Рефераты по физике

Визначення питомої витрати фільтрації і побудова кривої дисперсії в тілі дорожнього насипу з середньозернистого грунту на горизонтально

27 Октября 2014, аттестационная работа

Крива дисперсії (вільна поверхня потоку ґрунтових вод з постійним на ній атмосферним тиском) буде описуватися рівнянням:

(1)
де h0 – глибина води в дрені;
h - глибина фільтраційного потоку в довільному перерізі на віддалі х від стінки дрени.

Визначення прискорення сили земного тяжіння за допомогою математичного маятника

24 Мая 2015, лабораторная работа

ЗАВДАННЯ: визначити прискорення сили земного тяжіння за допомогою математичного маятника.

Визчення довжини світлової хвилі

27 Декабря 2010, лабораторная работа

Мета роботи: З’ясувати фізичну суть явища інтерференції світла, і суть методу визначення довжини світлової хвилі та радіусу кривизни поверхні за допомогою кілець Ньютона; виробити навики вимірювання лінійних об’єктів за допомогою мікроскопа; визначити довжину світлової хвилі.

Використання навчального телебачення на уроках фізики

20 Ноября 2013, курсовая работа

Ми живемо в століття бурхливого науково-технічного прогрессу. Педагоги, в праві стверджувати, що будь-який прогрес для людства має сенс тільки в тому випадки, якщо він призводить до прогресу в області освіти. Життя безперервно підвищує вимоги до кадрів радянських фахівців. Генеральне завдання їх підготовкина осяжну перспективу поставлена в Програмі КПРС : " В співвідношенні з вимогами науково-технічного і соціального прогресу отримає подальший розвитоксистема середньої спеціальної і вищої освіти. Вона повинна чутливо і своєчасно реагувати на запити виробництва, науки і культури, забезпечувати потреби народного господарства у фахівцях, що поєднують високу професійну підготовку, ідейно-політичну зрілість, навички організаторської, управлінської діяльності " [2]

Використання комп’ютерного обладнання для характеристики аналового сигналу фізичного процесу

19 Ноября 2013, доклад

Характерною рисою сьогодення є стрімке вдосконалення технічного обладнання, яке практично можна використовувати для навчання. Використання інформаційних технологій призвело до появи нових засобів проведення експерименту та видозміни традиційних. Серед таких засобів інтерактивні комп'ютерні моделі, інтерактивне відео, що стали основою віртуальних експериментів. Завдяки використанню комп'ютера натурний експеримент також набув нових якостей.

Вимірювально-обчислювальний комплекс

03 Июня 2014, курсовая работа

В данном курсовом проекте производится разработка измерительно-вычислительного комплекса.
Начальным этапом разработки является проектирование и расчет пьезоэлектрического преобразователя и расчёт характеристик приёмо-передающего тракта акустической антенны эхолота.

Винттік дислокация

30 Сентября 2013, лекция

Таким образом, и винтовая, и краевая дислокации − это граница между сдвинутой и несдвинутой частями кристалла (область незавершенного сдвига) или нарушение правильности структуры вдоль некоторой линии, которая не может оборваться внутри кристалла. Линия дислокации должна либо выходить на поверхность кристалла, либо разветвляться на другие дислокации, либо образовывать внутри кристалла замкнутые петли или взаимосвязанную сетку. Именно последняя возможность чаще всего реализуется в кристаллах.
Вектор Бюргерса для контура, замыкающегося вокруг нескольких дислокаций, равен сумме векторов Бюргерса отдельных дислокаций. Если дислокация с вектором Бюргерса разделяется внутри кристалла на несколько дислокаций с векторами Бюргерса , ,…, , то выполняется условие .

Високотемпературна надпровідність

07 Июня 2015, реферат

Надпровідність – одночасне зникнення електричного опору та поява досконалих діамагнетичних якостей (виштовхування магнітного поля з об’єму матеріала). У такому стані спостерігається багато цікавих явищ. Деякі з них успішно використовують у багатьох галузях.
Надпровідність відкрив Х. Камерлінг-Оннес у 1911, досліджуючи електричний опір ртуті при низьких температурах. Він зазначив, що при температурі 4,15 К вона стрибкоподібно втрачала опір (рис.1). Ще через два роки він визначив температури надпровідного переходу свинцю, олова і талію.

