Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2015 в 05:50, курсовая работа

Краткое описание

Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.
Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………....4
РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ……………………………………………………….…………6
1.1. Основи теоретичні концепції інформаційних систем та технологій в управлінні ………………….........................................................................6
1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення…13
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВ «Липовецьке» …………...................................................................20
2.1. Розміри та фінансово-економічний стан ТОВ «Липовецьке» …20
2.2. Оцінка продуктивності праці підприємства та його динаміка…..31
2.3. Факторний аналіз підприємства …………………………………….33
РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ
ЗАДАЧІ …………………………………….……………..............................41
3.1. Опис програмного забезпечення СУБД Access……………………..41
3.2. Реалізація інформаційної системи за допомогою СУБД Аccess .....44
ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….52

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursova_ISTU_33__33__33.docx

— 305.89 Кб (Скачать документ)
 • одиничні;
 • групові;
 • корпоративні;
 • глобальні.

За  сферою  застосування  інформаційні  системи  можна  умовно  поділити  на чотири групи:

 • системи  обробки  трансакцій  (операцій  з  базою  даних)  -  призначені  для ефективного відображення предметної області в будь -який момент часу (OLTP - OnLine Transaction Processing);
 • системи підтримки прийняття рішень  -  за допомогою комплексу запитів здійснюється  аналіз  даних  в  різних  аспектах:  часових,  просторових,  і т.п.;
 • інформаційно-довідкові  системи  базуються  на  гіпертекстових документах  і  мультимедійних  засобах.  Найбільший  розвиток  такі системи отримали в мережі Інтернет;
 • офісні  інформаційні  системи  -  призначені  для  перетворення  паперових документів  в  електронні,  автоматизації  діловодства  і  управління документообігом.

За  способом  організації  автоматизовані  ІС  можуть  бути  класифіковані наступним чином:

 • на основі архітектури файл-сервер;
 • на основі архітектури клієнт-сервер;
 • на основі багаторівневої архітектури;
 • на основі Інтранет-технологій.

За рівнем або сферою діяльності:

 • державні;
 • територіальні (регіональні);
 • галузеві;
 • підприємств або установ;
 • технологічних процесів.

За типом підтримки, яку вони забезпечують в організації управління, системи можуть бути поділені на такі групи:

 • системи  обробки  операцій,  які  реєструють  та  обробляють  дані,  одержані внаслідок ділових операцій. Воно може проводитись або способом пакетного оброблення даних, або в масштабі реального часу;
 • автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП), що приймають  рішення  з  типових  питань,  таких,  як  управління  виробничим процесом;
 • системи  співробітництва  на  підприємстві,  які  використовують  комп'ютерні мережі  для  забезпечення  зв'язку,  координації  та  співробітництва  відділів  і робочих груп, що беруть участь у процесі;
 • інформаційні  менеджерські  системи  -  системи  забезпечення  менеджменту, що  продукують  заздалегідь  визначені  звіти,  подають  відображення  даних  і результати  вжитих  заходів  на  періодичній  чи  винятковій  основі  або  за запитом;
 • системи  підтримки  прийняття  рішень  -  ІС,  які  використовують  моделі прийняття рішень.

Поняття  інформації  є  достатньо  об’ємним  та  широко розповсюдженим у наш час і застосовується у всіх сферах. Інформація має  своє  джерело  (витік)  та  з’єднуючі  ланки,  які  вона  проходить  на своєму шляху до кінцевого одержувача. Одним із негативних моментів під  час  передачі  інформації  є  процес  затримки  та  спотворення, оскільки,  незалежно  від  напрямку  передачі,  вона  акумулюється  та фільтрується безліччю посередників (рис.1.1).

Рис.1.1. Схема передачі та одержання інформації в одному напрямку

Для обґрунтування якісного господарського рішення нам необхідна точна, об’єктивна інформація  про  економічні  процеси,  явища,  умова  в  яких  функціонує  суб’єкт господарювання,  чим  якісніша  інформація,  тим  якісніше  рішення  можна  прийняти,  тим менше ризик виникнення непередбачуваних небажаних наслідків, тим точніші прогнози та адекватніші побудовані моделі. Для цього нам необхідно зібрати економічну інформацію та  здійснити  певну  аналітичну  обробку.  Аналітична  обробка  економічної  інформації  є досить  трудомісткий  процес,  що  зумовлено  її  великим  обсягом  і  необхідністю оперативного отримання даних. Ці фактори дали поштовх до використання інформаційних технологій  при  проведенні  економічного  аналізу.  У  теорії  економічного  аналізу  вже створені  основи  системного  комплексного  аналізу,  що  забезпечують  функціональну, технічну,  методичну  та  інформаційну  сумісність  складових  частин  аналізу  як  єдиного цілого.

Інформаційні технології в управлінні – є засобами обробки економічної інформації. Інформаційні  технології  (ІТ)  –  це  комплекс  взаємопов'язаних  наукових, технологічних,  інженерних  дисциплін,  що  вивчають  методи  ефективної  організації  праці людей,  зайнятих  обробкою  й  зберіганням  інформації,  обчислювальну  техніку,  методи організації взаємодії з людьми та виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також  пов'язані  з  цією  обробкою  соціальні,  економічні  та  культурні  проблеми. 

Під інформаційними  технологіями  при  проведенні  аналітичних  досліджень  розуміють сукупність  методів  пошуку,  збирання,  накопичення,  зберігання  й  обробки  інформації  на основі застосування комп’ютерної техніки.

Характерними при організації економічного аналізу в комп’ютерному середовищі є:

– підвищення  системності  економічного  аналізу,  що  зумовлено  необхідністю  чітко визначити аналітичні завдання під час їх вирішення в автоматичному режимі;

– аналіз  впливу  на  досліджуваний  об’єкт  широкого  кола  внутрішніх  і  зовнішніх факторів, що сприяє підвищенню ступеня наукової обґрунтованості управлінських рішень, які приймаються на підставі результатів економічного аналізу;

– підвищення  достовірності  та  надійності  отриманих  результатів  економічного аналізу, що забезпечується оперативним коригуванням даних бухгалтерського обліку;

– розширення можливостей реалізації аналітичних досліджень;

– використання  комп’ютерів  дає  можливість  у  режимі  реального  часу  проводити оперативний  та  ситуаційний  аналіз,  збільшувати  можливість  проведення багатоваріантного  прогнозного  аналізу,  що  передбачає  обробка  та  розрахунок  ряду підходів  та  прийняття  оптимальних  управлінських  рішень  шляхом  вибору  найбільш придатного.

Найбільш  ефективною  організаційною  формою  проведення  економічного  аналізу  в умовах  комп’ютеризації  є  створення  автоматизованих  робочих  місць(АРМ)  аналітиків.

АРМ  аналітика  –  це  фахово-організована  обчислювальна  система,  призначена  для автоматизації  роботи  з  аналізу  господарської  діяльності  підприємства,  яка  являє  собою сукупністю  програм  обробки  аналітичних  даних  за  методикою  комплексного  аналізу діяльності підприємства.

Основними вимогами до функціонування АРМ аналітика є:

– своєчасне  задоволення  потреб  управління  при  проведенні  аналізу  господарської діяльності;

– можливість надання результатної інформації в табличній і графічній формах.

Експлуатація комплексу АРМ передбачає досягнення таких цілей:

– зниження трудомісткості та вартості аналітичного процесу;

– скорочення  строків  обробки  аналітичних  даних,  підвищення  їх  якості  та достовірності;

– створення  умов  для  переходу  до  безпаперової  технології  оброби  аналітичних даних;

– забезпечення дотримання термінів надання результатів аналізу;

– підвищення гнучкості й забезпечення управління аналітичним процесом;

– удосконалення організації праці аналітичних працівників.

 

1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення.

Усі  різновиди  інформаційних  систем  незалежно  від  архітектури  та  сфери  їх застосування містять один і той же набір компонентів: функціональні компоненти; компоненти системи обробки даних; організаційні компоненти (рис.1.2.).

Рис.1.2. Компоненти інформаційної системи

Функціональні  компоненти  —  це  система  функцій  управління,  комплекс взаємопов'язаних  у  часі  і  просторі  робіт  щодо  управління,  необхідних  для досягнення поставлених перед підприємством цілей.

Процес  управління  зводиться  або  до  лінійного  керівництва  підприємством  чи його  структурним  (адміністративним)  підрозділом,  або  до  функціонального керівництва (бухгалтерський облік, планування, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Тому  функціональні  компоненти  ІС  передбачають  виділення  окремих функціональних  підсистем,  які  реалізують  систему  функцій  управління.  Кожна функціональна підсистема має своє призначення, завдання і функції. Функціональні підсистеми суттєво залежать від предметної області застосування ІС. Відповідно до виділених  функціональних  підсистем  і  до  фаз  управління  визначається  комплекс задач функціональних підсистем. Вибір комплексу задач функціональних підсистем управління  здійснюється,  як  правило,  з  урахуванням  основних  фаз  управління: планування,  обліку,  контролю  й  аналізу,  регулювання.  Наприклад,  інформаційна підсистема  управління  персоналом  може  містити  такі  функціональні  задачі: планування чисельності персоналу; розрахунок фонду заробітної плати; планування й організація персоналу; управління кадровими переміщеннями; статистичний облік і звітність; довідки на запит.

Вибір  і  обґрунтування  комплексу  функціональних  задач  -  один  із найважливіших елементів створення інформаційних систем. Аналіз функціональних задач  свідчить,  що  їх  практична  реалізація  в  умовах  інформаційних  систем багатоваріантна.  Одна  задача  може  бути  реалізована  різними  математичними методами, моделями й алгоритмами. Іноді цю функціональну підсистему називають підсистемою  математичного  забезпечення.  Існують  так  звані  банки  моделей  і алгоритмів, з яких  у  процесі розробки інформаційних систем вибирають  найбільш ефективні для конкретного об'єкта управління.

Практично  всі  системи  обробки  даних  незалежно  від  сфери  їх  застосування містять  однаковий  набір  складових  (компонентів),  що  називаються  видами забезпечення.  Прийнято  виділяти  інформаційне,  програмне,  технічне,  правове  та лінгвістичне забезпечення.

Інформаційне забезпечення  -  це сукупність методів і засобів щодо розміщення й організації інформації, що містять системи класифікації і кодування, уніфіковані системи  документації,  раціоналізації  документообігу  і  форм  документів,  методів створення внутрішньомашинної інформаційної бази  ІС.

Від  якості  розробленого  інформаційного  забезпечення  значно  залежать достовірність і якість управлінських рішень, що приймаються.

Програмне  забезпечення  —  сукупність  програмних  засобів  для  створення  й експлуатації системи обробки даних засобами обчислювальної техніки.

До  складу  програмного  забезпечення  входять  базові  (загальносистемні)  і прикладні  (спеціальні)  програмні  продукти.  Базові  програмні  засоби  служать  для автоматизації взаємодії людини і комп'ютера, організації типових процедур обробки даних,  контролю  і  діагностики  функціонування  технічних  засобів  систем  обробки даних.  Прикладне  програмне  забезпечення  -  це  сукупність  програмних  продуктів, призначених для автоматизації  розв'язання функціональних задач ІС. Вони можуть бути  розроблені  як  універсальні  засоби  (текстові  редактори,  електронні  таблиці, системи управління базами даних) і як спеціалізовані, що реалізують функціональні підсистеми (бізнес-процеси) об'єктів (економічні, інженерні, технічні тощо).

В даній курсові роботі основним програмним забезпеченням буде використовуватися Microsoft Access.

«Microsoft Access» (повна назва Microsoft Office Access) — система управління базами даних від компанії Майкрософт, програма, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних. Завдяки вбудованій мові VBA, в самому Access можна писати підпрограми, що працюють з базами даних.

Основні компоненти MS Access:

  • конструктор таблиць;
  • конструктор екранних форм;
  • конструктор SQL-запитів (мова SQL в MS Access не відповідає стандарту ANSI);
  • конструктор звітів, що виводяться на друк.

Таблиця — це основний об'єкт бази даних, призначений для збереження даних,документів та інших облікових записів. Запит — вибирає дані з таблиць згідно з умовами, що задаються. Форма — відображає дані з таблиць або запитів відповідно до форматів, описаних користувачем. Форма дозволяє переглядати, редагувати та друкувати дані. Звіт — відображає і друкує дані з таблиць або запитів згідно з описаним користувачем форматом. У звіті дані редагувати не можна.

Вбудовані засоби взаємодії MS Access зі зовнішніми СУБД з використанням інтерфейсу ODBC знімають обмеження, властиві Microsoft Jet Database Engine. Інструменти MS Access, які дозволяють реалізувати таку взаємодію називаються "пов'язані таблиці" (зв'язок з таблицею СУБД) і "запити до сервера" (запит на діалекті SQL, який "розуміє" СУБД). Корпорація Microsoft для побудови повноцінних клієнт-серверних додатків на базі MS Access рекомендує використовувати в якості рушія бази даних СУБД MS SQL Server. При цьому є можливість поєднати з властивою MS Access простотою інструменти для управління БД і засоби розробки. Відомі також реалізації клієнт-серверних додатків на базі зв'язки Access 2003 з іншими СУБД, зокрема, MySQL (табл.1.1.).

Информация о работе Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства