Рефераты по программированию и компьютерам

Архитектура компьютера

13 Мая 2014, творческая работа

Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные шины: шину данных, шину адреса и шину управления, которые представляют собой многопроводные линии (рис. 4.1). К магистрали подключаются процессор и оперативная память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации, которые обмениваются информацией на машинном языке (последовательностями нулей и единиц в форме электрических импульсов).

Архитектура микропроцессора i8086

18 Декабря 2013, практическая работа

Шестнадцатіразрядное арифметико - логічний пристрій (АЛП ), що входить в апаратні засоби І Б, стежить за прапорцями стану і керуючими прапорцями ЦП, маніпулює регістрами загального призначення ( РОН ) і виконує різні дії над операндами команд. Для швидкого здійснення внутрішніх пересилань регістри ІБ і лінії даних зроблені 16 - розрядними.
Виконавчий блок не має з'єднання з системною шиною, а адресовані йому команди отримує з черги, що обслуговується БІШ. Всякий раз, коли деяка команда вимагає звернення до пам'яті або певному УВВ, виконавчий блок формує запит до БІШ на отримання або запам'ятовування даних. Хоча при цьому ІБ маніпулює тільки 16 - розрядними адресами, БІШ здатний виконувати переадресацію і забезпечувати таким чином доступ ІБ до всього мегабайтную простору адрес.

Архитектура современного ПК

08 Ноября 2014, реферат

Создание персонального компьютера (ПК) можно отнести к одному из самых значительных изобретений 20 века. ПК существенно изменил роль и значение вычислительной техники в жизни человека.
Компьютер (англ. computer — вычислитель) представляет собой программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипулирования символами. Определение «персональный» возникло потому, что человек получил возможность общаться с ЭВМ самостоятельно (персонально) без посредничества профессионала- программиста.

Архитектура ЭВМ

21 Сентября 2014, реферат

Целью работы является изучение архитектуры ЭВМ.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
определить понятие архитектура ЭВМ;
изучить учебную литературу по теме «Архитектура ЭВМ»;
изучить развитие внутренней структуры ЭВМ.

Ассемблер тілі

27 Июня 2013, реферат

Ассемблер тілі- ағылшын тілінен аударғанда “жинау” деген мағынаны білдіреді. Ол-машиналық тілдің аналогы болып саналады. Ассемблер тілінде жазылған программа жад сегменттері деп аталатын жад блоктарының тобынан тұрады. Программа осындай бір немесе бірнеше блок-сегменттерден тұруы мүмкін. Әр сегмент программа кодының әр қатарында орналасқан сөйлемдерден құрылады.
Программа сөйлемдерін (команда, макрокоманда, директива, коментарий) ассемблер трансляторы айқын анықтау үшін олар белгілі бір синтаксистік ережелерге сәйкес қалыптастырылуы тиіс.

Астрологічний прогноз

29 Ноября 2014, курсовая работа

З кожним днем програмування ставало все більш популярно серед звичайних користувачів, що пов'язано з інтенсивним розвитком інформаційних технологій. Основна перевага мови Delphi полягає в об'єктно-орієнтованому поданні. Так само істотно змінився принцип компіляції програм.
Delphi - це комбінація декількох найважливіших технологій:
Високопродуктивний компілятор в машинний код;
Об'єктно-орієнтована модель компонент;
Візуальне (а, отже, і швидкісний) побудова додатків з програмних
прототипів;
Масштабуються кошти для побудови баз даних.

АТС – тің жұмысын автоматтандыру

07 Октября 2013, курсовая работа

Ал, АЕЖ - деп ақпараттық жүйелер жобасын жұмыс iстетуге бағытталған ұйымдастыру-техникалық кешенiң түсiнуге болады. АЕЖ мәлiметтердi жинауды, өткiзiп берудi, өңдеудi, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып берудi АЖ жобасындағы шешiмдерге сәйкес қамтамасыз етедi. АЖ-ның келесi есебi –шешiмдердi қабылдау үшiн мәлiметтердi алу. Бұл жерде шешiмдi қабылдау деп әдетте алға қойылған белгiлi-бiр мақсатқа жету жолдарының бiрiн таңдауды ұғуға болады.

Ақпаратты сақтау, өңдеу, өлшеу және тасымалдау

21 Октября 2013, курсовая работа

Ақпарат дегеніміз, оны алушы кісіге дейінқабылдау механизмінің қабылданды-түсінікті-бағаланды деген үш сүзгісінен өткен нәрсе. Мұндай анықтама ақрпаратты үш деңгейде қарауға мүмкіндік береді: синтаксистік,сематикалық және прогматикалық. Синтаксистік деңгейде, ақпаратты қандайда бір қабылдап алушы кісі үшін тек тілдегі белгілер арасындағы қатынасқарастырылып, бұл жерде оның мазмұны мен құндылығы ескерілмейді.

Ақпараттың өлшем бірліктері

02 Ноября 2013, реферат

Қазіргі заманғы компьютерлер сандық, мәтіндік, сызбалық, дыбыстық және бейне ақпаратпен жұмыс істей алады.
Ақпараттың осы бес түрі бір сөзбен мультимедиа деп, осы бес түрлі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті компьютер мультимедиалық деп аталады.
Компьютер кез келген ақпарат түрін сандық пішімге ауыстырады. Компьютерге енгізу кезінде әрбір әріп белгілі санмен таңбаланады, ал сыртқы құрылғыларға (басып шығарғыш немесе бейне бетке) шығару кезінде адам қабылдай алу үшін осы сандар бойынша әріптер кескінделеді. Әріптер жиынтығы мен сандар арасындағы сәйкестік нышандарды кодтау деп аталады.

База данных

26 Мая 2013, курсовая работа

Любая СУБД позволяет выполнять четыре простейшие операции с данными:
- добавить в таблицу одну или несколько записей;
удалить из таблицы одну или несколько записей;
обновить значения некоторых полей в одной или нескольких записях;
найти одну или несколько записей, удовлетворяющих заданному условию.
Для выполнения этих операций используется механизм запросов. Результатом выполнения запросов является либо отобранное по определённым критериям множество записей, либо изменение в таблицах.

База данных

09 Июня 2013, отчет по практике

При разработке приложения необходимо обеспечить реализацию требований, описанных в разделе «Общие требования». В дополнение к общим требованиям, реализовать следующие запросы на выбор данных:
1. Вывести сведения обо всех странах, в которых побывал турист «Х».
2. Определить, какие туристы посещали страну «Х».
3. Вывести сведения о наиболее дешевом и наиболее дорогом турах, в истории туриста «Х».

База данных и способы ее представление

07 Января 2014, курсовая работа

На сегодняшний день в мире работают сотни миллионов персональных
компьютеров. Ученые, экономисты, политики считают, что к началу треть-
го тысячелетия:
количество компьютеров в мире сровняется с числом жителей развитых
стран.
большинство этих компьютеров будет включено в мировые информацион-
ные сети.
вся накопленная человечеством к началу третьего тысячелетия информация
будет переведена в компьютерную (двоичную) форму, а вся информация будет
готовиться при помощи (или при участии) компьютеров; вся информация будет
бессрочно храниться в компьютерных сетях;

База данных IT-колледжа

12 Сентября 2013, дипломная работа

Берілген дипломдық жоба облыстық әдістемелік комиссия мүшелері мәліметтер қорын жобалауға бағытталды.
Жобалау процессінде келесі көрсеткіштер көрсетілді:
Колледждер және ақпаратты сақтайтын функционалды кестелер жасалды. Әр бір кестеде сәйкес атрибуттар анықталды. Әр кестенің атрибуттарына сәйкес берілгендер типі анықталып, осы жолда орналасқан ақпаратқа сәйкес өлшемдер көрсетілді.
Мәліметтер қорының логикалық жүйесі кілтті және кілтті емес бағандардың индексін анықтайды, сұраныстардың жұмысын қамтамасыз ететін кестелер арасындағы байланыстарды анықтайды. Соңында аяқталған, бірнеше көлемді кестелерден тұратын, арасында ерекше байланыстармен қатынасқан күрделі логикалық мәліметтер қор жүйесі жасалды

База данных "Страна"

26 Января 2013, курсовая работа

Целью работы является разработка программы на языке Си с использованием класса статических и динамических массивов структур для обработки базы данных «Страны».
В отчете необходимо разработать программу на языке Си для обработки данных. Обработка данных включает в себя следующие функции:
1) создание новой базы данных (с возможностью задания имени файла);
2) просмотр существующей базы данных (чтение данных осуществляется из файла);
3) редактирование базы данных (с сохранением изменений в файле);
4) дополнение базы данных новыми записями (с сохранением в файле);
5) удаление записей из базы данных (с сохранением в файле);
6) поиск в базе данных (по одному и двум поисковым признакам) с выводом на экране найденных записей или сообщения о неуспешном поиске;
7) сортировка данных по заданному полю (с сохранением в файле).

База данных «География»

06 Июня 2014, курсовая работа

База данных «География» содержит следующие сущности (подчёркнутые атрибуты являются ключами):
Сущность «Страны», её атрибуты: название страны, регионы, площадь территории, экономическое развитие, количество населения, национальность, язык.
Сущность «Место расположения», её атрибуты: название страны, место расположения, близость к океану.
Сущность «Столица», её атрибуты: название страны, столица, численность населения.

База данных «Лучшая собака года»

09 Декабря 2013, контрольная работа

База данных – это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств. Перед созданием базы данных необходимо ответить на следующие вопросы.
А) Каково назначение базы данных и кто будет ею пользоваться
Б) Какие таблицы (данные) будет содержать база данных?
В) Какие запросы и отчеты могут потребоваться пользователям этой базы данных?
Г) Какие формы может потребоваться создать?

База данных «Турфирма»

29 Марта 2015, курсовая работа

Проектирование базы данных туристической фирмы. Разработка запросов и отчетов. Создание формы с помощью мастера и автоформы.

База данных автомагазина

13 Января 2013, курсовая работа

База данных (БД) – это хранилище для некоторого набора занесенных в компьютер данных.
SQL – это сокращенное название структурированного языка запросов (Structured Query Language); является инструментом, предназначенным для выборки и обработки информации, содержащейся в компьютерной БД.
Компьютерная программа, которая управляет БД, называется системой управления базой данных, или СУБД

База данных ветеринарной клиники

28 Сентября 2013, курсовая работа

Растет благосостояние людей, а это значит, что домашних животных будет появляться с каждым годом все больше. И это не только собаки и кошки, в квартирах горожан все чаще приживаются игуаны и змеи, лягушки и рыбы, декоративные кролики и карликовые поросята. Еще один фактор, способствующий увеличению числа домашних животных, относится к психологии. Чем больше человек отрывается от природы, тем острее появляется желание контактировать с ней, это у людей заложено где-то глубоко в генах, и зов природы в техногенном шуме становится особенно громко слышен. А это значит, что число пациентов в ветеринарных клиниках с каждым годом будет только увеличиваться.

База данных выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации

10 Мая 2013, курсовая работа

Цель работы состоит в создании базы данных, являющейся информационным обеспечением автоматизированной системы по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации.
Для достижения этой цели в процессе проектирования решаются
следующие задачи:
1. Анализ предметной области и построение функциональной диаграммы
по предоставлению услуги выдачи вида на жительство в РФ.
2. Построение функциональной диаграммы процесса с целью выявления
автоматизируемых функций.

База данных отдела кадров предприятия ОПТТОРГ

25 Ноября 2013, курсовая работа

Для того чтобы избежать большое число избыточной информации, в которой иногда трудно сориентироваться и выбрать нужные сведения применяются автоматизированные базы данных. За последние несколько лет вырос уровень потребительских качеств систем управления базами данных (СУБД): разнообразие функций, которые они поддерживают, удобны для пользователя. СУБД позволяет сводить воедино информацию из самых разных источников (электронные таблицы, другие базы данных) и помогает быстро найти необходимую информацию. Основными функциями СУБД являются описание структуры базы данных, обработка данных и управление данными. В настоящее время среди разработчиков базы данных (БД) большой популярностью пользуется реляционная СУБД ACCESS, входящая в состав пакета Microsoft Office XP.

База данных склада супермаркета

18 Июля 2013, курсовая работа

Приложение Microsoft Access 97/2000 (далее Access) является мощной и высокопроизводительной 32-разрядной системой управления реляционной базой данных (далее СУБД).
База данных – это совокупность структурированных и взаимосвязанных данных и методов, обеспечивающих добавление выборку и отображение данных.
Access – мощное приложение Windows. При этом производительность СУБД органично сочетаются со всеми удобствами и преимуществами Windows.

База данных электронной энциклопедии компьютерных игр

28 Сентября 2013, курсовая работа

В курсовом проекте рассматривается построение базы данных для такой электронной энциклопедии, а так же программное обеспечение для ведения этой базы данных.
Проект должен быть разработан разработан в виде оконного приложения (Windows Forms) с элементами управления в среде MS Visual C#, использовать принципы объектно-ориентированного программирования к решению поставленных задач.
Результатами выполнения курсового проекта должен стать готовый программный продукт, удовлетворяющий всем требованиям технического задания.

База данных “Студенты”

10 Июня 2013, курсовая работа

Для получения статистики созданы запросы, затем результаты этих запросов выводятся при помощи форм для более наглядного представления информации. В своей курсовой я использовал различные типы запросов: запрос на выборку, запрос на обновление. База данных полностью обеспечена формами для работы с ней. При запуске базы данных автоматически выводится главная кнопочная форма, которая служит для открытия других форм, страниц, отчетов, для запуска запросов.

База данных “Экскурсия”

24 Октября 2013, курсовая работа

Свойства программы - быстрый ввод, обработка и поиск данных в данной базе. Программа включает в себя следующие процедуры: создание новой базы данных, просмотр существующей базы данных, редактирование записей, их добавление и удаление , поиск записей и сортировка записей по данному полю.

База требований к организации проверки знаний

01 Декабря 2013, курсовая работа

Розробка ефективних систем генерації завдань для тестування знань, незважаючи на наявність відомих розробок, залишається актуальною, що обумовлено наступними факторами: досить високою вартістю представлених розробок для споживача; неможливістю створення високоефективних тестів та баз завдань для контролю якості знань за певним фахом; невирішеністю проблеми перевірки якості запропонованих тестів; представлені системи не надають засобів інтеграції в єдину комплексну систему.
Об’єктом даного дослідження є процес розробки бази вимог щодо організації перевірки якості знань, що дозволить спростити та автоматизувати процес формування питань у білеті для визначення рівня знань студента.

Базовые информационные технологии

17 Января 2013, доклад

Искусственный интеллект не долго будет «заперт» в компьютерах и роботах. По мере увеличения вычислительной мощности, искусственным интеллектом будут наделены практически все устройства, создаваемые человеком (и ИИ). А с развитием нанотехнологий станет возможно использование ИИ в нанокомпьютерных комплексах. Это будет означать, что каждая частичка материи, превращенная в сложную наносистему, будет разумна. Различие между материей и сознанием будет практически стёрто.

Базовые элементы управления вводом и выводом информации в IDE VB

05 Июня 2013, курсовая работа

Это помогает начинающим программистам быстро освоить его. Основной недостаток VB 6.0 это сильная привязанность к своей среде разработки и невозможность программирования вне своей среды. VB поддерживает операционные системы только семейства Windows и Mac OS. Это также является существенным недостатком для многих программистов.
Цель данной курсовой работы изучить основные элементы и принципы языка программирования Visual Basic 6.0.

Безопасность работы с персональными компьютерами

08 Февраля 2014, реферат

Необходимым условием эффективной производственной деятельности человека является обеспечение нормальных метеорологических условий (микроклимата).
Микроклимат — комплекс физических факторов внутренней среды, оказывающий влияние на тепловой обмен организма и здоровье человека. К микроклиматическим показателям относятся температура, влажность и скорость движения воздуха, температура поверхностей ограждающих конструкций, предметов, оборудования, а также некоторые их производные (градиент температуры воздуха по вертикали и горизонтали помещения, интенсивность теплового излучения от внутренних поверхностей).

Безопасность СУБД

27 Декабря 2012, курсовая работа

Современные СУБД в основном являются приложениями Windows, так как данная среда позволяет более полно использовать возможности персональной ЭВМ, нежели среда DOS. Снижение стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий переход к среде Windows, где разработчик программного обеспечения может в меньше степени заботиться о распределении ресурсов, но также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД в частности менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ. Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных можно отметить: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а также баз данных Microsoft SQL Server и Oracle, используемые в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер».