Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2013 в 10:34, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Бухгалтерскому учету и аудиту".

Прикрепленные файлы: 1 файл

Шпори.doc

— 420.00 Кб (Скачать документ)

Кореспонденція рахунків з нарахування інших податків і платежів здійснюється за такою ж схемою: за дебетом відображаються рахунки нарахованих зобов’язань з оплати праці, нарахованих доходів та витрат тощо, з яких вираховуються, або до складу яких входять відповідні суми податків та обов’язкових платежів, а кредитуються при цьому відповідні субрахунки рахунків 64 “Розрахунки за податками й платежами” чи 65 “Розрахунки за страхуванням”.Для обліку розрахунків з оплати праці використовується рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”. На цьому рахунку узагальнюється інформація про розрахунки з персоналом з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

 

 

62.Облік  довгострокових кредитів банку

Відповідно  до П(С)БО 11 “Зобов’язання” довгострокове  зобов’язання за кредитною угодою, умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

·   позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення;

·   не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом 12 місяців з дати балансу.

Облік розрахунків  за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами , що не є поточними зобов’язаннями ведеться на рахунку 50 “Довгострокові позики”.

За кредитом рахунку 50 “Довгострокові позики”  відображається сума одержаних довгострокових позик, а також переведення їх до складу короткострокових (відстрочених) позик, за дебетом – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Рахунок 50 “Довгострокові позики” має такі субрахунки:

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”

502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”

503 “Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”

504 “Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті”

505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”

506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”

Аналітичний облік  довгострокових позик ведеться за позикодавцями (банками) у розрізі кожного кредиту  окремо та строками погашення кредиту.

 

65. Облік  відрахувань за соціальним страхуванням.

За чинним законодавством передбачено ведення таких видів державного соціального страхування: пенсійне; медичне; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, зумовленими народженням та похованням; страхування на випадок безробіття; страхування від нещасного випадку на вир-ві та прозахворювання, які спричинили втрату працездатності; інші види страхування, передбачені законами України. Облік розрахунків з органами страхування підприємства ведуть на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", який має такі субрахунки: 651 "За пенсійним забезпеченням"; 652 "За соціальним страхуванням"; 653 "За страхуванням на випадок безробіття"; 654 "За індивідуальним страхуванням"; 655 "За страхуванням майна"; 656 «За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань». За кредитом рахунку 65 відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на під-ві. Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, за страхувальниками та окремими договорами страхування.

 

66. Витрати  діяльності підприємства, критерії  їх визнання і класифікація.

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Критерії визнання активом: 1) існує ймовірність зменшення активів або збільшення зобов’язань; 2) за умови достовірної оцінки. Критерії визнання витратами: — витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань; — витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені; — витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого їх здійснено; — витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено; — якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Класифікація: 1) витрати: прямі і непрямі; 2)витрати за видами діяльності: звичайної та надзвичайної діяльності; 3) витрати за економічними елементами: матеріальні, на оплату праці, на соц. Заходи, на амортизацію, інші; 4) витрати за напрямами діяльності: на основне вир-во, на обслуг вир-во, на загально вир заходи, на адм. заходи, на збут, інші; 5) витрати, які залежать від обсягу діяльності: постійні, змінні.

 

 

68. Облік собівартості реалізації

За дебетом рахунка 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів, страхових виплат відповідно до договорів страхування (Дт90 Кт26,23,28 тощо), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт79 Кт90).

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 “Адміністративні витрати”, 93 ”Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки:

901 “Собівартість  реалізованої готової продукції”;

902 “Собівартість  реалізованих товарів”;

903 “Собівартість  реалізованих робіт, послуг”;

904 “Страхові  виплати”

На  субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.       

На  субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

На  субрахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт, послуг” ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт, послуг.

На  субрахунку 904 “Страхові виплати” підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування при настанні страхового випадку.

Собівартість  реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

• виробничої собівартості продукції, яка була реалізована  протягом

звітного періоду;

• нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

• наднормативних виробничих витрат.

До  виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні  витрати;

прямі витрати  на оплату праці;

інші прямі  витрати;

змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загально виробничі витрати.

 

 

70. Доходи  діяльності підприємства, критерії  визнання і класифікація.

Доходи – збільшення активів або зменшення зобовязань, що зумовлює зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників під-ва до статутного капіталу. Критерії визнання активом: 1) існує ймовірність зменшення активів або збільшення зобов’язань; 2) за умови достовірної оцінки. Не визнаються доходом: -Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; -Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; -Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); -Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); -Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; -Надходження, що належать іншим особам; -Надходження від первинного розміщення цінних паперів. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи; д) надзвичайні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: -покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); -підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); -сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; -є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

 

 

71. Облік  доходів від основної діяльності.

Основна (операційна) діяльність – діяльність, пов’язана з виробництвомм або реалізацією продукції, що є основною метою створення підприємства та забезпечує основну частку його доходу. Доходи від основної діяльності поділяються на доходи (виручку) від реалізації та інші доходи операційної діяльності. Доходи (виручка) від реалізації – включає дохід від реалізації без вирахування наданих знижок і непрямих податків. Для обліку – пасивний рахунок 70 «Доходи від реалізації». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат, сума наданих знижок, сума непрямих податків.

 

72.

Інші  доходи операційної діяльності – включає в себе дохід від реалізації іноземної валюти; дохід від реалізації оборотних активів та основних засобів; дохід від операційної оренди. Для обліку – пасивний рахунок 71 «Інший операційний дохід». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат, сума непрямих податків.

 

73. Облік фінансових результатів.

Фінансовий  результат — прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. Для обліку фін результатів призначений активно-пасивний рахунок 79 «Фінансові результати». Д: витрати; податок на прибуток; К: доходи. Фінансові результати визначаються за звичайної та надзвичайної діяльності. В кінці місяця залежно від того, що переважає доходи чи витрати, 79 рахунок закривається на один з субрахунків 44 рахунку: на 441 «Нерозподілений прибуток» або на 442 «Непокриті збитки». СХЕМА: (90,92-99)à442[Д79] та [К79]441 ß(70-75).

 

74. Звітність, її суть та значення.

Метою складання  фінансової звітності є надання  користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої  Інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кошт/в підприємства за звітний період. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фін звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів у: — придбанні, продажу цінних паперів і володінні ними; — участі в капіталі підприємства; — оцінці якості управління; — оцінці здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; — забезпеченості зобов'язань підприємства; — визначенні суми дивідендів, які належить розподілити; — регулюванні діяльності підприємства; — інших рішеннях. Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інформаційних потреб. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності за умови відповідності таким критеріям:— існує вірогідність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних із цією статтею; — оцінка статті може бути достовірно визначена. Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів. До фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Звіт про власний капітал — звіт, що відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства у звітному періоді. Звіт про рух грошових коштів — звіт, що відображає надходження й витрату грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.


Информация о работе Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"