Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2013 в 10:34, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Бухгалтерскому учету и аудиту".

Прикрепленные файлы: 1 файл

Шпори.doc

— 420.00 Кб (Скачать документ)

 

 

28-29.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.

Облікова  реєстрація – це стадія документообігу, яка полягає в постійному, безупинному реєструванні госп. операцій за даними первинного обліку в облікових реєстрах. Обліковий реєстр – 1. це носії обл.-ї інф-ї у вигляді таблиць, призначена для від обр документально оформлених госп операцій у системі рахунків, нагромадження та зберігання облікової інф-ції. 2. носії спеціального формату у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів, машинограм для нагромадження, групування, узагальнення інф-ції з первинних документів, що прийняті до обліку. Класифікація: 1. за зовн виглядом (книги, картки, окремі аркуші) 2. За характером записів ( хронол обліку, систем обліку, комбіновані) 3. За ступенем узагальнення (синтет обліку, аналіт обліку, комбіновані) 4. За будовою ( двосторонні, односторонні, багатогранні, шахові).

 

Етапи обл.-ї реєс-ї: 1.прийняття бух.док-тів від осіб які їх склали; 2.групування бух.док-в; 3.таксування – розцінка або визначення вартості; 4.контирування – скла-ня бух.проводок; 5.узагальнення для складання оборотних балансів та звіт-ей; 6.передача до тимчасового архіву. Особливе значення регістрів полягає в їх оперативній та контрольній функціях , характеристиці руху об'єктів обліку.

 

30.Способи  виявлення і виправлення помилок  у бухгалтерському обліку.

Для забезп достовірності  бух док та записи перевіряються: виявл та усув помилки.  Способи виявлення: 1. Пунктирування ( перевірка записів шляхом порівняння даних у первинних документах із записами в БО і проставлення біля перевірених записів позначок •,√ 2. повторний підрахунок підсумків 3. Повторне таксування (переведення натур і труд вимірників у грошові: ціна × кількість). Способи виправлення помилок (залежно від часу виявлення помилки): а) до виведення підсумків та складання проводок - 1. коректурний (коли помилка виникла в одному первинному док та її виправлення не впливає на бух записи; неправ текст або цифри закресл і надписуються правильні); б) після виведення підсумків та складання проводок: викор два методи: 2.Сторнування,  «Червоне сторно», спосіб від’ємних чисел (викор, якщо проводка була невірно складена або сума ща рахунками була більша, ніж вона мала місце в дійсності; сума або проводка ліквідується шляхом її запису  або червоним сторно, або з «-», або рамочкою) 3.додаткових записів ( проводок) (якщо помилка була виявлена на суму, меншу, ніж мала сума в дійсності; викор додаткове проведення на вірну суму, або на суму різниці).

 

31.Поняття  про форми бухгалтерського обліку.

Форма БО – це сук облікових регістрів, які викор-ся в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису. Основні форми: 1.Меморіально-ордерна форма – передбачає скл-ня проведень на кожний первинний документ окремою довідкою в меморіальних ордерах.2.Журнал- головна – спрощений варіант мем-орд., ща застос на невеликих за обсягом діяльності підп-вах, орг.-ях, план рах яких передбачає незначну кількість рахунків синтет обліку. 3.Журнальна форма – передбачає вик-ня журналів, тобто регістрів системат запису, призначених для відобр кредитових оборотів.4.Проста форма – заст.-ся малими під-ми, які здійснюють протягом місяця не більше 100 операцій, не мають вир-ва продукції пов’язаних з великими мат витратами. 5.Комп’ютерна форма – інтеграція всіх видів обліку на основі застосування єдиних машинних носіїв для фіксації здійснення операції. Форму ведення БО визначають: поєднання хроном і системат обліку, форми зв’язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів.

 

32.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.

Основні засоби – мат активи, які утримуються підп.-вом для викор у вир-ві, надання послуг, постачання товарів, здання в оренду, для здійснення адм. та соц.-культ функцій, очік строк корисн викор-ня яких > 1 року або опер цикл, якщо він >за рік. П(С)БО 7 «Основні засоби». Критерії визнання: 1. Отрим в май бек вигд від викор активу 2. Достовірне визнач вартості об’єкта. Класифікація 1: 1. Основні засоби ( інцест нерухомість, рахунки 10 субрах) 2. Інші не обор мат активи ( субрах 11 рах) 3. Незакінчені капіт інвестиції ( 15). Клас-я 2: 1. За хар-м участі у процесі вир-ва ( виробничі – поділ на активні та пасивні за функціями; невир) 2. За галузевою належ-стю ( промислові, с/г, трансп, інші) 3.За викор ( працюючі, на реконструкції, у запасі, на консервації) 4. За належністю ( власні, орендовані) 5. За видами ( зем ділянки; капіт витрати на поліпш земель; будинки, споруди, передавальні пристрої; машини та облад; інструменти, прилади, інвентар; багаторічні насадження; робоча і продуктивна худоба; інші осн засоби). П(С)БО 31. Способи оцінки ОЗ: 1. Первісна вартість ( визнач на час надходження ОЗ; ПВ= іст факт С/В виготовлення, придбання= справедлива вартість). ОЗ визнаються кваліфікаційними, якщо виготовл більше з міс. Тоді витрати на їз ств ↑ на суму %, нарах за кредитом. 2.Переоцінена ( вартість ОЗ після їх переоцінки) 3. Справедлива ( ринкова вартість ОЗ, що визнач спеціалізм підп.-ми) 4. Вартість, що амортизується =первісна – ліквідаційна. 5. Ліквідаційна ( сума коштів або вартість інших активів, яку підп.-во очікує отримати від їх реал-ї або лікв-ї після закінчення строку їх корисного викор-ня за вирах витрат, пов’язаних з їх ліквід-єю да реал-єю; визнач при надходженні). 6.Залишкова= Первісна – Накопичена амортизація.  

 

33.Документальне оформлення надходження основних засобів.

Напрямки надходження: 1. Капітальні інвестиції ( придбання за плату, виготовлення власними силами, будівництво) а) підрядний спосіб ( роботи викон спец організ-ми на договірній основі; облік витрат по виготовленню здійсн підп- підрядник; підп.- замовник здійснює лише розрахунки за виконані роботи) б) господарський спосіб ( роботи викон власними силами підр-ва; облік витрат на ств ОЗ здійсн підп.-во) 2. Внески засновників до стат капіталу ( Перв вартість=справедлива вар) 3. Безоплатне надходження ( справедлива вар-сть). Приймання об’єкта на підп-ві здійсн постійно діючою інвентар комісією, що на основі «Акту приймання – передачі (вн переміщення) ОЗ» - первинний док для зарахування до складу ОЗ окремих об’єктів та облік введення їх в експл-ю; вн переміщення об’єктів; вилучення зі складу ОЗ у разі передавання іншому підп-ву. Цей док потім передається бухгалтерії, на основі якого скл «Інвентарна картка обліку ОЗ», на якій відобр інф-ція про рух ОЗ. «Опис інвентарних карток обліку ОЗ» признач для реєстрації та контролю збереження інвент карток обліку ОЗ.

Документальне оформлення переміщення та вибуття основних засобів.

Напрямки вибуття: 1. Реалізація Акт приймання – передачі ф ОЗ-1- у разі передавання іншому підп-ву.  2. Списання ( ліквідація) – здій ліквідаційна комісія ( голова – гол інженер або заст. керівника; члени –начальники підрозділів, бух гал; матер відповід особа), яка скл Акт ліквідацій ( списання) ОЗ.

 

34.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

Для синтетичний облік ОЗ призначені рахунки 10, 11  (Дт: надходження; витрати на поліпшення об’єкта, що приводять до ↑ ек вигод від його викор-ня; сіма дооцінки вартості об’єкта Кт: вибуття внаслідок продажу, безоплат. Передавання, невідповідності критеріям визнання активом; вибуття внаслідок часткової ліквідації об’єтка; сума уцінки). 10 призначений для обліку й узагальнення інф-ї про наявність і рух як власних ОЗ, так і одержаних за умов фін лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу ОЗ. Рах 10 ведеться за субрахунками… 11 призначений для обліку інших необор мат активів, які не входять до складу об'єктів, які відображаються на рахунку 10. Облік здійсн за Перв вар, що може бути ↑ у разі амортизації, добудови, переоцінки, у рахі яких очік ↑ ек вигод від викор об’єкта. 15 (Дт: витрати на придбання або вигот-ня ОЗ Кт: оприбуткування на баланс придбаних або виготовлених об’єктів). П, контракт 13 призначений для узагальнення інф-ї про нараховану ам-ю та індексацію зносу не обор мат активів і немат активів, що підлягають амор-ї. Дт сума списаної ам-ї Кт сума нарах ам-ї та дооцінки   Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо. «Акт приймання – передачі (вн переміщення) ОЗ» - первинний док для зарахування до складу ОЗ окремих об’єктів та облік введення їх в експл-ю; вн переміщення об’єктів; вилучення зі складу ОЗ у разі передавання іншому підп-ву. Цей док потім передається бухгалтерії, на основі якого скл «Інвентарна картка обліку ОЗ», на якій відобр інф-ція про рух ОЗ і записуються основні якісні та кількісні хар-ки ОЗ (назву підпр-ва, місце знаходження, рах, субрах, код аналіт обліку, перв вартість, норму аморт відрахувань, рік випуску, суму зносу, дату введення в експлуатацію, номер техпаспорту тощо). «Опис інвентарних карток обліку ОЗ» признач для реєстрації та контролю збереження інвент карток обліку ОЗ. Нарис что в тетради.

 

36.Амортизації (зносу) основних засобів.

Ам-я –1. сума накоп зносу (для часткового списання) 2. систематичний розподіл вартості об’єкта ОЗ, яка підлягає амор-ї, протягом строку його корис експл-ї. Нарахування: здійс щомісяця, починається з 1 числа наст місяця після находження об’єкту, призупиняється на час консервації, реконструкції, модернізації, закінчується з 1 числа наст місяця після вибуття об’єкту. Методи: 1. прямолінійний – пряма сума ам-ї= вартість, яка ам-ся/ очікуваний період часу використання об’єкта ОЗ , 2. виробничий ( від ефективного викор-ня) –місячна сума ам-ї = факт місячний обсяг продукції×виробнича ставка ам-ї, 3. змен залиш вар-сті – річна сума ам-ї = залишкова вар-сть на поч. зв року або первинна вар на поч. нарахування ам-ї×річна норма ам-ї 4. приск змен залиш вартості – подвоєна сума попереднього. 5. кумулятивний – річна сума ам-ї = вар, що ам-ся × куумул коеф, 6. податковий. Нарах ам-я є ВИТРАТАМИ тих дільниць, де об’єкт працює (91-94,99).

 

37.

Для нарах призн П, контракт 13: Дт сума списаної ам-ї Кт сума нарах ам-ї та дооцінки.

 

 

 

38.Облік  нематеріальних активів. 

Нематеріальний  актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: права користування природними ресурсами; права користування майном; права на комерційні позначення; права на об'єкти промислової власності; авторське право та суміжні з ним права; незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). Методологічні засади визначаються Положенням (стандарт) бо 8 «Нематеріальні активи». Планом рахунків для обліку нематеріальних активів передбачено рахунок 12 «Нематеріальні активи» (6 субрахунків). За Дебетом відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю та сума до оцінки таких активів. За Кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки.

 

 

39.Визнання  запасів, завдання обліку запасів.

Запаси – це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госп.діял-ті; перебувають у процесі вир-ва з метою подальшого продажу продукту вир-ва; утримуються для споживання під час вир-ва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління під-вом. Запаси визнаються активами, якщо: існує ймовірність того, що під-во отримає в майбутньому екон. вигоди, пов’язані з їх використанням; їх вартість може бути достовірна визначена. Призначені рахунки 2 Класу. Запаси є найважливішою частиною активів і мають найбільшу питому вагу у складі витрат під-в різних сфер діяльності. Особливості ВЗ: одноразове використання у процесі вир.циклу; перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції або виконаних робіт.

 

 

40.Документальне  оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.

Надходження. Для обліку запасів призначений рахунок 20 «ВЗ». За Дебетом – надходження запасів на під-во та їх до оцінка. За Кредитом – витрати на вир-во, переробку, відпуск на сторону, уцінку тощо. Для обліку МШП призначений рахунок 22 «МШП», за Дебетом – придбання та повернення на склад з експлуатації. За Кредитом – відпуск в експлуатацію із списанням на витрати, списання нестач і втрат від псування.

Запаси, що надходять  від пост-ка, супроводжуються такими документами: накладна на відпуск тов-мат цінностей або товарно-транспортна накладна, податкова накладна, рахунок-фактура тощо. При прийнятті запасів на склад(у разі повної відповідності) складається прибутковий ордер, що включає (номенклатурний номер, назву, сорт, розмір, одинию виміру, кількість, ціна, підписи того хто здав і прийняв. У разі невідповідності фактичної наявності цінностей документам складається комерційний акт, а в разі оприбуткування на складі – акт приймання. Надходження запасів від власного вир-ва оформлюється накладною у 2 примірниках. На підставі документів про оприбуткування запасів комірник здійснює записи в картках складського обліку. Переміщення. Для контролю за збер-ням і рухом, їх оцінки, підрахунку підсумків інвентаризації вик-ться оборотні відомості. Вибуття. Основними документами є: лімітно-забірні картки (вик-ся для оформлення видачі зі складу запасів, що витрачаються у вир-ві систематично. Один екземпляр передається цеху-одержувачу, інший – складу. Вказується ліміт видачі матеріалу на місяць або квартал); накладна-вимога (для разової видачі запасів зі складу на вир-во, яка випускається у 2 примірниках і підписується голбухг. або уповноваженою особою. Реквізити: дата, підстава видачі, призвіще кому видати, назва матеріалу, одиниці виміру, кількість, ціна, сума, підписи осіб одержувача, голбухг., здійснив видачу); акт-вимога (для обліку видачі матеріалів понад установлений ліміт або у разі заміни матеріалів і є підставою для списання їх зі складу. Виписується на 1 вид матеріалів і багаторазову видачу останнього в межах ліміту в 2 примірниках. Здача актів в бухгалтерію здійснюється після видачі всієї кількості матеріалів.)

 

42.Особливості  обліку малоцінних і швидкозношуваних  предметів.

Для обліку МШП  передбачено рахунок 22, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношувальних предметів, що належать під-ву. До МШП належать предмети, що викор-ся протягом не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 1 року: інструменти, інвентар, спеціальне оснащення, одяг тощо. За Дебетом – надходження запасів (придбання, повернення на склад з експлуатації), за Кредитом – відпуск в експлуатацію із списанням на витрати, списання нестач і втрат від псування МШП. На підставі первинних документів, прийнятих від матеріально відповідальних осіб, у бухгалтерії проводять записи в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.

 

45.Облік  наявності і руху грошових  коштів у касі та контроль  за дотриманням касової дисципліни.

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою під-во повинно мати касу. Планом рахунків для обліку операцій у касі передбачено рах30 «Каса». За Дебетом –надходження грошових коштів, за Кредитом – виплата грошових коштів із каси. Операції за дебетом нагромаджуються у відомості 1.1, а за кредитом – у журналі-ордері 1. Основні характеристики: Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження коштів у касі. Керівник несе відп-сть за створення умов, які забезпечують схоронність коштів у касі під час їх зберігання та транспортування. Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому під-ву, забороняється. Касові операції оформлюються прибутковим та видатковим касовими ордерами. Касові документи складаються в 1 примірнику, дійсні лише в день виписки. Сума готівкового розрахунку одного під-ва з іншим через їх каси та через каси установ банків не повинна перевищувати 10 тис.грн протягом 1 дня за 1 або кількома документами. Кожне під-во, що є юр.ос. і має касу, веде 1 касову книгу для обліку операцій з готівкою в нац валюті. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера. Дотримання підприємствами й організаціями вимог чинних законодавчих і нормативних документів з питань готівкового обігу та Порядку ведення касових операцій забезпечується організацією відповідного контролю. Так, установи банків не менше як один раз на два роки, а у разі виявлення порушень — частіше, згідно з рішенням свого керівника повинні перевіряти додержання касової дисципліни на всіх підприємствах і в організаціях, які вони обслуговують, незалежно від форм власності. Крім того, виконання положень указаних документів контролюється також органами державної податкової адміністрації, фінансовими органами, державною контрольно-ревізійною службою, органами Міністерства внутрішніх справ.

Информация о работе Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"