Рефераты по экономике

Аналіз національної податкової системи: проблеми ефективності оподаткування

31 Мая 2013, курсовая работа

Наукове забезпечення побудови теоретичної моделі податкової системи, окрім дослідження сутності і змісту категорії податків як своєї вирішальної передумови, передбачає визначення принципів, на яких має будуватися податкова система, та основних критеріїв оцінки ефективності цієї системи, яка є сукупністю податків, зборів та інших платежів, що стягуються у встановленому законом порядку з платників – юридичних та фізичних осіб, і функціонування якої є результатом прояву дій держави у сфері встановлення, правового оформлення та організації збору податків і податкових платежів. Така система є породженням держави, а втілення її в життя пов’язане з діяльністю останньої. Межі цього процесу та його хід визначаються чинним законодавством і досягаються формуванням відповідної податкової системи, тому законодавчі та адміністративні рамки є важливим параметром, який обумовлює і ефективність оподаткування.

Аналіз національної податкової системи: проблеми ефективності оподаткування

20 Марта 2014, контрольная работа

Наукове забезпечення побудови теоретичної моделі податкової системи, окрім дослідження сутності і змісту категорії податків як своєї вирішальної передумови, передбачає визначення принципів, на яких має будуватися податкова система, та основних критеріїв оцінки ефективності цієї системи, яка є сукупністю податків, зборів та інших платежів, що стягуються у встановленому законом порядку з платників – юридичних та фізичних осіб, і функціонування якої є результатом прояву дій держави у сфері встановлення, правового оформлення та організації збору податків і податкових платежів. Така система є породженням держави, а втілення її в життя пов’язане з діяльністю останньої. Межі цього процесу та його хід визначаються чинним законодавством і досягаються формуванням відповідної податкової системи, тому законодавчі та адміністративні рамки є важливим параметром, який обумовлює і ефективність оподаткування.

Аналіз прямих витрат

15 Февраля 2014, курсовая работа

Перш за все, на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Саме тому я обрала цю цікаву тему «Прямі затрати на виробництво.» Кінцева мета будь-якої діяльності --одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік і аналіз затрат.

Аналіз рентабельності як показнику прибутковості підприємства

30 Ноября 2014, курсовая работа

В умовах фінансової та економічної кризи особливо актуальним є дослідження чинників, що спричинили фінансову та економічну кризу підприємств металургійної галузі. Перед економістами постає завдання: пошук можливих альтернатив щодо удосконалення формування, розміщення та ефективного використання капіталу, використання прибутку та підвищення рентабельності підприємств [1,с.28].

Аналіз розвитку ринку капіталу в Україні

14 Октября 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є оцінка ефективності функціонування ринку капіталу в економіці та висвітлення перспектив його розвитку в Україні.
Дослідження поставленої мети можна досягти через вирішення наступних завдань:
• дослідити теоретичні засади та економічну природу ринку капіталу;
• проаналізувати сучасні тенденції та динаміку розвитку ринку капіталу;
• оцінити особливості сучасного стану розвитку ринку капіталу України.

Аналіз руху грошових коштів

21 Мая 2013, курсовая работа

У зв”язку з цим тема руху грошових коштів на підприємстві є актуальною. Дана курсова робота має на меті систематизувати, розширити і закріпити теоретичні знання на практиці, навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу “Економічний аналіз”; перевірити вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення, розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань поставлених у курсовій роботі.

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

17 Июня 2014, курсовая работа

Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою будь-якого правильно організованого бізнесу. Фінансова звітність підприємств – це система узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності за минулий період (квартал, рік).

Аналіз стану безробіття в украъни та державне регулювання у сфері зайнятості населення

19 Апреля 2013, реферат

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% від загальної кількості працездатного населення країни.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Згідно з повідомленням, при цьому показник безробіття серед міського населення становив 8,1%, серед сільського – 8,3%, серед жінок – 7,2%, серед чоловіків – 8,9%. У віковому розрізі найвразливішими виявилися чоловіки у віці 25-29 років, серед них показник безробіття становив 10,6%.

Аналіз структури міжнародного контракту купівлі-продажу ПАТ «Центролит»

05 Июня 2013, курсовая работа

Метою курсової робот є детальне дослідження всіх складових міжнародного контракту. Задля досягнення цієї мети необхідно визначити завдання роботи:
Визначити сутність зовнішньоторговельних контрактів.
Розглянути класифікацію зовнішньоторгових договорів.
Охарактеризувати основні розділи ЗТК.

Аналіз трудової та соціально-трудової сфери ПП «Наталі-Фарм»

10 Марта 2014, курсовая работа

Кадри - найбільш цінна і важлива частина продуктивних сил суспільства. В цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації працівників, їх розстановки і використання, що впливає на об'єм і темпи приросту продукції, що виробляється. Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості і ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможності. Трудові ресурси приводять в рух матеріально-речовинні елементи виробництва. Створюють продукт, вартість і додатковий продукт у формі прибутку.

