Рефераты по экологии

Альтернативные источники энергии

08 Ноября 2013, реферат

Цель данной работы – изучить существующие на данное время альтернативные источники энергии и оценить их достоинства и недостатки.

Альтернативные источники энергии

01 Декабря 2013, реферат

В наше время людям энергии требуется всё больше и больше энергии, поскольку они придумывают всё больше и больше новых изобретений, для которых требуется энергия.
Энергетика зародилась много миллионов лет назад, когда люди научились добывать огонь: они охотились с помощью огня, получали свет и тепло, и он служил источником радости и оптимизма на протяжении многих лет.

Альтернативные источники энергии

13 Июля 2014, курсовая работа

Цель курсовой работы: изучить перспективы использования АИЭ на территории России.
Задачи:
- Изучить виды АИЭ
- Проанализировать ситуацию на мировом энергетическом рынке и выявить долю АИЭ в мировом энергетическом балансе
- Выявить возможность использования АИЭ на территории России

Альтернативные источники энергии. Энергия ветра

17 Февраля 2014, реферат

Энергетика - это та отрасль производства, которая развивается невиданно быстрыми темпами. Если численность населения в условиях современного демографического взрыва удваивается за 40-50 лет, то в производстве и потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. При таком соотношении темпов роста населения и энергетики, энерговооруженность лавинообразно увеличивается не только в суммарном выражении, но и в расчете на душу населения.
Именно по этой причине сейчас перед всеми учеными мира стоит проблема нахождения новых и освоения уже известных альтернативных источников энергии - это те энергоресурсы, которые восполняются естественным образом и в обозримой перспективе являются практически неисчерпаемыми. К ним относятся такие источники энергии, такие как солнечная энергия; энергия подземных термальных вод - геотермальная энергия; энергия ветра - ветровая энергия; энергия, содержащаяся в морях и океанах - океаническая энергия и тд.

Альтернативные энергоносители: ресурсы, перспективы использования

04 Октября 2013, реферат

Другое топливо растительного происхождения. К началу XX века более половины в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) мира приходилась на долю ископаемого угля, а на долю нефти и газа — всего первые проценты. К концу XX века две трети ТЭБа обеспечивались за счет нефти и газа и менее трети — за счет угля. В перспективе ожидается снижение роли нефти, стабилизация — природного газа и рост доли угля. Надеяться на увеличение в ТЭБе роли гидроэнергии, по ряду причин, не приходится. Что касается роли атомной энергетики, то, несмотря на известные негативные моменты, использование ее в энергетике будет расти. Правда, по некоторым оценкам, к 2020 году доля атомной энергии может снизиться до 5%, а гидроэнергии — до 2% (Энергия, 2002, № 2).

Альтернативті энергия көздері

07 Апреля 2013, реферат

«Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ» – демекші өткен ғасырда ғылыми техникалық прогресстің арқасында адамзат біраз табыстарға қол жетті. Табиғаттан алатынынымыз көп, беретініміз аз болды. Қазіргі мемлекеттерде энергия тапшылығы байқалуда. Бұрыннан пайдаланып келе жатқан көмір, мұнай, табиғи газ сынды энергия көздерінің сарқылуы немесе қорының азаюы, қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерінің күн санап артуы адамдарды бей-жәй қалдырмады. Бүкіл әлем Энергия тапшылығынан құтылып, қоршаған ортаны ластамайтын альтернативті энергия көздеріне қол жеткізуге кірісе бастады.

Альтернативті энергия көздері

24 Ноября 2013, реферат

Энергияның физикалық түсүнігін басқа, экономикалық, техникалық, саяси, экологиялық және тағы басқа да түсініктері бар. Адамзатқа энергия қажет және жыл сайын оның қажеттілігі артуда. Бірақ дәстүрлі табиғи отындардың (мұнай, газ, көмір т.б.) қоры шексіз емес. Көбейткіш-реакторларда плутонийді пайда қылатын уран мен торий-ядролық отындардың де қоры шексіз емес.Термоядерлық отынның – сутегінің қоры шексіз болғанымен, бірақ адамның басқаруымен жүретін термоядерлық реакциялар жүзеге асырылған жоқ және де қашан жүзеге асырылатыны белгісіз. Тығырықтан шығудың екі жолы бар: энергоресурстарды экономды жұмсау және дәстүрлі емес жаңартылатын энергия қорларын қолдану.

