Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2015 в 05:50, курсовая работа

Краткое описание

Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.
Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………....4
РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ……………………………………………………….…………6
1.1. Основи теоретичні концепції інформаційних систем та технологій в управлінні ………………….........................................................................6
1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення…13
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВ «Липовецьке» …………...................................................................20
2.1. Розміри та фінансово-економічний стан ТОВ «Липовецьке» …20
2.2. Оцінка продуктивності праці підприємства та його динаміка…..31
2.3. Факторний аналіз підприємства …………………………………….33
РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ
ЗАДАЧІ …………………………………….……………..............................41
3.1. Опис програмного забезпечення СУБД Access……………………..41
3.2. Реалізація інформаційної системи за допомогою СУБД Аccess .....44
ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….52

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursova_ISTU_33__33__33.docx

— 305.89 Кб (Скачать документ)

1. Фактори росту живої та уречевленої праці. Така диференціація факторів пов’язана з резервами інтенсифікації в рамках нормальної інтенсивності праці і з мірами підвищення частки основного капіталу;

2. Фактори росту продуктивності праці, які спричинені часом дії. В цій групі розрізняють:

а) поточні фактори, пов’язані з організаційно-технічними мірами, які не потребують значних інвестицій;

б) перспективні фактори, пов’язані з нововведеннями в техніці і технології. Дія останніх розрахована на довготривалий період часу (як правило, більше одного року);

3. Фактори, які спричинені роллю і місцем зайнятим в економіці:

а)загальноекономічні;

б)міжгалузеві та галузеві;

в)внутрішньо фірмові;

г)робочого місця.

Дія загальноекономічних факторів пов’язана із суспільним поділом праці, в тому числі міжнародним, наявністю і використанням робочих ресурсів, структурою виробництва. Міжгалузеві і галузеві фактори росту продуктивності праці пов’язані з особливостями організації виробництва – його спеціалізацією, концентрацією. Фактори росту продуктивності праці на робочому місці включають у себе передусім комплекс мір щодо усунення втрати робочого часу і більш раціональне його використання. Сучасний підхід до показника продуктивності праці рекомендує розрізняти наступні фактори. Конкуренція. Являючись рушійною силою економічного росту країни, вона шляхом прагнення кожного підприємства до покращення своїх позицій на ринку впливає на продуктивність. До того ж впливає як конкуренція підприємств, так і конкуренція країн. І чим сильніша економіка країни, тим потужніша продуктивність конкурентоспроможних підприємств. Таким чином, управління підприємством в умовах ринку зводиться до керування його конкурентоспроможністю [22, с.24];

Нововведення, техніка і технологія. Технологія традиційно розглядається як фактор росту продуктивності праці. Але необхідно, щоб вона використовувалася кваліфікованим персоналом і призводила до конкурентоспроможності підприємства. Тоді ефективність інвестицій позитивно вплине на використання ресурсів. Одначе науково-технічні нововведення повинні бути екологічно вивченими та пов’язаними з безпекою праці.

Організація праці та управління. Вони охоплюють широкий діапазон питань від фізичного розміщення індивідуального робочого місця до способу зв’язку підприємства із зовнішньою середою. Вплив організації праці впливає на особливо актуальні в остання роки нові форми зайнятості: неповній, в рамках проекту, в неформальному секторі економіки. Умови і охорона праці. Здорові робітники і безпечні умови праці є невід’ємною складовою продуктивної діяльності. Економічні цілі підприємництва не повинні протистояти соціальним цілям суспільства: вони повинні гармонійно доповнювати один одного. Безпека і охорона праці в широкому сенсі впливають на використання робочого часу, підвищення кваліфікації, організацію праці, професійний ріст і зрештою визначають безпеку життя на Землі.

При динамічності економічних перетворень, розвитку технології, загострення внутрішньої та міжнародної конкуренції продуктивність все сильніше залежить від рівня кваліфікації робітників. Висока професійна майстерність стає ключовим фактором використання сучасного технологічного устаткування. Знання і майстерність, високий професіоналізм робітників багато в чому визначають успіх підприємства. Одначе потрібно пам’ятати, що професіональний склад трудового колективу, який склався, при зміні ринкової кон’юнктури може призвести до обмеження продуктивності підприємства, існує чітка взаємозалежність між рівнем кваліфікації робочої сили й підвищенням продуктивності праці [23, с.24].

Обмеження на дотримання якості, яке передбачає встановлення ліміту на кількість дефектів продукції певного виду [24, с.145]. Маркетинговий підхід до збуту у продукції (продажу товарів), який враховує диференціювання, а нерідко й індивідуальні потреби сегмента ринку, проголошує в довготривалій перспективі неподільність продуктивності і якості праці. Підвищення якості праці та відповідно якості продукції дає можливість збільшувати об’єми роботи, частку ринку підприємства, тим самим сприяючи зниженню експлуатаційних витрат і підвищенню продуктивності.

Підвищення продуктивності підприємства залежить не тільки від окремого керівника, але й від всього трудового колективу. Рух вперед може бути наслідком дії єдиної команди, поєднаної однією ціллю. А це здійснюється лише в рамках соціального партнерства.

Економічне зростання. Обумовлює організацію підприємництва кожного підприємства, інтегрованого в єдину систему економіки країни. Економічна ситуація в світі, в даній країні, в даному регіоні країни багато в чому визначає стан продуктивності окремого підприємства.

Високий рівень життя населення створює передумови для розкриття можливостей і талантів робітників, підвищенню їхньої працездатності, що призводить до росту продуктивності підприємства. Всі розглянуті вище фактори продуктивності і продуктивності праці повинні досліджуватися протягом аналітичної роботи на підприємстві для виявлення їхнього значення та впливу на перспективу.

Всі ці фактори мають досить великий вплив на продуктивність праці.  Детальніший  вплив факторів на продуктивність, розглянимо на прикладі:

Проведемо індексний аналіз впливу на продуктивність праці чисельності працівників та вартості валової продукції за формулою:

                      (2.1)

Підставимо наші значення:

 

Отже, від зміни вартості валової продукції продуктивність праці знизилась на 15,4%, а від зміни чисельності працівників збільшилась на 17,7%. Загалом, враховуючи вплив факторів, продуктивність праці знизилась у 2012 році на 0,44%. Тобто продуктивність праці залежить більшою мірою від вартості валової продукції.

Отже, оплата праці зростала (20,1%) і відповідно річна оплата праці середньооблікового працівника теж зросла (41,4%). Значне підвищення продуктивності праці відбулося у 2011 році, проте у 2012 році продуктивність спала нижче базового рівня.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАДАЧІ

 

3.1. Опис програмного  забезпечення СУБД Access

Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дає змогу розв’язувати широке коло завдань користувачів.

База даних – це сукупність даних, яким властива структурованість і взаємопов'язаність, а також незалежність від прикладних програм.

База даних може містити в собі відомості про наявні в магазині товари, про співробітників, про номери телефонів жителів міста. За допомогою баз даних легко вести облік товарів, документацію, звітні відомості.

Запуск системи Microsoft Access здійснюється аналогічно тому, як запускається будь-яка прикладна програма. Після її завантаження на екрані з’являється вікно створення або відкриття бази даних.

Рис. 3.1. Вікно створення бази даних

Робота в СУБД Ассеss починається з відкриття вже існуючої бази даних чи створення нової. При цьому з'являється вікно бази даних. У рядку заголовка виводиться ім'я відкритої бази даних.

Структурно таке вікно розділене на три області. У лівій частині вікна розташована панель Об'єкти, куди включені кнопки об'єктів бази даних: таблиць, запитів, форм, звітів, сторінок, макросів і модулів. Після щиглика на такій кнопці відкривається вкладка відповідних об'єктів бази даних. На малюнку уже відкрита вкладка Таблиці, і на екран виводиться список всіх існуючих таблиць відкритої бази даних. Тут же можна створити новий об'єкт обраного чи типу модифікувати існуючий.

Рис. 3.2. Інтерфейс програми ACCESS

Панель інструментів, що дозволяє працювати з цими об'єктами, переглядати дані про них, а також вибирати, у якому вигляді буде відображатися список об'єктів, розташована у верхній частині вікна, відразу під рядком заголовка.

На панелі інструментів знаходяться кнопки для роботи з об’єктами:

 • Кнопка Открыть — відкриває для чи перегляду запускає на виконання обраний об'єкт.
 • Кнопка Конструктор — дозволяє змінити обраний об'єкт у режимі конструктора.
 • Кнопка Создать — створює новий об'єкт обраного типу.
 • Кнопка “Х” — видаляє поточний об'єкт.

Чотири кнопки праворуч дозволяють вибрати вигляд значків.

Всі об'єкти бази даних Access зберігаються в одному загальному файлі -  файлі бази даних, що має розширення .mdb. Файл нової бази даних містить приховані системні таблиці, у які надалі буде заноситися інформація про всі інші об'єкти бази даних. Тому робота з даними в  Access починається зі створення файлу бази даних.

Основними об'єктами СУБД Ассеss є таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі.

Таблиці баз даних призначені для збереження даних про характеристики об'єктів предметної області. Кожному об'єкту відповідає один рядок таблиці. Дані, що містяться в одному рядку, називаються записом. Кожний рядок складається з однакової кількості клітинок, які називаються полями. У поля заносяться дані про певну характеристику об'єкта. Однотипні поля, розміщені одне під одним, складають стовпчик таблиці, якому присвоюється ім'я. Кожний стовпчик таблиці описує характеристику об'єктів даного класу.

Форми створюються для введення, перегляду, коригування взаємопов'язаних даних у базі. Зовнішній вигляд форми відповідає звичайному документові.

Запити потрібні для вибору з бази даних інформації за певним критерієм або системою критеріїв. За допомогою запиту можна  також додати, вилучити чи відновити дані в таблиці або на основі вже існуючих таблиць створити нові.

Звіти призначені для формування вихідного документа, що виводиться, як правило, на друк.

Макроси необхідні для об'єднання певної послідовності дій під час виконання багатоетапної процедури обробки інформації в одне ціле.

Модулі містять програми, написані однією з алгоритмічних мов, для реалізації нестандартних процедур обробки інформації.

Базу даних у СУБД Access можна створити двома способами.

 1. Створити порожню базу даних.
 2. Створити нову базу даних на основі одного із шаблонів Access.

 

 

 

3.2. Реалізація інформаційної  системи за допомогою СУБД  Аccess

 

Для створення таблиці потрібно в вікні бази даних обрати вкладку «Таблиці» та натиснути на піктограму «Створення таблиці в режимі конструктора», після чого відкриється вікно редагування полів таблиці.

В стовпчику «Ім’я поля» конструктора необхідно ввести назви полів таблиці. В стовпчику «Тип поля» вказати тип даних, які може містити поле. Також визначити ключове поле, яке має унікальний індекс для ідентифікації кожного запису, - клацнути на області виділення стрічки потрібного поля та натиснути піктограму «Ключове поле» на панелі інструментів. Внесення записів здійснюється  в режимі таблиці.

Для збереження таблиці потрібно вибрати відповідний пункт з меню «Файл». Підстановки створюються з допомогою вкладки «Підстановка» вікна конструктора таблиць. В пункті «Тип елемента управління» має бути обраний пункт «Поле зі списком». Для створення джерела стрічок списку потрібно натиснути кнопку «Створення запиту в режимі конструктора», розміщену біля пункту «Джерело стрічок», вибрати таблиці чи запити та їх поля, данні яких будуть використовуватись при підстановці. Також необхідно заповнити поля: «Приєднаний стовпець» - номер прив’язаного стовпця під таблиці «Число стовпців» - число стовпців запиту, «Ширина стовпців» - ввести ширину кожного з стовпців спливаючого списку, «Число стрічок списку», «Ширина списку», «Обмежитись списком» - вибрати «Да».

Далі представлена структура основної таблиці бази даних.

Таблиця «Покупці» (дод.1)

Поля:

 • Код покупця  - ключове поле ( тип даних – «Числовий»);
 • Назва покупця (Текстовий);
 • Місто (текстовий);
 • Телефон (числовий);
 • Галузь (текстовий);
 • Кількість «гол» ВРХ (числовий);
 • Кількість «гол» Свиней (числовий);
 • Кількість «л» молока (числовий);
 • Зернові «ц» (числовий);
 • Соя «ц» (числовий);
 • Соняшник «ц» (числовий).

Таблиця «Аналіз виробничих показників рослинництва» (дод.1) – призначена для спрощення введення даних в таблиці «Покупці»

Поля:

 • Код  - ключове поле (тип даних – «Лічильник»);
 • Код покупця (числовий);
 • Вид культури (текстовий)
 • Площа, га (числовий);
 • Урожайність, ц/га (числовий);
 • Валовий збір,ц (числовий).

Таблиця «Аналіз виробничих показників тваринництва» - вміщує данні про види продукції, яку підприємство реалізовуватиме.

Поля:

 • Код – ключове поле (тип даних – «Лічильник»);
 • Код покупця (числовий)
 • Показники (текстовий);
 • Одиниця виміру (текстовий);
 • 2010 рік (числовий);
 • 2011 рік (числовий);
 • 2012 рік (числовий).

Информация о работе Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства