Рефераты по анатомии

Трофобластическая болезнь

23 Апреля 2013, реферат

Трофобластическая болезнь - группа доброкачественных и злокачественных новообразований происходящих из элементов плаценты. Трофобластическая болезнь встречается относительно редко. Так, на 1000 родов отмечается 1 наблюдение пузырного заноса, на 100.000 родов или абортов приходится 2 случая хориокарциномы.
Cогласно Международной классификацией онкологических болезней (1995) к трофобластической болезни относятся
Пузырный занос (полный или частичный).
Инвазивный пузырный занос.
Хориокарцинома или хорионэпителиома.
Хориокарцинома в сочетании с тератомой или эмбриональным раком

Туберкулез почек

10 Февраля 2015, реферат

Туберкулез почек – инфекционное поражение, почечной паренхимы, которое вызывается специфическим микроорганизмом: микобактерия туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis, Палочка Коха, МБТ). Поражение почек занимает 1 место среди всех внелёгочных органных форм туберкулеза, и наблюдается в 30-40% легочных поражений.

Түркі мемлекеттері

26 Февраля 2013, реферат

Қазақстан Республикасы педагогтік жоғары оқу орындары тарих факультеттерінің оқу жоспарларына «Түркі халықтарының тарихын» міндетті пән ретінде енгізу, Кеңестер Одағы тарағаннан кейін тәуелсіз түркі тілдес мемлекеттердің пайда болуына байланысты саяси конъюнктура үшін емес ал керісінше пісіп жетілген ғылыми - қоғамдық сұранысты қамтамасыз ету үшін дер кезіндс жүзеге асырылған. 70-тей дерлік халық пен жұрт -жалпы саны 200 млн-дай түркі тілді этностар мен ұлттардың тарихы толыққанды тарих пәндерінің бірі ретінде оқытылуға әлдеқашан-ақ лайық еді.

Тұлға сүйектерінің қосылыстары

15 Ноября 2015, реферат

Омыртқаны бұрыннан негізгілердің негізі, омір діңгегі деп атайды. Ол өзінің амортизациялық функцияларын орындай отырып қозғалысқа бейімді, бірақ қажетті жағдайда қатты тірек болып қалыптасқан. Омыртқааралық шеміршектер мен жарықтардың бұзылыстары тепе-теңсіз дене жүктемесінің болмауына және көрші тіндерде қан айналымының дұрыс жүрмеуіне байланысты болады.Бізге омыртқа жотасы туралы мынадай 7 ақпарат бар.

Тұрғын үйге арналған ас үй жиһаз жиынтығы

02 Ноября 2015, реферат

Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы:«Білім беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін келесі іс-шараларды жүзеге асырудың маңызы зор.Біріншіден,оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технология- ларды енгізу.Бүгінде халықаралық стандарттар негізінде Назарбаев Универ- ситеті мен зияткерлік мектептер табысты жұмыс істеуде.Оқу жастарға тек білім беріп қана қоймай,сонымен бірге оларды әлеуметтік бейімделу үдерісінде пайдалана білуге де үйретуі тиіс».

Тұрғын үйге арналған ас үй жиһаз жиынтығы

02 Ноября 2015, реферат

Дизайн өнері заман талабына орай үнемі өзгеріп, дамып отырады. ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстанда дизайн өнері 1960 жылдан бастап жүйелі түрде қалыптасып, дами бастады. 1987 ж. Қазақстан Дизайнерлер одағы құрылды. Дизайн өнері қазіргі өскелең тұрмыстық жағдайлар мен талап-сұраныстарға байланысты жаңа сипаттарға ие болуда. Жарнама, плакаттар, кітап безендіру, өндіріс бұйымдарын жасау, жиhаз бұйымдарының жаңа үлгілерін өмірге әкелу, т.б. қазіргі заманғы кәсіптердің дамып-жетілуі дизайн өнерімен тығыз байланысты. Ұлттық этнодизайн да өзіндік қолтаңбасы бар өнер ретінде заман талабына сай даму үстінде.

Тәрбие әдістері

30 Апреля 2013, реферат

Тəрбие əдістері –бұл тəрбие көздеген мақсатқа жетудің жолдары, тəсілдері. Мектеп тəжірибесіне орай əдістердің жəне бір анықтамасы – қажетті сапаларды қалыптастыру мақсатымен тəрбиеленушілердің санасына, еркіне, сезіміне жəне қылық-əрекетіне ықпал жасау тəсілдері.
Əдістер түрі сан-алуан да шексіз көп. Ал оның нақты көрінуі өз шəкірттерінің білімдік күш-қуаты мен жалпы мүмкіндіктерін жете танып, оларды өтілетін материал сипатына байланыстырып жəне басқа да көп оқу жағдаяттарын зерделі саралай білген педагог əрекетіне тəуелді. Қай тұлға, қанша тұлға араласса, əдіс формасы да сондай əрі сонша – бұл заңдылық. Əлбетте, əдістердің бəрі бірдей тиімді деп айту қиын.

Узлы и пучки проводящей системы сердца

11 Декабря 2013, творческая работа

Пучок Гиса разделяется на 2 ножки (правую и левую). Далее левая ножка пучка Гиса разделяется еще на две части. В итоге получается правая ножка и две ветви левой ножки, которые спускаются вниз по обеим стороная межжелудочковой перегородки. Правая ножка направляется к мышце правого желудочка сердца. Что до левой ножки, то мнения исследователей здесь расходятся. Считается, что передняя ветвь левой ножки пучка Гиса снабжает волокнами переднюю и боковую стенки левого желудочка; задняя ветвь - заднюю стенку левого желудочка, и нижние отделы боковой стенки.

Ультраструктура и биохимический состав мышц

02 Декабря 2013, реферат

Передвижение животного, перемещение частей его тела относительно друг друга, работа внутренних органов, акты дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения осуществляются благодаря деятельности различных групп мышц.
У высших животных имеются три типа мышц: поперечнополосатые скелетные (произвольные), поперечнополосатые сердечные (непроизвольные), гладкие мышцы внутренних органов, сосудов и кожи (непроизвольные). Отдельно рассматриваются специализированные сократительные образования - миоэпителиальные клетки, мышцы зрачка и цилиарного тела глаза.

Управление в живых организмах

03 Апреля 2014, доклад

Организм как единое целое может существовать только при условии, когда составляющие его органы и ткани функционируют с такой интенсивностью и в таком объеме, которые обеспечивают адекватное уравновешивание со средой обитания. По словам И. П. Павлова, живой организм — сложная обособленная система, внутренние силы которой постоянно уравновешиваются с внешними силами окружающей среды. В основе уравновешивания лежат процессы регуляции, управления физиологическими функциями.

Условные и безусловные рефлексы

25 Июня 2014, контрольная работа

Цель: изучить особенности безусловных и условных рефлексов и их классификацию.
Задачи:
Дать понятие безусловных и условных рефлексов.
Описать их особенности.
Рассмотреть различные классификации безусловных и условных рефлексов.

Утопление

13 Ноября 2011, реферат

Утопление - понятие, объединяющее целый ряд критических состояний, развивающихся при случайном или намеренном погружении пострадавшего в жидкость, характеризующихся затруднением или полным прекращением легочного газообмена, при сохранении целостности, а иногда и внешнего дыхания пострадавшего.
Причинами этих критических состояний могут быть:

Физико-химические механизмы возникновения потенциала покоя

03 Декабря 2011, контрольная работа

Мембранный потенциал (или потенциал покоя) – это разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны в состоянии относительного физиологического покоя. Потенциал покоя возникает в результате двух причин:
1) неодинакового распределения ионов по обе стороны мембраны. Такое распределение ионов называется ионной асимметрией;
2) избирательной проницаемости мембраны для ионов. В состоянии покоя мембрана неодинаково проницаема для различных ионов.

Физиологические и патологические прикусы

07 Мая 2014, доклад

Прикусы делятся на:
1) Физиологические
2) Патологические
К физиологическим относятся прикусы, обеспечивающие полноценную функцию, независимо от различия морфологических особенностей;
К патологическим — прикусы с нарушением функции.

Физиологические основы труда

10 Декабря 2012, реферат

Основными задачами физиологии труда являются:
— изучение физиологических закономерностей трудовой деятельности;
— исследование физиологических параметров организ­ма при различных видах работ;
— разработка практических рекомендаций и мероприятий, направленных на оптимизацию трудового процесса, снижение утомляемости, сохранение здоровья и высокой работоспособности в течение продолжительного времени.

Физиологические основы управления движениями

16 Сентября 2014, контрольная работа

Способность двигаться – важнейшее свойство животного организма. Это доказывает тот факт, что строение и функции человеческого организма в ходе эволюции формировались в неразрывной связи с их участием в осуществлении двигательных актов. Движение лежит в основе трудовой деятельности. Ведь на заре формирования человека трудовая деятельность была прежде всего мышечной работой. Движения верхних конечностей, занимавшие все большее место в труде, содействовали постепенно тому, что человек освоил вертикальную позу и прямохождение. Без движения не было бы предпосылок для труда и, стало быть, для формирования человека.

Физиологические свойства сердечной мышцы

25 Ноября 2013, реферат

Автоматия - способность органа приходить в состояние возбуждения под действием импульсов, возникающих в самом органе. Автоматией обладают клетки проводящей системы сердца. Проводящая система сердца образована атипичными кардиомиоцитами, которые имеют, по сравнению с другими кардиомиоцитами, меньше сократительных белков, митохондрий, т.е. основная функция данных клеток - не сокращение, а генерация импульсов и проведение возбуждения.
Скопления атипичных кардиомиоцитов в сердце: синоатриальный узел, атриовентрикулярный узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье.

Физиология вегетативной нервной системы

06 Октября 2013, реферат

Вегетативная нервная система - часть нервной системы, обеспечивающая деятельность внутренних органов, регуляцию сосудистого тонуса, иннервацию желез, трофическую иннервацию скелетной мускулатуры, рецепторов и самой нервной системы. Взаимодействуя с соматической (анимальной) нервной системой и эндокринной системой, она обеспечивает поддержание постоянства гомеостаза и адаптацию в меняющихся условиях внешней среды (3, стр.90).

Физиология вегетативной нервной системы

09 Декабря 2013, реферат

Общие принципы строения и основные физиологические свойства вегетативной нервной системы.
Вегетативная иннервация тканей и органов.
Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.
Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций.

Физиология вегетативной системы

25 Октября 2015, реферат

Вегетативная нервная система повсеместно распространена в организме. Она обеспечивает иннервацию сомы, внутренних органов, сосудов и желез и отличается отсутствием строгой сегментарности своего формирования. Нервноволокнистый компонент вегетативной нервной системы характеризуется многообразием нервных проводников, соединяющих внутренние органы с центральной нервной системой. Симпатические контакты между отдельными звеньями рефлекторной дуги располагаются не только в центральной нервной системе, но и в периферических ганглиях.

Физиология дыхания. Механизмы внешнего дыхания

07 Октября 2013, лекция

Дыхание является наиболее древним процессом, с помощью которого осуществляется регенерация газового состава внутренней среды организма. В результате органы и ткани снабжаются кислородом, а отдают углекислый газ. Дыхание используется в окислительных процессах, в ходе которых образуется энергия, расходующаяся на рост, развитие и жизнедеятельность. Процесс дыхания состоит из трех основных звеньев – внешнего дыхания, транспорта газов кровью, внутреннего дыхания. Внешнее дыхание представляет собой обмен газов между организмом и внешней средой. Оно осуществляется с помощью двух процессов – легочного дыхания и дыхания через кожу.

Физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. Гигиенические требования к оборудованию школ

07 Апреля 2014, доклад

Опорно-двигательный аппарат объединяет скелет и поперечнополосатые (скелетные) мышцы и представляет одну из важнейших систем человеческого организма. Он выполняет опорную и защитную функции и играет решающую роль в движении.

Скелет состоит из костей и связывающих их образований. В организме человека насчитывается свыше 200 костей, которые составляют до 18 % массы тела у мужчин и 16 % – у женщин. На долю мышц соответственно приходится 36% у мужчин и 42% у женщин, а у мужчин-спортсменов иногда до 50%. В теле человека насчитывается около 400 мышц.

Физиология мышц

21 Октября 2012, доклад

Мышечная работа включает в себя статическую и динамическую деятельность. При статической (изометрической) работе мышца только напрягается, не изменяя своей длины. В результате – движения в суставе, над которым перекинута эта мышца, не происходит. Этот вид мышечной работы позволяет создать стабилизацию определенной позы тела, например, для сохранения вертикального положения. При динамической работе мышца меняет свою длину, в результате чего происходит взаимоперемещение частей тела.

Физиология нервных волокон

10 Мая 2015, реферат

Особое место в физиологии отводится возбудимым тканям. Не все ткани в организме способны одинаково быстро отвечать на действия раздражителей. Только некоторые из них в процессе эволюции выработали это свойство - быстрый ответ на действие раздражителя.
Под раздражителем понимают любое изменение условий внешней и внутренней среды, если оно возникает внезапно, имеет достаточную силу, удерживается определенное время, вызывает обратимые изменения структуры и деятельности живых тканей и клеток. Процесс воздействия раздражителя на живые структуры называется раздражением.
Различают три группы раздражителей: физические, физико-химические и химические. Особо выделяют как раздражитель нервный импульс.

Физиология пищеварения

22 Мая 2013, лекция

Под пищеварением понимается совокупность физических, химических и физиологических процессов, обеспечивающих обработку и превращение пищевых продуктов в простые химические соединения, способные усваиваться клетками организма.
Ротовая полость — входные ворота желудочно-кишечного тракта. В слизистой оболочке щек, губ, языка располагаются многочисленные чувствительные нервные окончания, представленные тактильными, температурными, болевыми, вкусовыми и осморецепторами.

Физиология почек человека

27 Мая 2014, курсовая работа

Цель данной работы: исследование анатомии, морфологии и физиологии почек человека.
Для разрешения этой цели необходимо решить следующие задачи:
анализировать строение почек;
рассмотреть морфологию почек;
изучить функции почек.

Физиология рецепторов органов чувств

23 Апреля 2013, реферат

Для того, чтобы организм мог воспринимать и распознавать (анализировать) определенные воздействия, происходящие во внешней и внутренней среде, необходима особые системы - анализаторы. Учение об анализаторах принадлежит И.П. Павлову. Он считал, что анализатор - это система, состоящая из трех отделов, которые анатомически и функционально связаны между собой:
- рецептор
- проводниковый отдел (нерв)
- центральный (корковый) отдел в головной мозге.

Физиология среднего мозга. Мозговые оболочки

19 Мая 2014, контрольная работа

Термин «анатомия» происходит от греч. anatome, что обозначает рассечение, разрез, так как основным методом исследования в анатомии является препарирование, т.е. рассечение тела.
Анатомия - это наука о форме и строении организма в процессе его развития и адаптации. Адаптация - это приспособление организма к окружающей среде.
Центральная нервная система (ЦНС) - основная часть нервной системы животных и человека, состоящая из нейронов и их отростков; у позвоночных животных (включая людей) представлена спинным и головным мозгом.
Головной мозг человека расположен в мозговом отделе черепа. Средняя его масса 1300-1400г. Рост мозга продолжается до 20 лет. Состоит он из пяти отделов: переднего, промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга. Внутри головного мозга находится 4 сообщающиеся между собой полости - мозговые желудочки.

Физиология среднего мозга. Участие среднего мозга в обеспечение ориентировочных рефлексов

22 Декабря 2013, реферат

Красные ядра располагаются в верхней части ножек мозга. Они связаны с корой большого мозга, подкорковыми ядрами, мозжечком, спинным мозгом. Базальные ганглии головного мозга, мозжечок имеют свои окончания в красных ядрах. Нарушение связей красных ядер с ретикулярной формацией продолговатого мозга ведет к децеребрационной ригидности. Это состояние характеризуется сильным напряжением мышц-разгибателей конечностей, шеи, спины. Основной причиной возникновения децеребрационной ригидности служит выраженное активирующее влияние латерального вестибулярного ядра на мотонейроны разгибателей. Это влияние максимально в отсутствие тормозных влияний красного ядра и вышележащих структур, а также мозжечка.

Физиология эндокринной системы

08 Ноября 2013, реферат

Интеграция клеток, тканей и органов в единый человеческий организм, приспособление его к различным изменениям внешней среды или потребностям самого организма осуществляется за счет нервной и гуморальной регуляции. Система нейрогуморальной регуляции представляет собой единый, тесно связанный механизм. Связь нервной и гуморальной систем регуляции хорошо видна на следующих примерах.