Алюминий в природе

02 Октября 2014, реферат

Экология, в отличие от многих других областей знаний, появилась вместе с человеком. Они развивались и совершенствовались одно временно. Древние цивилизации Китая, Египта и Месопотамии накопили великое множество сведений об окружающем мире, о растениях и о животных. Об их взаимодействии, а, главное, о влиянии природы на человека и наоборот.

Алғаш рет қоршаған ортаға химиялық элементтердің

14 Ноября 2013, курсовая работа

Алғаш рет қоршаған ортаға химиялық элементтердің түсуі мен таралуы, және олардың тірі ағзаларға зиянды әсерін жүйелі түрде зерттеу өзекті мәселелер қатарынан орын алды .
Қазіргі кездегі дүние жүзі ғалымдарының басты мәселелердің бірі-пестицидтерден кейін ауыр металдардың тірі ағзаларға әсерін әлсірету болып табылады.
Ауыр металдардың қоршаған ортаға таралуы тек табиғи жағдайда ғана емес, сонымен қатар антропогенді жолмен де қарқынды түрде жүзеге асуда. Олардың қатарына өндіріс қалдықтары, тау-кен өндірісі, транспорт, түсті және қара металл өндіру, құрамында ауыр металдар кездесетін тыңайтқыштарды ретсіз пайдалану, жылу-электр орталықтары (ЖЭО) немесе жалпы урбанизацияны жатқызуға болады.

Аменсализм, комменсализм, нейтрализм

07 Января 2014, реферат

Экосистема является необходимым условием существования живых существ. Ведь запасы биогенных элементов небезграничны, и только система круговорота может придать этим запасам свойство бесконечности, которое необходимо для продолжения жизни. Живые организмы поселяются не случайно друг с другом, а образуют сообщества, которые приспособлены к совместному обитанию. Среди всего огромного разнообразия всех взаимосвязей живых существ можно выделить определенные типы отношений, которые имеют много общего у организмов различных систематических групп. По тому, как они действуют на организм, все группы можно разделить на негативные, позитивные и нейтральные В природных условиях каждый живой организм живет не изолированно.

Аменсализм, паразитизм, симбиоз

10 Октября 2013, реферат

Экология ғылымының калыптасуы тарихи дәуірлердегі коғамның және ондағы өндіргіш күштердің даму деңгейлерімен тығыз байланысты. Экология ғылымының тарихи дамуын, негізінен, үш кезеңге бөледі.

Аналіз літературних джерел з питань оцінки стану території Рівненського району

03 Декабря 2013, курсовая работа

Активна людська діяльність кінця ХХ ст. привела до виникнення складних екологічних проблем глобальних масштабів. Саме тому людство взяло курс на екологізацію всього життя і діяльності людини. Тепер перед людством стоїть питання повернення природі того, що вона втратила за всі роки бездумного використання її багатств.
Щоб вийти на нормативний рівень стану компонентів навколишнього середовища та попередити подальше погіршення екологічної обстановки, необхідно проводити послідовну ефективну екологічну політику направлену на захист здоров'я людей та природних ресурсів. Невід'ємною складовою частиною такої політики є оцінка впливів на навколишнє середовище та екологічна експертиза.

Аналіз моделей поширення домішок в атмосфері від стаціонарних джерел

10 Февраля 2014, реферат

Розвиток методів прогнозу забруднення повітря ґрунтується на результатах теоретичного та експериментального вивчення закономірностей розповсюдження домішок від їх джерел.
Проведемо короткий опис імітаційних моделей якості повітря від стаціонарних джерел згідно наведеної класифікації з точки зору доцільності їх практичного застосування.

Аналіз нафтового забруднення води: компоненти ти вплив на організм

15 Декабря 2013, реферат

Навколишнє середовище дає промисловому підприємству все необхідне для продовження технологічного циклу. У міру того, як розвивається і розширюється виробництво, підприємству потрібна все більша кількість ресурсів, які воно бере з навколишнього середовища. У свою чергу, промислове підприємство викидає в навколишнє середовище такі продукти технологічного циклу, як стічні води, тверді відходи, відпрацьовані гази, причому якісний склад відходів варіюється в залежності від профілю підприємства. Із зростанням виробництва шкідливих викидів стає все більше .

Аналіз стану виробництва емалей і фарб та природоохоронних методів з екологічної позиці

16 Сентября 2014, курсовая работа

Технологія виробництва емалей і фарб є багатокомпонентною. Найголовнішим етапом виготовлення продукції є змішування, яке присутнє у всіх випадках виробництва. До основи складових лакофарбових матеріалів належать плівкоутворювальні речовини, пігменти, наповнювачі, допоміжні функціональні речовини.
Найбільше забруднення навколишнього природнього середовища відбувається при виробництві продукції, при митті апаратури і приміщень, також забруднювачами НПС є мобільні джерела. Головними забруднювальними речовинами є оксиди заліза, алюмінію, цинку, хрому, пари плівкоутворювальних речовин, до складу яких входять фенол, стирол, формальдегід, аміак.
Для очищення стічних вод використовують механічні, фізико-хімічні, хімічні, електрохімічні, біологічні, термічні, комбіновані методи. До найефективніших відносять метод електрохімічного окислення, обесфенолювання води озоновим повітрям і адсорбційний метод. Для очистки газових викидів використовують сорбційний метод і каталітичний.

Анализ безопасности АЭС

16 Декабря 2013, курсовая работа

Целью данной работы является изучение основных методов анализа безопасности АЭС и определение уровня безопасности современных АЭС.
Для атомной станции обеспечение безопасности основывается на концепции глубокоэшелонированной защиты и означает наличие многоуровневой защиты. Главной задачей обеспечения безопасности является предупреждение аварий. В случае возникновения аварии предусматриваются мероприятия по ее смягчению. Глубокоэшелонированная защита представляет собой широкий круг мер – от предотвращения и контроля незначительных событий и отклонений от нормальных эксплуатационных условий в нормальных условиях – до управления авариями, причиняющими крупный ущерб АЭС.

Анализ влияний на компоненты окружающей среды зерноперерабатывающих предприятий

30 Января 2014, доклад

Проблема снижения экологического ущерба от выбросов загрязняющих веществ привлекает особое внимание в связи с организацией системы мониторинга атмосферы и экономическими требованиями природопользования. Снижение объема выбросов промышленных предприятий стало необходимым и возможным в середине 1990-х годов в связи с интенсификацией промышленного производства, развитием транспорта, ускорением научно-технического прогресса, реорганизацией экологических организаций и более активным и ответственным участием нашего государства в международных природоохранных структурах.

Анализ воздействия промышленного объекта на компоненты окружающей среды

09 Марта 2015, курсовая работа

В данной курсовой работе рассмотрена деятельность предприятия ООО «Лукойл-Север» ТПП «Лукойл-СеверНефтеГаз» на Тэдинском нефтяном месторождении. Даны общие сведения о районе расположения месторождения (климатические условия, гидрогеология), приведена краткая характеристика предприятия и технологического процесса.

Анализ загрязнения окружающей среды автотранспортом

23 Июня 2014, контрольная работа

В последние годы проблема загрязнения воздуха автотранспортом в городах большинства стран мира принимает угрожающий характер.
Одним из элементов автотранспортного комплекса (АТК) является непрерывно растущий автомобильный парк: в настоящее время в мире эксплуатируется более 800 млн. автомобилей, в Европе - свыше 100 млн., в России - 33,4 млн. Из них 83-85 % составляют легковые автомобили и 15-17 % - грузовые и автобусы. Ежегодное производство легковых автомобилей в мире за последние 50 лет увеличилось в 5,5 раза и, например, в 2002 г. составило 60 млн. ед., в том числе в странах ЕС - 16,9 млн. При этом рост объемов выпуска АТС продолжается.

Анализ загрязнения окружающей среды при сжигании различных видов ископаемых топлив

01 Декабря 2013, реферат

Интенсивное развитие энергетики, промышленности и транспорта неизбежно вызывает рост потребления углеводородного топлива, что, в свою очередь, увеличивает количество продуктов его сгорания, выбрасываемых в атмосферу.
Количество выбрасываемых в атмосферу экологически вредных химических соединений, веществ и элементов продуктов сгорания топлива удваивается каждые 12-14 лет, в связи с чем проблема загрязнения атмосферы продуктами сгорания топлива относится к одной из глобальных проблем современности.

Анализ и сравнительная характеристика динамикивыбросов вредных веществ в Амурской области

16 Мая 2015, курсовая работа

Экологическое состояние территорий Амурской области на фоне большинства других регионов Российской Федерации в целом удовлетворительное, но имеются отдельные участки с повышенной остротой экологической ситуации. Существенно то, что большинство экосистем территории области относится к категории повышенно уязвимых, для которых даже относительно небольшая антропогенная нагрузка может привести к необратимым изменениям их естественных качеств. Но значительная часть природных ресурсов области пока не вовлечена в промышленное освоение и может рассматриваться как резервный потенциал для будущих поколений жителей области и всей России.

Анализ использования капитала

25 Апреля 2013, контрольная работа

Поэтому анализ эффективности использования капитала имеет важное, практическое значение.
Основные задачи анализа:
- изучение исходных условий функционирования предприятия;
- изучение формирования и размещения капитала;
- оценка стоимости капитала предприятия;

Анализ опасных и вредных факторов в малой энергетике

05 Апреля 2014, реферат

Развитие мировой и российской энергетики требует решения проблемы экологической оценки возможных последствий на окружающую среду, жизнь и здоровье населения. Объекты энергетики по степени влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее интенсивно воздействующих на биосферу. Поэтому при решении выбора источника энергии необходимо учитывать не только экономические, но и экологические последствия возможного влияния объектов энергетики при строительстве и эксплуатации.

Анализ особенностей методики изучения растений и животных на уроках «Окружающий мир» в начальной школе

27 Марта 2014, курсовая работа

Актуальность данной работы вызвана тем, что в развитии ребенка главную роль играет педагог начальной школы. Немалую роль оказывают также уроки окружающего мира непосредственное влияние на жизнь младшего школьника.
Педагог должен объяснять и давать в понятной для детей форме, первичные представления о животном и растительном мире.
В изучении нового материала учитель должен сформулировать так тему урока, чтобы детям было понятно и доступно, не перегрузив их лишним материалом.

Анализ охраны труда и экологического фактора на ЗАО «КОНТИ-РУС»

01 Декабря 2013, аттестационная работа

Процесс производства сопровождается образованием негативных факторов, влияющих на состояние окружающей природной среды. В процессе производства кондитерских изделий образуются отходы производстсва I-V класса опасности; вредные вещества, выделяющиеся в атмосферу; сточные воды. В связи с тем, что в промышленных стоках содержатся специфические загрязнения и компоненты, их сброс регламентирован «Правилами приема производственных сточных вод в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Курска».
В основном сточные воды кондитерского предприятия загрязнены органическими соединениями, жирами, маслами, большим количеством взвешенных веществ.

Анализ процесса обеспечения экологической безопасности в пунктах питания авиа-пассажиров на примере работы ресторанов аэропорта «Домо

10 Марта 2015, курсовая работа

Целью работы является рассмотреть процесс обеспечения экологической безопасности пунктов питания авиа-пассажиров на современном авиапредприятии.
В задачи работы входит:
-Дать определение термину «экологическая безопасность»;
-Определить взаимосвязь между экологической и продовольственной безопасности;
- рассмотреть опыт зарубежных стран в сфере продуктовой политики и пищевого производства экологически безопасного продовольствия, а также определить перспективы для России

Анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы

27 Марта 2014, курсовая работа

Цель исследования – изучить и проанализировать рынок коммерческой недвижимости г. Москва.
Задачи:
произвести анализ продажы коммерческой недвижимости в Москве за октябрь 2013г.;
произвести анализ аренды коммерческой недвижимости в Москве за октябрь 2013г;

Анализ рынка переработки ТБО в РБ. Проблемы сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов, возможные пути решения

26 Мая 2014, статья

В статье описывается состояние рынка переработки ТБО в РБ, проблема сбора и утилизации энергосберегающих ламп, последствия загрязнения окружающей среды ртутью. Проанализировано законодательство регулирующее данную сферу. Предложено одно из решений выхода из сложившейся ситуации.

Анализ состояния окружающей природной среды г. Волгограда

05 Декабря 2012, курсовая работа

Волгоградская область - субъект Российской Федерации (административный центр - г. Волгоград). Входит в состав Южного Федерального Округа Российской Федерации.
С севера на юг и с запада на восток область протянулась более чем на 400 км.
Общая протяженность границ области - 2221,9 км, в том числе с Саратовской областью (29,9%), Ростовской (26,8%), Астраханской (11,4%), Воронежской (11,3%) областями, Республикой Калмыкией (10,9%) и Казахстаном (9,7%).

Анализ сточных вод

04 Февраля 2014, реферат

Сточные воды- сложная неоднородная система, загрязненная разнообразными веществами, которые представлены в её составе в растворённом и нерастворённом виде, а также в коллоидном состоянии.
В составе сточных вод всегда есть органические и неорганические элементы загрязнений. Вещества органического происхождения в бытовых стоках представлены белками, углеводами, жирами и продуктами физиологической переработки.
Помимо этого, в бытовых сточных водах содержатся и крупные примеси- отходы растительного происхождения, бумага, тряпьё, а также синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ).