Рефераты по истории

Азаттыкты ансаган Карлуктар Т Омарбеков

22 Декабря 2013, статья

Қазақстан аймағының байырғы орта ғасырлардағы тәуелсіздікке ұмтылу тарихы Қарлұқтардың азаттық жолындағы жанпида күрестерімен тығыз байланысты. Біздің елімізде бір орталыққа бағынған мықты мемлекет құру дәстүрлерін қалыптастыруда Қарлұқтардың дербес хандық орнату жолындағы этносаяси шараларының маңызы үлкен. Олардың мәнін түсіну үшін «Қарлұқтардың өздері кімдер?» деген сауалға жауап іздестіруге тура келеді.Ежелгі қытай жазбаларына қарағанда, қарлұқтар – таулы да қарлы аймақтарда өмір сүрген байырғы ғұндардың ұрпақтары.

Азербайджан в раннем средневековье

12 Апреля 2014, реферат

В III-V веках в Азербайджане стали зарождаться феодальные отношения. В процессе их развития часть земель перешла в собственность высших слоев общества. В отличие от Западной Европы формирующиеся новые взаимосвязи в Азербайджане имели ряд особенностей. Основные отличия были следующие:
1.У феодалов в Азербайджане не было собственного хозяйства, так как это было нерентабельно в условиях искусственного орошения земли.

Азия және Африка елдерін отарлау

18 Января 2014, реферат

Отарлау саясаты - жергілікті халықты тұралатып, қанаумен жүргізілетін, күшті державаның артта қалған ел мен халыққа аумақтық бақылау орнату саясаты әрі іс-әрекеті. Батыс еуропалық отарлау саясаты өзінің қалыптасу кезеңінде әлемдік экономиканың аса күшті даму тетігіне айналды, өйткені, отар елдер метрополияларда капиталдың жинақталуына және олардың тауарларын өткізуге қолайлы нарық туғызды.

Азовские походы

26 Ноября 2014, контрольная работа

Азовские походы 1695 и 1696 годов — военные кампании России против Османской империи; были предприняты Петром I в начале его царствования и закончились взятием турецкой крепости Азов. Они могут считаться первым значительным свершением молодого царя. Эти военные компании стали первым шагом на пути решения одной из основных задач, стоящих перед Россией в то время, — получения выхода к морю.

Азовские походы 1695-96

14 Мая 2014, реферат

Азовские походы 1695—96, походы русских войск и флота во главе с Петром I к Азовскому морю во время русско-турецкой войны 1686 — 99 с целью овладения турецкой крепостью Азов (гарнизон 7 тыс. человек), запиравшей выход в Азовское и Чёрное моря. 1-й А. п. начался весной 1695. Под Азов была направлена армия (31 тыс. человек, 170 орудий), составленная из отборных полков и донских казаков и разделённая на 3 отряда (Ф. Лефорта, П. И. Гордона и А. М. Головина

Азовские походы 1695–1696 гг.

20 Мая 2014, реферат

В конце XVII в. одной из важнейших задач, стоявших перед русским государством, была борьба за выход на Черное и Балтийское моря. Разрешение этой задачи должно было создать благоприятные условия для развития экономических связей России с другими странами по морским путям и в то же время обеспечить внешнюю безопасность государства, границы которого на юге подвергались нападению со стороны крымских татар и турок, а на северо-западе — со стороны шведов.

Азовские походы Петра I и Великое посольство.

03 Ноября 2013, доклад

Азовские походы (1695-1696 гг.) Петра I были продолжением политики России в южном направлении. После безрезультатных Крымских походов (1687 г., 1689 г.) Петр сменил направление главного удара – и пошел не на центр турецкого ханства, а по реке Дон к турецкой крепости Азов. С взятием Азова нарушалась сухопутная связь между владениями Крымского ханства в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. Владея этой крепостью, царь укреплял контроль не только над ханством, но и над донским казачеством. Кроме того, Азов открывал России выход в Азовское море.

Айналым капиталының айналымдылығын сипаттайтын көрсеткіштер

21 Апреля 2015, лекция

Бүкіл саналы ғұмырын ұлтының азаттығы жолына бағыштаған Алашорда көсемдерінің бірі - Жаһанша Досмұхамедұлы. Ол 1887 жылы Орал облысы, Жымпиты болысының (қазіргі Сырым ауданы) Бұлдырты ауылында дүниеге келген. Әкесі Досмұхамед Жайық өңіріне аты мәлім дәулетті, көзі ашық, көшелі кісі болыпты. Ал анасы - Рабиға атақты Сырым батырдың елінен шыққан көргенді, ағайынға қолы ашық қайырымды жан екен.

Айша бибі кесенесі

22 Января 2014, реферат

Айша бибі кесенесі — ХІ-ХІІ ғасырлардағы сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында Айша бибі ауылында орналасқан. Сырты керамикалық плиталармен қаланып, ойып жасалған өрнектің сән-салтанаты мен сан түрлілігі жағынан Қазақстандағы басқа мемориалдық-дәстүрлік ескерткіштер ішінде оған тең келетіні жоқ. Ескерткіштті қалаған кірпіштердің әртүрлілігінің өзі таң қалдырады. Оның алғашқы қалпы біздің уақытымызға дейін тек батыс қабырғасында сақталған.
Тараз қаласынан 18 км қашықтықта басқа да діни ескерткіш орналасқан. (ХЫ- ХЫЫғғ.) Қазіргі кезде ол кесене ЮНЕСКО қатарына алынған. Кесене құрылысын 1897 жылы В.А. Каллаур, 1938 — 39 жылы А.Н. Бернштам бастаған КСРО ҒА Қазақ филиалының тарих және материалдық мәдениет экспедициясы, 1953 жылы Қазақстан ҒА-ның экспедициясы зерттеген.

Академическое письмо

10 Марта 2014, лекция

Многие научные работы следуют схеме: «Ситуация-проблема-решение-оценка». Они описывают ситуацию, обозначают существующую проблему, предлагают собственное решение этой проблемы и после оценивают эффективность предложенного решения. Введение является своего рода признаком решения этой проблемы. Для того, чтобы понять проблему читатель должен знать ситуацию, в которой эта проблема возникла и в отношении предыстории и в отношении того, что об этой проблеме было написано. Далее писатель должен четко обозначить специфическую проблему, которой посвящена работа. В этом контексте несколько первых предложений введения обычно представляют собой сужение темы, от общего к частному, таким образом, подготавливая читателя к обозначению выдвижению основного тезиса работы, или авторского решения той проблемы, которая была обозначена вначале.

Академия художеств и её роль в художественной жизни столицы

05 Апреля 2014, контрольная работа

Цель исследования: изучить историю становления Российской Академии художеств как центра академического художественного образования, определить степень влияния деятельности Академии на современную культуру и художественное образование.

Активізація пізнавальної дяльності на уроках історії в 7- 8 класах

27 Ноября 2013, курсовая работа

У ході дослідження даної теми поставлені такі завдання:
1. Вивчити та охарактеризувати навчальну діяльність школярів 7-9 класів.
2. Проаналізувати форми пізнавальної діяльності такі, як історична гра і пізнавальні завдання (7-9 класи).
3. Охарактеризувати використання відеоматеріалів в якості засобів активізації пізнавальної діяльності.

Активность ри творчество учеников на уроках истории

09 Декабря 2014, реферат

Активність - предмет дослідження різних наук: психолого-педагогічних, природничих, суспільних і ін. В психолого-педагогічних науках активність учнів в процесі навчання складає загальну основу в розробці і реалізації активних методів навчання і виховання. Активізація навчання сприяє виробленню характеру людини, формує всі сторони її психічного життя, тобто зумовлює розвиток всіх трьох сфер особистості: інтелектуальної, емоційної і вольової. Але не завжди активізація приводить до творчості. Навіть тоді, коли учні беруть активну участь в роботі класу - відповідають на запитання, відтворюють на щойно повідомлені учителем факти, то не можна вважати, що вчитель активізував пізнавальну діяльність учнів. Потрібно, щоб учні на основі аналізу сприйнятого матеріалу робили висновки, узагальнення, приходили до чогось нового, раніше їм невідомого, тобто, щоб вони засвоювали не тільки знання, а й способи їх набуття, мислити творчо.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады вялікай Айчыннай вайны

26 Ноября 2013, курсовая работа

З’ява акупацыйнага рэжыму ў Вялікай Айчыннай вайне мае выключнае значэнне, так як меры рэалізаваныя захопнікамі пакінулі цяжкі след на беларускіх землях. Асноўны сэнс рэжыму ўяўляў сабой рабаванне, зняволенне, падаўленне ўсіх праяў, якія не адпавядалі курсу нацыстаў. Наступствы палітыкі акупацыйнай адміністрацыі аказалі ўплыў на дэмаграфічную і эканамічную сітуацыю на беларускіх землях. Пасля вызвалення краіна аказалася амаль цалкам разрабаванай.
Актуальнасць дадзеннай работы заключаецца ў тым, што Вялікая Айчынная вайна – гэта адна з жахлівейшых старонак нашай гісторыі, а акупацыйны рэжым з’яўляецца яе часткай.

Алаш автономиясының мемлекеттілік негіздері

28 Ноября 2013, реферат

ХХ ғасырдың басында Әлиханов Бөкейханов бастаған алаш зиялылары ұлттық мемлекеттілік, президенттік басқару, құқықты-демократиялық қоғам құру, дінді мемлекеттен бөлу, ұлтаралық келісім сияқты тәуелсіз елдің іргесін қалауға негіз болатын мәселелерді заңды жолмен шешуге ұмтылыс жасап, әрі оларды іс жүзіне асыру үшін нақты іс-шаралар жүргізді. Бұл 1917 жылы 21 қарашада «Қазақ» газетінде жарияланған «Алаш» партиясы бағдарламасы жобасында ашық көрініс тапты. Атап айтқанда, бағдарлама жобасы Алаш автономиясының мемлекеттілік негіздерін айқындайтын келесідей 10 бөлімнен тұрды: Мемлекет қалпы, Жергілікті бостандық, Негізгі құқық, Дін ісі, Билік һәм сот, Ел қорғау, Салық, Жұмысшылар, Ғылым-білім үйрету, Жер мәселесі.

Алаш идеясы - біртұтас қазақ идеясы

27 Ноября 2013, реферат

Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы бірнеше ғасырлар бойы қалыптасып отыратын нәрсе. Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы ұлттық қажеттіліктердің негізінде туындайтын білім болса, ұлттық идеяның білімін қалыптастыратын нағыз зиялылар. Қазақстандағы ұлттық идея қазақтармен бірге дүниеге келді, әрі тарих сахнасына да қазақтармен қол ұстаса көтерілді. Ұлтқа деген құрмет ұлттық сана-сезімнің қалыптасу деңгейіне байланысты. Жалпы ұлттық сана төмен болса халық халықтық қасиетінен айрылады. Мұндай кезде ұлттық мүдде жеке бастың пайдасының құрбаны болады. Мұратсыз ұлт ұлт болып қалыптасуы да, сақталып қалуы да мүмкін емес.

Алаш Орда (1917—1920)

10 Октября 2014, реферат

Алаш Орда (1917—1920) — Ақпан мен Қазан төңкерістері соң 1917 ж. желтоқсанның 13 құрылған қазақ-қырғыз Алаш аутономиясының үкіметі.
Алаш Орда құрылтайы
1917 ж. желтоқсанның 5—13 Орынборда 2-ші бүкіл қазақ-қырғыз құрылтайы өткізілді.
Құрылтайдың күн тәртібіне 10 мәселе қойылды. Олардың ішіндегі ең негізгілері: қазақ-қырғыз автономиясын жариялау, милиция һәм Ұлт кеңесі (Үкімет) құру мәселелері болды.
Құрылтай делегаттары Уақытша үкімет құлатылғаннан кейін қазақтардың өмір сүруінің өзін күрделендіріп жіберген анархия (тәртіпсіздік) жағдайында елді аман сақтау үшін, «уақытша Ұлт Кеңесі» түріндегі берік билік құру, оған «Алаш Орда» деген атау беру (төрағасы Ә. Бөкейханов, Ұлт Кеңесі құрамына 25 адам кірді), сондай-ақ милиция жасақтау туралы қаулы қабылдады. Алаш астанасы — Семей (кейін Алаш-қала атауын алды) қаласы еді.
Бұл туралы кейіннен Ә. Бөкейханов (1919 ж. ақпанның 11) былай деп мәлімдейді: «съездің бұл шешімі қазақтар мекендеген территорияда анархияны болдырмау, өлкеде большевизмнің дамуына (яғни қазақтар үшін жат-таптық жіктелу) жол бермеу мүдделерінен туындады…».
Сол кезде Ресейде орын алған жағдайда қазақтардың жарияланған автономиясын жүзеге асыру мүмкін емес еді. Кезекте бостандықтың жауы — большевизммен күрес тұрды.
Өздерінің қолға алған шараларын іске асыру жолында Алашорда үкіметіне Кеңестерге қарсы жақпен бірігуге тура келді. Өйткені Кеңес үкіметі кеңестік негіздегі автономияларды ғана қолдап, көтермелесе, ал ақтардың Алаш автономиясына көзқарасы басқаша болды. Соңғыларының қолдауына сүйене отырып, қазақ халқы, дәлірек айтқанда Ә.Бөкейханов бастаған зиялылар тобы белгілі бір деңгейде дербестікке жетуге болады деп санады. Бұл жолдағы күрес оқиғалары төмендегідей өрбіді.
Сыртқы істері
Алаш Орданың ақтармен бұл бағыттағы алғашқы байланысы, 1918 жылы 8-ақпанда большевиктер тұтқындаған Сібір облыстық Думасының орнына құрылған Уақытша Сібір үкіметімен болды. Алаш Орда жетекшілері атаман Дутовпен, Самардағы Құрылтай жиналысы мүшелері Комитетімен (Комуч), Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметімен де байланыс жасады. Басталып кеткен азамат соғысы Алаш Орданың ұстанар бағытында айқындауды қажет етті. Сөйтіп, қазақ аутономиясы өлкеде әлеуметтік-саяси негізі жоқ Кеңес үкіметіне қарсы күреске шығып, ақтарға қосылуға мәжбүр болды.
Уақытша Сібір үкіметі бастан-ақ қазақтарға ұлыдержавалық пиғыл танытты. Олар Алаш қайраткерлерінің ел ішіндегі беделін өздерінің мақсаттарын жүзеге асыруға мәселен, қажет кездерде әскер күшін жасақтау, соғыстың бүкіл салмағын халық мойнына арту т.б. жағдайларға пайдалануды көздеді. Бұл үкімет Алашорданың белгілі бір үкімет органы ретінде дербес, белсенді әрекет жасауына келісе қоймады. Архив деректері, Сібір үкіметінің мүддесін жүзеге асырушы эмиссарларға Алашорданың батыл қарсылық білдіріп отырғанын көрсетеді. Мұның соңы қазақ автономиясының өзін ресми тану туралы мәлімдемесін, Сібір үкіметінің «нағыз сепаратизмнің белгісі» деп айыптауымен аяқталды.
Бұдан кейін Алашорда Бүкілресейлік биліктен үміткер тағы бір үкімет — Самарадағы құрылтай жиналысы мүшелері комитеті (Комучпен) қарым-қатынаста болды. 1918 жылы 8 маусымда өмірге келген негізінен эсерлер басқарған бұл үкімет, демократиялық принциптерге беріктігін бірден-ақ байқатты. Бұл олардың Алашордаға көзқарасынан-ақ байқалады. Тамыз айында Комуч құрылып жатқан басқа үкіметтердің қатарында Алаш Орданы да мойындайтындығын мәлімдеді. Комитет құрамына — Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, Ж. және Х. Досмұхамедовтер, А. Бірімжанов, М. Тынышбаев, М. Шоқай және т.б. кірді. Бірақ бұл табыс та ұзаққа бармады.
Оппозициялық күштерді біріктіру мақсатында Комуч ұйымдастыруымен 1918 жылдың 8-23 қыркүйегінде Уфа кеңесі өтеді. Кеңеске жоғарыда аталған қайраткерлер қатынасты. Бұратана халықтар атынан сөйлеген Ә. Бөкейханов өздерінің сепаратизмнен аулақ екендігін, демократиялық-федеративтік Ресеймен біртұтас екендігін айтты.
Кеңес жүріп жатқан кезде 11-қыркүйекте Ә. Бөкейхановтың төрағалығымен Х. және Ж. Досмұхамедовтер, М. Тынышбаев, У. Танашев, Ә. Ермеков, А. Бірімжанов қатысқан Алашорданың төтенше мәжілісі өтеді. Онда қазақ автономиясын Алашорданың бір өзі басқаратыны, ал бұрынырақта (18-мамырда) батыс Қазақстандағы саяси жағдайға байланысты уақытша құрылған Ойыл уәлаяты таратылатыны шешілді. Оның онына жол қатынасы нашарлығымен соғыс жағдайы себебінен Алашорданың батыс бөлімшесі құрылды. Бұл болашақта шақырылатын Бүкілресейлік Құрылтай жиналысы қарсаңында, бірауыздан құрылған автономия бар екенін Кеңеске қатысушыларға көрсету болатын.
23-қыркүйектегі Кеңестің соңғы күнінде Уақытша Бүкілресейлік үкімет — Директория жарияланды. Бірақ бұл Директория өзі жойылардан аз ғана бұрын 4-қарашада шыққан бұйрығымен, бөлінбейтін Ресейді қалпына келтіру үшін барлық облыстық үкіметтермен бірге Алашорданың орталық үкіметін таратып, оның облыстық, уездік ұйымдарын ғана қалдырды. Орнына мәдени-тұрмыстық мүдделерді басқаратын Бас Уәкілдік қызметін енгізді.
Бас Уәкілдік мәселесі 18-қарашада Омбыдағы төңкеріс нәтижесінде өзін «Жоғары Билеуші» деп жариялаған адмирал Колчак кезінде қаралды. «Николайдың заманы мен тәртібі келген уақытта да» қазақ зиялылары көздеген мақсатынан таймады.
Колчак үкіметі Бас уәкілдің міндеті туралы Ережені талқылап, оған керекті материал жинау үшін қазақ даласына өз өкілдерін жіберді. 2-мамырда Семейге келген Ішкі Істер Министрлігінің өкілі Г. Малахов, аталған мекеменің Алашорда тағдыры туралы жоспарын бір топ қазақ интеллигенттеріне таныстырады.

Алекксандр 3

20 Февраля 2014, доклад

Алекса́ндрович (26 февраля [10 марта] 1845, Аничков дворец, Санкт-Петербург — 20 октября[1 ноября] 1894, Ливадийский дворец, Крым) — император всероссийский, царь Польский и великий князьФинляндский с 1 [13] марта 1881 года. Сын императора Александра II и внук Николая I; отец последнего российского монарха Николая II.
Придерживался консервативно-охранительных взглядов и проводил политику контрреформ, а также русификации национальных окраин. Заключил франко-русский союз. В официальной дореволюционной историографии именовался Миротворцем.

Алекса́ндровский сад

14 Ноября 2014, реферат

Предыстория сада связана с закладкой 5 ноября 1704 года Адмиралтейской крепости-верфи. Согласно требованиям военного времени, Адмиралтейство окружиливалами и рвом. Перед ним простиралось обширное открытое пространство — гласис, необходимый для действий крепостной артиллерии в случае вражеского нападения с суши. Вскоре после основания Адмиралтейство утратило функцию боевой крепости. Примерно с 1712 по 1717 годы на части бывшего гласиса находился Морской рынок, а территория заросла травой и превратилась в Адмиралтейский луг[1].

Александр I

19 Февраля 2014, биография

АЛЕКСАНДР I (1777-1825). С 1801 года российский император. Старший сын Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. В 1805-07 годах участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807-12 годах временно сблизился с Францией.

Александр II

15 Января 2013, дипломная работа

Александр II сыграл далеко не малую роль в истории Европы, а игра не всегда стоит свеч. Например, он одобрил на наш взгляд позорные Парижские мирные соглашения, навязанные нашей стране после поражения в Крымской войне. Россия потеряла территорию Южной Бессарабии, была вынуждена демилитаризовать бассейн Черного моря. По сути её лишили статуса великой европейской державы.

Александр II

21 Мая 2013, реферат

Россия очень долгое время была аграрной страной. На протяжении многих лет крестьянский вопрос был главной проблемой нашего государства. Александр II был первым, кто решился провести реформу, которая коренным образом изменяла бы ситуацию в стране. Поэтому правление императора Александра II стало периодом радикальных преобразований российского общества. Интересы политического и исторического развития страны потребовали коренным образом изменить основные идеологические установки самодержавной системы.

Александр 1

28 Апреля 2013, доклад

Старший сын Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. В 1805-07 участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807-12 временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с Турцией (1806-12) и Швецией (1808-09). При Александре I к России присоединены территории Вост.

Александр 1 как дипломат

02 Декабря 2014, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение дипломатии Александра I.
В работе представлены такие задачи, как:
- дать характеристику Александра I как исторического лица;
- выявить особенности дипломатии монарха;
- определить влияние преобразований императора на ход истории.

Александр 2

13 Мая 2013, реферат

Александр II - император всероссийский, старший сын императора Николая Павловича и государыни императрицы Александры Федоровны, родился в Москве 17 апреля 1818 г. Воспитателями его были генералы Мердер и Кавелин. Мердер обратил на себя внимание как командир роты в учрежденной 18 августа 1823 г. школе гвардейских подпрапорщиков. Николай Павлович, тогда еще великий князь, узнав про его педагогические способности, кроткий нрав и редкий ум, решился вверить ему воспитание своего сына. В эту важную должность Мердер вступил 12 июня 1824 г., когда великому князю едва исполнилось шесть лет, и с неутомимым усердием исполнял ее в продолжение десяти лет.

Александр 2

30 Октября 2013, доклад

Александр II Николаевич (17 (29) апреля 1818, Москва — 1 (13) марта 1881, Санкт-Петербург) — император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский (1855—1881) из династии Романовых. Старший сын сначала великокняжеской, а с 1825 года императорской четы Николая Павловича и Александры Фёдоровны.
Вошёл в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной историографии — Освободитель (в связи с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 года). Погиб в результате террористического акта, организованного партией «Народная воля».

Александр 2

17 Декабря 2013, биография

Александр II - император всероссийский, старший сын императора Николая Павловича и государыни императрицы Александры Федоровны.
Александр II оставил глубокий след в истории, ему удалось сделать то, за что боялись взяться другие самодержцы - освобождение крестьян от крепостного гнета. Плодами его реформ мы пользуемся и по сей день. В годы его правления Россия прочно укрепила свои взаимоотношения с европейскими державами, разрешила многочисленные конфликты с соседствующими странами. Внутренние реформы Александра II сравнимы по своему масштабу разве что с реформами Петра I.

Александр 2 до коронации и в первые годы

18 Марта 2014, реферат

В своем реферате я попытался проследить линию жизни одной из важных исторических личностей, императора Александра II. Как мне кажется, этот человек оставил большой след в истории России. У него, как и у любого другого правителя, были свои минусы и плюсы в ведении политики. Но, например внутренние реформы Александра IIпо своему масштабу сравнимы разве что с реформами Петра I. Особое внимание в данной работе уделено политической карьере Александра II.

Александр 2 и его реформы

13 Июня 2012, реферат

Реформы проведенные Александром II в ХIХ веке и по сей день актуальны.Поэтому в своей работе я решил рассказать о реформах этого великого императора и попытался проанализировать их.
Прежде всего в первой главе я сказал несколько слов о лич-ности Александра Николаевича и о первых годах его царствования.
Вторую главу я посвятил проблеме отмены крепостного пра-ва,потому что на мой взгляд,эта реформа явилась самой значитель-ной не только за время его царствования,но и за все столетие.
В третьей главе я рассказал о прочих буржуазных реформах,та-ких как земская реформа,судебная,военная,образовательная,хозяйс-твенная.
В заключении я попытался оценить последствия реформ Алек-сандра II.

Александр I

05 Ноября 2013, реферат

Александр I (1801-1825) взошел на престол 12 марта 1801 г. в результате дворцового переворота. Характерной чертой александровского царствования становится борьба двух течений - либерального и консервативно-охранительного - и лавирование императора между ними. Большинство историков выделяют в царствовании Александра I два периода: