Рефераты по делопроизводству

1С: документооборот

24 Июня 2014, реферат

В основе успешного бизнеса любой фирмы лежит правильность и своевременность принятия решений руководством фирмы, гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке или на предприятии. Постоянный рост объемов информации, необходимой для принятия управленческих решений, приводит к тому, что приходится получать, обрабатывать и хранить документы в большем количестве, чем раньше. Традиционные методы работы с документами становятся при этом малоэффективными. Кроме того, в современных непростых экономических условиях может теряться гибкость в реагировании на изменения рынка, вследствие чего дальнейший рост компании останавливается.

ISO національні комітети зі стандартизації розроблення стандартів з керування документаційними процесами

12 Апреля 2013, лекция

Міжнародна Організація зі Стандартизації — міжнародна організація, метою діяльності котрої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів. Організація ISO була заснована 23 лютого 1947 р.
ISO визначає задачу своєї діяльності як сприяння розвитку стандартизації і суміжних видів діяльності у світі з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвиток співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній і економічній галузях.

Windows Control Center

13 Июня 2013, реферат

Windows Control Center (WinCC) – среда разработки и выполнения программ верхнего уровня АСУ ТП. Это SCADA-система (Supervisory Control And Data Acqusition – система диспетчерского управления и сбора данных). WinCC используется для визуализации технологического процесса и разработки графического интерфейса оператора.
WinCC позволяет оператору следить за процессом. Процесс отображается на экране графически. При этом отображение обновляется при каждом изменении состояния процесса.
WinCC обеспечивает управление процессом со стороны оператора. Например, оператор может задавать значения уставок или открывать клапан с помощью пользовательского графического интерфейса.

«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәні бойынша орыс тобында оқитын оқушылардың сауаттылығын дамыту

23 Апреля 2013, реферат

Бүгінде іс қағаздарын мемлекеттік тілге көшірудің маңызы күннен күнге артып келеді.
Тәуелсіздік алған жылдан бергі кезеңде мемлекеттік тілде іс жүргізу ісінде біраз тәжірибе де жинақталған.
Іс жүргізу және мұрағат ісіне арнаған академиялық қазақша-орысша, орысша –қазақша сөздік те бар.
Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуге арналған бірнеше оқулық та шығарылды.
Десек те, аударма мәселесі әлі де болса бір жолға қойылмай отыр. Әр автордың аударма мәселесіне, іс жүргізуге қатысты терминдерді, іскерлік сөз оралымдарын аудару ісіне көзқарастары әр түрлі. Мұның өзі оқыту біржүйелілік ұстанымды жүзеге асыруға қиыншылық тудырады.

Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу документації управління навчальним закладом

09 Декабря 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, набутих при вивченні дисципліни «Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу управління» на прикладі аналізу інформаційної системи віртуального навчального закладу (школи).
Поставлені задачі:
Проаналізувати значення інформаційного обслуговування процесу управління для організаційної системи навчального закладу.
Визначити та дослідити шляхи автоматизації інформаційної системи управління навчального закладу на прикладі школи.
Побудувати мережну модель за допомогою ППЗ MS Project та здійснити її оптимізацію з метою заощадження ресурсів.
Проаналізувати технічне та програмне забезпечення навчального закладу та дослідити в ньому АРМ секретаря-референта.

Інформаційне забезпечення підприємств

06 Января 2014, курсовая работа

Метою роботи є вивчення комерційної діяльності підприємства та особисто інформаційного забезпечення комерційної діяльності організації.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити теоретичні питання по організації й оцінки ефективності інформаційного забезпечення комерційної діяльності на підприємстві, а також розглянути основні шляхи вдосконалювання інформаційного забезпечення комерційної діяльності підприємства.

Історія зарубіжної науки про документ

07 Ноября 2015, курсовая работа

Метою курсової роботи є комплексне дослідження становлення документознавства, як явища, його розвитку в зарубіжних країнах.
Завдання:
1) визначити що таке «документ», та його особливості;
2) з’ясувати сутність документознавства, та його зв’язок з іншими науками;
3) дослідити діловодство в контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства;
4) дати характеристику внеску бельгійського вченого Поля Отле в становлення науки про документ;
5) проаналізувати роль США в розвитку документознавства.

Автоматизация делопроизводства

03 Ноября 2013, контрольная работа

Актуальность темы работы связана с тем, что использование современных информационных технологий, а также средств механизации и автоматизации, при подготовке документов в организациях позволяет не только уменьшить документооборот организации, повысить скорость и качество принятия управленческих решений, сэкономить время руководителей, улучшить качество и оперативность составления документов, но также существуют определенные трудности и проблемы связанные с внедрением автоматизированных средств в документационном обеспечении управления

Автоматизация делопроизводства

29 Марта 2014, контрольная работа

Автоматизация делопроизводства уверенно занимает свою нишу в области систем автоматизации. Но прежде чем принимать решение об автоматизации делопроизводства, необходимо правильно понимать терминологию. Иногда для сугубо делопроизводственных задач обращаются к совершенно не предназначенным для этого программам.
Если говорить о вещах, отличающих нас от всего остального мира, то на память вначале приходят балет, водка, газ, лен, пенька и первый спутник.

Автоматизация документооборота

05 Ноября 2013, курсовая работа

Цель исследования: Разработка системы электронного документооборота «Распределение студентов на практику» для ТФ ЧелГУ на базе 1С:Предприятие.
Исходя из цели, выстраивается ряд задач, а именно:
- изучение литературы и электронных ресурсов по проблематике исследования;
- анализ функций, задач, основных видов деятельности ТФ ЧелГУ;
- рассмотрение места и значения службы документационного обеспечения в деятельности ТФ ЧелГУ;
- анализ организации службы документационного обеспечения управления, ее структуры и объемов работы, а также анализ документооборота;
- разработка конфигурации на 1С:Предприятие, автоматизирующей процесс направления студентов на практику.

Автоматизация документооборота и оптимизация процессов

26 Февраля 2014, реферат

С развитием информационных технологий и возможностей все большее количество фирм в России начинают использовать возможности автоматизации бизнес-процессов. Вполне резонно, что в первую очередь автоматизируют различные виды учета на предприятии: бухгалтерский, складской, кадровый, управленческий и т.д. Используются же для этого преимущественно российские системы, такие как “1С”, “Парус”, “Галактика”, которые позволяют при условии введения в них первичной информации (документации) эффективно ее обрабатывать и выдавать необходимый результат: бухгалтерский баланс, объем материальных средств, количество работников на предприятии и др. При этом существует одна важная проблема, через которую бизнес в развитых странах уже прошел лет 20 назад, а мы только-только подходим, – это вопрос организации документооборота.

Автоматизация кадрового делопроизводства

15 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность, цели и задачи настоящей работы будут определены следующими положениями. Организация и работа с документами охватывает все процессы, относящиеся к записи (фиксации) на различных носителях и оформлению по установленным правилам информации, необходимой для осуществления управленческих действий. Документирование осуществляется на естественном языке (рукописные, машинописные документы, в том числе телеграммы, телефонограммы, машинограммы), а также на искусственных языках с использованием новых носителей (перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, карты, дискеты и др.).

Автоматизация обработки экспериментальных данных

17 Апреля 2014, курсовая работа

Целью курсовой работы является выполнение расчетов, связанных с оценкой факторов, влияющих на тот или иной процесс, получение его математического описания, выполнение статистического анализа имеющейся информации, определение параметров процесса и создание математической модели процесса.
Основная часть курсовой работы разбита на 6 разделов и включает следующие расчеты:
 построение непрерывного вариационного ряда в виде гистограммы;
 расчет показателей описательной статистики, проверка нормальности распределения случайной величины с использованием критериев Пирсона, Колмогорова-Смирнова, Мизеса, а также графическим методом ;
 решение задач с использованием дискретных и непрерывных распределений случайных величин;
 расчет корреляционных зависимостей и построение регрессионной модели;

Автоматизация рабочего процесса делопроизводства

28 Мая 2014, реферат

Рассмотрим возможную автоматизацию рабочего процесса делопроизводства на примере оформления командировочных удостоверений, уделяется внимание разработке и внедрению отдельных элементов возможного облегчения труда пользователя при его заполнении.

