Рефераты по экономической теории

Эффективность производства, ее сущность, экономические и социальные показатели

29 Марта 2012, контрольная работа

Переходная экономика анализируется представителями всех направлений экономической науки, однако, экономическая теория по-особому подходит к анализу ее содержания и опыта. Она анализирует основные закономерные тенденции процесса преобразований, социально-экономическую структуру и экономический строй переходной экономики, а также определяет наиболее общие принципы и формы преобразований.

Ямаяская валютная система

29 Февраля 2012, отчет по практике

Международные валютные отношения – совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве, обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств. Отдельные элементы валютных отношений появились еще в античном мире – Древней Греции и Древнем Риме – в виде вексельного и меняльного дела. Следующим этапом их развития явились средневековые “вексельные ярмарки” в Лионе, Антверпене и других торговых центрах Западной Европы, где производились по переводным векселям (траттам

Японская модель смешанной экономики

28 Ноября 2013, курсовая работа

Рассмотрим более детально "японскую модель" экономики. Обратим внимание на основные этапы развития экономики Японии, проанализируем феномен Японской экономики, рассмотрим особенности структуры частного предпринимательства, также рассмотрим роль государства в экономики Японии и экономические отношения Японии и России. Информационной базой для написания курсовой работы послужили труды отечественных и зарубежных учёных, статьи, статистические материалы по вопросам экономики Японии.

Японское «экономическое чудо»: факторы роста, сущность, последствия

10 Января 2014, реферат

Интерес к Японии во всем мире огромен. Впечатляющие достижения страны восходящего солнца, особенно в экономике, известны всем и привлекают к себе пристальное внимание, вызывают смешанные чувства: от удивления и восхищения до зависти и опасения. Действительно, как это удалось Японии, потерпевшей жестокое поражение в войне, понесшей огромный материальный и моральный ущерб, практически в течение жизни одного поколения не только подняться из руин и разрухи, но и превратиться в первоклассную экономическую державу, лидирующую во многих областях промышленности и торговли, науки и техники?
Японское экономическое чудо – этим термином обозначается рывок в экономическом развитии Японии, произошедший в течение 1955-1973 гг., когда среднегодовые темпы ее экономического роста составляли 9,5%.

Қазіргі жағдайда балаларды әлеуметтік қорғау. Мемлекеттің халықты әлеуметтік қорғау саясаты

07 Февраля 2014, реферат

Періште (психолог) - өзіміз әркез мақтаныш ететін табиғат тылсымдарының шынары, адамның алуан құбылысқа толы жан сарайының сырлы да, мұңлы жұмбаққа толы, тіпті күрделі психологиялық мәдениетіне үңілуді былай қойғанда, астары мол ой жүйесі мен тебірене де түлей білетін, адам баласының – жан дүниесінде бір – біріне ұқсамайтын, жанаспайтын адам психикасындағы қарама – қайшы табиғатында кездесетін психологиялық мінез – құлқы туралы іс - әрекеттерді шешуші қоғамның, әлеуметтің қажет ететін сыйы деп білемін.

Қазіргі заманғы ақша теориялары

01 Октября 2013, курсовая работа

Курстық жұмыстың өзектілігі. Сондықтанда мен курстық жұмысымның тақырыбын «Қазіргі заманғы ақша теориялары» деп алдым. Бұл тақырыптың өзектiлiгi басқа нарықтар секiлдi ақша нарығында да ақшаға сұраныс пен ұсыныс болады. Ақша нарығының тепе-теңдiгi экономика дамуы үшiн тиiмдi болып табылады. Сондықтан осы ақша, ақша нарығының қызмет етуiн жақсарту өз егемендiгiн ендi ғана алған елiмiз үшiн ең маңыздысы. Әсiресе ол ұлттық экономиканы ынталандыру және инфляцияны азайтып, тұрақты экономикалық өсуге қол жеткiзуге өз септiгiн тигiзедi.

Қазақстан Республикасында қазіргі экономикалық дамытудың нәтижелері

30 Ноября 2013, курсовая работа

Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі таңда кәсіпкерлік Қазақстан Республикасының ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай: «Қазір бос сөз бен ұраншылдықтың уақыты емес, нақты істің, нақты сапаның уақыты. Амалы көп, алғыр, білгіш , бәсекеге қабілеттілер ғана өркендеп өсетін кәсіпкер бола алады. Бұл ретте біз отындық кәсіпкерлерді барынша қолдап келеміз. Өйткені, кәсіпкерлік - азаматтық қоғамның тірегі».Кәсіпкерлік өзінің икемділігіне байланысты, әрі нарықтың талаптарына орай бәскелестік ортаны дамытуға, өндірістің өнімінің өсуіне, тауарлар мен қызметтер түрлерінің кеңеюіне өзінің зор ықпалын тигізеді. Мемлекет экономиканы тұрақтандырудың негізгі бағыты ретінде кәсіпкерліккке барынша қолдау көрсету керек. Бизнесті қосымша қаржы көздерімен қамтамасыз ету мақсатында банктерге тиісті қаржылар бөлу қажет.

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы бюджеттік кірістері мен шығыстарына сипаттама

07 Апреля 2013, реферат

Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарына тоқталмас бұрын мемлекеттік бюджет дегеніміз не дегенге тоқталғым келеді.Мемлекеттік бюджет дегеніміз- мемлекеттің белгілі бір уақыт кезеңіне, көбінесе бір жылға арналған кірістері мен шығыстарының қаржы жоспары. Онда мемлекеттік кірістердің түсетін көздері және қаражаттың жұмсалу бағыттары мен арналары көрсетіледі. Мемлекеттік бюджетті үкімет әзірлейді, жоғары заң шығарушы органдар қабылдап, бекітеді. Бюджеттің атқарылуы барысында оның ішінара қайта қаралуы мүмкін. Барлық демократиялық мемлекеттерде Мемлекеттік бюджетті қабылдау парламенттің аса маңызды өкілеттіктерінің бірі болып табылады.

Қазақстан Республикасында инвестициялық саясаттың негізі, мәні және құрылымы

20 Октября 2013, реферат

Нарықтық экономика жағдайында болатын қатал бәсекелестік күресте, табыс пен кәсіпорынды сақтап қалудың басты факторы болып, кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен қаржылық нәтижесі саналады, ол үшін осы аталған жайдың мәні туралы дер кезінде және сенімді ақпарат қажет.

Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнес

28 Ноября 2012, курсовая работа

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнестің дамуы ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Шағын және орта бизнес Қазақстанда қарқынды дамып келеді. Себебі тәуелсіздігіне 20 жыл толған еліміздің дамуына шағын және орта бизнесті дамыту өте қолайлы. Сондықтан, мен осы тақырыпты, атап айтсам: «Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнестің дамуы» тақырыбын таңдадым.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығы

12 Декабря 2012, курсовая работа

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Бағалы қағаз нарығы қаржы нарығының негізгі құрамдас бөлігіне жатқызылады. Бағалы қағаз нарығын дамыту елдің басыңқы бағыттарының бірі ретінде тануы қазіргі уақытта осы нарыққа деген ғалымдардың, экономистердің аса көңіл аударуына септігін тигізді.

Қазақстан эканомикасындағы бәсекенің айрықша белгілері

09 Декабря 2013, реферат

Бәсеке (Состязание; contention) — ортақ ресурсты пайдаланудағы жүйелердің немесе программалардың өзара таласушылығы; қандай жұмыс бекетінің арнаға қатынас құра алатынын анықтауға мүмкіндік беретін ұстаным.
Бәсеке дегеніміз, бір жағынан, іс-қимыл жасайтын салада ұнамды нәтижеге жету үшін жүріп отыратын экономикалық жарыс, шаруашылық жүргізудің қолайлы жағдайына ие болу үшін, пайданы мол алу үшін тауар өндірушілердің бір-бірімен күресі. Екінші жағынан, ол нарық субъектілерінің өнімді өндіру мен оны өткізудегі және капиталды қолдану сферасындағы ара қатынастары.

Қазақстанда кәсіпкерлік іс-әрекеттің дамуы

11 Июня 2014, курсовая работа

Экономикалық теория пәні өзарабайланысты және өзара тәуелді болып табылатын бірнеше тарауларды қамтиды. Экономикалық теория курсын студенттердің оқып-білуіндегі аяқтаушы кезең болып олардың курстық жұмыстарды жазуы табылады.
Курстық жұмыс студенттердің дербес жұмыстарының маңызды формаларының бірі, курстың логикалық аяқталуы болып табылады.
Студенттер курстық жұмысты орындай отырып, күрделі теориялық мәселелерді талдау барысында өздерінің ойларын логикалық тұрғыдан нақты білдіріп, жалпы теориялық ережелерді қазіргі таңдағы шынайылықпен байланыстыруға, оны өзінің болашақ мамандығының ерекшелігімен байланыстыруға үйренеді.
Курстық жұмысты жазу барысында студенттер қажетті экономикалық әдебиетті дербес іріктеу, нақты статистикалық материалды іріктеу ептілігіне ие болып, экономикалық құбылыстарды талдау мен жалпылауға үйренеді.

Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8

28 Февраля 2013, реферат

«Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» бухгалтерлік және салықтық есепті автоматтандыру үшін арналған, сонымен қатар коммерциялық қызметтің кез-келген түрін орындайтын ұйымдарда міндетті (регламентті) есеп беруді дайындау.
«Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» кәсіпорынның алдында тұрған бухгалтерлік қызметтің барлық тапсырмалар шешімін қамтамасыз етеді. «Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8»-ге қоса 1С кәсіпорын 8 жүйесінің «Қазақстанда сауда басқару» және «Қазақстанда жалақы және персоналдарды басқару» қолданбалы шешімдерін пайдалануға мүмкіндік кепілденген.

Қаржы жүйесі

22 Декабря 2013, реферат

Қаржы жүйесі - белгілі бір қоғамдық-экономикалық формация шеңберінде өмір сүретін қаржы мекемелерінің жиынтығы; тар мағынада алғанда — мемлекеттің қаржы мекемелері жүйесі, яғни өзара байланысты салалар (кәсіпорын, сақтандыру қаржысы мен мемлекеттік қаржы) мен буындардың (қаржы мекемелерінің, салық жүйесінің құрылымдык бөлімшелері, т.б.) жиынтығы. Әрбір ірі салалардың ішінде буындар болады, оның үстіне қаржы қатынастары субъект қызметінін сипатына қарай топтастырылады.

Қоғамдық өндірістің негіздері

01 Ноября 2013, лекция

Өндіріс – бұл қоғам үшін пайдалы өнім шығару процесі.
Бөлу - өндірілген өкімдегі әр адамның үлесін анықтауды білдіреді.
Айырбас – бұл бір өнімнің басқ өнімге айырбастау процесі.
Бөлу мен айырбас өндіріспен тұтыну арасын жалғайды.
Тұтыну адамның қажеттіліктерін өтреуі үшін өндірілген игіліктерді қолдануы.

Қоғамдық өндіріс

10 Октября 2013, реферат

Экономикалық теория адамдардың мінез-құлқын зерттеп үйрене отырып, өзінің еңбегінің арқасында адам қоғамдық тіршілік иесі деген анықтама берді. Еңбек саналы түрде сезінетін және мақсатты бағытталған қызмет ретінде барлық жануарлар әлемінен бөлектеп, оған сана берді және оның өмірінің қоғамдық сипатын анықтады.

ҚР жекешелендіру мәні , кезеңдері және оны жүргізу әдістері

09 Октября 2014, доклад

Меншік ол зат емес, меншік – заттарға байланысты адамдар арасындағы қатынастар, яғни меншік объектісін пайдаланудағы субъектінің құқығы.
Меншіктің экономикалық мағынасы келесі қатынастармен сипатталады:
Иемдену – затты өз игілігіне пайдалану.
Жатсындыру – меншік объектісін иеліктен шығару.
Жекелендіру — әр бір тауар өндіруші мамандығы бойынша белгілі бір тауар өндірісіне жекеленеді.

ҚР ұлттық инновациялық инфрақұрылымының дамуының экономикалық механизмі

08 Октября 2013, реферат

Қазақстан өз азаматтары үшін өмір сүрудің жоғары стандарттарын жасай отырып, әлемнің тиімді дамып келе жатқан елдерінің қатарына қосылуға тиіс. Біз мұны ұлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілетті болған жағдайда ғана істей аламыз. Инновациялық экономика құру және шикізаттық емес секторды дамыту, біз экономиканы диверсификациялауға бағытталған индустриялық-инновациялық стратегияны іске асыруымыз керек. Бұл болашақтың бағдарламасы.
Индустриялық-иннновациялық дамудың инфрақұрылымы қазірдің өзінде қалыптасты.

ҚР өндірістік салаларына талдау жасау

14 Ноября 2013, реферат

Экономикалық өсу- шығарылатын пайдалы өнім көлемінің өсуі, яғни халықтың өмір сүру деңгейінің жоғарлауы.
Экономикалық өсу- ұзақ уақыт аралығындағы нақты және әлеуетті ұлттық табыстың өсуі.
Экономикалық даму экономикалық өсуге қарағанда шаруашылық прогресті толығырақ сипаттайды. Ол тек қана өндірістің көбеюін ғана емес, сонымен қатар ұлттық шаруашылықта жаңа прогрессивті пропорциялардың пайда болуын білдіреді.

Қызметкерлердің құрамы мен жұмыс уақытын пайдалану есебі

11 Мая 2015, курсовая работа

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтамасыз етуде және өз еңбек күштерімен кәсіппен айналысуға көптеген заңдастырылған жолдар қарастырылған. Еңбек мақсатқа сәйкестікпен, іс әрекеттің ұсынылуымен сипатталады, ол қашанда белгілі бір нәтижеге жетуге бағытталып, бұл нәтиженің бейнесі адамның басындағы ойға алған мақсаты ретінде алдын-ала қалыптасады.

Құжат түрлерінің адам мен қоғам өміріндегі маңызы

31 Октября 2013, реферат

Қазақ тiлiнің мемлекеттiк тiл pemiндe қызмет emyiнiң алғы шартmарының бiрi - оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет emyi және соған орай ic қағаздарының қазақша жүргiзiлyi. Іс қағаздарының, ресми құжаттардың тiлi бiр жүйеге түспей, стильдiк жағынан қалыптаспай, мемлекеттiк ресми құжат¬тардың барлығы алдымен қазақ тiлiнде жазылмай, барлық құры¬лымдағы ic қағаздары қазақ тiлiнде жүргiзiлмей қазақ тiлiнiң қолданыс аясы, қызмет қарымы өpiciн кеңейте aлмайды. Іс қағаздары қоғам өмiрiнде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саясu, тарихи, құқықтық, экономuкалық маңызы өте зор. Мемлекет, республика, қала, кәciпopын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда ic қағаздары ақпараттың та-былмас қайнар көзi бола алады.

Құнды қағаздар нарығы мен оның нарықтық экономикадағы орны

04 Декабря 2014, курсовая работа

Құнды қағаздар орта ғасырлардан бері қарай қолданыла бастады. Сол кезеңде ұлы географиялық жаңалықтардың ашылуымен байланысты сауданың аясы кеңіді, ал осы мүмкіндіктерді пайдаланып қалғысы келген кәсіпкерлердің ірі капитал сомасына деген қажеттілігі туды. Оның үстіне теңізден шалғай рынок пен шикізат кезін игерумен байланысты орын алатын шығындарды жекелеген адамдар көтере алмайтын да еді

