Рефераты по философии

Әбу Насыр Әл – Фарабидің еңбектері

31 Октября 2013, реферат

Әл-Фараби алғашқы білімін Отырар медреселерінің бірінде алғанға ұқсайды Өйткені «көне дәуірден қалған бір деректерге қарағанда Мәуренаһрда балаларды түрлі қолөнері мен ғылымға үйрету баулу оқыту олардың бес жас кезінен басталатын болған»
Ол кезде мұсылман дүниесінің рухани орталығы - Месопотамия болгандықтан жас Әбу Нәсірді аға анасы таяу және орта Шығыс елдеріне сапарға дайындайды Бірақ Әбу Нәсір Бағдадқа бармас бұрын жолай Шаш пен Самарқан Бұқара шаһарларына соғып білімін молықтаған секілді Әйтсе де Әбудің мұнда қанша болғаны жайлы араб шежірелері ештеңе айтпайды. Кейін ол жолай Иран елінде Мешһед, Нишапур, Рей, Исфаһан қалаларына келеді Иран халқының мәдениетімен танысады Содан соң әрі қарай Бағдадқа аттанады1.

Әбу Насыр Әл-Фараби

15 Октября 2014, реферат

Әбу Насыр Әл-Фараби (أبو نصر محمد الفارابي арабшасы) Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ әл-Фараби(870-950ж. ш.) – әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Абайдың Фараби еңбектерімен таныстығы жөнінде нақтылы мәліметтер жоқ.

Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильдік теориясы

04 Ноября 2013, реферат

Біз қоғамынң әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы жағынан бірдей емес екендігін айтып еткен едік. Қоғам адамдарының арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген индивидтер мен адам топтарының арасында әлеуметтік жіктелу бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа алынады, мәселен, табыстарының көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары.

Өмір философиясы

29 Октября 2013, реферат

ХХ ғасырдағы иррационализмнің бастамасы болған «өмір философиясы». Бұл концепцияның түрлі нұсқалары көп, соның ішінде екеуін ғана атап өтелік. Бірінші бағыт «өмірді» табиғат заңдарына жақындастырып, қоғам заңдарынан аулақ ұстайды. Оны жануарларға жақын қояды. Осыдан келіп күшке табыну, анайы-дөрекі түйсіктерге үлкен мән беру, идея мен ұғымдардың орнына ырықсыз сезімді қою орын алады. Әсіресе, ақиқат пен жақсылық орнына жалғандық пен жауыздықты қарсы қойғаны соншалық, фашистік идеологияға алып келді. Мұндай бағытты Ницще және тағы басқалар қолданған.

Өркениет ұғымы

04 Декабря 2013, лекция

Мәдениет – адамзаттың болмыс пен сананың барлық салаларындағы әлеуметтік-прогрестік шығармашылығы қызметі; бұл қызмет заттандыру (қазыналар, нормалар, белгі жүйелерін және т.б. жасау) және затсыздандыру процестерінің диалектикалық бірлігі болып табылады, өмір шындығын өзгертуге, адамзат тарихының байлығын жеке адамның ішкі байлығына айналдыруға, адамның мәндік күшін барынша айқындап, дамытуға бағытталады. Неғұрлым тар мағынасында, әдетте, материалдық (техника, өндірістік, тәжірибе, материалдық қазыналар) және рухани (ғылым, өнер мен әдебиет, философия, мораль, ағарту және т.б.). мәдениет, сондай-ақ саяси мәдениет (қоғам, тап, топ, индивид қызметінің жеке адамның қоғамдық қатынастарын өзгерту субъектісі ретіндегі әлеуметтік дамуының шамасын сипаттайтын мақсаттары, құралдары, нәтижелері) жөнінде айтылады.

“Земной шовинизм” и звездные миры Джордано Бруно

21 Июня 2012, реферат

Этическое воззрение Бруно заключаются в утверждении «героического энтузиазма», безграничной любви к бесконечному. Это уподобляет людей божеству, отличает их как подлинных мыслителей, поэтов, героев, которые возвышаются над размерной повседневностью. Идеи Бруно оказали влияние на таких мыслителей, как Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Ф.В.Шеллинг и др.

“Проблема метода познания в философии Ф.Бэкона и Р. Декарта”

23 Января 2014, реферат

В методологическом обосновании науки Бэкон различал два аспекта: критический, рассчитанный на преодоление препятствий на пути познания, коренящихся в его социальных и гносеологических особенностях; позитивный, состоящий в необходимости введения нового метода и его разработке. Критическая часть должна предшествовать позитивной.

“Феноменология духа” Гегель

06 Апреля 2014, доклад

Феноменология духа. Гегель до этой работы воспринимался как тень Шеллинга. Стал известен благодаря этой книге как философ на голову выше Шеллинга. Дальше идеи разрабатывал в «Энциклопедии философских наук». Некоторые идеи разработал достаточно полно в «Феноменологии духа».

“Энциклопедия философских наук” Гегеля

18 Декабря 2013, творческая работа

Энциклопедия философских наук (нем. Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817) — третья после «Феноменологии духа» и «Науки логики» крупная работа Гегеля, излагает его систему абсолютного идеализма. Поводом к изданию данного «всеохватывающего обзора философии» явилось стремление автора дать руководство для слушателей его философских чтений, которые он планировал начать в Берлинском университете в осенний семестр 1818.

”Конец истории” в понимании Ф.Фукуямы

27 Мая 2013, реферат

Глобальные проблемы современности обнажили потенциал различного рода «угроз» человеческому существоваʜию, это экологические и техногенные катаϲтрофы, ядерная угроза, терроризм, военные и идеологические экспаʜсии и так далее. Глобализация поϲҭавила под вопрос сохраʜение культурного многообразия мира. Все это вместе, с регулярно воспроизводящимися в различных регионах мира экоҥомическими и политическими кризисами, деформирует систему ценностей и смыслов, приводит к духовному опустошению, разрушает картину будущего́.