Рефераты по этике

Мовленнєва діяльність

24 Сентября 2013, реферат

Усе сказане й написане завжди комусь адресовано. Від лікаря пацієнт чекає розуміння та співпереживання, тому і потрібно шукати найточніші і найвиразніші слова, тим самим активно впливаючи на його настрій, самопочуття. «Слова, як і ліки, — підкреслював письменник і лікар П. Бейлін, — мають пряму токсичну чи побічну дію. На окремі слова виробляється несприйняття — вони можуть викликати «алергію», шок.

Мовленнєвий етикет

27 Октября 2013, реферат

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності

Мовленнєвий етикет

12 Декабря 2013, лекция

Добрі побажання нерідко супроводжуються фразеологізованим висловом бо ви (ми) того варті. До речі, він не зафіксований ні в 11-томному «Словнику української мови», ні в «Фразеологічному словнику української мови» (в 2-х книгах). Очевидно, вислів є діалектним, хоч його вживання не є територіально обмеженим. Останнім часом він, зокрема, звучить в передачах телебачення, радіо тощо.

Мовленневий етикет професійної діяльності лікаря

04 Ноября 2012, реферат

Етикет - дуже велика і важлива частина загальнолюдської культури, моральності моралі, виробленої протягом багатьох віків життя всіма народами відповідно до їхніх представлень про добро, справедливість, людяність - в області моральної та матеріальної культури.
Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: "Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини"

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації

01 Июня 2015, реферат

Мовленнєвий етикет справедливо вважають культурним обличчям нації. Він втілює найтиповіші риси мовної поведінки людини в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Увібравши давні традиції, звичаєві приписи, мовленнєвий етикет українців є унікальною, універсальною моделлю їх мовної діяльності, що виявляється в системі стійких мовних виразів. Знання цієї системи є своєрідним барометром духовної зрілості нації. І навпаки нехтування законів мовного етикету - ознака її глибоких корозійних процесів, які в останні десятиліття, на жаль, прогресують.

Мораль в генетике

06 Мая 2013, контрольная работа

Цель работы - обозначить сами проблемы генетики человека и отразить различные точки зрения на них.
Задачи:
1. Рассмотреть основные понятия, касающиеся генетики.
2. На основе рассмотренной литературы определить основные социально этические проблемы генетики.

Мораль и её роль в профессиональной деятельности юриста

24 Декабря 2014, контрольная работа

Целью контрольной работы является определение роли моральных норм и этикета в профессиональной деятельности юриста.
Задачи контрольной работы рассмотреть основные функции морали, рассмотреть критерии, объединяющие нормы права и морали, определить качества, необходимые юристу в его профессиональной деятельности и этические проблемы, связанные с этой деятельностью.

Мораль и коррупция

23 Декабря 2012, реферат

Цель работы заключается в том, чтобы показать, как влияет коррупция на современный мир и как она связана с моралью.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
- определить понятие коррупции, её причины и ситуации, в которых она возникает;
- анализ последствий коррупции;
- исследование аспектов борьбы с коррупцией и мер борьбы с ней;

Мораль и нравственность

26 Мая 2013, реферат

Этимологически термин "мораль" восходит к латинскому слову "mos" (множественное число "mores"), обозначающему "нрав". Другое значение этого слова - закон, правило, предписание. В современной философской литературе под моралью понимается нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений; один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм.
Мораль возникает и развивается на основе потребности общества регулировать поведение людей в различных сферах их жизни. Мораль считается одним из самых доступных способов осмысления людьми сложных процессов социального бытия. Коренной проблемой морали является регулирование взаимоотношений и интересов личности и общества.

Мораль и нравственность

06 Ноября 2013, реферат

Одной из древнейших форм духовной культуры является религия. Религиозные представления людей зародились в глубокой древности. Как и религиозные обряды, культы, они отличались большим разнообразием. Важной вехой в истории человечества стало появление мировых религий: буддизма, христианства, мусульманства. На определённой стадии развития религии возникает церковь, в лоне которой складывается духовная иерархия, появляются священники. Религия издревле была носительницей культурных ценностей, она сама является одной из форм культуры.

Мораль и нравственность

15 Мая 2014, контрольная работа

Этикой можно будет называть науку, область, знания, интеллектуальную традицию, а «моралью» или «нравственностью», употребляя эти слова как синонимы – то, что изучается этикой ее предмет.
Размышление о морали оказываются различными образами самой морали вовсе не случайно. Мораль – это не просто то, что есть. Она скорей есть то, что должно быть. Мораль в отношении всегда выступает как умеренность, она ближе к античности, способности человека ограничить себя, наложить в случае необходимости запрет на свои природные желания.

Мораль и политика

07 Января 2014, контрольная работа

Актуальность темы подтверждается наличием политики и морали в повседневной жизни каждого из нас, политика и мораль участвуют в регуляции нашего каждодневного поведения.
Объектом контрольной работы являются отношения политики и морали в современном мире.
Предмет контрольной работы - мораль и политика.
Цель моей контрольной работы это изучение понятий политики и морали, а также их разнообразных отношений в мире.

Мораль и право

14 Января 2013, контрольная работа

Сегодня в нашем обществе повышается интерес к человеку. На этом фоне возникает новое направление научного анализа как философия права. Наука о познавательных, ценностных и социальных основах прав, учение о смысле права, то есть о том, в результате каких универсальных причин и ради каких универсальных целей человек устанавливает право. Аспект этики права состоит в рассмотрении человека в праве, и в анализе ценностного отношения человека к праву. Главное интересы субъекта (адвокат принципиально на стороне подсудимого).

Мораль и право

28 Декабря 2013, реферат

На основе морали и права формируются общественные нормы, которые упорядочивают и регулируют нашу жизнь. Они помогают получить ответ на вопрос «что такое хорошо, а что такое плохо». Именно мораль и право не дают совершить преступное действие и способствуют организации межличностных отношений.
Право представляет собой систему социальных норм, обязательных для исполнения каждым гражданином.
Мораль – это совокупность исторически сложившихся принципов и убеждений. Они являются основой формирования норм поведения

Мораль и право

28 Февраля 2014, контрольная работа

Мораль, представляет собой форму индивидуального и общественного сознания, один из нормативных способов регуляции поведения личности и социальных групп. Назначение морали заключается в гармонизации личных и общественных интересов.

Мораль и право в жизни человека и общества

14 Сентября 2015, контрольная работа

Понятие морали: диалектика идеального (должного) и реального (сущего) в поведении человека.
Мораль и право: их единство и взаимодействие, отличия и противоречия.
Влияние морали на современное российское право.

Мораль и право в системе юридических знаний

26 Января 2015, контрольная работа

Подробное и последовательное регулирование законом всей служебной деятельности судьи, следователя и прокурора является особенностью этой профессии, накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное содержание. Нет, пожалуй, другой такой отрасли профессиональной деятельности, которая столь детально была бы урегулирована законом, как процессуальная деятельность, осуществляемая судьей, прокурором или следователем. Их действия и решения по существу и по форме должны строго соответствовать закону. Для профессиональной этики юриста характерна особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих его профессиональную деятельность.

Мораль и право как система нормативного регулирования

23 Февраля 2014, контрольная работа

Со времен Канта существует убеждение, что сфера нравственности охватывает сугубо внутренний мир человека, поэтому оценить поступок как нравственный или безнравственный можно лишь по отношению к лицу, которое его совершило. С данной точки зрения человек, взятый отдельно, вне его отношений к другим людям, может руководствоваться нравственными правилами. Право - во всех его проявлениях - как нормативная система, движение общественных отношений. Внутренняя моральность права - одно из важных условий его эффективности.

Мораль как предмет этики, ее особенности

10 Февраля 2014, контрольная работа

Такие слова, как мораль, нравственность, этика часто используются как синонимы, в зависимости от созвучия слов в предложении. Слово этика происходит от ethos (греч.) и в переводе означает обычай, нрав, характер. Латинское слово mos переводится тоже как обычай, нрав. Цицерон, ориентируясь на греческий перевод, образовал от слова mos прилагательное moralis (относящийся к нравам), а от него позднее возникает терминmoralitas (мораль). Следовательно, как пишут в некоторых учебниках, по этимологии значения греческого ethica и латинского moralitas совпадают и соответствуют русскому слову нравственность.

Мораль – основной регулятив отношений

02 Апреля 2013, контрольная работа

Основной интерес для юристов представляют такие функции морали, как регулятивная и воспитательная. Регулятивная функция считается ведущей функцией морали. Мораль направляет и корректирует практическую деятельность человека с точки зрения учета интересов других людей, общества. При этом активное воздействие морали на общественные отношения реализовывается через индивидуальное поведение.

Мораль, как предмет этики

25 Марта 2015, контрольная работа

Мораль является основным предметом этики, осмыслением которого она занималась на протяжении всей истории своего развития. Тем не менее, как уже отмечалось, общезначимого определения морали не выработано до сих пор, что объясняется целым рядом причин: сложностью, содержательной изменчивостью, многоаспектностью этого феномена; различием в методологических установках различных направлений этической рефлексии и т.д.

Мораль: ее содержание и сущность

20 Марта 2014, реферат

Важнейшей сферой взаимоотношения человека и общества является мораль, нравственность как особый способ практически-духовного освоения человеком действительности. На протяжении всей истории люди мечтали о достойной и счастливой жизни, основанной на идеалах добра и справедливости, честности и верности, человечности и товарищеской взаимопомощи. Совесть и доброта, честь и достоинство, долг и ответственность образуют ценностный каркас нравственной культуры человека и общества. Во все времена нравственные ценности и идеалы выражали глубочайшие устремления человечества, открывали перспективу совершенствования общества, придавали человеческой жизни высокий духовный смысл.

Мораль: понятие, функции и структура

12 Ноября 2014, реферат

Понятие морали и нравственности
Проблемы природной морали в этике
Основная теория происхождения морали
Структура морали, определение ее важных элементов

Моральні основи етикету в ресторанному бізнесі

17 Мая 2014, творческая работа

Етикет - явище історичне. Правила етикету, виражені в конкретних формах поведінки, вказують на єдність двох його сторін: морально-етичної та естетичної. Перша сторона є вираженням моральної норми: попереджувальної турботи, поваги, захисту; друга сторона свідчить про красу і витонченості форм поведінки. Етикет - складова частина культури людини і суспільства. У нього входять вимоги, які набувають характеру більш-менш строго регламентованого церемоніалу і в дотриманні яких особливе значення надається певним нормам поведінки.

Моральні цінності дружби, кохання

26 Января 2014, реферат

Система моральних цінностей людини, будучи орієнтиром у моральному розвитку особистості та суспільства, багато в чому визначає й рівень усталеної моральної культури. Остання ж проявляється в спілкуванні, яке може бути розглянуте як діяльність людей, що задовольняє потребу суспільних істот однієї в одній при вирішенні тих чи інших життєвих проблем. У концентрованому вигляді моральна культура виявляє потребу людини в доброзичливос¬ті, взаємоповазі, приязні як важливих сторонах вирішення матеріальних, побутових, сімейних та інших проблем.

Моральна філософія Іммануїла Канта

26 Декабря 2013, реферат

Серед філософських трактатів по етиці особливо виділяються праці І.Канта (1724-1804) - одного з найвидатніших умів людства , основоположника класичного німецького ідеалізму , котрий відродив ідеї діалектики . Саме з Канта займалася ранкова зоря філософії новітнього часу. Етика Канта в багатьох відношеннях з'явилася вершиною філософії моралі. Кант приділяв найбільшу увагу моральності (причому саме її специфіці) , і її етичній концепції , послідовно розвинена в цілій лаві спеціальних праць , була найбільш розробленою , систематичною і завершеною .

Моральная ответственность

13 Июня 2014, контрольная работа

Актуальность исследования заключается в том, что степень и специфика реализации нравственной свободы прямо связаны с моральной ответственностью, выражающей способность личности самостоятельно управлять своей деятельностью, отвечать за свои поступки.
Именно морально-ответственное поведение дает человеку право на обладание свободой.
Роль нравственной ответственности человека значительна во все времена, но особый смысл приобретает это явление в условиях кризиса социальных структур, существенных трансформаций общества.

Морально - нравственные основы российского уголовного процесса

05 Января 2014, контрольная работа

Состояние действующего уголовно-процессуального законодательства далеко не в полной мере отвечает нравственным меркам гражданского общества, что признается как учеными, так и практическими работниками.
Цель контрольной работы рассмотреть морально - нравственные основы российского уголовного процесса. Данная цель обусловливает необходимость постановки и решения ряда взаимосвязанных задач: 1. Рассмотреть нравственные начала уголовно-процессуального права. 2. Изучить нравственные аспекты обеспечения процесса доказывания. 3. Раскрыть нравственные аспекты заключения подозреваемых и обвиняемых под стражу на предварительном следствии.

Морально-этические и правовые требования при проведении допроса несовершеннолетних

23 Декабря 2014, контрольная работа

Для достижения полного и объективного расследования немаловажное значение имеет такое следственное действие, как допрос. В качестве допрашиваемых лиц могут выступать по ряду категорий дел несовершеннолетние. Результаты допроса несовершеннолетних во многом зависят от того, в какой степени следователь учитывает возрастные и умственные особенности несовершеннолетнего, достигает необходимого уровня психологического контакта с допрашиваемыми лицами. Известно, что следственная тактика развивается в тесной связи с психологией и педагогикой.

Моральное содержание судебных прений

13 Января 2013, контрольная работа

Судебные прения — яркая и обычно эмоциональная часть судебного разбирательства, в которой наглядно проявляется состязательное начало процесса. Стороны обвинения и защиты, адресуясь к суду, подводят итоги судебного разбирательства в том виде, как они им представляются, и обращаются со своими предложениями о том, какие решения по делу они считают справедливыми.
Судебные прения — борьба мнений, процессуальное состязание сторон, интересы которых обычно не совпадают. Тем не менее, к любому участнику судебных прений относятся общие требования нравственного характера. Это те требования, которые А.Ф. Кони связывал с этическими началами, с представлениями о том, что нравственно дозволительно или недозволительно в судебных прениях.