Аналіз трудової та соціально-трудової сфери ПрАТ «Дельта Експрес»

27 Июня 2015, курсовая работа

Будь-яке використання кадрів прямим чином пов'язане із зміною показника продуктивності праці. Зростання цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом зростання національного доходу. На зростання продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, оскільки оплата є стимулюючим чинником для зростання кваліфікації праці і підвищення технічного рівня виконаної роботи.

Аналіз трудової та соціально-трудової сфери цеху з виробництва плінтусу ООО «Север Трейд»

26 Января 2014, курсовая работа

Сьогодні перед багатьма підприємцями постає завдання вибору між використанням ручної праці і автоматизацією виробництва – у цій сфері також важливо провести аналіз (дослідження) найбільш ефективного використання потенціалу підприємства та оптимального сполучення цих напрямків. Бо взагалі автоматизація для мети досягнення найбільшої ефективності безсумнівно краща ніж збільшення використання ручної праці, але в реальних умовах України і багатьох інших країн, за наявності дефіциту коштів на великі інвестиційні вкладення (що потребує автоматизація), низької вартості праці, високого рівня безробіття, необхідно обирати найбільш оптимальне або раціональне сполучення автоматизації і ручної праці.

Аналіз фінансового стану підприємства

11 Ноября 2015, курсовая работа

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Аналіз фінансового стану страхової компанії

25 Июня 2013, дипломная работа

Група показників ділової активності включає показники оборотності, які мають велике значення для оцінки фінансового стану організації – загальна оборотність активів, оборотність власного капіталу, оборотність банківських активів, оборотність оборотних активів. Це обумовлено тим, що із збільшенням швидкості оборота капітала збільшується прибуток, який надходить від операцій страхування, інвестиційної та іншої діяльності.
Показники фінансової стійкості представлені двома коефіцієнтами: коефіцієнтом автономії і коефіцієнтом співвідношення позикових і власних коштів. Ці коефіцієнти доповнюють один одного.
Аналіз діяльності страхової компанії на базі комплексної системи показників дозволяє розкрити невикористані внутрішні резерви, реалізація яких сприяє прискоренню розвитку страхової компанії.

Аналіз формування, розподілу та використання прибутку на підприємстві

14 Января 2014, курсовая работа

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва.
В перехідний період виникають і отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, працівниками.
Дану курсову роботу я вирішила написати на прикладі торгівельного підприємства “ Казка ”.

Анализ снижения себестоимости выпускаемой продукции

12 Марта 2014, курсовая работа

Объект исследования: Открытое акционерное общество “Керамин”.
Цель работы: на основании исследования и анализа состояния предприятия разработать направления снижения себестоимости выпускаемой продукции.
В процессе изучения объекта исследования проведен анализ себестоимости продукции, производительности труда и заработной платы, общей суммы затрат на производство продукции, прибыли за 2006 – 2008 гг.

Анализ в инвестировании банковского сектора

15 Июня 2014, курсовая работа

Итак, целью работы будет изучение банковской системы, анализ экономической сущности деятельности банков и нахождение места и роли в инвестиционной деятельности .
Информационная база работы - учебники и учебно-методическая литература, материалы периодической печати, аналитические материалы, представленные в сети "Интернет"

Анализ и оценка финансового состояния предприятия

09 Января 2014, курсовая работа

С этих позиций становится актуальным изучения вопросов, связанные с анализом финансового положения предприятия. Поэтому цель курсовой работы состоит в том, чтобы показать современную практику проведения анализа финансового положения предприятия.

Анализ нововведений, внедряемых на предприятии

30 Ноября 2013, реферат

В официальной статистике под технологическими инновациями понимаются конечные результаты инновационной деятельности, получившие воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. От того, какое определение инноваций используется, зависят все формализуемые характеристики этого процесса. В настоящее время единого подхода к определению инновационной деятельности нет, равно как и не проводилось сплошных обследований предприятий и организаций, в которых исследовались бы инновации. Существующие оценки инновационной деятельности основываются на выборочных обследованиях большей или меньшей широты, и этим объясняется нередкое противоречие их результатов.

Анализ расходов на производство и продажу продукции

16 Июня 2013, курсовая работа

В первой главе курсовой работы представлены теоретические основы управления затратами. Здесь раскрывается сущность, состав, классификация затрат на производство, представлен зарубежный опыт определения издержек. Отдельно рассматривается отечественный опыт управления затратами на производство и реализацию продукции, где достаточно подробно и в тесной взаимосвязи охарактеризованы основные его элементы.
Вторая глава посвящена анализу расходов на производство и реализацию продукции. При освещении теоретических вопросов управления издержками производства были использованы различные учебные пособия, законодательные акты, статьи периодических изданий.

