Рефераты по экономике

Інвестиційна діяльність венчурних фірм

29 Ноября 2013, реферат

Основними джерелами для венчурного капіталу в Україні є інституційні інвестори і закордонні бюджетні джерела. Приватні інвестори незначно представлені в Україні. Потенційні приватні інвестори дуже уважно спостерігають за результатами діяльності фондів, що вже діють на ринку. Успіх ЄБРР буде вирішальним аргументом для появи приватних інвесторів в Україні.

Інвестиційна діяльність підприємства

06 Ноября 2013, курсовая работа

Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає "вкладати". У ширшому трактуванні інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою наступного його збільшення.
За фінансовим визначенням, інвестиції — це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.
Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції — це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни в товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.

Інвестиційна політика підприємства (на прикладі ТДВ «ЖЛ» (правонаступник ЗАТ «Житомирські ласощі»)

27 Октября 2014, дипломная работа

В сучасних умовах інвестиції виступають важливою умовою здійснення структурної перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності. Багато українських і зарубіжних вчених проводять ґрунтовні наукові дослідження питання іноземних інвестицій в Україні. Вони вважають, що на процес економічного зростання країни впливає обсяг отриманих іноземних інвестицій. Економічне зростання країни обумовлюють значні обсяги інвестицій. Вони, в свою чергу, стали дієвим інструментом структурної перебудови деяких постсоціалістичних країн.
В умовах переходу до економічного зростання інвестиційна діяльність являється основним шляхом подолання кризових явищ. Протягом ос¬танніх десяти років обсяг іноземних інвестицій в Україну склав біля 4 мільярдів умовних одиниць.

Інвестиційний проект

20 Января 2013, реферат

Конкурентоздатність фірми забезпечується виготовленням продукції високого ґатунку, високим рівнем обслуговування споживачів. Слід також акцентувати увагу на високоякісній натуральній сировині, що використовується підприємством, а також відсутністю в складі печива синтетичних замінників та барвників, які хоча і зменшують вартість кінцевих кондитерських виробів, але в умовах сучасного прагнення до вживання натуральних, якісних продуктів харчування є зовсім не популярними серед споживачів. Таким чином, головним аспектом створення іміджу продукції ПП "Мрія" є використання натуральних складників та прагнення відповідати будь-яким потребам клієнтів.

Інветиційна діяльність

30 Января 2014, реферат

В умовах структурної перебудови економіки України дуже гострою проблемою є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн (США, Німеччині, Франції, Великобританії) каталізатором ін¬вестиційної активності став саме іноземний капітал, який відіграв ак¬тивну роль у розвитку та структурній перебудові економіки.

Інжиніринг в сучасній міжнародній торгівлі

19 Декабря 2013, реферат

Активне використання досягнень науково-технічного прогресу, а також розвиток і поглиблення міжнародного поділу праці визначають необхідність придбання конкурентних переваг для країн. Створення наукомістких товарів вимагає наявності відповідних потужностей і розробок, розвиненої інфраструктури, підвищення ефективності підприємств, присутності сучасних технологій і новітніх засобів виробництва, ноу-хау. Присутність в економіці розвиненої галузі інжинірингових послуг дозволяє компаніям національної економіки функціонувати в цих умовах.

Інноваційний потенціал та аналіз кондитерської фабрики «АВК»

19 Апреля 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є дослідження інноваційного потенціалу ПАТ «АВК» та ґрунтовне пізнання сутності інновацій.
Завданням є дослідити інноваційний потенціал, дати йому оцінку, розробити власні рекомендації щодо подальшого розвитку інноваційного потенціалу у кондитерський сфері та запропонувати шляхи покращення рівня інноваційного потенціалу ПАТ «АВК» та окремих його складових.

Інструменти валютного регулювання

05 Февраля 2014, реферат

Валютне регулювання є важливою складовою економічної політики держави. В періоди кризи саме від ефективності валютного регулювання залежить спроможність країни подолати кризові явища. Події останніх років і поведінка державних органів у сфері валютного регулювання призвели до значного падіння платоспроможного попиту населення, реальні доходи якого (в доларовому еквіваленті) фактично знизились на 70-80 %. Це було обумовлено, в першу чергами, заходами у сфері валютної політики.

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

06 Мая 2015, реферат

Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністью того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат.

Інтеграція освіти, науки та бізнесу для забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств

25 Мая 2013, реферат

У суспільстві, яке засноване на міцному фундаменті знань, вища освіта (особливо елітна) відіграє пріоритетну роль у розвитку окремих країн і світового співтовариства в цілому. Закономірно, що в такому суспільстві на перший план виходять люди, які володіють цим знанням, здатні застосувати його на практиці і створити нові знання, які можна успішно використати у національній економіці України. Серед освітніх структур суспільства особливу роль відіграють дослідницькі та провідні університети, які на заході зарекомендували себе як центри елітних знань, фундаментальних і прикладних досліджень, які забезпечують інноваційну складову національної економіки.

Інтелектуальна власність

11 Декабря 2013, курсовая работа

Мета цієї роботи – дослідження методології оцінки пакета об'єктів інтелектуальної власності (ОІС) і практика оцінки пакета ОІВ, внесеного статутний капітал новостворюваної он-лайнтрейдинговой компанії. У цій роботі розглядаються поняття оцінювання ОІС, методи й завдання визначення вартості пакета ОІС , виконано оцінка ринкову вартість пакета об'єктів інтелектуальної власності. Також розглянута сутність об'єктів інтелектуальної власності та їх оцінки.

Інфляція в Україні : причини та наслідки

31 Октября 2014, курсовая работа

Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б утрат від інфляції. Дуже гостра нині проблема інфляції і для України.
Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягає в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забезпечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими- економiстами стоїть завдання глибокого й конкретного вивчення явища i тенденцiй у розвитку свiтової економiки. Одне з перших мiсць посiдає аналiз iнфляцiї та факторiв, що iї обумовлюють.

Інфляція: суть, причини, види. Шляхи подолання. Соціально-економічні наслідки

15 Апреля 2014, реферат

У міжнародній практиці (відповідно до темпів інфляційного процесу) виокремлюють три різновиди інфляції: повзучу, галопую-чу, гіперінфляцію. Ясна річ, що межі і форми інфляційного процесу досить мінливі, і в кожній країні він розвивається по-своєму.

Інфраструктура ринку

02 Марта 2015, курсовая работа

Цивілізований характер ринку в промислових розвинутих країнах визначається широким арсеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави щодо розвитку економіки та соціальної інфраструктури, інформованістю і самостійністю керівників господарських структур на всіх рівнях, правовою свободою економічної самодіяльності людини.

Іс қағаздарын жүргізу тарихы мен жіктемесі

26 Мая 2013, курсовая работа

Кез-келген мекеме мен кәсіпорында құжаттардың, құжат айналымы жүйесін дұрыс ұйымдастырудың маңызы аса зор. Құжаттардың негізінде басқару шешімдері қабылданады, даулы мәселелер шешіледі. Қандай ұйымда болмасын, сауатты жасалып, заңды күшке ие болған құжат қана табысты жұмыстың кепілі болады.
Ұйымда құжат айналымының талапқа сай ұйымдастырылмауы құнды құжаттардың жоғалуына, кәсіпорын жұмысының жүйесіздігіне алып келеді. Мұның өз кезегінде түрлі қиыншылықтар мен даулы оқиғаларға соқтыратыны айтпаса да түсінікті. Бұлардың барлығы да Қазақстанның іс қағаздарын жүргізу саласында қолданылып жүрген заңдары мен нормативтік-құқықтық актілерінде тиісінше көрініс тапқан.

Історія економіки та економічної думки

31 Октября 2013, лекция

Мета: вивчення історико-економічного досвіду та поглядів видатних представників економічної науки; формування уявлень про собливості розвитку окремих країн; визначення факторів та причин швидкого розвитку одних країн та відставання інших у різні історичні проміжки часу; поглиблення та розширення знань з економічної теорії; формування теоретичної бази для аналізу проблем сучасної економічної політики; підвищення економічної та загальної культури фахівця з економіки.

Історія митного оподаткування в Україні

27 Марта 2013, реферат

Однією із важливих умов успішної й ефективної зов¬нішньоекономічної діяльності України є створення відповідної правової бази. Її недосконалість негативно впливає на розвиток зовнішньоекономічних відносин нашої країни, призводить до безконтрольного вивезення вкрай дефіцитних ресурсів і продажу їх на світовому ринку за демпінговими цінами. Зовнішньоекономічна діяльність потребує корінних змін, передусім її законодавче регулювання.

Аализ финансовой отчетности

13 Февраля 2012, контрольная работа

По данным бухгалтерской отчетности строится аналитический баланс и дается общая оценка финансового положения организации, а также оценивается состояние и использование имущества организации.
Также анализируются данные аналитического баланса по горизонтали и вертикали.
Проведем оценку состава и структуры имущества (активов) предприятия (табл.1)

Абылай хан - тарихи жыр

23 Января 2013, курсовая работа

Абылай хан - тарихи жыр. Жыр Қытайдың Шыңжаң аймағында тұратын қазақтардың арасында кең таралған. Авторы белгісіз. Жыр Абылайдың балалык шағынан басталып, ер жету, қол бастау, ел билеу жолын коркем баяндап, соңын Абылайдың өлімімен аяқтайды. Жырда сөз болатын оқиғалар мен адамдар нактылы өмірде болған.

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті

23 Октября 2013, реферат

Экономика (гр. Oikonomia — үй шаруашылығын жүргізу өнері) — материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.
Экономикалық қатынастар өзге қоғамдық қатынастарды айқындайды, олардың негізі болып табылады. Тауар өндірушілердің қызметтерін үйлестіру әдістерінің жиынтығы экономикалық жүйені құрайды. Экономикалық жүйе қарастырылып отырған қоғамда қалыптасқан шаруашылық тетіктерін, заңдарды, экономикалық институттарды, меншіктік қатынастарды біріктіреді. Экономикалық жүйе өзінің басты мақсаты ретінде — қандай тауар өндіріп, қызметтің қай түрін көрсету керектігін; қандай технологияны пайдаланып, қалай өндіруді, кім үшін өндіріп, кімге қызмет көрсету қажет деген мәселелерді шешеді. Бұл мәселелерді шешу әдістеріне байланысты экономикалық жүйелер: дәстүрлі, командалық және нарықтық болып жіктеледі.

Авиакомпания Ютейр. Стратегия по совершенствованию деятельности

15 Июня 2013, курсовая работа

История авиакомпании берет свое начало летом 1934 года, когда в нескольких километрах от города Тюмени обосновалась первая авиагруппа в целях обеспечения Северного морского пути. В 1967 году приказом Министра гражданской авиации СССР было организовано Тюменское управление ГА, которое в 1991 году было реорганизовано в авиакомпанию «Тюменьавиатранс». 30 мая 2002 года на общем годовом собрании акционеров авиакомпании принято новое наименование – «ЮТэйр».

Авиационная промышленность России

23 Мая 2012, реферат

По объёму выпускаемой продукции военного самолётостроения Россия находится на 2-м месте в мире (более 100 самолетов за 2010 год , вертолётостроения (267 вертолётов за 2011 год), план на 2012 около 300 вертолётов) — на 3-м месте в мире (6 % мирового рынка вертолётов).
История
К началу 2000-х годов большая часть среднемагистральных и региональных авиаперевозок в России совершалась на самолётах Ту-134, Ту-154 и Як-42. При этом серийное производство Ту-134 и Як-42 закончилось в 1984 и в 2000 году соответственно. Эти типы самолётов (за исключением Ту-154М и ЯК-42) не соответствуют современным требованиям ИКАО по выхлопам вредных веществ в атмосферу и шумовому загрязнению. При стремительном устаревании авиапарка российского/советского производства авиакомпании вынуждены были закупать самолёты (чаще всего бывшие в употреблении) за рубежом.

Австрийская школа

25 Марта 2012, реферат

Австрийская школа (иногда её называют Венской), субъективно-психологическое направление в буржуазной политической экономии. Возникла в Австрии в 80-х гг. 19 в. как реакция на появление 1-го тома «Капитала» К. Маркса, распространение марксистского экономического учения

Австрийская школа маржинализма

26 Ноября 2013, реферат

Маржинализм - это направление в экономической науке, признающее принцип снижающейся предельной полезности фундаментальным элементом теории стоимости.
Основная идея маржинализма - исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрасли, а также в масштабе всего народного хозяйства.

Австрийская экономическая школа

20 Декабря 2013, реферат

Представители этой школы отказались от определения стоимости трудом. Для определения товара был предложен термин "материальное благо", стоимости — термин "ценность", определяющий полезность вещи. Вводится новый вид определения стоимости — предельная полезность. Ценность материальных благ рассматривалась как свойство тех вещей, которые подвержены закону редкости.

Автобиография Джеймса Бьюкенена

10 Мая 2014, курсовая работа

В своей научной работе я расскажу немного о человеке, принадлежавшего к той категории экономистов, имя которых (задолго до их кончины) прочно ассоциируется с целыми направлениями в экономической науке.В данном случае это теория общественного выбора (в интерпретации виргинской школы политической экономии)2 и тесно связанная с ней конституционная политическая экономия (КПЭ)3. В «Энциклопедии общественного выбора», которая вышла при жизни Бьюкенена, ему посвящена статья, написанная Р. Толлисоном (Tollison, 2004).

Автоматизация деятельности предприятия

03 Октября 2012, реферат

Мы постоянно слышим о том, что российские предприятия не могут конкурировать с западными производителями, что у нас не настолько развиты технологии, и что качество российской продукции слишком уступает зарубежным аналогам. Проблема в том, что российские управленцы стали сталкиваться, по крайней мере, с двумя проблемами в управлении:
- выясняется, что показатели и процедуры, которые ранее использовались для анализа и планирования деятельности предприятия (например, объем произведенной продукции) не позволяют успешно конкурировать;
- появление конкурентов не только начинает препятствовать получению привычной сверхприбыли, но иногда сводит ее до нуля

Автоматизация расчетов в бизнес-планировании

12 Октября 2013, курсовая работа

Цель данной работы: разработка программного средства, позволяющего автоматизировать расчеты в бизнес-планировании ОАО «Крайинвестбанк», используя основные показатели оценки эффективности вложения денежных средств.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Изучить деятельность ОАО «Крайинвестбанк»
2. Изучить теоретические основы бизнес-планирования.
3. Разработать алгоритм решения задачи.

Автоматизированная обработка информации по учёту поступления оборудования на ООО «Автолайф+»

18 Декабря 2013, курсовая работа

В данной работе рассмотрен один из участков бухгалтерского учета – поступление оборудования. Тогда, целью данной работы является изучение состава и содержания автоматизированного ведения данного участка бухгалтерского учета, на примере ООО «Автолайф+». Выявление решаемых задач по поступлению оборудования . Разработка первичных и результатных документов разработка кодов. Выбор оборудования. Выбор бухгалтерской программы для автоматизированного ведения учёта по поступлению оборудования

Автоматизированное рабочее место

12 Июня 2014, доклад

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — это комплекс средств, реализованный на базе профессиональной ПЭВМ для решения задач в определенной предметной области.
В зависимости от решаемых задач управления персонал фирмы можно разделить на три категории: руководитель и его заместители, специалисты и технические работники.
Обобщенная характеристика задач управления, решаемых руководителем и его заместителями:
задачи чаще всего многокритериальные;
функциональные зависимости между факторами управления и критериями могут отсутствовать или быть неопределенными;
задачи плохо формализуются и алгоритмизируются;