Рефераты по истории

«Холодная война»: причины и развитие событий

25 Июня 2014, реферат

В Европе 1945 г. вся политическая атмосфера была отмечена общим сдвигом
влево. Самые широкие и с политической точки зрения активные народные
массы, которые в эпоху первого мирового конфликта демонстрировали
возрастающее отвращение к войне, в это время были вовлечены в борьбу,
носившую в первую очередь антифашистский характер. Во многих странах
заводы и их оборудование были спасены рабочими в самых критических
ситуациях, когда владельцы предприятий бросали все. Первые после войны
выборы в июле 1945 г. в Великобритании принесли успех лейбористам;
консерваторы, предводительствуемые Черчиллем, были разгромлены, не
смотря на то, что победа окружила их лидера ореолом. Программа новой
правящей партии предусматривала национализацию важных секторов
экономики. Аналогичные предложения выдвигались на Европейском континенте
многими другими политическими силами. Установление государственной
собственности на основные средств производства, что является
фундаментальным положением социализма, не рассматривалось более как
разрушение основ, а было требованием, пользовавшимся весьма широкой
поддержкой.

«Эпоха великих реформ» Александра II

02 Апреля 2015, реферат

Нельзя не согласиться с мнением историков, что в России были три попытки модернизации. Но я считаю, что «эпоха великих реформ» Александра II была наиболее глобальной, пусть и не в полной мере последовательной.
Следует отметить, что «эпоха великих реформ» Александра II, затронула все стороны жизни Российской Империи.

«Қараш-Қараш оқиғасы» қалай туды?

24 Февраля 2014, доклад

М.Әуезовтің шығармашылық өмірбаянының басты ерекшелігінің бірі- кейіпкерлерінің көпшілігінің түп тұлғалары( прототиптері) бар екендігі. Оны айқындар бір мысал, «Қараш-Қараш оқиғасы» повесіндегі кейіпкерлер. Айталық, сондағы бас кейіпкер Бақтығұл-өмірдегі Рысқұл көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері,дипломат, көсемсөзші РЫСҚҰЛОВ Тұрардың әкесі (189 -) . Т.Рысқұлов Қазақстан мен Орта Азия респ-ң шаруа-ғы мен мәд-н дам-ға үлк.үлес қосқан тарихи тұлға. Қазақты орны толмас қайғы- қасіретке ұшыратқан сталиншіл-голощекиншіл «Кіші Октябрь» саясатына қарсы шығып, ашаршылыққа ұшыраған халқына ара түскен көрнекті қоғам қайраткері Алашорда жетекшілерімен идеялас, рухтас болып бірге еңбек етті

«Ұлт-азаттық қозғалыс» ұғымының жалпы сипаттамасы

20 Апреля 2013, курсовая работа

1914 жылдан басталған және оған патшалық Ресей де қатысқан бірінші дүниежүзілік соғыс оның халықтарына аса ауыр – қасіреттер әкелді: әлеуметтік және ұлттық езгі күшейді, империяның шет аймақтарында патша шенеуніктерінің басынушылығы мен зорлық – зомбылығы өлшеусіз артты. Қазақстнда бірінші кезекте Сырдария облысның солтүстік – шығыс аудандарында, Жетісу облысының онтүстігінде және басқа бірұатар облыстарда қазақтардың жерлерін жаппай тртып алу жалғасып жатты.Тек Жетісу облысының бір өзінен ғана соғыстың алғшқы үш жылы ішінде 1800 мың десятина ең таңдаулы жайылымдық және егістік жерлер тартыпалынды, ал осы жерлердің шын қожалары - қазқтар шаруашылық жүргізуге жарамдылығы аз мүлде жармсыз шөл және шөлейт аудандарға күштеп көшіріліп жіберілді.

«Ұлт-азаттық қозғалыс» ұғымының жалпы сипаттамасы

20 Апреля 2013, курсовая работа

1914 жылдан басталған және оған патшалық Ресей де қатысқан бірінші дүниежүзілік соғыс оның халықтарына аса ауыр – қасіреттер әкелді: әлеуметтік және ұлттық езгі күшейді, империяның шет аймақтарында патша шенеуніктерінің басынушылығы мен зорлық – зомбылығы өлшеусіз артты. Қазақстнда бірінші кезекте Сырдария облысның солтүстік – шығыс аудандарында, Жетісу облысының онтүстігінде және басқа бірұатар облыстарда қазақтардың жерлерін жаппай тртып алу жалғасып жатты.Тек Жетісу облысының бір өзінен ғана соғыстың алғшқы үш жылы ішінде 1800 мың десятина ең таңдаулы жайылымдық және егістік жерлер тартыпалынды, ал осы жерлердің шын қожалары - қазқтар шаруашылық жүргізуге жарамдылығы аз мүлде жармсыз шөл және шөлейт аудандарға күштеп көшіріліп жіберілді.

І. Есенберлин “Көшпенділер”

12 Декабря 2014, сочинение

Шайбан ұрпағы саналатын Әбілхайыр 1428 жылы «Көшпелі өзбектер» мемлекетін құрып, ең алғаш ханы болады. Дешті Қыпшақ даласын енді Ақ Орда емес, Көк Орда билей бастады. Бұл аймақты Жошыдан тараған Ақ Орданың соңғы ханы Барақ хан (1423-1428) қайтыс болғанда иелік Шайбан ұрпағына тиеді.

Іван Мазепа

07 Октября 2013, доклад

Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Спроба цього гетьмана вирвати Україну з-під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної Української держави зазнала поразку. Але протягом трьох століть ця ідея жевріла в серцях найкращіх синів і дочок українського народу.

Ідэя об дзяржаўнасці Беларусі і Літвы К. Каліноўскага

12 Декабря 2012, реферат

Уканцы 50-х – пачатку 60-х гг. 19 ст. адбываліся змены у складзе удзельнікаў вызваленчага руху у Расійскай імперыі: дваранскія ревалюцыянеры саступілі месца разначынцам – выхадцам з дэмакратычных пластоў насельніцтва, выразнікам інтарэсаў працоўных мас, прдстаўленных найперш сялянствам. Створаная разначынцамі тайная арганізацыя “Зямля і воля” (1861-1864) рыхтавала усерасійскае сяланскае паўстанне з метай устанайлення народауладдзя, перадачы без выкупу ўсёй замлі сялянам, утварэння добраахвотнай федэрацыі абласцей.

Інститут спадкування в Київській Русі і його наслідки

27 Мая 2014, контрольная работа

Актуальність теми дослідження полягає у детальному вивченні цивільного права за «Руською Правдою», і порівняння її з деякими джерелами Західної Європи. Руська Правда – справжній пам'ятник права в історії російської та української культури, а в оточенні інших законодавчих пам'ятників, вона представляється зрозуміліше, ясніше і величніше. Знання історії права своєї країни допомагає зрозуміти як історичні події, що відбувалися в країні, так і витоки сучасного права. Проте не можна забувати, що в законі встановлювалася лише належна поведінка людей. Часом норми, закріплені в законі, і їх реальне втілення на практиці були вельми різними.

Ісорія України 14-17 ст.

20 Декабря 2012, курсовая работа

У період роздроблення найсильнішим на Південно-Західній Русі було Галицько-Волинське князівство. Посиленню цього князівства сприяв геополітичний фактор: віддаленість від Києва та близькість до торгових шляхів у Європу, а також наявність соляних промислів, родючої землі. Формування Галицького князівства почалося у другій поло вині XI ст. Його виникнення пов'язане з ім'ям онука Ярослава Мудрого Ростислава Володимировича. Вагомий внесок у розбудову підвалин дальшого незалежного існування Галичини зробили його сини — Рюрик, Володар та Василько. Після їх смерті Гали чина розпалася на чотири княжі уділи.

Історіографія та джерела дослідження правової культури Литовсько-Польського періоду (XIV – XVI ст.)

07 Октября 2013, лекция

Дослідження державно-правового життя Великого князівства Литовського набуло системного характеру у 60-х рр. ХІХ ст. Насамперед це було пов’язано з Київським університетом, де в другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст. працювали вчені – історики і правознавці – представники школи західноруського права. Вагомим підґрунтям до їх студій стала діяльність Київської Археографічної комісії. Працівниками останньої були, зокрема, В. Антонович, В. Іванишев, М. Владимирський-Буданов. Вже з 40-хроків комісія видавала збірники документів та матеріалів "Памятники Киевской Археографической комиссии", а з кінця 50-х років почала видавати "Архив Юго-Западной России".

Історія держави та права України

02 Февраля 2015, контрольная работа

Зараз в Україні відбувається становлення вітчизняної правової системи, яка має відповідати основним принципам демократичної правової держави. Вивчення історичних джерел права України має додати цій правовій системі грунтовності, послідовності і забезпечити використання накопиченого сторіччями юридичного досвіду. Питання розуміння і тлумачення походження давньоруського права, його історії, відповідності положень сучасного права традиціям і звичаям Київської Русі є одними з тих, що впливають сьогодні на правотворчі і правозастосовчі процеси.

Історія виникнення грошей

12 Ноября 2014, реферат

У розвинутому товарному виробництві всі товари прирівнюються до грошей, які відображають вартість усіх інших товарів. Але перед тим, як вартість того чи іншого товару знайшла свій вираз у грошовій формі, вона пройшла тривалий і складний шлях розвитку. Питання про походження і природу грошей давно привертало увагу економістів. Вперше таке наукове дослідження було зроблено А. Смітом. Пізніше велику увагу аналізу цього питання приділив К. Маркс.

Історія виникнення паперу

29 Ноября 2015, реферат

Винахідниками паперу були китайці. І це не випадково. По-перше, Китай уже у сиву
давнину славився книжковою премудрістю і складною системою бюрократичного управління, котра вимагала від чиновників постійної звітності. Тому тут завжди відчувалася потреба в недорогому і компактному матеріалі для письма.
У подальші століття до процесу виготовлення паперу було внесено декілька важливих удосконалень, завдяки чому він почав швидко розвиватися. У IV столітті папір абсолютно витіснив з ужитку бамбукові дощечки. Нові досліди показали, що папір можна робити з дешевої рослинної сировини: деревної кори, очерету і бамбука. Останнє було особливе важливо, оскільки бамбук росте в Китаї у величезній кількості.

Історія виникнення та розвиток Києво-Могилянської Академії

06 Ноября 2015, реферат

Києво-Могилянська Академія — стародавній навчальний заклад в Києві, який під такою назвою існував від 1659 до 1817 року. Засновником Академії є Петро Могила. Фактично всі сучасні українські ВНЗ в тій чи іншій мірі є духовними спадкоємцями цього закладу через вихованців Академії, які стали засновниками відповідних нових богословських, філософських і наукових шкіл у цих вишах.

історія культури

19 Февраля 2013, контрольная работа

> - Назвіть видатних діячів культури Київської Русі;
> - Які ви знаєте провідні жанри оригінальної літератури Київської Русі?;
> - Охарактеризуйте поняття "українське національно-культурне відродження";

Історія міста Пирятин, Полтавської області

10 Ноября 2013, реферат

Полтавський край зажди був привабливим для дослідників, географів, істориків і навіть звичайних туристів.Особливо зацікавлювали невеличкі міста з мальовничою природою, колоритною культурою та щиририми мешканцями. Одним з таких міст є чудове містечко Пирятин,що розташоване на тихому березі Удаю.Ми маємо можливість ознайомитись з його історією, архітектурою та видатними персоналіями.

Історія Олімпійських ігор

25 Ноября 2013, реферат

Хто з вас, юні друзі, цікавиться історією фізичної культури та спорту, той, напевне, знає, що про досконалість свого фізичного стану люди почали дбати ще на межі палеоліту і неоліту. Про це переконливо свідчать написи та малюнки, виявлені на стінах печер. Пізніше кам'яні плити, глиняні таблички, папіруси етрусків, хеттів, ассірійців, єгиптян
розповіли вже про певну систему фізичного гарту. Однак лише за часів Стародавньої Греції, де .наука, освіта, культура, мистецтво та філософія набули найвищого розквіту, фізичне виховання було проголошене основою життя і доведене до рівня культу.

Історія оподаткування

21 Сентября 2013, реферат

Будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідні фінансові ресурси. Основним джерелом таких ресурсів є кошти, які держава збирає з фізичних і юридичних осіб у вигляді податків. В понятті "податок" міститься не тільки економічний, але й філософський зміст. Податок - цс елемент суспільного побуту, його важливий атрибут. Тема податків завжди була актуальною і згадується ще у філософських трактатах античних мислителів.

Історія політико правових вчень

05 Мая 2014, контрольная работа

Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д. Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, О.Ф.Кістяківський та ін.)
Костянтин Неволін (1806—1855). Досліджував проблеми держави і права. Свої ідеї виклав у працях «Енциклопедія законознавства» (т. 1—2, 1839— 1840 «Історія російських цивільних законів» (т. 1—3, 1851), «Про п´ятини і погости новгородські в XVI ст.» (1853).

Історія правових вчень - навчальна дисципліна та наука

13 Ноября 2014, реферат

Серед юридичних наук важливе місце займає історія політичних та правових вчень, або, як можна ще інакше назвати цю науку, історія філософії права. Завданням цієї науки є не тільки вивчення історії становлення і розвитку ідеї права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації, але й формування світогляду юриста. Це не галузева наука, як кримінальне чи цивільне право, не теоретична, як теорія держави і права, не історична, як історія держави і права України чи зарубіжних країн. Це світоглядна наука.

історія правової думки Риму

28 Сентября 2013, реферат

У І ст. до н. е. завершилася організація величезної Римської імперії з розвинутим рабовласницьким ладом, яка, переживаючи кризу, розпадається на західну - столиця Рим і східну імперію - столиця Константинополь. Східна імперія Візантійська, яка мала дипломатичні, торгові, військові відносини з Київською Руссю, проіснувала до 1453 р.

Історія проекта Enigma

28 Ноября 2012, реферат

Эни́гма (от греч. αίνιγμα — загадка) — портативная шифровальная машина, использовавшаяся для шифрования и дешифрования секретных сообщений. Более точно, Энигма — целое семейство электромеханических роторных машин, применявшихся с 20-х годов XX века.
Энигма использовалась в коммерческих целях, а также в военных и государственных службах во многих странах мира, но наибольшее распространение получила в нацистской Германии во время Второй мировой войны — именно Энигма вермахта (Wehrmacht Enigma) — германская военная модель — чаще всего является предметом дискуссий.

Історія Створення ХІСІ

09 Мая 2013, контрольная работа

В даній контрольній роботі проводився аналіз і дослідження створення будівельного факультету, а також самого Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури. Університет був створений для розробки професійних кадрів з різних спеціальностей. За всю історію ХІСІ були створені такі факультети: будівельний, архітектурний, санітарно-технічний, механіко-технологічний,економіки та менеджменту.

Історія України коротки екскурс. Шпаргалка з історії України

31 Октября 2013, статья

Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і заселення сталось близько 1,5 млн років тому. Вивчивши археологічні пам'ятники, пов'язані зі знаряддями праці, на основі матеріалу, з якого вони зроблені, виділяють декілька значних періодів розвитку первісного ладу (їх за традицією називають віками): кам'яний (його складають палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-бронзовий, залізний. Деякі дослідники після кам'яного вміщають перехідний вік - мідно-кам'яний (енеоліт).

Історія української культури

11 Ноября 2014, реферат

Корені українського народу сягають часів, які передували добі Київської Русі. Своїми витоками наш народ тісно пов'язаний з історією слов'ян. У далекому минулому постала усна народна творчість доби Київської Русі. Відтоді до нас дійшли легенди й перекази, дружинні, святкові, весільні пісні, билини, колядки, прислів'я, приповідки. Чудовими пам'ятками давньоруської народної творчості є билини. Вони оспівують мужність і хоробрість богатирів, котрі самовіддано боронили рідну землю від ворогів.

Історія УПА (сучасний погляд)

25 Октября 2013, контрольная работа

Досі бажаючі не мали змоги дізнатися правду про упістів, про їх цілі і пожертву. Радянська історіографія зробила все можливе і неможливе, щоб національних оборонців представити як бандитів, німецьких прислужників. Але настав час і сфальсифікована історія поступається правдивій.

Історія Французької революції

21 Октября 2013, реферат

Одной из главных причин Французской революции (French Revolution) 1789 года был финансовый кризис. В середине XVIII века Франция была вовлечена в целую череду разорительных войн, так что в государственной казне почти не осталось денег.
Единственным действенным способом пополнения казны могло стать налогообложение аристократии, духовенства и дворянства, которые традиционно были освобождены от налогов.
Но те, естественно, всеми силами сопротивлялись изменению своего финансового положения. Хотя король Людовик XVI и обладал абсолютной властью, все же он не осмеливался использовать эту власть по отношению к высшим классам, так как боялся обвинения в деспотизме. Стремясь найти выход из этого крайне сложного положения и получить одобрение народа, монарх решил созвать впервые с 1614 года Генеральные Штаты Франции.

історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили"

22 Ноября 2011, реферат

Биківня - селище, розташоване на північно-східній околиці Києва між Броварським проспектом і вул. Бобринецькою, а також уздовж вул. Радистів. Походження назви не з`ясоване. Згадане як хутір на початку ХХ ст. З 1923 року у межах Києва.

Історичні витоки ступеневої освіти

22 Января 2014, реферат

Важливим кроком на шляху розробки Державних стандартів вищої освіти України є затвердження Постановою Кабінету Міністрів України Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. В даному Переліку вперше відображені освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України, внесені принципові зміцнення до Переліку з урахуванням встановлення ринкових відносин, введено багато нових спеціальностей, здійснено їх значн