Високотемпературна надпровідність

07 Июня 2015, реферат

Надпровідність – одночасне зникнення електричного опору та поява досконалих діамагнетичних якостей (виштовхування магнітного поля з об’єму матеріала). У такому стані спостерігається багато цікавих явищ. Деякі з них успішно використовують у багатьох галузях.
Надпровідність відкрив Х. Камерлінг-Оннес у 1911, досліджуючи електричний опір ртуті при низьких температурах. Він зазначив, що при температурі 4,15 К вона стрибкоподібно втрачала опір (рис.1). Ще через два роки він визначив температури надпровідного переходу свинцю, олова і талію.

Вихретоковая дефектоскопия

12 Февраля 2014, реферат

Дефектоскопия (от лат. defectus - недостаток, изъян и греч. skopeo - смотрю), совокупность методов и средств неразрушающего контроля материалов и изделий для обнаружения в них различных дефектов. К последним относятся нарушения сплошности или однородности структуры, зоны коррозионного поражения, отклонения хим. состава и размеров и др. Важнейшие методы дефектоскопии - магнитный, электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, радиационный, акустический, проникающих веществ. Наилучшие результаты достигаются при комплексном использовании разных методов.

Вихретоковый контроль заготовок ножей

27 Мая 2014, реферат

Вихретоковый контроль осуществляется по методическим рекомендациям «О порядке проведения вихретокового контроля, технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах Рд-13-03-2006»

Влияние магнитного поля на человека. Оценка и рекомендации

07 Января 2014, реферат

Врачи и ученые эксперты в области физиологических процессов, происходящих под влиянием магнитного поля в человеческом организме, обращают повышенное внимание на влияние магнитного поля на кровеносно-сосудистую систему человека, эффективность переноса кислорода кровью, транспортировку питательных веществ, но наиболее чувствительной к магнитному полю является нервная система. На магнитные поля реагирует и многие другие системы организма: эндокринная, сердечно-сосудистая, дыхательная, костно-мышечная и пищеварительная системы, органы чувств и кровь.

Влияние воды на живые объекты

24 Мая 2014, реферат

Организм человека почти на 70% состоит из воды. Вода – прежде всего растворитель, в среде которого протекают все элементарные акты жизнедеятельности. К тому же вода – продукт и субстрат энергетического метаболизма в живой клетке. Образно говоря, вода – это арена, на которой разыгрывается действие жизни и участник основных биохимических превращений.
Известно, что вода присутствует во всех частях нашего организма, хотя например, в коре мозга её 85%, в коже 72%, в зубной эмали всего лишь3%. Это свидетельствует о том, что в наиболее интенсивно работающих органах содержится большее число воды.

Влияние гидроэнергетики на окружающую среду

20 Мая 2013, реферат

Производство энергии, являющееся необходимым средством для существования и развития человечества, оказывает воздействие на природу и окружающую человека среду. С одной стороны в быт и производственную деятельность человека настолько твердо вошла тепло- и электроэнергия, что человек даже и не мыслит своего существования без нее и потребляет само собой разумеющиеся неисчерпаемые ресурсы.

Влияние звука на организм человека

14 Марта 2013, реферат

Человек живёт в мире звуков и шума. Способность к восприятию звуков – одна из важнейших составляющих нашего полноценного общения с окружающим миром. Звуковые ощущения позволяют не только получать эстетическое наслаждение от прослушиваемой музыки, пения птиц, шороха листьев, но и массу полезной информации, необходимой нам повседневно. Однако звуки и шумы таят в себе и опасность для нашего организма. В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы.

Влияние оптико-геометрических иллюзий на живопись

20 Мая 2014, реферат

Некоторые ученики не понимают, зачем доказывать теоремы, производить вычисления. « Чего тут рассуждать?» - думают многие, начиная изучать математику - « Посмотришь на чертеж и так всё видно, доказывать ничего не надо». Но это мнение ошибочно. И мы в своем проекте решили доказать важность математики в восприятии окружающего мира.
Для этого нами была поставлена цель: показать, что первоначальное представление о предмете бывает обманчивым.

Влияние тепловых двигателей на окружающую среду

11 Сентября 2013, доклад

Тепловыми двигателями называют машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию. История тепловых машин уходит в далекое прошлое. Говорят, еще две с лишним тысячи лет назад, в III веке до нашей эры, великий греческий механик и математик Архимед построил пушку, которая стреляла с помощью пара. Рисунок пушки Архимеда и ее описание были найдены спустя 18 столетий в рукописях великого итальянского ученого, инженера и художника Леонардо да Винчи. Как же стреляла эта пушка? Один конец ствола сильно нагревали на огне. Затем в нагретую часть ствола наливали воду. Вода мгновенно испарялась и превращалась в пар. Пар, расширяясь, с силой и грохотом выбрасывал ядро. Для нас интересно здесь то, что ствол пушки представлял собой цилиндр, по которому как поршень скользило ядро.

Влияние физической нагрузки на величину артериального давления

12 Мая 2015, практическая работа

В настоящее время физическая работоспособность наиболее широко исследуется только в спортивной практике, представляя несомненный интерес для специалистов как медико-биологического, так и спортивно-педагогического направлений. Физическая работоспособность одна из важнейших составляющих спортивного успеха. Это качество является также определяющим во многих видах производственной деятельности, необходимым в повседневной жизни, тренируемым и косвенно отражающим состояние физического развития и здоровье человека, его пригодность к занятиям физической культурой и спортом.

Влияние электромагнитных полей персонального компьютера на физиологию человека

14 Января 2014, творческая работа

При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП современная теория признает тепловой механизм воздействия.
При относительно низком уровне ЭМП принято говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм.

Влияние электромагнитных полей, излучаемых мобильными телефонами, на организм человека

06 Декабря 2011, реферат

Сегодня персональные компьютеры и мобильные телефоны превратились в непременный атрибут оперативной деловой связи. Большинство из людей и после окончания рабочего дня пользуются мобильными и обычным домашним радиотелефоном, компьютером, смотрят телевизор и видео. Даже дети зачастую предпочитают общение с компьютером любым другим развлечением, а сотовый телефон сегодня сопровождает не одного подростка. К сожалению. Получается так, что устройства, изобретенные человеком для облегчения условий работы и жизни наносят вред его здоровью.

Влияние эффекта Комптона

04 Июня 2015, реферат

Логика – важнейший элемент гуманитарной культуры, необходимый для подготовки полноценных специалистов во всех сферах деятельности (в том числе и юридической). Программа рассчитана на 54 часа.
В условиях дефицита учебной и методической литературы наиболее важные и сложные положения программы даются в расширенном изложении.

Цель данного пособия:
с максимальной ясностью изложить основы логики, которой насчитывается уже примерно 2,5 тысячи лет.
стать элементарным справочником, к которому всегда можно обратиться, чтобы прояснить ту или иную мысленную ситуацию. Оно следует классической схеме изложения материала: Понятие – Суждение – Законы Логики – Умозаключение – Теория спора. Пособие так же содержит:
экзаменационные вопросы;
образцы решения некоторых логических задач;
рекомендуемая литература по курсу;
вопросы для домашней контрольной работы.

Внутренний фотоэффект

14 Марта 2013, лабораторная работа

Цель работы: ознакомиться с принципом действия полупроводникового транзистора.
Задача: получить выходные характеристики транзистора по напряжению в схеме с общей базой, рассчитать коэффициент усиления транзистора по напряжению .

Внутренняя энергия

12 Декабря 2013, реферат

Внутренней энергией обладают все тела – земля, камни, облака. Однако извлечь их внутреннюю энергию довольно трудно, а порой и невозможно. Наиболее легко на нужды человека может быть использована внутренняя энергия лишь некоторых, образно говоря, "горючих" и "горячих" тел. К ним относятся: нефть, уголь, горячие источники вблизи вулканов, теплые морские течения и т.п. Рассмотрим один из примеров использования превращения внутренней энергии названных тел в механическую энергию. Применение двигателей внутреннего сгорания чрезвычайно разнообразно: они приводят в движение самолеты, теплоходы, автомобили, тракторы, тепловозы. Мощные двигатели внутреннего сгорания устанавливают на речных и морских судах.

Внутренняя изоляция силового трансформатора

17 Февраля 2014, контрольная работа

Изоляция силовых трансформаторов представляет собой сложную систему, состоящую из различных как по значению, так и конструкции элементов и узлов.
При классификации изоляции трансформатора следует выделить два основных ее вида:
♦ внутренняя изоляция;
♦ внешняя изоляция.

Внутренняя структура полупроводников

14 Апреля 2015, реферат

К полупроводникам относится большое количество веществ, которые занимают по своим электрическим свойствам промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Важнейшим свойством и признаком полупроводников является зависимость их электрических свойств от внешних условий Т, Е, р и т.д. Характерная особенность полупроводников заключается в уменьшении их удельного сопротивления с увеличением температуры. Для полупроводников характерно кристаллическое строение с ковалентной связью между атомами.

Вода и её свойства. Волшебные превращения воды. Виды водоёмов. Экология воды

25 Сентября 2014, творческая работа

Читая сказку «Иван–царевич и серый волк», я был удивлён словами «Окропил волк Ивана-царевича мёртвой водой и зажили его раны, окропил живой водой - вздохнул Иван и открыл глаза». Я подумал: «Какими же удивительными свойствами обладает вода? Почему воду называют самым необыкновенным веществом в природе?»

Воздействие ИК на тело человека

18 Мая 2014, реферат

Инфракрасное излучение или тепловое излучение – это вид распространения тепла и это можно сравнить с теплом от горячей печи, Солнца или батареи центрального отопления. Сегодня во всём мире существует более 10 различных по своему назначению видов бытовой продукции, основанной на использовании инфракрасного излучения. К ним относятся инфракрасные матрасы, инфракрасные лампы, инфракрасная одежда и др. Более того, в настоящее время инфракрасное излучение нашло очень широкое распространение в медицине (стоматология, хирургия…). ИК излучение играет важную роль в теплообмене. Эффект теплового воздействия на организм зависит: от плотности потока, длительности облучения, зоны воздействия, длины волны, которая определяет глубину проникновения излучения в тело человека. Чем выше температура тела, тем больше частота ИК-лучей.

Воздействие инфразвука на организм человека и животных

05 Мая 2013, реферат

Акустика – это наука, изучающая упругие колебания среды и распространяющиеся в среде механические волны с частотами от самых низких (условно от 0 Гц) до предельно высоких 1011-1013 Гц (инфразвук, звук, ультразвук).
Звуковые волны могут служить примером колебательного процесса. Всякое колебание связано с нарушением равновесного состояния системы и выражается в отклонении ее характеристик от равновесных значений.

Воздействие радиоактивного заражения местности на людей, технику и постройки

16 Января 2015, реферат

Ионизирующее излучение - поток заряженных или нейтральных частиц и квантов электромагнитного излучения, прохождение которых через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды. Они возникают в результате естественных или искусственных радиоактивных распадов веществ, ядерных реакций деления в реакторах, ядерных взрывов и некоторых физических процессов в космосе.

Воздушные линии электропередач

26 Января 2014, курсовая работа

Відповідно до Старого Завіту, перші слова, які сказав Бог, починаючи творити світ ні з "чого", були: "Та буде світло"! Як люблять говорити самі електромонтери, саме тому їх професія - найдревніша з усіх. Насправді історія розвитку цього технічного напряму налічує трохи більше 100 років. Та зате яким славним і стрімким було цей розвиток!.
Соціальна значущість професії в суспільстві. Значущість електрики для сучасної людини переоцінити складно.