Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2013 в 10:34, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Бухгалтерскому учету и аудиту".

Прикрепленные файлы: 1 файл

Шпори.doc

— 420.00 Кб (Скачать документ)

 

46.Рахунки  в банку, порядок їх відкриття.  Особливості обліку наявності  й руху коштів  на поточних  та інших рахунках в банку.

Для зберігання вільних грошових коштів та проведення безготівкових розрахунків відкриваються в банку поточні рахунки. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому порядку юридичним та фізичним особам. Рахунки відкриваються у будь-якому банку України за вибором клієнта та згодою банків. Банки відкривають поточні рахунки протягом 10 календарних днів після отримання повного пакету документів (заяву про відкриття рахунку, копії таких документів завірено нотаріально: свідоцтво про держреєстрацію, статут, довідки Мінстат, довідки про взяття на облік платника податків, накази про прийняття на посади керівника і гол бухгалтера, довідку про реєстрацію в органах Пенс фонду, страхове свідоцтво, картку зі зразками підписів осіб і відбитка печатки). Після перевірки співробітниками банку наданих документів банк дає згоду про відкриття рахунку, про що робиться відмітка на оригіналі статуту. При відкритті рахунку в банку відкривається особистий рахунок клієнта з наданням йому номера.Особисті рахунки ведуться у 2 екземплярах: для банку, для клієнта – виписка банку з рахунка. Призначений активний рах 31 «Рахунки в банках».За Дебетом – надходження грошових коштів, за Кредитом – їх використання. Сальдо за дебетом показує залишок грошових коштів під-ва на всіх його рахунках в банку.

 

47.Дебіторська  заборгованість, критерії визнання та класифікація

Дебіторська заб-сть – це заборгованість дебіторів на певну дату. Дебітори – це фіз.. та юр. особи, які заборгували під-ву і які погасять її, як очікувано в майбутньому. Критерії визнання: в майбутньому очікується отримання економіних вигод; можливість достовірної оцінки. Класифікація: За П(С)БО №10:1.довгострокова (рах.18) – це сума заб-ті, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; 2.поточна(рах. 34,37, 36) – виникає і буде погашена раніше 12 місяців. За об’єктами: 1.за продукцію, товари, роботи, послуги; 2.забезпечена векселем; 3.надані позики; 4.за розрахунками; 5.інша. За своєчасністю погашення: 1. д.з. строк оплати якої не настав (нормальна); 2. д.з. не сплачена в строк (прострочена), у тому числі безнадійна та сумнівна.

 

49.Облік  розрахунків з покупцями і  замовниками.

Облік поточної дебіторської забор-ті за продукцію  ведеться на рахунку 36. За Дебетом відображається вартість реалізованої продукції, яка включає ПДВ, акциз та інші податки, збори, що підлягають перерахуванню до бюджетів, фондів і включені у вартість реалізації. За Кредитом – сума платежів, що надійшли на рахунки підприємств у банківських установах, у касу, та інші види розрахунків (сплата векселем, взаємозалік заборгованостей). Сальдо рахунка відображає заб-ть покупців та замовників за отриману продукцію. Аналітичний облік ведеться стосовно кожного покупця та замовника за кожним пред’явленим до сплати рахунком. Операції за Дебетом 36 нагромаджуються у відомості 3.1 аналітичного обліку, за кредитом 36 – у розділі 1 Журналу 3. У балансі відображається первісна та чиста реалізаційна вартість.

 

50.Особливості  обліку розрахунків з підзвітними  особами.

Підзвітні особи – це працівники під-ва, які одержали грошовий аванс для оплати витрат, доручених під-вом. Розрахунки з підзвітними особами виникають при оплаті дрібних витрат, що не можуть бути оплачені через банк і витрат на відрядження. Підзвітні особи повинні подати звіти про використання коштів, наданих на відрядження або звіт разом з документами, що підтверджують витрачання коштів до бухгалтерії (чеків, квитанцій, накладних). Звіт після перевірки передається на затвердження директору, після чого в авансовому звіті записуються відповідні проведення, підсумки яких відображаються в бух.реєстрах.Для узагальнення інформації про розрахунки з підзвітними особами передбачено субрахунок 372. За Дебетом – сума готівки, отриманої під звіт, за Кредитом – списання заб-ті підзвітних осіб у результаті надання авансових звітів, повернення готівки в касу або утримання неповернутих підзвітних сум із заробітної плати боржників. Сальдо може бути дебетовим – у складі оборотних активів; кредитове – у складі забовязань балансу під-ва.

 

51.Фінансові  інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.

Фінансові інвестиції – це активи, що утр-ся під-вом з метою збільшення прибутку у вигляді відсотків або девідентів або зростання вартості капіталу та інших вигод. Визначаються як активи, що утримуються з метою: одержання доходів у вигляді дивідендів, відсотків; набуття вигідних відносин з іншими під-вами; отримання майбутніх вигід від зростання вартості здійснених інвестицій. Класифікація: Залежно від строків: 1.поточні – які легко реалізуються та призначені для утримання протягом не більше 12 міс; 2. довгострокові – які не можуть бути визначені поточними. Залежно від видів придбаних цінних паперів: 1.пайові – надають право власності; 2.боргові – не надають права власності. За формою власності: приватні, іноземні, спільні. За територією вкладення: внутрішні та зовнішні. Залежно від способу придбання: пряма та портфельна. За метою обліку: 1.придбанні для перепродажу; 2.для утримання до їх погашення; 3.спільні, асоційовані, дочірні під-ва для набуття суттєвого впливу. Оцінка:  1.на час надходження (за первісною вартістю= іст.факт.СВ придбання або справедливою вартісті придбання); 2.на дату балансу (для перепродажу – справедлива вартість; для до погашення – амортизація СВ; до СК інших під-в – методом участі в капіталі); 3.при вибутті (методи: ідентифікації СВ, метод ФІФО та середньозваженої СВ).

 

52-53.Облік  фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції – це активи, що утр-ся під-вом з метою збільшення прибутку у вигляді відсотків або девідентів або зростання вартості капіталу та інших вигод. За метою обліку фінансові інвестиції поділяються: 1.придбанні для перепродажу; 2.для утримання до їх погашення; 3.спільні, асоційовані, дочірні під-ва для набуття суттєвого впливу. Облік ФІ придбаних для перепродажу. Призначений рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції». За Дебетом – сума придбання та сума дооцінки, за Кредитом – реалізація та уцінка. Аналітичний облік ведеться за видами ФІ із забезпеченням можливості отримання інф-ї про І як на території країни, так і за межами. Операції з реалізації належать до іншої звичайної діяльності. Тобто сума дооцінки відобр. у складі доходів рах.74; сума уцінки рах.97; сума нарахованих відсотків відноситься до фін.доходів рах.73. Облік ФІ придбаних для утримання до погашення. Призначений рахунок 14. За Дебетом – сума придбаних, сума нарахованої амортизації дисконту. За Кредитом – сума реалізації, сума нарахованої амортизації премії. Всі операції належать до фінансової діяльності. Дооцінка(дисконт) – рах73(добре для під-ва), уцінка(премія) – рах95(погано для під-ва).Облік ФІ спільні, дочірні, асоційовані під-ва. Призначений рахунок 14. Всі операції – інвестиційна діяльність.Сума нарахованих доходів у часці прибутка – рах72, сума втрат від інвестицій – рах96.

 

54.

На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

 За кредитом рахунку  відображається нарахування забезпечень,  за дебетом - їх використання.

 Рахунок 47 "Забезпечення  майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471 "Забезпечення виплат  відпусток" 

472 "Додаткове пенсійне  забезпечення"

473 "Забезпечення гарантійних  зобов'язань" 

474 "Забезпечення інших  витрат і платежів"

 

55.Економічний зміст власного капіталу

При створенні  підприємства (за умов відсутності  боргів перед кредиторами) активи підприємства дорівнюють його капіталу(А = K).В процесі здійснення господарської діяльності у підприємства виникає різного роду кредиторська заборгованість (перед працівниками — по оплаті праці, перед постачальниками — за поставлені сировину і матеріали, перед банками — на суми отриманих кредитів). Наслідком такої заборгованості є зростання активів підприємства. За цих умов активи підприємства дорівнюють сумі

власного капіталу і зобов’язань підприємства (А = Kапітал + Зобов’язання).

Складові  власного капіталу поміщено у розділі  І пасиву

балансу “Власний капітал”, до якого входять:

− статутний капітал;

− пайовий капітал;

− додатковий капітал;

− інший додатковий капітал;

− резервний капітал;

− нерозподілений прибуток (непокритий збиток);

− неоплачений капітал;

− вилучений капітал.

Статутний капітал — це частина капіталу, яка утворюється за рахунок сукупності вкладів у вигляді матеріальних, нематеріальних або фінансових ресурсів засновників у майно підприємства для забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта згідно меж, які визначені установчими документами.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення

його господарсько–фінансової  діяльності. Пайовий капітал узагальнює інформацію про суми пайових внесків  членів споживчого товариства, сільськогосподарського підприємства, житлово-

будівельного  кооперативу, кредитної спілки та інших  підприємств,що передбачені установчими документами.

Додатковий  капітал — сума, на якій вартість реалізації

випущених акцій  перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів  на вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал являє собою суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Законом України “Про господарські товариства”визначено, що у товаристві створюєтьсярезервний (страховий)фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

Нерозподілений  прибуток являє собою частину чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами.

Неоплачений капітал — заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства.

Вилучений капітал — фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його

учасників.

 

 

57.Облік власного капіталу

Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталу призначені рахунки четвертого класу Плану  рахунків, зокрема такі як: 40 “Статутний капітал”, 41 “Пайовий капітал”,42 “Додатковий капітал”, 43 “Резервний капітал”, 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 45 “Вилучений капітал”, 46 “Неоплаче-

ний капітал”, 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, 48“Цільове фінансування і цільові надходження”, 49 “Страхові  резерви”.

За кредитом рахунку 40 “Статутний капітал” відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (ви-

лучення). Рахунок 41 “Пайовий капітал”

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення

його господарсько-фінансової діяльності.

Рахунок 42 “Додатковий капітал”відображається

збільшення  додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.Рахунок 42 “Додатковий капітал” має такі субрахунки:

421 “Емісійний  дохід”;

422 “Інший вкладений  капітал”;

423 “Дооцінка  активів”;

424 “Безоплатно  одержані необоротні активи”;

425 “Інший додатковий  капітал”.

Рахунок 43 “Резервний капітал”

За кредитом рахунку 43 “Резервний капітал” відображається створення резервів, за дебетом — їх використання. На рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збит-

ки)” За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі субрахунки:

441 “Прибуток  нерозподілений”;

442 “Непокриті  збитки”;

443 “Прибуток,  використаний у звітному періоді”.

На  рахунку 45 “Вилучений капітал” За дебетом рахунку 45 “Вилучений капітал” відображається

фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:

451 “Вилучені  акції”;

452 “Вилучені  вклади й паї”;

453 “Інший вилучений  капітал”.

Рахунок 46 “Неоплачений капітал” За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

На  рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.

Рахунок 47 “Забезпечення  майбутніх витрат і платежів”  має

такі субрахунки:

471 “Забезпечення  виплат відпусток”;

472 “Додаткове  пенсійне забезпечення”;

473 “Забезпечення  гарантійних зобов’язань”;

474 “Забезпечення  інших витрат і платежів”.

475 “Забезпечення  призового фонду (резерв виплат)”;

476 “Резерв на  виплату джек-поту, не забезпеченого  сплатою

участі у  лотереї”;

477 “Забезпечення  матеріального заохочення”;

478 “Забезпечення  відновлення земельних ділянок”.

 

 

58. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.

Зобов’язання – це заборгованість, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення екон.вигод. Критерії визнання:  в майбутньому очікується зменшення екон.вигод; можливість достовірної оцінки. Класифікація: 1.довгострокові – які не підлягають погашенню протягом операційного циклу або протягом 12 міс з дати балансу (довг. кредити банку, довг. векселя видані, довг. облігації емітовані тощо); 2.поточні – очікується протягом 12 міс (коротк.пункт1; розрахунки з бюджетом за податками, розрахунки за страхування та соц.фонди, розр. з оплати праці, розр. з учасниками, інші); 3.забезпечення - зобов’язання з невизначеним строком або сумою погашення (заб.відпусток, на гарантійний ремонт, на реструктуризацію, на додаткове пенсійне забезп.)

Оцінка: довгострокові – за теперішньою вартістю; поточні – за сумою погашення; забезпечення є витратами.

 

59.Облік  розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Облік ведеться на рахунку 63 за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. За Кредитом відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників тов-мат цінності, прийняті роботи, послуги, за Дебетом – її погашення, списання тощо. Рахунок 63 має 3 субрахунки: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ». Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

 

60. Розрахунки за податками й платежами

Для обліку розрахунків за податками  й платежами використовується рахунок 64 “Розрахунки за податками й  платежами”. На цьому рахунку узагальнюється інформація про усі види платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємств, та за фінансовими санкціями, що справляються до бюджету. Аналітичний облік на цьому рахунку ведеться в розрізі видів податків і платежів.

Информация о работе Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"