и «право справедливости» в английском праве

26 Июля 2014, курсовая работа

В то время как юрᴎᴄты конᴛᴎнентальной Европы рассмаᴛривали право как сοʙокупность предустанοʙлеʜʜых праʙᴎл, то для тех, кто принадлежит к анᴦло-саксонской сᴎᴄтеме права - это в оснοʙном то, к чему придет судебное рассмоᴛрение. На конᴛᴎненте юрᴎᴄты, прежде всего, интересуются тем, как регламентирована данная ситуация; в анᴦлосаксонской сᴎᴄтеме права ʙнимание сосредоточивается на том, в каком порядке она должна быть рассмоᴛрена, чтобы ᴨрᴎйᴛᴎ к праʙᴎльному судебному решению.
Целью даной работы явᴫяется рассмоᴛрение ᴨοʜяᴛᴎй и сᴎᴄтемы общего права и права справедливосᴛᴎ, ᴎᴄᴄледοʙание ᴎᴄтории их возникнοʙения, определение схожих и различных особеʜʜостей.

Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары

16 Мая 2014, курсовая работа

Диплом жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Азаматтық, әлеуметтік және экономикалық құқықтардың сақталуы тұрғысынан жұмыс тобының адам құқықтары сақталуы мен көші-қон және еңбек қатынастары саласындағы заңдылықтың қамтамасыз етілуінің өзекті мәселелеріне арналған арнайы зерттеулерінің нәтижелері берілген. Сонымен қатар, бұл бөлімде мүмкіндігі шектеулі адамдардың (мүгедектердің), оралмандардың құқықтарының, баланың, әйелдердің, аз ұлттардың құқықтарының сақталуының, халықты құқықтық ағартудың өзекті мәселелері көрсетілген. Ұлттық жоспардың екінші бөлімінде азаматтардың тегін білікті заңгерлік көмек алу құқығының қамтамасыз етілуі мәселелері, адамның және азаматтың алдын ала тергеу мен анықтау барысында; қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот әділдігін жүргізу саласындағы; атқару ісін жүргізу сатысындағы; пенитенциарлық жүйедегі құқықтарының сақталуы талданады.

Адам құқықтары

08 Декабря 2013, доклад

Адам құқығы — азаматтың басты игілігі. Қазіргі заманда өркениеттің басты жетістігі адам құқығы мен бостандығын нақты қалыптастыру болып табылса, барлық мемлекет оны қорғап, оған кепіл болуы тиіс. Осындай ізгілікті үрдістен тәуелсіз Қазақстан да шет қалып отырған жоқ. Адам құқығы — адамның муддесін қанағаттандыруга бағытталган, заңмен қоргалатын демократиялық құндылық.

Адам құқықтарын бұзғаны үшін жеке тұлғаның халықаралық жауапкершілігі

13 Декабря 2013, курсовая работа

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: жеке тұлғаның халықаралық құқықсубъектілігі туралы мәселе халықаралық құқықтың жаңа даму тенденцияларын айқындайды. Ол халықаралық құқықтың реттеу базасы мен нормативтік құқықтық реттелудің өзгеруін көрсетеді.
Зерттеу объектісі: халықаралық құқықтағы жеке тұлғаның құқықсубъекілігін мойындау немесе жоққа шығару мәселесі.
Зерттеу мақсаты: халықарылық құқықтағы жеке тұлғаның құқықсубъектілік мәселесін, олардың құқықтық мәртебесін толықтай зерттеп, тақырыпты ашу.
Зерттеу міндеттері: - халықарылқ құқықтағы жеке тұлғаның құқықсубъектілігінің мәнін анықтау;
- олардың ерекшелігін анықтау, жеке тұлғаның қазіргі халықаралық құқықтағы рөлін, мәртебесін анықтау;
- қазіргі халықаралық құқық тәжірибесінде жеке тұлғаның рөлін анықтау;

Административно-правовые методы

07 Марта 2015, реферат

Административно-правовые методы — это способы реализации задач и функций исполнительной власти, средства непосредственного воздействия органов исполнительной власти на управляемые объекты (отрасли, сферы, органы управления различных организаций, коллективы работников, граждан). Эти методы показывают, как, каким образом государство решает задачи в области управления.

Административное правонарушение и административная ответственность

18 Ноября 2013, контрольная работа

В нашем государстве действует большое количество правил, соблюдение которых необходимо для поддержания общественного правопорядка, порядка управления, для четкой работы различного рода коммерческих и некоммерческих организаций. К таким правилам относятся, например, правила поведения в общественных местах, правила торговли, дорожного движения, охраны труда, охоты, рыбной ловли, санитарно-эпидемиологические и многие другие правила, установленные федеральными законами, законами субъектов РФ и иными нормативными правовыми актами. Выполнение таких правил затрагивает интересы государства, предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Административные регламенты и стандарты

06 Января 2015, реферат

В качестве инструментов повышения результативности государственного управления предполагается использовать административные регламенты и стандарты. Административные регламенты исполнения государственных функций и оказания государственных услуг содержат подробные описания последовательности действий и сроки их осуществления, необходимые для достижения установленных результатов. Административные регламенты утверждаются органами исполнительной власти наряду с должностными регламентами.

Актуальные проблемы международного гуманитарного права: статус частных военных и охранных компаний

23 Января 2014, реферат

Как мы можем видеть из СМИ, в последние годы получила широкое распространение практика использования многими странами запада, прежде всего США и Великобританией, так называемых частных военных компаний и частных охранных компаний (далее ЧВК и ЧОК). Как правила, данные предприятия используются для охраны различного рода объектов, гражданского и военного назначения, а так же для обеспечения безопасности физических лиц либо перевозки грузов. Услуги ЧВК пользуются популярностью, прежде всего там, где проливается кровь, в современных «горячих точках», и например это не только Афганистан или Ирак. Но и, по мнению ряда специалистов, ЧВК участвовали в «Арабской Весне» 2011 года, следы присутствия сотрудников известных ЧВК можно обнаружить во многих мировых конфликтах.

Актуальные проблемы международного публичного права. Проблема эффективности и справедливости правосудия в Международном Суде ООН

07 Апреля 2014, сочинение

Современный этап развития человечества характеризуется стремлением в воссоединению всех стран мира, всеобщей безопасности и взаимопониманию. Процессы, которые происходят в современном мире получили общее название – глобализация. Унификация и интеграция происходит в различных сферах жизни: политической, экономической, культурной и пр. Затронула она, безусловно, и судебную сферу.
Стоит отметить, что не последнее место в этом процессе занимает международное публичное право – право, направленное на регулирование сотрудничества стран в различных отраслях человеческой жизнедеятельности, право, способствующее нахождению компромисса и в то же время способное путем жестких мер наказать нарушителей.

Акционерные общества в разных системах права, органы управления, условия образования

30 Ноября 2013, реферат

Термин корпорация в англосаксонской системе права или в системе общего права используется весьма широко. Им пользуются всякий раз, когда хотят подчеркнуть, что организация, называемая этим именем, рассматривается как единое целое и может выступать участником в гражданском обороте.

Аналіз особливостей співробітництва України

04 Мая 2014, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Міжнародні відносини — системна сукупність політичних, економічних, науково-тех-нічних, соціальних, дипломатичних, правових, воєнних, гуманітарних зв'язків і відносин між основними суб'єктами світового співтовариства, до яких відносяться держава, народ, суспільні та громадські рухи, організації. Міжнародне співробітництво — процес взаємодії двох або кількох учасників, у якому виключається застосування збройного насильства і домінують спільні пошуки реалізації загальних інтересів.

Анализ зарубежного опыта стратегического планирования

20 Февраля 2012, реферат

В западных странах накоплен большой опыт создания и развития корпораций – крупных финансово-промышленных объединений. Структура и характер корпоративных объединений в отдельных странах имеют как схожие черты, так и заметные отличия. Данные отличия обусловлены не только конкретно-историческими условиями жизни разных стран, но и спецификой законодательного регулирования деятельности корпораций.

Анализ современного состояния межбюджетных отношений в Российской Федерации

15 Сентября 2013, курсовая работа

Таким образом, целью курсовой работы является изучение межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие и сущность построения межбюджетных отношений в России;
- изучить принципы и модели межбюджетных отношений в федеративных государствах;
- определить законодательные основы и регулирование межбюджетных отношений в РФ;
- провести анализ финансовой поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также анализ межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам;
- исследовать основные направления и резервы повышения эффективности межбюджетных отношений в Российской Федерации

Антеамериканизм в наше время

23 Мая 2015, реферат

По арабскому миру 12-14 сентября прокатились бурные антиамериканские демонстрации. Самые массовые из них, с нападениями на диппредставительства США, прошли в Ливии, Египте и Йемене. Поводом стало размещение в Интернете и показ в США к годовщине 11 сентябрясвятотатственного в глазах верующих фильма «Невинность мусульман», в котором предаётся поруганию пророк Мухаммед, а ислам назван «раковой опухолью человечества». Фильм снят Сэмом Бэсилом, «израильским евреем», как он сам себя называет, проживающим в США.

Антигитлеровская коалиция. Мотивы создания и пути формирования

26 Февраля 2014, реферат

Чтобы остановить надвигавшуюся войну, Советский Союз предложил создать систему коллективной безопасности. Однако инициатива СССР не была поддержана. Правительства Англии, Франции и США вопреки коренным интересам народов пошли на сделку с агрессорами. Поведение ведущих капиталистических держав предопределило дальнейший трагический ход событий. В 1938г. жертвой фашистской агрессии стала Австрия.В марте 1939 г. вся Чехословакия была захвачена Германией. СССР был единственным государством, не признавшим этот захват. Когда над Чехословакией нависла угроза оккупации, правительство СССР заявило о своей готовности оказать ей военную поддержку, если она обратится за помощью. Однако буржуазное правительство Чехословакии, предав национальные интересы, отказалось от предложенной помощи.

Антидемпинговые меры в рамках ГАТТ ВТО

07 Апреля 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является рассмотрение внешнеторговой политики Республики Беларусь в области применения антидемпинговых мер.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
рассмотреть антидемпинговые меры в системе нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности;
понять сущность демпинга, определить причины его привлекательности для стран-экспортеров, механизм воздействия на рынок государства-импортера, а также последствия для обеих сторон;
рассмотреть механизм противодействия демпингу, разработанный в рамках ГАТТ/ВТО и применяемый на современном этапе странами-членами ВТО;
проанализировать ситуацию, складывающуюся по поводу применения антидемпинговых мер в Республике Беларусь.

Арбитражное соглашение

07 Декабря 2011, контрольная работа

Широкое развитие международных хозяйственных связей, в том числе сотрудничества в области производства, науки и техники между организациями различных государств, делает проблемы арбитражного рассмотрения споров весьма актуальными. Организации и фирмы различных стран, заключая контракты, обычно считают, что арбитражное разбирательство лучше, чем судебное, что примирение сторон лучше, чем обращение к арбитражу, а предотвращение споров еще лучше, чем примирение.

Атқарушы билік органдарының жүйесі

14 Октября 2013, реферат

Атқарушы билік органдары жоғары, орталық және жергілікті болып бөлінеді. Мемлекеттік биліктің жоғары атқарушы-өкімдік етуші органы Үкімет болып табылады. Үкіметті Республика Президенті құрады және ол қаулылар шығарады. Республика Премьер-министрі өкімдер шығарады. Үкімет қызметі республиканың барлық аумағын қамтиды. Үкімет өзіне бағынышты өзге де барлық атқарушы билік органдарын біріктіреді және олардың жұмысына бағыт беріп отырады.

Бангладеш

23 Января 2014, реферат

Судя по проведенным на этой земле раскопкам (в районе Рангамати было найдено орудие из камня, а в районе Фени ручной топорик), цивилизация в этом регионе появилась около 100,000 лет назад
Первые государства на территории Бангладеш начали появляться с 7 - 6 вв. до н. э. , что доказывает первая историческая ссылка (326 г. до н.э., Александр Македонский, вторжение в Индию). В то время на территории нынешней Бангладеш образовывались и распадались многочисленные княжества.

Банковская система ЕС

15 Ноября 2011, контрольная работа

Структура банковских систем стран зоны евро начала меняться уже в первой половине 90-х гг. ХХ в. Эти изменения происходили не только под воздействием формирования общей валюты, но и под влиянием процессов глобализации экономики.

Бартерные сделки

13 Сентября 2014, контрольная работа

Итак, бартерная сделка (бартер), являясь одной из форм встречной торговли (товарообменной операцией), представляет собой соглашение между участниками коммерческого оборота, имеющими различную государственную (национальную) принадлежность по обмену равноценными по стоимости товарами, работами, услугами или результатами интеллектуальной деятельности, оформленное в виде одного документа (соглашения или контракта).

Биография Обамы Барака

19 Ноября 2011, реферат

Барак Хусейн Обама-младший (Barack Hussein Obama, Jr.) - действующий (с 20 января 2009 года) 44-й президент Соединённых Штатов Америки. Лауреат нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом был сенатором США от штата Иллинойс.
Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий; в отличие от большинства чёрных американцев, Обама — не потомок рабов, а сын студента из Кении.

Борьба с захватом заложников

27 Октября 2013, доклад

Согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г. (ст. 1) преступление — захват заложников совершает любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать заложника для того, чтобы заставить государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве условия для освобождения заложника, а также попытка совершения вышеуказанных действий или соучастие в них.

Босқындар құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу проблемасы

24 Июня 2014, дипломная работа

Бірнеше ондаған жылдардан бері босқындар проблемасын қазіргі заманның маңызды проблемаларына жатқызады. Босқындардың жер ауыстыруының жағдайлары мен себептері әр түрлі. Кейбіреулері адамдардың өзара қатынасының шеңберінде қалыптасатын немесе соның нәтижесі болатын жағдайларға байланысты туындайды; келесілері, пайда болуы адамдарға тәуелсіз жағдайлармен шартталады, мысалы дүлей апаттармен. Босқындардың негізгі массасын, әрине, бірінші тектегі жағдайлар туғызады, атап айтқанда: қарулы қақтығыстар, нәсілдік және діни тіресулер.

Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство

30 Октября 2012, доклад

У випадках, передбачених законом, суб'єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема: фіктивне банкрутство; приховування банкрутства; умисне доведення до банкрутства.

Відповідальність у міжнародному праві

07 Мая 2014, контрольная работа

1. Поняття, підстави і суб'єкти міжнародно-правової відповідальності.
2. Види та форми міжнародної відповідальності.
3. Обставини, що виключають відповідальність держав.

Військові санкції як один із основних заходів впливу на міжнародні арені

16 Июня 2015, курсовая работа

Мета даної курсової роботи полягає в обґрунтуванні необхідності виділення в теорії міжнародного права такого комплексного поняття, як військові санкції. У відповідності з поставленою метою задачами дисертаційного дослідження є:визначення поняття, місця в системі, цілей, форм і видів військових санкцій; їх співвідношення з суміжними міжнародно-правовими поняттями; виявлення особливостей застосування військових санкцій універсальними міжнародними організаціями (Ліга Націй та ООН);вивчення міжнародно-правових підстав для застосування військових санкцій;- Аналіз практики та оцінка потенційних можливостей застосування військових санкцій регіональними міжнародними організаціями.

Валютный контроль

05 Июня 2014, реферат

Валютное регулирование представляет собой законодательную форму осуществления валютной политики государства. В свою очередь, валютная политика – это составная часть общеэкономической, в том числе денежно-кредитной, политики государства, направленная на укрепление валютно-финансового положения страны, поддержание на высоком уровне ее платежеспособности и кредитоспособности, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, приостановку бегства капитала за границу, привлечение иностранного капитала, укрепление российского рубля и т.д.

Ватикан как субъект международных отношений

19 Ноября 2012, реферат

Ватикан активно выступает за сохранение мира и урегулирование международных конфликтов. В 1991 г. он предостерегал от войны в Персидском заливе. Католическая церковь играла видную роль в прекращении гражданских войн в Центральной Америке. Во время поездок в этот регион Папа призывал к прекращению гражданской войны в Гватемале, примирению в Никарагуа, утверждению «новой культуры солидарности и любви».