Анализ себестоимости услуг ФГПУ РТРС “Вологодского областного радиотелевизионного передающего центра”

16 Мая 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – углубить знания по экономическому анализу, полученные в ходе теоретических и практических занятий, привить навыки самостоятельного изучения данных, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия, на основе этих данных провести анализ себестоимости услуг предприятия, разработать пути и конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности данного предприятия.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Камаз-Дизель»

09 Октября 2013, курсовая работа

ОАО «КАМАЗ» - крупная автомобильная компания, включающая в себя 14 самостоятельных заводов. В группу ОАО «КАМАЗ» входит 125 предприятий. ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, микролитражные а/м «Ока», тракторы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент.
Оборотный капитал ОАО «КАМАЗ» - около 350 млн. долларов;
ОАО «КАМАЗ» сотрудничает с более чем 120 предприятиями-производителями спецтехники в России.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности МПАП-1 ГУП "Дагавтотранс"

20 Мая 2013, контрольная работа

Представленный анализ финансового положения и эффективности деятельности МПАП-1 ГУП "Дагавтотранс" выполнен за период с 01.01.2010 по 31.12.2011 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 2 года. При качественной оценке финансовых показателей учитывалась принадлежность МПАП-1 ГУП "Дагавтотранс" к отрасли "Транспорт" (класс по ОКВЭД – 60-63).

Анализ финансового состояния предприятия

01 Декабря 2013, курсовая работа

В условиях нового экономического механизма хозяйствования особое значение отводится финансовой работе, поэтому переход к рыночным отношениям и потребовал более тщательного и системного подхода к анализу хозяйственной деятельности предприятия и необходимости разработки стратегии его развития. Ее сущность состоит в том, чтобы обеспечить поступление собственных доходов и экономно их расходовать на все виды деятельности предприятия.
Комплексный анализ деятельности предприятия является основой предплановых исследований.

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ООО «Рыбокомбинат «За Родину»

23 Апреля 2014, курсовая работа

рудовые ресурсы предприятия - это совокупность работников различных профессионально квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, их эффективное использование являются ключевыми факторами успешной работы предприятия. Поэтому анализу использования трудовых ресурсов на предприятии должно уделяться большое внимание. Актуальность выбранной темы обусловлена, большим интересом к ней в современной науке, ее значимостью, а также, ее недостаточной практической разработанностью.

Анализ альтернатив и выбор стратегии развития организации

28 Декабря 2010, курсовая работа

Структурно работу можно представить в виде двух частей. В первой части содержаться теоретические аспекты стратегии развития организации. Рассматриваются такие вопросы как: стратегическое управление организацией, стратегическое планирование и концепция многоуровневого развития организации.

Во второй части рассматривается стратегия развития организации, ее цели и задачи, выполняемые ей функции, потенциал, которым располагает данная организация, для решения поставленных перед ней задач.

Анализ антиинфляционной политики Российской Федерации на современном этапе

29 Апреля 2014, курсовая работа

Целью настоящего исследования является изучение антиинфляционной политики РФ.
Для реализации поставленной цели был сформулирован следующий круг задач:
1.
рассмотреть теоретические основы исследования антиинфляционной политики;
2.
провести анализ антиинфляционной политики Российской Федерации на современном этапе.

Анализ ассортимента

21 Октября 2014, контрольная работа

В данной дипломной работе объектом исследования качества являлось пиво производителя ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», реализуемое в розничной торговой сети г. Красноярска. Представлено десять образцов пива, из них: девять образцов в стеклянной таре объемом 0,5 л, и один образец пиво «Балтика 3» в ПЭТ бутылке объемом 1,5 л. Все десять образцов представляют пиво пастеризованное без консервантов. Отличительные характеристики представлены в таблице 1.

Анализ баланса и оценка его структуры

30 Октября 2013, контрольная работа

Целью данной контрольной работы является – проведение анализа бухгалтерского баланса и оценка финансового состояния ОАО «Рыбокомбинат Тюменский».
Задачи данной контрольной работы:
- провести горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов;
- провести анализ и оценку формирования ОА и ВА;
- провести анализ и оценку структуры баланса;

Анализ банка ЗАО «Банк Интеза»

03 Апреля 2013, творческая работа

ЗАО «Банк Интеза» является дочерним банков итальянской банковской группы Интеза Санпаоло.
В конце 2009 года акционеры КМБ БАНК (ЗАО)1 и ЗАО «Банк Интеза»2 приняли стратегическое решение об объединении двух банков в один для дальнейшего развития на российском рынке.