Рефераты по педагогике

Шпаргалка по педагогике

21 Июня 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по педагогике.

Шпаргалка по русскому языку

18 Мая 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по русскому языку за 4 класс.

Шпаргалка по теории обучения и воспитания

15 Апреля 2014, шпаргалка

Свое название педагогика получила от греческого слова "пайдагогос" ("пайд" - "дитя", "гогос" - "веду"), которое означает "детоводство" или "дитяведение".В Древней Греции эта функция осуществлялась непосредственно - педагогами первоначально назывались рабы, сопровождавшие детей своего господина в школу. Позже педагоги - это уже вольнонаемные люди, которые занимались наставлением, воспитанием и обучением детей.

Шпаргалки з "Педагогіки"

28 Апреля 2013, шпаргалка

З метою отримання достовірної інформації про особистість школяра використовують такі методи:
1. Педагогічне спостереження.
2. Бесіди з учнем, вчителями, батьками, класним керівником, друзями.
3. Вивчення шкільної документації.
4. Вивчення продуктів діяльності (контрольні роботи, твори).

Шпаргалки по "Педагогике"

19 Мая 2013, шпаргалка

Педагогическая система – это взаимодействие различных взаимосвязанных структурных компонентов, которые объединены одной образовательной целью развития индивидуальности и личности. Педагогическая система традиционного образовательного процесса состоит из семи элементов: цель обучения, содержание обучения, обучаемые, обучающие, методы, средства и формы обучения, и это позволяет проводить его исследование и разработку как целостного педагогического явления.
Педагогический процесс – совокупность специально организованного взаимодействия педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие), с согласованием содержания образования и использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с возможным определением цели решения задач образования, которые направлены на удовлетворение потребностей общества и личности.

Шпаргалки по «Педагогике»

21 Января 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по «Педагогике»

Шығарма тіліндегі мақал-мәтелдердің ұлттық-танымдық қызметі

04 Декабря 2015, курсовая работа

Тақырыптың өзектілігі: Өркениетті қоғамда тіл адамзаттың баға жетпес кұндылығы деп саналады. Тіл - дүниетаным кұралы, ұғым мен пайымдаудың объективтенуі. "Әлемнің тілдегі бейнесі" көркем туындылар тілінен, яғни суреткердің тіл шеберлігінен де көрінеді. Ұлттың айнасы тіл десек, сол ұлттың айшықты тілі көркем шығармаларда көрініс тауып, сол арқылы ұлттың шынайы болмысын беруге қызмет етеді. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе иеленуімен байланысты қоғамдық өмірдің барлық саласында өрісінің кеңейіп жан-жақты атқарар қызметінің өсе түскені белгілі. Осы ретте тілдік кұрылымдардың жазбаша формадағы көрінісін, нақтырақ айтқанда көркем шығарма тілін зерттеу үлкен мәнге ие болып отыр.

Шығармашыл тұлға қалыптастыру – қосымша білім беру саласының басты бағыттарының бірі

18 Сентября 2015, реферат

Қазақстанның даму стратегиясын анықтау жолында бүкілхалықтық қолдауға ие болған жыл сайынғы Елбасының Жолдауы аса маңызды құжат болып табылады. «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясатының басты мақсаты» - деп аталған Қазақстан Республикамыздың Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халқына биылғы жолдауы өркендеуіміздің нақты жолын белгілеп, жан-жақты ынтымақтастықпен еңбек етуімізге негіз болып отыр.

Шығармашыл ұстаз

18 Сентября 2013, творческая работа

Педагогикалық орта – тәрбиенің ошағы. Оның баланы тәрбиелеу мен оқытудағы еңбегі, мәдениеттілігі, шеберлігі, әр адамның іскерлігіне назар аударуы әсерін тигізеді.
Педагогикалық арнаулы орта, жоғары оқу орындары – ұстаздыққа жан-жақты үйретер отырып, оқыту мен тәрбиелеудің әдістеріне қанығады. Оқушылар ісі мен біліміне байқау, зерттеу, бақылау жұмыстарын жүргізе отырып, өздерінің мамандығы бойынша тәжірибе жинап, шеберліктерін қалыптастырады.

