Рефераты по философии

Философия: предмет, место и роль в жизни человека

22 Декабря 2013, контрольная работа

Философия – мировоззренческая форма сознания. Однако не всякое мировоззрение можно назвать философским. У человека могут быть достаточно связные, но фантастические представления об окружающем мире и о себе самом. Каждый, кто знаком с мифами Древней Греции (или с мифами других народов мира - египтян, вавилонян, ассирийцев), знает, что на протяжении сотен и тысяч лет люди жили как бы в особом мире грез и фантазий. Эти верования и представления играли в их жизни очень важную роль: они были своеобразным выражением и хранением исторической памяти, регулятивом их социальной организации.

Философияның арналуы мен маңызы

21 Января 2014, лекция

Жоғарыда айтылған қағидалардан шығатын қорытынды – философияның ең негізгі, ең өзекті мәселесі – адамның дүниеге қатысы, оның дүниедегі ерекше болмысы, ол қатынастың мәні немесе табиғаты. Сонымен бірге адамның дүниедегі болмысы, қатынасы сыртқы әлемнің болмысымен қабысып, оның да өзіндік мазмұны қамтиды.

Философияның дамутарихы. Философия пәні мен функциясы

01 Марта 2014, курс лекций

Философия - бүкіл ғылыми жүйелердің көнесі. Ол қауымдық құрылыс ыдырап, қоғам құл иеленушілік дәуірге аяқ басар мезгілде, мифологиялық діни түсініктермен күрес барысында қалыптасты. Сол кезде пайда болған барлық білімнің басын құрады. Грек тілінен аударғанда «философия» ұғымы «данышпандыққа құштарлық» деген мағына беретіндігі де тегін емес. Философияның басты ерекшелігі әлемді, бүкіл дүниені тұтас қарастырады, оның ішкі байланысын, жалпы даму заңдылықтарын зерттейді. Яғни, ол -дүниетанымдық ғылыми жүйе болып табылады. Сондықтан философияның маңызын, құрылымын, пәнін тереңдеп білу үшін, ең әуелі, оның дүниетаныммен байланысын, арақатынасын қарастырамыз.

Философияның зерттеу объектісі және негізгі мәселелері

05 Сентября 2013, реферат

Философияның пайда болуы және оның зерттеу объектісі
Философияның пайда болуы ежелгі дүниеге қатысты. Философиялық білімдердің бастауы біздің заманымызға дейінгі VІ—V ғасырлардағы құл иеленуші мемлекеттерде — Қытайда, Үндістанда, Грекияда болғаны айқын көрінеді. "Философия" сөзін алғаш қолданған Грекиядан шыққан ұлы математик, философ Пифагор болды. Аңыз бойынша, ежелгі грек қалаларының бірінің билеушісі базарға келіп, сырттай босқа қарап тұрған Пифагордан: "Сен кімсің?"— деп сұраған.

Философияның пайда болуы

02 Марта 2014, реферат

Бәрінен бұрын не болды? Бір әлем болғаны анық. Тек біз ол әлем жайында ештеңе білмедік. Бірақ тіріміз, жүрміз.
Сонау неолит дәуірінде айналаға қарап осы сұрақтарды қойған адам болса, ол – ең алғашқы философтардың бірі.
Бізге көрінетін, көрінбейтін әлемде не болып жатыр? Мынау айналамыздағы дүние не үшін?
Мыңдаған жылдар бойы бұл сұрақтардың жауабы бар болып келді. Ол жауаптар ырымшылдықтан, ертегі-аңыздардан, діни нанымдардан там-тұмдап жиналған еді. Бірақ олар философиялық жауаптар емес-ті.

Философияның пайда болуы және оның зерттеу объектісі

16 Сентября 2014, реферат

Философияның пайда болуы ежелгі дүниеге қатысты. Философиялық білімдердің бастауы біздің заманымызға дейінгі VІ—V ғасырлардағы құл иеленуші мемлекеттерде — Қытайда, Үндістанда, Грекияда болғаны айқын көрінеді. "Философия" сөзін алғаш қолданған Грекиядан шыққан ұлы математик, философ Пифагор болды. Аңыз бойынша, ежелгі грек қалаларының бірінің билеушісі базарға келіп, сырттай босқа қарап тұрған Пифагордан: "Сен кімсің?"— деп сұраған. Пифагор: "Мен философпын", — деп жауап беріпті. Бұл сөз билеушіге таныс болмағандықтан, Пифагор былай түсіндіріпті: "Өмір дегеніміз — Олимпиадалық ойындар сияқты: біреулер оған жарысқа түсуге, екіншілері сауда жасауға, ал ең бақыттылары көруге келеді

Философскаие проблем техники и технических наук

12 Декабря 2013, контрольная работа

История становления современного человека связана с историей развития и усложнения техники. Интерес к исследованию техники как к философской проблеме проявил еще Аристотель. Новая волна интереса связана с развитием инженерного мышления эпохи Возрождения и Нового времени (Бэкон, Декарт).

Философская концепция сознания

05 Декабря 2013, реферат

В течение многих веков не смолкают горячие споры вокруг сущности сознания и возможностей его познания. Богословы рассматривают сознание как крохотную искру величественного пламени божественного разума. Идеалисты отстаивают мысль о первичности сознания по отношению к материи. Вырывая , сознание из объективных связей реального мира и рассматривая его как самостоятельную и созидающую сущность бытия, объективные идеалисты трактуют сознание как нечто изначальное: оно не только не объяснимо ничем, что существует вне его, но само из себя призвано объяснить все совершающееся в природе, истории и поведении каждого отдельного человека. Единственно достоверной реальностью признают сознание сторонники объективного идеализма.

Философская антропология

31 Мая 2012, реферат

Филосо́фская антрополо́гия (от философия и антропология; филосо́фия челове́ка) в широком смысле — философское учение о природе и сущности человека; в узком — направление (школа) в западноевропейской философии (преимущественно немецкой) первой половины XX века, исходившее из идей философии жизни Дильтея, феноменологии Гуссерля и других, стремившееся к созданию целостного учения о человеке путём использования и истолкования данных различных наук — психологии, биологии, этологии, социологии, а также религии и др.

Философская антропология

13 Ноября 2013, доклад

Философская антропология — философское учение о природе и сущности человека.

Философская антропология

17 Ноября 2013, реферат

Макс Шелер (1874-1928) основатель философской антропологии как школы современной западной мысли и как особой философской дисциплины. Работа "К идее человека" (1915) начинается с утверждения: "В известном смысле все центральные проблемы философии возвращаются к вопросу, что такое человек и каково его метафизическое место и положение в целостности бытия, мира и Бога".) Он не успел написать труд под названием "Философская антропология", но дал набросок своего учения о человеке в нескольких статьях 20-х годов и в небольшой книге "Положение человека в космосе" (1927), в которой можно найти идеи, которые станут затем фундаментом противостоящих друг другу учений в рамках философской антропологии. Но именно по этой причине он является основоположником, на которого ссылаются - порой совсем по-разному мыслящие - философы и ученые.

Философская антропология

30 Ноября 2013, контрольная работа

Понятие «философская антропология» в широком смысле – это философское учение о природе и предназначении человека на земле, объединяющее целый ряд «антропологических школ» и течений и возникающее, в основном, в периоды кризисов культуры.
В узком смысле – философская антропология – это одно из направлений западноевопейской философии, сложившееся в первой половине ХХ века в Западной Германии.

Философская антропология

20 Декабря 2013, реферат

Можно сказать, что философия — это все единосущее, «схваченное в мыслях»; это квинтэссенция духовной жизни мыслящего человечества, это теоретическая сердцевина всей культуры народов планеты. Человек изначально обладал любознательностью. Само желание понять суть загадочного, неведомого являло собой склонность к зачаточному философскому размышлению, пусть даже пока на житейском уровне: ведь и на этом уровне люди нередко склонны пофилософствовать. Само слово «философия» восходит к Пифагору. Буквально оно означает любовь к мудрости, т.е. любомудрие.

Философская антропология

03 Июля 2014, реферат

Философская антропология - наука о сущности и сущностной структуре человека; его отношении к царству природы (неорганический мир, растения, животные) и к основе всех вещей; его метафизическом сущностном происхождении и его физическом, психическом и духовном появлении в мире; силах и властях, которые движут им и которыми движет он; основных направлениях и законах его биологического, психического, духовно-исторического и социального развития. Антропология должна служить основой для всех наук, которые имеют дело с человеком - медицины, археологии, этнологии, истории и др.

Философская антропология как гуманистическая философия

30 Сентября 2015, реферат

В XIX в. Л. Фейербах ввел в философию антропологический принцип: категория человека была обоснована им как главная категория новой философии. Он писал: «Новая философия превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку». Антропология в понимании Л. Фейербаха есть универсальная наука о человеке, включающая комплекс человековедческих знаний.

Философская и научная картины мира

29 Ноября 2011, реферат

"Картина мира" - важная философская категория. В отличие от категории "материя", фиксирующей лишь объективную реальность и её основное свойство - независимость от человеческого сознания, картина мира дает представление об устройстве, внутренней организации и развитии всего мира, всего бытия, включая и человека. Поэтому естественнонаучное представление о строении мира, или естественнонаучная картина мира, соответствующая тому или иному уровню развития науки, и прежде всего астрономии, физики, химии, биологии, составляет лишь часть, или фрагмент более общей и фундаментальной философской категории "картина мира", лежащей в основании мировоззрения данной эпохи.

Философская и научная картина мира

24 Января 2013, реферат

Исходя из того, как понимают картину мира социологи, психологи, психоаналитики, её следует определить как систему образов (и связей между ними) — наглядных представлений о мире и месте человека в нём, сведений о взаимоотношениях человека с действительностью (человека с природой, человека с обществом, человека с другим человеком) и самим собой. Составляющие картину мира образы являются не только (и не столько) зрительными, но и слуховыми, осязательными и обонятельными; образы и сведения чаще всего имеют эмоциональную окраску; порождаемые этой своеобразной конфигурацией образов и сведений жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации и духовные ориентиры; любые существенные изменения картины мира влекут за собой перемены в системе указанных элементов.

Философская и научная картина мира

12 Февраля 2013, контрольная работа

Научная картина мира (сокр. НКМ) — одно из основополагающих понятий в естествознании — особая форма систематизации знаний, качественное обобщение и мировоззренческий синтез различных научных теорий. Будучи целостной системой представлений об общих свойствах и закономерностях объективного мира, научная картина мира существует как сложная структура, включающая в себя в качестве составных частей общенаучную картину мира и картины мира отдельных наук (физическая, биологическая, геологическая и т. п.).

Философская картина мира: бытие, субстанция и основные подходы к её осмыслению

17 Октября 2015, контрольная работа

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что любая из сфер бытия человека подвержена сегодня существенным трансформациям. Радикальные изменения претерпевает и сфера мышления, и, прежде всего, основания и содержания образования. Адекватное решение жизненно важных вопросов во многом зависит от того, в какой мере и на какой социальной основе люди смогут обеспечить управление общественной жизнью, какими ценностными и, в частности, целевыми критериями будет руководствоваться человечество. Все это делает актуальным осуществление философского анализа особенностей и содержания категории «бытия», место человека во вселенной.

Философская категория материи

21 Апреля 2014, контрольная работа

Окружающий мир — что может быть интереснее и захватывающее истории его возникновения, развития, строения и существования? Ныне Вселенная раскрывает свои тайны, загадки таинственного мира фундаментальной физики. Цель поисков ученых превосходит самое смелое воображение: речь идет ни больше и не меньше как о «ключе» к Вселенной. Впервые за всю историю человечества мы располагаем разумной научной теорией всего сущего. Это поистине революционный беспримерный прорыв в нашем понимании окружающего мира, который оставит глубокий след в развитии представлений человека о Вселенной и его места в ней.

Философская концепция социального интеллекта

11 Декабря 2013, реферат

Предваряя дальнейшее изложение, следует сказать несколько слов об истории возникновения и научного употребления термина «социальный интеллект». В 1920 году американский психолог Эдвард Торндайк опубликовал небольшую статью под заголовком “Интеллект и его использование”, в которой он выделил несколько видов человеческого интеллекта – абстрактный, практический и социальный; последний из них определялся Торндайком как способность действовать мудро в межличностном общении. Спустя несколько десятилетий, в 60-х годах, Гилфорд несколько расширил его классификации, а кроме этого были осуществлены попытки измерить уровень социального интеллекта (в частности, тесты Салливен).

Философская культура Возрождения

03 Ноября 2013, контрольная работа

Научившись мыслить, человек с необходимостью обращался к вопросам не только конкретно-предметной повседневной жизни, но стремился понять окружающий мир природы, других людей, самого себя более глубоко. Возникали различные идеи, суждения, которые постепенно приобретали специфику особого знания, получившего название «философия».
Философия явилась на свет в результате осознания человечеством самого себя. Желаешь познать себя – философствуй, это справедливо как для отдельного человека, так и для любой эпохи.

Философская мысль

22 Февраля 2012, курсовая работа

1. Русская философия, как особая сфера духовной жизни общества, складывается сравнительно поздно. По словам выдающегося отечественного мыслителя Г. Шпета, история нашей философии «началась с Петра, но протекала в потемках общественного философского сознания. Лишь к концу второго века после Петра стало светать, отдельные и одинокие вершины зарделись золотым светом, умы стали просыпаться и разбрелись для работы. В этом — история русской философии...»[1]. Возможно, Шпет слишком категоричен, отказывая русской культуре до XVIII века в философском статусе. Философские идеи органично входили в древние летописи, литературные произведения, и удивительно философична была русская живопись (особенно иконопись).

Философская мысль Беларуси

15 Января 2014, контрольная работа

1 Основные этапы развития философской мысли Беларуси.
2 Социально-философские и гуманистические идеи в белорусской философии в эпохи Ренессанса и Просвещения (Ф. Скорина, С. Будный, С.Полоцкий, К. Лыщинский и др.).
3 Философия и развитие белорусского национального самосознания в начале ХХ века (А.Гарун, И. Абдиралович-Канчевский др.).

Философская мысль XVIII века

09 Декабря 2012, реферат

Русская философия, на мой взгляд, является весьма своеобразным явлением мировой философской мысли. Не случайно долгое время ведется спор о ее национальной самобытности и времени возникновения. Предмет данного спора можно сформулировать так: когда возникла русская философия как самостоятельное направление, можно ли искать ее истоки в Древней Руси или отнести ее становление на более позднее время. Исследователи истории отечественной общественно-политической и философской мысли отвечают на эти вопросы по-разному.

Философская мысль Беларуси

17 Октября 2013, контрольная работа

Цель контрольной работы – рассмотреть и изучить особенности философской мысли в Республике Беларусь.

Философская мысль Беларуси

25 Января 2014, контрольная работа

Одной из исторических предпосылок возникновения философии является отделение умственного труда от физического. Поэтому как особый вид умственной деятельности философия появляется только в развитых классовых обществах. Произошло это в VII--VI вв. до н.э. почти одновременно в Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае на довольно высокой ступени их цивилизационного развития. В этих регионах к тому времени уже сложились государственные образования, а в Древней Греции сформировались и зачатки науки как системы рационалистического знания.

Философская мысль Беларуси в эпоху Просвещения

20 Декабря 2011, контрольная работа

Философия Беларуси - комплекс философских идей и представлений (включая социальную философию, этику, эстетику, философское осмысление религиозных, атеистических, педагогических, естественно-научных и т.п. взглядов), сложившихся в Беларуси с древнейших времен до настоящего времени. В узком смысле - это история философии Беларуси (основные этапы, течения, персоналии, влияния и заимствования, место в истории философской мысли наднационального уровня (региона, Европы, мира), социокультурная традиция и память, влияющие на состояние и тенденции развития современной философии Беларуси).

Философская мысль в Украине

29 Января 2014, реферат

Киевская Русь - первое восточнославянское государство, в духовной культуре которого происходило становление отечественной философской мысли. Самые общие представления о добре и зле, о первопричине мира, о человеке имеют место и в мифологическом сознании, которое предшествует рождению философии. Но в отличие от философии, мифология не предусматривает ответ на вопрос – что есть добро или зло, что есть начало и суть мира и т.п. Разрушение мифа и возникновение философии происходит именно тогда, когда картина мира, изображенная мифом становится предметом изучения.

Философская мысль Древней Греции

15 Января 2014, реферат

Философская мысль Древней Греции достигла наибольшей высоты в творениях Аристотеля (384-322 до н.э.). Исходя из признания объективного существования материи, Аристотель считал ее вечной, несотворимой и неуничтожимой.
Материя не может возникнуть из ничего, не может также увеличиться или уменьшиться в своем количестве. Однако сама по себе материя, по Аристотелю, инертна, пассивна. Она содержит лишь возможность возникновения действительного многообразия вещей. Чтобы эту возможность превратить в действительность, надо придать материи соответствующую форму.