Автоматизация рабочего процесса на примере оформления и регистрации командировочного удостоверения

03 Июня 2014, практическая работа

Известно, что делопроизводство занимает довольно много рабочего времени, несмотря на ее однообразие.
В качестве примера рассмотрим рабочее место и работу специалиста отдела кадров относительно большой организации, который оформляет командировочные удостоверения нескольким десяткам человек в день.

Автоматизация рабочено места

13 Февраля 2014, курсовая работа

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — это специализированная система, набор технических и программного обеспечения, ориентированного на конкретного специалиста – администратора, экономиста, инженера, конструктора, проектанта, архитектора, дизайнера, врача, организатора, исследователя, библиотекаря, музейного работника и множества других. АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту — динамики или иные устройства вывода. Как правило, АРМ является частью АСУ.

Автоматизация регистрации документов

13 Апреля 2012, курсовая работа

В любой сфере общественной деятельности особое значение для целей управления имеет информация, носителем которой является документ, и то, насколько она оперативно оформляется и перерабатывается.

Автоматизация регистрации документов

17 Марта 2014, курсовая работа

Целью написания курсовой работы является проведение исследования на основе анализа, который будет сфокусирован на развитии регистрации в России и современной технологии регистрации документов, а также разработка внесения рациональных предложений по ее совершенствованию.
Исходя из этого, выстраивается ряд задач, а именно:
- изучить теоретический и методический материал по заявленной теме
- рассмотреть понятия «регистрация», «автоматизация регистрации документов»;
- рассмотреть задачи регистрации, анализ общих правил регистрации и требований к регистрации;
- раскрыть новые тенденции в области автоматизации регистрации документов, форм автоматизации регистрации документов и анализ автоматизированных программ по регистрации документов.

Автоматизачия отдела кадров

20 Мая 2013, курсовая работа

Отдел кадров - визитная карточка предприятия. Первый шаг человека на предприятии - это отдел кадров. А человеку свойственно запоминать начало и конец разных событий. Это установлено психологами. Для каждого человека нужно просто найти свое место. На одном месте сотрудник неэффективен, а на другом - гениален. В каждом можно найти способности, которые позволят человеку работать на определенном участке с максимальной отдачей.
Главная задача отдела кадров-подбор кадров и работа с коллективом.

Автоматизированная система документационного обеспечения управления

20 Ноября 2013, контрольная работа

Главная особенность индустрии создание автоматизированных систем состоит в концентрации сложности на начальных этапах анализа требований и проектирования спецификаций при относительно не высокой сложности и трудоемкости последующих этапов. Фактически здесь происходит понимание того, что будет делать будущая система, каким образом она будет работать, чтобы удовлетворить предъявляемые к ней требования. Нечеткость и неполнота системных требований, нерешенные вопросы и ошибки, допущенные на этапах анализа и проектирования, порождают на последующих этапах трудные, часто не разрешимые проблемы и, в конечном счете, приводят к не успеху всей работы в целом.

Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения

16 Марта 2014, реферат

В гостиницах используют два вида расчетов - наличный и безналичный (перевод денег на счет гостиницы). В отелях высокого класса в качестве безналичного расчета принимаются кредитные карты. Ими расплачиваются индивидуальные туристы. В заявке на бронь указываются номер кредитной карты, название платежной системы и срок действия карты. Для расчета с помощью пластиковых карт в гостинице должно быть специальное оборудование: импринтер или электронный терминал.
Существуют электронные ключи, которые одновременно являются и платежным средством во всех торговых точках гостиницы

Автоматизированная система документационного обеспечения управления

07 Мая 2014, реферат

Современный этап общественного развития, характеризующийся углублением экономических связей и ростом взаимозависимости государств, объективно обуславливает непрерывное возрастание роли информации в социальном и техническом процессе, в решение глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, вступив в третье тысячелетие. Достижения научно- технического прогресса во многих отраслях, в том числе информатики связи, обеспечили возможность практической реализации идеи формирования информационного общества.

Автоматизированные системы в архиве

15 Апреля 2013, доклад

С начала внедрения информационных технологий в сферу архивного дела автоматизация государственного учета рассматривается Росархивом как основа создания и развития информационной инфраструктуры отрасли, поскольку именно в учетных справочниках аккумулируется вся информация о состоянии архивных фондов, составе и содержании их документов. Развитие системы автоматизированного учета фактически является развитием информационного ресурса общероссийского автоматизированного научно-справочного аппарата (НСА) к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам.

Автоматизированные системы документооборота

19 Мая 2013, курсовая работа

В настоящее время появилось большое количество публикаций на тему автоматизации документооборота. Как правило, их авторы рассматривают данную проблему сквозь призму конкретных реализаций в тех или иных программных продуктах. В результате у читателя не складывается целостной картины проблемы автоматизации работы с документами, так как автоматизация отдельных деловых процедур не затрагивает большой аспект организационных вопросов. А ведь именно эти вопросы выходят на первый план при анализе «что и как автоматизировать». Среди них можно выделить четыре основных блока:
вопросы построения структуры организации и распределения служебных полномочий;
организация взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц;
организация порядка доступа и работы с документами;

Автоматизированные системы ДОУ: ДЕЛО

21 Октября 2014, реферат

В настоящее время стал абсолютно очевидным тот факт, что успех бизнеса зависит не только от финансовых результатов. Правильное и полное документальное оформление дел имеет большое практическое значение. Важно уделять пристальное внимание бумагам на всех этапах жизни фирмы - от государственной регистрации до заключения договоров с партнерами.

Автоматизированные системы контроля за исполнением документов

18 Апреля 2013, курсовая работа

Сегодня интерес к рынку программного обеспечения для авто¬матизации работы с документами неуклонно растет. Использование сети Internet позволяет автоматизировать процесс документооборота, сократить время обработки, улучшить поиск данных, обеспечить контроль исполнения. Новые технологии в этой области предоставляют полную аналитическую информацию и сни¬жают вероятность всевозможных ошибок.
Цель работы: анализ учебной литературы, периодических изданий по проблеме автоматизации делопроизводства.

Автоматизированный контроль за исполнением документов

26 Сентября 2014, контрольная работа

Контроль исполнения документов - это совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов. При этом основными задачами группы контроля исполнения (сотрудника, осуществляющего контроль) являются: - содействие своевременному и качественному исполнению документов, получению информации, которая поможет оценить качество работы структурных подразделений, их руководителей и конкретных исполнителей; - оценка качества работы управленческих работников включает в себя много факторов, и показатель, характеризующий исполнительскую дисциплину, один из важнейших;

Адаптация в рабочем коллективе

10 Декабря 2013, реферат

Вы, устраиваясь на новое место, входите в новую среду «обитания»: другие стены, другая мебель, другие лица со своей историей отношений, другой стиль руководства. Требуется время, чтобы все это новое стало для Вас привычным. Вам, понадобилось приложить немало усилий, чтобы получить эту работу.

Административные изменения конца 18-19 вв. и создание новых архивов

15 Апреля 2013, доклад

С ликвидацией автономии Украины и введением общероссийского административного устройства история украинских архивов тесно связана с архивным строительством в Российской империи.
В 1782 г. территорию Гетманщины были разделены на Киевское, Черниговское и Новгород-Северское наместничества, преобразованы в 1796 г. на Малороссийской губернии. Последняя существовала до 1802 г., когда из нее было образовано Черниговскую и Полтавскую губернии.
На запорожских землях и южных полках Гетманщины так называемый новосербского корпус 1764 г. был реорганизован в Новороссийске губернию

Азаматтардың жазбаша жолдауы

01 Июня 2013, реферат

Ұсыныс негізінен тиісті мемлекеттік немесе қоғамдық органдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың, фирмалардың, лауазымды адамдардың атына жасалынады. Онда, әдетте, өкімет және басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың түрлі саладағы қызметтерін жақсартуға бағытталған идеялар айтылады. Бұл жерде ұсыныс жазушының құқықтары мен заңды мүдделері туралы сөз қозғалуы мүмкін емес.