Рефераты по гражданско-процессуальному праву

Дәлелдеме ұғымы

19 Декабря 2013, курсовая работа

Бітіру жұмысымның тақырыбы қазіргі азаматтық іс жүргізу құқығындағы өзектілігін жоғалтпаған мәселелердің бірі болып табылады. Дәлелдемелер жинау және оны сот процесінде ұсына беруден сот шешімі тікелей тәуелді деп атауға болады. Заңмен көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптары мен қарсылықтарын негіздейтін мән-жайлардың бар-жоғын, сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін өзге де маңызы бар мән-жайларды солардың негізінде анықтайтын заңды түрде алынған нақты деректер іс бойынша дәлелдемелер болып табылады. Осы бітіру жұмыстың мақсаты болып дәлелдемелермен дәлелдеудің мәнін түсіндіріп ашу, азаматтық іс жүргізу құқығындағы алатын орнын көрсету табылады.

Дәлелдемелерді қайнар көздері мен олардың іске қатыстылығы

31 Октября 2013, курсовая работа

Құқықтық мемлекет тек парасаттылыктың ,әділлеттіліктің шынайы белгісі ғана емес ,сонымен бірге адамның бостандығын, қадір -қасиетін ,
ар-намысын, теңдігін қорғайтын демократияны қалыптастыратын күш.
Құқықтық мемлекетте Заң бір әлеуметтік топтық емес халықтың шынайы еркін білдіреді.
Қазақстан Республикасының Конституциясында құқықтық мемлекеттің демократиялық принциптері мемлекеттің жүргізіп отырған соттық-құқықтық реформасында одан әрі дамып жетілуде. Халықаралық-құқықтық нормалардың басымдығының ішкі құқықтардан жоғары болуын мойындау республиканың заңдық актілерін халықаралық стандарттармен сәйкестендіруді талап етеді. Бірінші кезекте бұл қылмыстық істер бойынша іс жүргізу барысында кездесетін құқықтық қатынастарға қатысты.

Дәлелдеу құқығының пәні және тәсілі

17 Октября 2013, реферат

Дәлелдеу құқығы дәлелдеме теориясының құрамдас бөлігі табылады. Н.С. Алексеев атап көрсеткеніндей, дәлелдеме теориясы «дәлелдеме тарихының мәселелерін, олардың теориялық негідерін, заңдық регламеттің даму сипаттамасың, шетел мемлекеттеріндегі түрлі жүйелерді, даулы теориялық проблемаларды және т.т. қамтиды». Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеме теориясының орнын белгілей келіп, Г.М. Миньковский былай деп жазды: «Дәлелдеме теориясы қылмыстық процесс ғылымының бір бөлігі болып табылады, ол бөлік анықтауда алдын ала тергеуде және сотта дәлелдеу процесін зерттеуге арналған. Кез келген ғылыми теория сияқты оның ішкі тұтастығы және тиісті ғылым щеңберінде сылыстырмалары түрде дербестігі бар.

Дәрістер жинағы

23 Апреля 2014, лекция

Дәріс мақсаты: Бұл пәннің мазмұны нотариат туралы, нотариалдық әрекеттер мен оларды жүзеге асыру ережелері туралы, мұра туралы, оның пайда болу жолдары туралы, оны иелену, одан бас тарту жалпы жағдайлар сияқты қоғамның күрделі құбылыстарының мәнін ашудан тұрады. Сонымен қатар нотариалдық әрекеттердің жекелеген түрлері мен оларды жүзеге асыра алу ережелерін оқып-үрену де кіреді.

Евoлюцiя aвторськoгo пpaвa i сУмiжних прaв

24 Октября 2013, контрольная работа

Ключовим моментом у розвитку авторського права послужив винахід друкувального верстата винахідником Гуттенбергом у XV столітті, що уможливило копіювання літератури механічним способом, а не переписуванням від руки. Однак це вимагало великих додаткових витрат. У цих умовах знадобився захист від конкуренції з боку виготовлювачів і продавців незаконних копій. Королі в Англії і Франції і курфюрсти в Німеччині стали надавати підприємцям привілею у вигляді виключних прав на відтворення друкованих копій і їхнє поширення протягом обмеженого терміну. У випадку порушення цих прав здійснювалися примусові міри захисту через накладення штрафів, арешти, конфіскації незаконних копій і вимоги відшкодувати можливий збиток.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті құру

11 Июня 2014, курсовая работа

Бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлестерге бөлінген серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп танылады; жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты зияндарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді..
Егер серіктестіктің құрылтай құжаттарында оның белгілі бір мерзімге немесе нақты бір мақсатқа қол жеткізу үшін құрылатыны көзделмесе, жауапкершілігі шектеулі серіктестік белгіленбеген мерзімге құрылған болып есептеледі.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік заңды тұлға болып табылады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.
Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Жилищные субсидии

13 Ноября 2013, курсовая работа

За годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации очевидной стала тенденция к существенному повышению в целом удельного веса платежей населения в оплате жилищно-коммунальных услуг. В начале 1990-х годов население оплачивало от 2 до 4% стоимости жилищно-коммунальных услуг, в 1997 году – уже 29%, в середине 2000 года – 45%, а по данным на начало 2001 года – уже более 60% стоимости жилищно-коммунальных услуг. После августовского кризиса 1998 года реальные темпы повышения уровня оплаты населением стоимости жилищно-коммунальных услуг замедлились, и вновь начали повышаться уже в 2000 году.

Жилищный фонд: понятие и виды

17 Января 2014, контрольная работа

Целью моей контрольной работы является рассмотрение сущности жилищного фонда.
Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- рассмотреть понятие жилищного фонда;
- изучить сущность и виды жилищного фонда.

Завдання прокуратури у цивільному процесі

28 Октября 2014, реферат

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (далі - ЦПК) повніше відбиває ці новели (статті 45 і 46) [4]. До новел варто віднести гарантоване ч. 4 ст. 46 ЦПК право прокурора, який не брав участі у справі, ознайомлюватися з матеріалами справи в суді з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги або заяви про перегляд рішення у зв'язку з винятковими або нововиявленими обставинами.

Задача по "Гражданскому процессу"

30 Января 2014, задача

Судом был нарушен Принцип непрерывности
Суть данного принципа состоит в том, что разбирательство конкретного дела с постановлением судебного решения происходит непрерывно. Суд должен постановить решение по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, внутреннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности.

Задачи и цели гражданского судопроизводства

18 Февраля 2013, доклад

Среди различных форм защиты права ведущую роль играет судебная форма, как универсальная, исторически сложившаяся, детально регламентированная нормами гражданского процессуального права. Она обеспечивает надежные гарантии правильного применения закона, установления реально существующих прав и обязанностей сторон.

Задачи по "Гражданско-процессуальному праву"

11 Сентября 2013, задача

Суд рассматривал гражданское дело по иску Бабкина к отделению Сбербанка РФ о выплате процентов за пользование недополученной суммой дохода по вкладу. Судья со ссылкой на то, что в ходе рассмотрения дела могут быть разглашены сведения, составляющие коммерческую тайну, объявил судебное заседание закрытым. Бабкин фиксировал ход заседания, используя диктофон.

Задачи по "Гражданско-процессуальному праву"

25 Сентября 2013, контрольная работа

Истец Худяков СИ. заявил ходатайство об отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему правовой помощи.
Ответчица возразила против отложения дела, объяснив, что у нее нет средств для того, чтобы иметь в процессе адвоката в качестве представителя. Если же у истца будет представитель, а у нее нет, то это нарушит принцип равноправия сторон.

Задачи по "Гражданскому процессу"

24 Декабря 2013, задача

Задача 1. Врач-эксперт Максимова предъявила иск к страховой компании о восстановлении на работе, считая приказ об увольнении ее с работы по п. 3 «б» ст. 81 ТК РФ неправильным.
В ходе предварительной подготовки дела Максимова пояснила, что у администрации не было оснований увольнять ее по мотивам недостаточной квалификации, препятствующей выполнению работы врача-эксперта, так как она имеет высшее медицинское образование, стаж работы 18 лет, с отличием окончила специальные курсы усовершенствования врачей-экспертов.

Задачи по "Гражданскому процессу"

01 Февраля 2015, задача

В районном суде рассматривалось дело по иску Родиной к Родину о расторжении брака, разделении совместно нажитого имущества, в том числе жилого дома и о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. В судебном заседании ответчик заявил, что иск в отношении совместно нажи-того имущества не признает, выдела себе доли имущества либо компенсации за него не требует, а отдает свою долю и другое имущество истице в счет алиментов. Истица с волеизъявлением ответчика согласилась. Суд в этой части прекратил производство по делу в связи с утверждением мирового со-глашения. По условиям мирового соглашения за Родиной было признано право собственности на дом и все совместно нажитое имущество, а ответчик освобожден от уплаты алиментов.
Правильны ли действия суда?

Задачи по дисциплине "Гражданско- процессуальное право"

30 Мая 2015, контрольная работа

Задача № 2
Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской области с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся индивидуальной предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического лица.
В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Субботин А.П. как предприниматель в течение2005 г. не уплатил налога в сумме75 тыс. руб. В судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. не явился, но был надлежащим образом извещен о месте и времени заседания.
Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК РФ и, в частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет право суду в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, вынести заочное решение.
Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права в изложенной ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм гражданского процессуального права и норм арбитражного процессуального права.
Задача № 1
Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С. о взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную расписку ответчика.
Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес решение.
После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика.
Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права?

Задачи прокуратуры в гражданскомпроцессе

19 Декабря 2010, контрольная работа

В условиях продолжающегося реформирования современной российской правовой системы и укрепления частноправовых начал институт гражданского судопроизводства становится одним из основных инструментов обеспечения стабильности гражданского оборота. Однако, несмотря на провозглашенное и юридически закрепленное, в том числе на конституционном уровне, равенство «каждого» во взаимоотношениях друг с другом, говорить о равенстве в силу объективно обусловленных причин (состояние здоровья человека, уровень его образования, материальное положение, социальный статус и т.д.) затруднительно. В этой связи возникает потребность вмешательства публичных образований и охраны прав и законных интересов наименее защищенных субъектов права.

Заключение договоров

28 Января 2013, курсовая работа

Термин «договор» имеет множество значений. Под договором понимается и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения. Именно в функции закрепления воли сторон и их взаимных обязательств берут начало истоки возникновения договора.

Заключение мирового соглашения на разных этапах процесса по делу

09 Ноября 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы является выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства по заключению мирового соглашения.
Задачи курсовой работы:
1 - изучить правовую природу мирового соглашения на разных стадиях;
2- рассмотреть порядок заключения мирового соглашения;
3- проанализировать последствия заключения мирового соглашения.

Законная сила определения суда апелляционной инстанции

06 Октября 2013, контрольная работа

Апелляция - самостоятельная стадия гражданского процесса, в которой действуют те же правила производства, что и в суде первой инстанции.
Апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, которая, повторно рассматривая дело, полномочна проверять:
- полноту установления обстоятельств, имеющих значение для дела;
- доказанность этих обстоятельств;
- правильность оценки каждого и всех доказательств в совокупности;

Законная сила судебного решения

12 Августа 2013, контрольная работа

Для разрешения споров, претензий, разногласий физические и юридические лица, органы власти используют различные правовые инструменты и институты. Некоторые из вопросов решаются с помощью административного права, путем вынесения запрещения, предписания на совершение определенных действий. Часть вопросов решается с помощью заключения различного рода договоров. Но суд и его решения имеют решающее значение в нашей правовой системе, по всем спорным правоотношениям, возникающим между субъектами права. Суд занимает особое место среди остальных органов государственной власти. Это единственный орган, осуществляющий правосудие, гарант государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской федерации, где властная деятельность суда выражается в форме судебных постановлений.

Законная сила судебного решения

02 Сентября 2013, курсовая работа

Судебное решение – выносимое именем государства постановление относительно существа спора сторон в исковом производстве, а также относительно объекта процесса в деле особого производства или в деле, возникшем из административно-правовых отношений.
Разрешение гражданского дела выражается в волеизъявлениях, суждениях суда по фактам, устанавливаемым в судебном заседании, по действиям, совершаемым участниками процесса, по мерам, принимаемым в отношении участников процесса и т.д. Эти суждения или волеизъявления высказываются в форме постановлений – властных волевых актов суда, обязательных для исполнения всеми участниками процесса, обеспеченными государственным принуждением.

Законная сила судебного решения

22 Февраля 2014, курсовая работа

Определение правовых последствий вступления судебного решения в законную силу позволяет уяснить место и роль каждого судебного решения в системе защиты прав и законных интересов соответствующих лиц, а также определить степень устойчивости судебных решений и эффективности осуществления судом правоприменительной деятельности, определить силу и значимость судебных решений в нашем государстве. Актуальность исследуемой темы определяется несовершенством механизма правового регулирования и практическими проблемами реализации института законной силы судебного решения.

Законная сила судебного решения

29 Мая 2014, курсовая работа

Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина непосредственно действующими; ответственность за их обеспечение возлагается Конституцией РФ на систему органов правосудия. Согласно Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а также все равны перед законом и судом. Обратившись в суд за защитой своих, а в случаях, установленных в законе, и чужих прав и законных интересов, заинтересованное лицо добивается от суда правовой помощи и защиты. Поскольку не может урегулировать возникший правовой конфликт либо подтвердить юридически значимое обстоятельство во внесудебном порядке, в связи, с чем у него возникает потребность во властной силе, как самого суда, так и его предписаний

Законодательный процесс в России

08 Января 2014, реферат

В процессе законотворчества реализуются следующие функции: обновление законодательства, т.е. издание новых нормативных правовых актов; устранение устаревших юридических норм; восполнение пробелов в праве. Реализация этих функций позволяет решить задачу совершенствования российского законодательства.
Таким образом, целью данной работы является рассмотрение законотворчества, его принципов, форм и этапов в современной России.

Заміна неналежної сторони в процесі

27 Сентября 2014, практическая работа

Відповідно до ч. 1 ст. 30 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Іноді виникають ситуації, коли особа пред’являє вимоги до суду, не маючи на них права, або позивач пред’являє вимоги до особи, яка не має перед ним обов’язку, що випливав би із спірного правовідношення. У таких випадках суд стикається із неналежною стороною.
Неналежна сторона у цивільному процесі – це особа, стосовно якої судом встановлено, що вона не є ймовірним суб’єктом тих прав, свобод, законних інтересів чи юридичних обов’язків, щодо яких суд повинен ухвалити рішення, і, у зв’язку з цим, проведено її заміну або ухвалено рішення про відмову у задоволенні позову.

Заочное производство

19 Октября 2013, курсовая работа

Цель работы – комплексный анализ теоретических и практических проблем, связанных с рассмотрением дел в порядке заочного производства.
Структура курсовой работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа включает в себя введение, две главы с разбивкой на параграфы, заключение и список литературы.

Заочное производство

20 Января 2014, курсовая работа

Актуальность темы настоящей работы обусловлена тем, что одним из важнейших принципов современного гражданского процесса является принцип состязательности, в соответствии с которым от самих сторон зависит, участвовать ли им в состязательном процессе или нет, причем уклонение от участия в таком процессе может повлечь неблагоприятные последствия не для суда, а для стороны. Одной из форм реализации принципа состязательности в суде первой инстанции является заочный порядок рассмотрения дела и вынесения решения, которое именуется заочным.

Заочное производство

08 Февраля 2014, курсовая работа

Институт заочного производства известен многим правовым системам мира. В Англии, например, согласно статистическим данным заочное рассмотрение дел доминирует над обычным в количественном отношении как в Высоком суде, так и в судах графств. Российские ученые исследовали социально-экономические и юридические причины указанного явления. Это — и убежденность ответчика в безнадежности ведения защиты, и отсутствие свободного времени для совершения необходимых формальностей, и незнание деталей судопроизводства при ведении сторонами дел без адвокатской помощи. Аналогичные ситуации сложились и в гражданском процессе США, Франции, ФРГ.

Заочное производство

11 Марта 2014, курсовая работа

Актуальность темы исследования. Для упрощения и ускорения гражданского судопроизводства был учрежден институт заочного производства. Институт заочного производства по замыслу законодателя призван повысить ответственность сторон за свои действия, предотвратить волокиту и злоупотребления ответчиком своими процессуальными правами. Заинтересованное лицо (ответчик) может ссылаться на отрицательный факт, что он не получил извещение суда о дне и месте слушания дела и по уважительной причине не имел возможности своевременно заявить свои возражения против требований заявителя. При установлении данного обстоятельства судья обязан отменить свое постановление (ст. 242 ГПК РФ).