Рефераты по географии

Широколистяно-лісові ландшафти Полтавщини: стан і поширення по території області

04 Мая 2014, реферат

Актуальність теми. Ліс — це найбільш могутній тип рослинного покриву і головний компонент біосфери. Він, в основному, забезпечує екологічну безпеку і збереження біосфери нашої планети. Ліси Полтавщини несуть на собі величезне рекреаційне, антропогенне навантаження. У зв’язку з цим вивчення широколистяних лісів Полтавщини та проблема їх знищення є актуальною і життєво необхідною для збереження унікальних біоценозів широколистяно-лісових ландшафтів.

Шоқан Уәлиханов (1835-1865)

07 Сентября 2013, реферат

Шоқан (шын аты — Мұхаммедханафия) Шынғысұлы Уәлиханов 1835 жылдың ноябрь айында Құсмұрын бекінісінде атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлихановтың әулетті семьясында дүниеге келген. Арғы атасы Абылай жоңғарларға қарсы соғыста асқан ерлік көрсеткен, ел бірлігін сақтауға едәуір еңбек еткен ақылды қолбасшы, іскер дипломат, амал-айласы мол, Орта жүз ханы болған. Оның үлкен ұлы Уәли (Шоқанның туған атасы) қайтыс болғаннан кейін хан шаңырағы, хандық билік Уәлидің кіші әйелі Айғанымда қалған. «...Айғаным мен оның балалары Россияға адал ниетін сақтап қалды. Уәли канның осы жесіріне Александр I аса бір ықылас білдірді. Сөйтіп қазақ даласында оған сәулетті үй салып беруге әмір етті. Сол үйде Шоқан Уәлиханов туып еді» — деп жазды П. П. Семенов Тян-Шанский. Жасында Шоқан әжесі Айғанымның ықпалында болған.

Шпаргалка по "Географии"

20 Июня 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 23 вопроса по дисциплине "География".

Шпаргалка по "Географии"

07 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Географии".

Шпаргалка по "Географии"

29 Мая 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на 62 вопроса по дисциплине "География".

Шпаргалка по "Географии"

26 Ноября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы к зачету по "Географии".

Шпаргалка по "Географии"

01 Декабря 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Географии"

Шпаргалка по "Географии"

14 Января 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Географии".

Шпаргалка по "Географии"

14 Апреля 2014, шпаргалка

Предмет, задачи и методы экономической и социальной географии мира.
Экономическая и социальная география мира - область науки, которая исследует географические основы мирового хозяйства, глобальных проблем человечества и мирохозяйственных связей, а также территориальной организации общества в мире и отдельных странах с учетом интеграционных процессов в различных регионах планеты. Как и другие социологические науки, экономическая и социальная география в основу исследования ставит общество, человека, разные общности людей, в т.ч. специфические для данной территориальной общности.

Шпаргалка по "Гидрологии"

29 Мая 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на 42 вопроса по дисциплине "Гидрология".

Шпаргалка по экологиялық токсикология

13 Апреля 2014, шпаргалка

1.Токсикология және экотоксикологияның мақсаты, міндеттері, зерттелу тарихы және негізгі түсініктері.
XX ғасырда адам іс-әрекеті нәтижесінде химиялық заттарды барлық орталарда (сфераларда), сондай-ақ ауыл шаруашылығында да кеңінен қолдануы салдарынан адамдарға, басқа да тірі ағзаларға және экожүйеге толығымен заттың токсикалық әсерінің күрделі мәселелерін шешу қажеттілігі туындады. Бүкіл Әлемдік Денсаулық Сақтау ұйымының (ВОЗ) бағдарламасына сәйкес қауіпті химиялық заттардың адам денсаулығына кері әсерін тигізудің алдын алу, химиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету - ХХI ғасыр дамуының негізгі міндеттері болып табылады.

Штандортна теория

11 Января 2012, реферат

Штандортна теорія – теорія оптимального розміщення виробництва з точки зору найменших витрат. Запропонована А. Вебером. Осн. мета - визначити ведучі фактори розміщення виробництва та закономірності, за якими вони діють, в математичній формі. Осн. припущення: задана господарсько уособлена територіальна область, яка не має яких-небудь зв'язків з іншими територіями; відсутні риси господарства, успадковані від минулих епох; задано: розміщення сировинної бази, центри споживання промислової продукції і обсяги попиту; рівні зарплати та інтенсивності праці фіксуються і залишаються постійними , що призводить до постійності питомих витрат на оплату праці в кожному місці;

Шөл және шөлейт зонасы

18 Марта 2014, реферат

Қазақстанның 900 км солтүстіктен оңтүстікке, 3000 км шығыстан батысқа дейін алып жатыр. Бұл зона өзін ің өте құрғақтығымен ерекшеленеді. Жылдық жауын-шашынның орташа мөлшері 10-200 мм, ал судың булануы 10-12 есе жоғары. Қыстың өте суық айының температурасы орташа -5,15 С. Қар жамылғысы болымсыз 5-10 см. Жазғы температура +40-45 С дейін жетеді. Солтүстік бөлігінде шілденің орташа температурасы +25 С- ға дейін барады. Жердің шаңын көтеріп, жапырақтың үстінгі қабатын кептіріп соғатын жел де осы зонаға тән. Шөл және шөлейт зонадағы вегетациялық кезең орта есеппен 220-240 күнді құрайды.

Шөл топырақтары

10 Декабря 2013, реферат

Шөл зонасы солтүстік және оңтүстік болып екіге бөлінеді. Солтүстік шөлдерде Үстірт және Тұран ойпатының солтүстік жартысы, Бетпақдала үстірті, Мойынқұм, Балқаш маңы құмдары жатады. Ал оңтүстік шөлдерге Үстірттің оңтүстігі мен Қызылқұмды қамтитын Тұран ойпатының оңтүстік жартысы жатады. Шөлдің оңтүстігінде жеңіл саздақтың үстіне қалыптасқан қоңыр топырақ тараған. Қоңыр топырақтың ашық қызғылт топырақтан түсі бөлек және құрамында шіріндісі аз (2,5%-ға дейін). Шөлдің оңтүстігінде сұр-құба топырақ басым. Оның құрамында шірінді тіптен аз (1,0-1,2%). Сұр-құба топырақ минералды заттарға бай болғандықтан, құнарлы келеді.

Шөл топырақтары

08 Апреля 2014, реферат

Құмды шөл өсімдіктері. Қазақстанның құмды шөлдерінің өсімдіктері бірқатар көп және әр түрлі болып келеді. Араларында қуыстары көп борпылдақ құмды топырақтан сутөмен қарай тез өтіп, тереңде тығыз тау жыныстарының үстінде жиналады; бұдан су өте алмайды.

Эволюционное учение в географии

14 Марта 2014, доклад

История эволюционного учения берет начало в античных философских системах.
Научные эволюционные идеи высказывались задолго до Ч. Дарвина Бюффоном, Ламарком, Палласом и другими учеными.
Первых эволюционистов можно назвать и первыми экологами.
В развитии эволюционной мысли ярко прослеживается принцип преемственности научных знаний.

Эвтрофикация водоемов

04 Декабря 2013, реферат

Попав в природные водоемы (например, соединений фосфора и азота), биогенные элементы становятся питательной средой для микроорганизмов, в том числе - сине-зеленых водорослей. Продукты жизнедеятельности сине-зеленых - аллергены, токсины, уже на прямую воздействующие на человека. Особенно интенсивно водоросли размножаются в хорошо прогретой воде, то есть летом. Именно поэтому некоторые из нас обнаруживают после купания в заливе на своем теле красные пятна. А если выпить такой воды, даже при условии, что она кипяченая, можно сильно отравиться. Процесс антропогенного эвтрофирования, вызывая быстрые и подчас необратимые нарушения функциональных связей экосистемы, приводит к ухудшению качества воды, подрыву полезной продуктивности, а иногда и к полной утрате природных ресурсов озера

ЭГП Ленинградской области

21 Сентября 2014, реферат

Область целиком расположена на территории Восточно-Европейской (Русской) равнины. Этим объясняется равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами (в основном, 50—150 метров над уровнем моря). Территория Карельского перешейка (а особенно его северо-западной части) отличается пересечённым рельефом, многочисленными скальными выходами и большим количеством озёр. Карельский перешеек является частью Балтийского кристаллического щита. Высочайшая точка Карельского перешейка — гора Кивисюрья высотой 203 м над уровнем моря (по данным финских довоенных топографов — 205 м), расположена неподалеку от посёлка Новожилово, в урочище Каменная гора.

Экваториальный климат

11 Мая 2013, реферат

Климат, формирующийся под круглогодовым влиянием экваториальной полосы пониженного давления. Отличительной чертой экваториального климата является избыточное увлажнение суши за счёт обильных тропических дождей (до 3000 мм и более за год) на фоне высокой температуры воздуха: средняя годовая температура 24°—28°. Заметного деления на сезоны года по ходу температуры (годовая амплитуда температуры равна преим. 2—3°) и по условиям увлажнения не выявляется. В годовом ходе как температуры, так и осадков отмечаются два максимума, связанные с зенитным полуденным положением Солнца около периодов весеннего и осеннего равноденствий, но засушливых периодов нет.

Экологические последствия использования нефтяного месторождения Кашаган

10 Мая 2014, доклад

Проблемы экологии нефтедобывающей отрасли Казахстана являются одними из приоритетных направлений в развитии эколого-экономического потенциала страны. В настоящее время последствиями добычи углеводородов стало ухудшение экологической ситуации в данных районах. Отечественные и иностранные компании-инвесторы допускают нарушения экологических норм при добыче и транспортировке «черного золота» и природного газа, в последствии наступает ухудшение геосистем и дальнейшее их разрушение. Нефтегазоносные регионы Казахстана сильно загрязнены выбросами от добычи и переработки нефти, включая твердые частицы, сернистый газ, монооксид углерода, окиси азота, углеводороды, пары меркаптана.

Экологические проблемы

13 Октября 2012, реферат

"Средние века" - принятое в культурологической мысли обозначение периода между Античностью и Новым временем. Средние века - это значительная эпоха в истории человечества. Этот период охватывает более тысячелетия. Внутри данного периода выделяют три основных этапа (следует отметить, что деление условно и хронологические рамки приблизительны)

Экологические проблемы

09 Октября 2013, доклад

Ухудшение экологической ситуации в регионе привело к тому, что уже в 60 - 70-х гг.
XX в.
во многих государствах Европы начались розыски новейших концепций природопользования, дорог совершенствования экологической политики.
Деятельность государства проявилась прежде всего в принятии новых природоохранных законов, как всеобщих законов об охране натуры, так и принадлежащих к охране вод, духа, земельных, лесных и других ресурсов.
Основополагающий принцип сих указов : « Платит тот, кто загрязняет ».

Экологические проблемы и рациональное использование природных рекреационных ресурсов

15 Июня 2013, контрольная работа

Социально-экономическое развитие, геополитическое положение и роль России в мировом сообществе в настоящее время и в перспективе в значительной мере определяются ее природно-ресурсным потенциалом и государственной стратегией его использования.
Минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию в условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее, он все еще продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от более глубокого кризиса. Ведь около 40% фондов промышленных предприятий и 13% балансовой стоимости основных фондов экономики России сосредоточено именно в сфере недропользования, а добывающими и геологоразведочными отраслями обеспечивается не менее 25% ВВП и около 50% объема экспорта страны.

Экологические проблемы казахстана

13 Апреля 2014, творческая работа

Наряду с увеличение численности населения человечество достигло больших успехов в развитии науки и техники. Научно-технический прогресс значительно ухудшил состояние окружающей среды, что оказало отрицательное влияние на здоровье людей. Деятельность человека по изменению природы достигла такого уровня, что становится опасной для существования жизни на земле и приводит к непоправимым последствиям. Например, загрязнение окружающей среды химическими отходами привело к тому, что стали чаще наблюдаться последствия «парникового эффекта», «озоновых дыр», «кислотных дождей», «фотохимического смога».

Экологический кризис

24 Декабря 2012, доклад

Экологический кризис – кризис взаимоотношений общества и природы, сохранения окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличивал свои технические возможности, усиливал вмешательство в природу, забывая о необходимости поддержания в ней биологического равновесия.
экологическая проблема современного мира не только остра, но и многогранна. Она проявляется практически во всех отраслях материального производства (особенно в сельском хозяйстве, химической промышленности, черной и цветной металлургии, атомной энергетике), имеет отношение ко всем регионам планеты.

Экология г.Минска

13 Мая 2015, доклад

По количеству населения и производственному потенциалу Минск превосходит каждую из областей. В городе проживает 18,7%населения страны и производится более 1/5 объема промышленной продукции. Около 60% ее приходится на продукцию машиностроения иметаллообработки. Из остальных отраслей выделяются пищевая промышленность и электроэнергетика, которые вместе дают примерно пятую частьпродукции.
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 14%, а от передвижныхувеличились на 3%. Суммарное же их количество практически не изменилось. Доля передвижных источников в валовых выбросах возросла до 85%.

Экология пәні, мақсаты мен міндеттері. Экология ғылымының қалыптасу кезеңдері

30 Октября 2014, курсовая работа

Адам - көптеген ғалымдардың зерттеу тақырыбы болып келеді. Адамзат өзінің тарихын, шығу тегін, тілдері мен салт-дәстүрлерін тануында психология ғылымы ерекше орын алады. Ежелгі ойшылдар адам үшін басқа адамнан артық қызық объекті болмайтынын қателеспей айтқан. Психологияның зерттеу пәнінің негізіне, адам болмысының табиғаты, психикалық құбылыстары, үрдістері, қасиеттері кіреді. Адам дамуының заңдылықтары және оның ерекшеліктері туралы ғылыми ілімдердің жүйесі жалпы қоғамның дамуы үшін қажет.

Экология, этапы развития

09 Января 2015, реферат

№1.Экология - наука, изучающая взаимодействие между организмами и окружающей их живой (биотической) и неживой (абиотической) средой.
Термин предложил Э.

Эколого-геохимическая роль меди, золота, серебра

21 Марта 2014, реферат

Все элементы подгруппы являются относительно химически инертными металлами. Характерны также высокие значения плотности, но оносительно небольшие температур плавления и кипения, высокая тепло- и электропроводность.

Эколого-демографические особенности средних и больших городов России

10 Марта 2015, курсовая работа

Цель работы изучить и проанализировать эколого-демографические особенности средних и больших городов России.
Задачи:
- охарактеризовать основные понятия: экологической обстановки и ситуации;
- рассмотреть демографическую ситуацию в России за последнее десятилетие;
- изучит взаимосвязь экологических и демографических проблем;
- проанализировать пути решения эколого-демографических проблем средних городов.