Ұста цех өндірісінің экономикалық тиімділігін есептеу

11 Октября 2013, курсовая работа

Сол мүліктердің қатарындағы негізгі құралдар деп өндіріс үдерісінде ұзақ уақыт бойы, яғни бір жылдан артық уақыт пайдаланатын өзінің бастапқы түрін, көлемін сатай отырып, құнын шығарылған амортизациялық аударым мөлшері шегінде біртіндеп ауыстырып отыратын еңбек құралдарын, яғни материалдық активтерді айтады.
Берілген курстық жұмыстын негізгі мақсаты болып ұста цех өндірісінің экономикалық тиімділігін есептеу болып табылады.
Біздің Республикамызда электроэнергия саласының дамуын жаксы болашақтарын шарттайды. Бұл ретте оның экономикалық қанаушылығы қамтамасыздану керек, ал оның құрылыстық және жобалық жұмыстары жоғары өнімді болуы тиіс. Арада осы байланыста электроэнергия өндірісінің тиімділігі есебі және технико-экономикалық бекеттің көрсеткіштерінің ең көмейкесті болып табылады.

Әлемдік сауданың құрылымы және Қазақстанның әлемдік саудадағы болашағы

12 Сентября 2013, курсовая работа

Курстық жұмыстың өзектілігі: Еліміздегі үрдіс пен нарықтық жүйесі жылдан жылға дамып келеді. Нарықтық экономиканы ары қарай жетілдіру мен дамыту, экономиканың қатынастарға түсімді жақтарды ақпараттар жүйесімен қамтамасыз ету, жан- жақты талдау қызметтерін жүргізу, экономикалық тиімді шешім қабылдау үрдісінде рөлі зор.
Әлемдік шаруашылық байланыстардың күрделі жүйесінде халықаралық сауда ерекше орын алады.
Сыртқы сауда тауарларды басқа елдерге шығарудан экспорттан және таурады басқа елдерден әкелуден импорттан құрылады. Белгілі кезеңде тауарлар экспортының құны мен олардың импортының құны арасындағы арақатынас сауда баланысы болады. Егер экспортталатын тауардың құны импортталатын тауардың құнынан асып кетсе, ел активті сауда баланысына ие болады. Ал импорт экспорттан асып кетсе пассивті сауда баланысының жай – күйі сол елдің дүниежүзілік рыноктағы бәсекелестік қабілеттілігінің белегілі мағанада сол ел экономикасы жай – күйінің маңызды көрсеткіші.

Әлемдік энергетиканың энергетикалық ресурстары және оларды қолдану перспективалары

21 Сентября 2015, реферат

Энергияны қолдану қоғамының дамуының негізі болып табылады және қоршаған ортаны өзгертуге мүмкіндік береді. Табиғаттан энергия көздері табылғаннан бері, өмір сүруді қолайлы ететін, әр түрлі электр энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қондырғылар, машиналар ойлап табылуда. Мысалы, оған дейін де адамзат отты пайдалана отырып тамақ пісіре білсе де, тұрмыста анағұрылым ыңғайлы болып табылатын газ плиталары мен қысқа толқынды пештер ойлап тапты. Осындай құбылыс адамзаттың басқа да тіршілік әрекеттерінде қалыптасты.

Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы өндіріс тиімділігін арттыруды экономикалық ынталандыру

13 Ноября 2013, реферат

Өндіріс тиімділігін арттырудың объективтік қажеттілігі кеңейтілген ұдайы өндіріс процесінің экономикалық мүддемен тікелей байланыстылығында. Дамудың қозғаушы басым күштерінің бірінен саналатын экономикалық мүдделер, өндіріс тиімділігінің артуына ынталандырудың ғылыми негізделген жүйесін ұтымды қолдану арқылы әсер етеді. Сонымен қатар, экономикалық мүдделер, ынталандыруды қоғамның заңдылықтарымен байланыстырып тұратын орталық буын болып табылады.
Еліміздің қазіргі және орта мерзімді дамуындағы негізгі стратегиялық ұстаным – экономикалық өсуді экстенсивтік емес, интенсивті, индустриалды-инновациялық факторлардың басымдылығы есебінен қамтамасыз ету