Ы. Алтынсариннің, А.Құнанбаевтың, М.Жұмабаевтың педагогикалық ойлары

04 Декабря 2014, реферат

Алтынсарин балаларға сабақты қызықты, тартымды, әрі түсінікті етіп беруші еді. Мәселен, діни мектептерде молдалардан сабақ алған балалар бір жылда әзер хат таныса, Ыбырайдың оқушылары небәрі үш айдың ішінде хат танитын.
Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ол дүние жүзі педагогика классиктері Ушинский, Руссо, Каменский, Толстой, т.б. гуманистік идеяларын басшылыққа алады.
Ыбырай Алтынсариннің көзқарастарынан бүкіләлемдік тәлім-тәрбиенің алатын діңгегі гуманистік көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. Мысалы, өзінің екі класстық мектептердің меңгерушісіне жазған нұсқау хатында ол «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлау тиіс.

Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметі.

02 Апреля 2014, курсовая работа

Тақырыптың міндеттері:
1) Деректерді салыстыра отырып зерттеу
2) Осы тақырыпты кеңінен ашу.
3) Сол кездегі Қазақ халқының саяси әлеуметтік жағдайын толық
ашып көрсету.
4) Тақырыптың өзектілігін көрсету.
5) Тақырыптың тарихи маңыздылығын кеңінен ашу.

Ынтымақтастық педагогиканың негіздері

14 Августа 2013, курсовая работа

Қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасында педагогика ғылымының зерттейтін негізгі мәселелері, проблемалары:
қоғамды демократияландыру, ізгілендіру жағдайында адамның жеке тұлға болып қалыптасу проблемасы;
Республиканың тарихи, мәдени, экономикалық, әлеуметтік ерекшелігі жағдайында жас ұрпақтың ұлттық санасын дамыту және халықтың бай дәстүрін тұтас педагогикалық процесте тиімді пайдалану проблемасы;

Эволюция школьных программ

23 Марта 2014, реферат

Школьные программы подвергаются постоянным изменениям и корректировкам. Это объективный процесс, отражающий эволюцию того мира, в котором и для которого существует школа. Ядро школьных программ достаточно устойчиво, включая медленно меняющиеся стандарты: родной язык, естествознание, математика, физическая подготовка, иностранные языки и пр. Вместе с тем имеется потребность постоянного содержательного обновления программ. Яркий пример этого — включение в школьные программы экологической тематики. Согласно международным педагогическим рекомендациям, экологическое образование должно включать следующую тематику: «Пространство», «Атмосфера и космос», «Рельеф и полезные ископаемые», «Растения и животные», «Воды», «Население», «Социальные структуры», «Экономика», «Этика, эстетика, языки». Международные эксперты определили образовательный минимум по экологии в трех направлениях:

Эвристические методы принятия решений. Мозговой штурм

03 Июня 2014, доклад

Для того чтобы разобраться более глубоко в том, что понимать под эвристическими методами, следует обратить внимание на то, что метод словесно можно представить в виде некоторой системы правил, то есть описания того, как нужно действовать и что нужно делать в процессе решения задач определенного класса. Из разнообразного набора правил деятельности в решении задач принципиально можно выделить два больших класса предписаний: алгоритмы или алгоритмические предписания и эвристики – эвристические предписания. Если алгоритмы жестко детерминируют наши действия и гарантируют в случае их точного выполнения достижение успеха в решении соответствующего типа задач, то эвристики и эвристические предписания лишь задают стратегии и тактике наиболее вероятное направление поиска идеи решения, но не гарантируют успеха решения.

Экологические праздники в детском учреждении

18 Июня 2014, курсовая работа

Отношение к природе, к благоприятной окружающей среде, к здоровью формируется также во время праздников и досугов экологического характера.
Цель таких праздников – посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому, семье, к истории, культуре страны, созданной трудом родных и близких людей.

Экологическое воспитание

16 Сентября 2013, доклад

Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла над человечеством и проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех нас дома – Земли.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, с нашей точки зрения, предполагает:
воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание)
формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие)
развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее)

Экологическое воспитание

05 Ноября 2013, реферат

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей.

Экологическое воспитание

09 Февраля 2015, курсовая работа

Цель:ᅟ выявитьᅟ эффективностьᅟ примененияᅟ комплексаᅟ целенаправленныхᅟ занятийᅟ иᅟ работыᅟ поᅟ формированиюᅟ системыᅟ экологическихᅟ знанийᅟ наᅟ уровеньᅟ экологическойᅟ воспитанностиᅟ старшихᅟ дошкольников.ᅟ
Задачи:ᅟ
1.ᅟ Провестиᅟ анализᅟ научно-методическойᅟ иᅟ психолого-педагогическойᅟ литературыᅟ поᅟ проблемеᅟ экологическогоᅟ воспитанияᅟ дошкольников.ᅟ
2.ᅟ Разработатьᅟ комплексᅟ мероприятийᅟ поᅟ повышениюᅟ уровняᅟ экологическогоᅟ образованияᅟ старшихᅟ дошкольников.

Экологическое воспитание в процессе обучения математики в начальных классах

28 Мая 2013, курсовая работа

Объект: работа над задачами, обучение решению и анализу задач.
Предмет: обучение решению с помощью задач с экологическим содержанием.
Задачи: - выявить особенность отбора задач экологического содержания на уроках математики;
определить потребность экологического образования школьников;
изучить необходимую литературу, проанализировать учебники, программы нескольких авторов;

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста

17 Октября 2014, курсовая работа

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и практикой задачу воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды.

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста

18 Января 2015, реферат

В экологическом образовании дидактические игры помогают детям уточнить, закрепить, расширить, систематизировать имеющиеся у детей знания о природе, а также дают возможность детям оперировать самими предметами природы (семенами, плодами, овощами, фруктами), сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
О важности использования дидактической игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста писали Л.И. Грехова, В.А. Дрязгунова, Г.В. Кирикэ, А.С. Макаревич, Л.П. Молодова. Дидактическая игра – явление многоплановое, сложное. Это и метод обучения, и форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего воспитания личности..

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста

21 Апреля 2015, курсовая работа

Объект исследования: процесс экологического образования старших дошкольников.
Предмет исследования: методы и приемы осуществления экологического образования детей старшего дошкольного возраста.
Гипотеза исследования: экологическое образование детей старшего дошкольного возраста будет более эффективным, при следующих условиях:
педагог знает цели и задачи экологического образования, при организации работы с дошкольниками по данному направлению ориентируется на принципы отбора экологического содержания;

Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста

31 Марта 2015, дипломная работа

Актуальность экологических проблем носят глобальный характер и затрагивают все человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого — тотальная экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей.

Экологическое воспитание детей с ЗПР

01 Ноября 2013, курсовая работа

Актуальность обусловлена противоречием между все увеличивающимся негативным воздействием антропогенных факторов на окружающую среду и отсутствие эффективных экологических технологий экологического образования и воспитания. История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научаться бережно относиться к природе они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.

Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста

29 Марта 2015, контрольная работа

Решение задач экологического образования дошкольников осуществляется при непосредственном и обязательном участии педагога. Именно он должен помочь воспитанникам сделать правильный выбор, обеспечить передачу ценностей экологической культуры. Именно педагог призван закладывать основы бережного отношения к природе в этом возрасте. Формирование такого отношения у дошкольников невозможно без соответствующей подготовки будущих специалистов системы дошкольного образования.

Экологическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природой родного края

27 Сентября 2014, курсовая работа

Цель – на основе теоретического анализа представить формы работы по ознакомлению дошкольников с природой Забайкалья.
Цель реализуется через следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме исследования.
2. Организовать опытную проверку полученных данных и апробировать их на практике.

Экологическое воспитание младших школьников

14 Декабря 2012, курсовая работа

Цель исследования – изучение проблемы экологического воспитания младших школьников. Задачи исследования:
1. Дать понятие экологического воспитания в психолого-педагогической литературе
2. Выявить особенности экологического воспитания младших школьников
3. Рассмотреть формы и методы экологического воспитания младших школьников

Экологическое воспитание младших школьников

17 Февраля 2014, курсовая работа

Целью исследования является выявление теоретических основ формирования экологических знаний у младших школьников.
Задачи:
- на основе анализа литературы выявить цели и задачи экологического образования;
- определить содержание экологических знаний и методику их формирования у младших школьников;
- определить содержание экологических знаний в современных программах по окружающему миру;
- путем тестирования определить уровень экологических знаний учащихся.

Экологическое воспитание младших школьников в процессе изучения окружающего мира (на материале рек Мордовии)

04 Июня 2013, курсовая работа

Актуальность исследования. Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого − тотальная экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей.
Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула школой задачу формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность обучения школьников правилам поведения в природе.

Экологическое воспитание младших школьников во внеклассной работе

05 Октября 2013, курсовая работа

В настоящее время общество вплотную стоит перед проблемой экологического воспитания и образования. Отношение к природе привело социальную значимость, стало нравственным принципом. Научно-технический прогресс улучшает условия жизни человека, повышает ее уровень. Вместе с тем растущее вмешательство человека вносит в окружающую среду такие изменения, которые могут привести к необратимым последствиям в экологическом и биологическом смысле. Важность экологического воспитания для детей в современном технологическом мире переоценить невозможно.