Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2015 в 05:50, курсовая работа

Краткое описание

Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.
Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………....4
РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ……………………………………………………….…………6
1.1. Основи теоретичні концепції інформаційних систем та технологій в управлінні ………………….........................................................................6
1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення…13
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВ «Липовецьке» …………...................................................................20
2.1. Розміри та фінансово-економічний стан ТОВ «Липовецьке» …20
2.2. Оцінка продуктивності праці підприємства та його динаміка…..31
2.3. Факторний аналіз підприємства …………………………………….33
РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ
ЗАДАЧІ …………………………………….……………..............................41
3.1. Опис програмного забезпечення СУБД Access……………………..41
3.2. Реалізація інформаційної системи за допомогою СУБД Аccess .....44
ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….52

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursova_ISTU_33__33__33.docx

— 305.89 Кб (Скачать документ)

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 Вінницький національний аграрний університет

 

 

Економічний                                                             Кафедра економічної

факультет                                                                    кібернетики

КУРСОВА РОБОТА

З КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ»

на тему: « Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства»

(за матеріалами підприємства  ТОВ «Липовецьке»)

 

 

 Студента __4_ курсу 41-ЕК групи

напряму підготовки економіка та підприємництво

 спеціальності економічна кібернетика

_____Дерунця А.С.  

(прізвище  та ініціали)

 Керівник __________________________________

(посада, вчене  звання, науковий ступінь, прізвище  та ініціали)  

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

                                                Члени комісії          ________________  __________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                               ________________  __________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІННИЦЯ - 2014

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ………………………………...……………………………….....3

ВСТУП……………..………………………………………………………....4

РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ……………………………………………………….…………6

1.1. Основи теоретичні концепції інформаційних систем та технологій в управлінні ………………….........................................................................6

1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення…13

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОВ «Липовецьке» …………...................................................................20

2.1. Розміри  та фінансово-економічний стан  ТОВ «Липовецьке» …20 
2.2. Оцінка продуктивності праці підприємства та його динаміка…..31 
2.3. Факторний аналіз підприємства …………………………………….33

РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ

ЗАДАЧІ …………………………………….……………..............................41

3.1. Опис програмного  забезпечення СУБД Access……………………..41

3.2. Реалізація  інформаційної системи за допомогою  СУБД  Аccess .....44

ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....51

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….52

ДОДАТКИ………………………………………………………………..…54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

 

В даній курсовій роботі була розроблена інформаційна система для підприємства ТОВ «Липовецьке». В роботі проведено економічний аналіз фінансової діяльності підприємства, а також наведений її детальний опис з використанням статистичного та інформаційного забезпечення.

В межах поставленої задачі було створено програмний комплекс (або була створена ІС) засобами СУБД Access.

 Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.

Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Одним із основних принципів ринкової економіки є свобода у виборі форм і методів своєї діяльності та свобода реалізації виробленої продукції. Це стосується будь-якої продукції і сільськогосподарська у даному випадку не винятком. Цей принцип не був притаманний відносинам часів планової економіки, а його введення не завжди адекватно сприймається представниками державних органів та навіть окремими керівниками господарств.

Сільськогосподарська продукція - це сільськогосподарські харчові продукти тваринного і рослинного походження, що призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі 
Відносини з приводу виробництва сільськогосподарської продукції мають свою невід'ємну специфіку. Це пов'язано з тим, що така продукція є товарами першої необхідності та з тим, що її виробництво необхідно для задоволення основних потреб та інтересів кожного громадянина. Разом з тим, за своїми властивостями вона різниться від більшості інших видів промислової продукції, а саме: при виробництві використовується земля; вона має обмежений строк використання; така продукція вимагає особливих умов зберігання; більшість її видів потребує переробки на протязі короткого терміну або відразу після виготовлення; її виробництво характеризується сезонністю, проте споживання відбувається на протязі всього року.

Забезпеченість продукцією сільськогосподарського виробництва та продуктами її переробки може говорити про стан продовольчої безпеки країни, оскільки недостатня її кількість може мати непередбачувані соціальні та економічні наслідки. Для України ці питання набули особливої значимості, оскільки сільськогосподарське виробництво займає чільне місце у економіці країни.

Основною метою написання курсової роботи є зясування економічні суть поняття сільськогосподарської продукції, сучасний рівень виробництва продукції с/г підприємства та шляхи його підвищення.

Обєктом дослідження при написанні курсової роботи – є діяльність СТОВ «Липовецьке» Вінницької області.

Інформаційна база курсової роботи: наукові статті, статистичні щорічники, підручники, монографії, статистична та фінансова звітність СТОВ «Липовецьке» 2011 – 2013 рр.

При написані курсової роботи використовувалися методи дослідження: порівняльний аналіз, економіко-математичний аналіз, графічний аналіз та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ

 

1.1. Основи теоретичні  концепції інформаційних систем  та технологій в управлінні

 

Сучасний етап функціонування економічної системи характеризується зростанням інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це й характеризує актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій.

З долученням України до світової економічної системи прискорились процеси впровадження в усі сфери соціально-економічного життя суспільства останніх досягнень інформатизації.

Інформатизація – це сукупність взаємопов’язаних правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних та виробничих процесів, які спрямовані на задоволення інформаційних потреб окремих громадян і суспільства в цілому, і які використовують для цього сучасні інформаційні технології та інформаційні системи.

Інформаційний  потенціал,  на  відміну  від  деяких  ресурсів підприємства, організації, при найбільш частому його використанні має здатність до збагачення та збільшення, що, у свою чергу, призводить до формування та прийняття ефективних управлінських рішень.

Завданням  інформаційного  забезпечення  є  збір  та  переробка інформації,  що  необхідна  для  прийняття  обґрунтованих  та конкурентоспроможних  управлінських  рішень,  передача  інформації про  стан  та  діяльність  організації  загалом  на  усі  необхідні  рівні  та взаємний обмін між усіма взаємопов’язаними підрозділами.

Історія  створення  і  розвитку  інформаційних  систем  тісно  пов'язана  з автоматизацією  діяльності  підприємств  та  організацій,  розвитком  моделей  їх управління.

Інформаційні системи першого покоління виникли на початку 60-х років 20-го століття при необхідності автоматизації управління підприємством на базі великих ЕОМ  (електронних  обчислювальних  машин)  і  централізованого  оброблення інформації.  Вони  створювались  для  управління  окремими  підрозділами  чи  видами діяльності  і  з  часом  інтегрувались  у  комплексні  автоматизовані  системи.  В зарубіжній  літературі  дані  системи  мають  назву  Data  Processing  System  -  DPS (системи  електронної  обробки  даних).  У  вітчизняній  -  автоматизовані  системи управління (АСУ)  -  позадачний підхід. В них для кожної задачі окремо готувалися дані  і  створювалась  математична  модель.  Серед  відомих  моделей  це  такі,  як  MRP (Material  Requirements  Planing  -  планування  потреби  в  матеріалах),  MRPH (Manufactory Resource Planing - планування ресурсів підприємства).

Для  інформаційних  систем  першого  покоління  характерним  є  ефективна обробка запитів, використання інтегрованих файлів для зв'язування між собою задач і  генерування  зведених  звітів  для  керівництва.  Кожна  система  була  націлена  на конкретне застосування, і тому опис її функцій був мінімальний і призначався для спеціаліста в цій предметній галузі.

Другий  етап  (70-80-і  роки  XX  ст.)  характерний  розробленням  програмних продуктів відповідно до концепцій MRP і MRP II:

    • MRP (Material Requirements Planning) - планування потреби в матеріалах.
    • MRPII  (Manufactory  Resource  Planning)  -  планування  ресурсів

підприємства.

Однією з передумов виникнення інформаційних систем другого покоління було створення  концепції  комп'ютеризованого  інтегрованого  виробництва  СІМ  на початку 80-х років, яка передбачала автоматизацію інтеграції гнучкого виробництва й системи керування підприємством на основі потужних комп'ютерів.

СІМ  (Computer  Integrated  Manufactoring)  -  комп'ютеризоване  інтегроване виробництво,  передбачає  інтеграцію  всіх  підсистем:  керування  постачанням, виробництвом, транспортно-складськими системи, якістю, збутом тощо.

Третій етап (початок 90-х років) характерний розробкою програмних продуктів відповідно  до  концепції  ERP  (Enterprise  Requirements  Planning)  -  планування ресурсів  підприємства  та  переходом  на  нову  технічну  платформу  -  ПК,  тобто  від мейнфреймів  із  централізованою  обробкою  інформації  до  відкритих  систем  з розподіленою обробкою даних і комп'ютерних мереж.

Концепція розподільної обробки економічної інформації, що реалізована на базі сучасних  ПК  та  локальних  комп'ютерних  мереж,  передбачає  формування автоматизованих  робочих  місць,  які  дають  можливість  автоматизувати  громіздкі обчислювальні операції, що виконуються на робочому місці відповідним фахівцем, активно впливати на процес обробки інформації з врахуванням реальної обстановки, користуватись спільними інформативними ресурсами. Автоматизоване робоче місце забезпечує діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до централізованих баз даних.

Автоматизоване  робоче  місце  (АРМ)  -  програмно-технічний  комплекс, призначений для автоматизації певного виду діяльності АРМ є професійно орієнтованою інформаційно-обчислювальною системою, яка працює як автономно, так і в складі мережі. Його організовують за функціональною ознакою.

Четвертий  етап  (початок  третього  тисячоліття)  характерний  глобальною комп'ютеризацією  суспільства.  Основу  структури  корпоративних  інформаційних технологій визначає методологія CSRP (Customer Synchronized Resource Planning)  -планування  ресурсів,  що  синхронізоване  з  покупцем.  Відображає  весь  цикл виробництва  -  від  проектування  і  взаємодії  із  замовниками  до  подальшого сервісного обслуговування.

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується переходом на використання Internet/Intranet-технологій.

Особливості інформаційних систем четвертого покоління полягають в:

  • максимальному  використанні  потенціалу  ПК  і  середовища  розподіленої обробки даних;
  • модульній побудові системи (поєднання різних типів архітектурних рішень у межах одного комплексу);
  • економії  ресурсів  системи  за  рахунок  централізації  зберігання  та  обробки даних на вищих рівнях системи;
  • наявність  ефективних  централізованих  засобів  мережевого  системного адміністрування.

Зазначимо,  що  на  кожному  етапі  розвитку  інформаційні  системи  нового покоління  не  заважали  розвитку  попередніх,  а  просто  розширяли  діапазон  їх застосування.  В  деяких  сучасних  гібридних  системах  присутні  елементи  всіх поколінь ІС.

Різноманітність сфер і форм застосування сучасних інформаційних технологій породжує різноманітність способів їх класифікації.

За масштабністю інформаційні системи поділяються на такі групи:

Информация о работе Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства