Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2013 в 10:34, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Бухгалтерскому учету и аудиту".

Прикрепленные файлы: 1 файл

Шпори.doc

— 420.00 Кб (Скачать документ)


      з   7

1.

бухгалтерський  облік (спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовнішнім і вн користувачам для прийняття рішень), Функції БО: 1. Інформаційна  - безперервне збирання, опрацювання, узагальнення, зберігання, передавання для потреб управління фактичних даних про основні показники діяльності підприємств 2.  Аналітична полягає в оцінці досягнутих результатів діяльності, тобто в її аналізі, що проводиться спільно з іншими ек службами. 3. Контрольна полягає в перевірці законності та доцільності госп операцій, забезп збереження коштів, їх ефективного використання.

 

2.Предмет  бухгалтерського обліку, його об’єкти.

Предмет БО – рух капіталу підп-ва або його госп діяльність в цілому; процес розширеного сусп. відтворення ( ВРОС сусп продукту), а також використання госп засобів у цих процесах, які узагальнюються у грош вимірнику, для надання інф-ції, необх для управління і контролю. Предмет БО уточнюється в його об’єктах: 1. госп засоби (активи)- об’єкти, які відпов 3 ознакам: з’явились в рез мин подій, контрол підп-вом, використання об’кту в майб призведе до ↑ ек вигод. а) Необор активи ( осн засоби, немат активи, інші не обор мат активи) б) Обор активи – те, що переносить свою вар-сть на прод протягом 1 циклу ( гр кошти, запаси, дебіт заборг) в) Витрати майб періодів – витрати, які мали місце в пот періоді, але виникнуть у наст 2.Джерела формування ( фінансування) госп засобів ( пасиви) – вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань а)Власний капітал: статутний, додатковий ( емісійний дохід), пайовий, резервний, нерозп прибутки і непокриті збитки, інший додатковий капітал – дооцінка, безоплатна передача необ активів. Власний кап коригується на суму неоплач кап ( заборг засновників за внесками до стат кап) і вилученого кап. б) Позикові джерела 9 довгостр, поточні в) Доходи майб періодів – виникли в пот періоді, а отримають в майб. 3.Госп процеси і фін рез-ти діяльності- част кругообігу госп засобів: а) постачання – процес придбання госп зас, необх для здійсн госп діял-сті б) вир-во – виготовлення прод, надання послуг або виконання робіт в) реал-я – процес продажі гот прод або наданих послуг та одержання виручки від реал-ї та визначення фін результатів.

 

3.

До внутрішніх користувачів належать: власники підприємств, управлінський персонал, робітники і службовці. Внутрішні користувачі задовольняють свої інформаційні потреби щодо ефективності роботи апарату управління, прибутковості організацій, прийняття управлінських і планових рішень, стабільності й прибутковості підприємства, збереження робочих місць, оплати праці та пенсійного забезпечення тощо.

До зовнішніх користувачів належать ті, які мають прямий фінансовий інтерес, не мають прямого фінансового інтересу і без фінансового інтересу.

До тих, які  мають прямий фінансовий інтерес, належать ділові партнери підприємства на ринку (дійсні та потенційні) інвестори, постачальники, замовники, покупці, клієнти, банківські й небанківські кредитні установи, майбутні акціонери.

До тих, які не мають прямого фінансового інтересу, належать органи державного і міжнародного регулювання та контролю (органи податкової служби, органи державної статистики, органи державних і міжнародних цільових фондів, органи державних і міжнародних комісій і комітетів), учасники фондового і товарних ринків (брокери, дилери, депозитарії, кліринги).

До користувачів без фінансового інтересу належать аудиторські фірми, фінансові аналітики та радники, судові та арбітражні органи, громадські організації, профспілки.

 

 

 

4.Джерела  господарських засобів (капітал,  зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського  обліку, їх класифікація за призначенням.

Пасиви- вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань; вартісний вираз права власності юр чи фіз осіб на майно(активи) під-ва. ПАСИВИ: 1. власні – вартість активів, що залишається у підп.-ва після вирахування їх зобов’язань( статут кап, пайов кап, додат кап, резерв кап, нерозп прибуток, вилуч кап, неоплач кап); 2. позикові [довгострокові ( довгострок кредити банків, довгостр векселі видані, зобовяз за облігаціями, зобовяз з оренди, відстроч фін зобовяз власні; поточні (короткострок кредити банків-короткостр позики,поточна заборг, векселі видані-з постач,підряд,фіз і юр особоми, розрах з кредиторами-з постач і підряд, за подат і платеж, за страхув, з оплати праці)]; 3. доходи майб періодів – джерело коштів, що виникли в поточному періоді або попередніх звітних періодах, а отримають в майбутньому  (одерж в рахунок майб періодів орендна плата від орендарів); 4. забезп майб витрат і платежів (забезпечення: оплата відпусток, гарант зобовязань, додат пенс забезп)страхові резерви, цільові фонди; страхові резерви, цільове фін-ня, цільові надходження ???).

 

5.Господарські  засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського  обліку, їх класифікація за функціональною  роллю в процесі відтворення  капіталу.

Активи- об’єкти,що відповідають 3 ознакам: 1) зявляються в результаті минулих подій, 2) контролюються під-вом, 3) використання цього обєкту в майбутньому призведе до ек вигод. АКТИВИ: 1.необоротні активи- сук-сть майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі госп діяльності підп.-ва, тобто це всі ті активи, що не є оборотними [осн засоби(зем ділянки,будинки, обладнання, транспорт, інвентар); нематер активи(права на корист майном,прир рес, авторські права, комп програми, інф база); ін необорот матер активи(бібл фонди, довгостр інвест, купівля акцій]; 2. оборотні активи – те, що переносить свою вартість на продукцію протягом 1 циклу [грошові кошти(каса, рах в банках, поточ фін інвест); запаси(вир запаси, незаверш вир-во, МШП, товари, готов прод, напівфабр); деб заборгованість(з підзвіт осоьами, за претенз, за виданими авансами,за відшкод завд збитків, за позиками членів кред спілок)]; 3. витрати майбутніх періодів- витрати, які мали місце в поточному періоді, але виникнуть лише у наступних (витрати з освоєння вир-ва нових видів продукції.)

 

 

6.

Госп  процеси і фін рез-ти діяльності- част кругообігу госп засобів: а) постачання – процес придбання госп зас, необх для здійсн госп діял-сті б) вир-во – виготовлення прод, надання послуг або виконання робіт в) реал-я – процес продажі гот прод або наданих послуг та одержання виручки від реал-ї та визначення фін результатів.

 

7.

Джерела формування ( фінансування) госп засобів ( пасиви) – вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань а)Власний капітал: статутний, додатковий ( емісійний дохід), пайовий, резервний, нерозп прибутки і непокриті збитки, інший додатковий капітал – дооцінка, безоплатна передача необ активів. Власний кап коригується на суму неоплач кап ( заборг засновників за внесками до стат кап) і вилученого кап. б) Позикові джерела 9 довгостр, поточні в) Доходи майб періодів – виникли в пот періоді, а отримають в майб

 

 

8.Метод  бухгалтерського обліку і його  складові частини. 

Метод БО-сукупність методичних способів і прийомів, за допомогою яких госп діяльність підп-ва відображається в обліку 1)загальнонаукові (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація); 2)спеціальні:  1.первинні а)документація (спосіб первинного спостереження і відображення госп операцій у первинних бухгалт документах рахунках,накладних,чеках,ордерах),б)інвентаризація ( метод підтвердження достовірності даних БО, що проводиться шляхом опису, підрахунку, виміру, зважування ц оцінки всіх залишків засобів і коштів у натур виразі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна на певну дату і зіставлення їх з відповідними даними БО), в)оцінка (спосіб грош вимірювання об’єктів БО, за допомогою чого натут і трудові вимірники госп засобів перераховують у вартісні), г)калькуляція (метод обчислення собівартості виготовленої продукції або виконаних робіт, наданих послуг шляхом визначення і розподілу витрат, які належать до об’єкта калькулювання);2.вторинні: а)система рахунків ( спосіб поточного групування і обліку наявності та використання активів, зобов’язань і капіталу), б)подвійний запис (метод відображення госп операції на рахунках, що полягає у подвійному відображенні в БО кожної госп операції в одній і тій самій сумі);3.підсумкові -балансова звітність (метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових показників за звітний період).

 

 

9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.

Баланс-1)ек визначення- методичний прийом БО, що полягає у групуванні та узагальненому відображенні госп. засобів за складом та джерелами фінансування в єдиному грошовому вимірнику на певну дату.(зазвичай складається на останню дату звітного періоду; річний: 1 січня-31 грудня); 2) Бухгалтерське- форма звітності про фін становище підп.-ва, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, і регулюється П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фін звітності». Значення балансу: 1. це основа бух звітності про результати госп і фін діяльності підп-ва за певний період 2.оновне джерело інф-ції про майнове і фін становище суб’єктів госп-вання 3. інф-на база для податк органів, кред установ і органів держ управління майном 4. інф-не забезпечення для фін планування підп.-ва, контролю грош потоків відповідно до отриманого прибутку.

 

10.

Для схемат відобр-ня балансу викор двостороння табл:

Актив

Пасив

Баланс

х

Баланс

х

Призначений для  відобр госп засобі за складом 

 

Для від обр  інф-ції про джерела госп засобів

 

Баланс скл  за балансовим рівнянням: А=П; А = Власний капітал +Позиковий капітал Валюта балансу-сума підсумків за активом і пасивом. Баланс-звіт про фін стан підва, метою якого є надання користувачам повної неупередженої правдивої інформації про фін стан. Ф1(форма 1)- баланс. Структура та форма бух балансу регулюється П(С)БО 2 «Баланс». Баланс скл з:АКТИВИ скл з розділів: 1)необоротні активи; 2)оборотні активи, 3)витрати майб періодів; 4)необоротні активи та групи вибуття; ПАСИВИ: 1)власний капітал; 2)забезпечення наступних виплат і платежів(передб у майб); 3)довгострокові зобовязання; 4)поточні зобовязання; 5)доходи майб періодів. Баланс скл у ТИС.ГРН!!!Бух баланс побудований як нетто-баланс який складається зі статей, кожна з яких має свій номер (до валюти балансу 1.осн засоби вкл-ся за залишковою вартістю 2. Деб заборг-сть вкл.-ся за чистою реаліз вартістю 3.Власний капітал коригується на суму неоплаченого, вилученого капіталу і непокритих збитків, якщо вони є.

 

11.Зміни в балансі,  зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.

Госп операція – діяльність, яка зумовлює зміни  у фін становищі, активах і  пасивах підп-ва. Кожен факт госп діяльності обов’язково впливає  на баланс. Госп засоби та їхні джерела під впливом госп операцій збільшуються або зм-ся, що приводить до змін окремих статей балансу в активі і пасиві. 4 типи впливу госп операцій на баланс:                                                                                                       

Тип впливу

Актив

Пасив

Валюта балансу

І

+Z -Z

-

-

ІІ

-

+Z -Z

-

ІІІ

+Z

+Z

ІV

-Z

-Z


І Зміни відбуваються лишев активі балансу. Одна стаття ↑, інша ↓, Валюта балансу( ВБ) не змінюється. А+Z-Z=П, де Z- зміни. Пр: покупці сплатили за раніше отриману продукцію; оприбутковано готівку в касу з пот рахунка в банку ІІ Зміни відб лише в П, ↑одна стаття, ↓ інша, ВБ не змінюється. А=П+Z-Z. Пр: взяли кредит, щоб сплатити постачальнику.ІІІ Відбувається рівновелике збільшення в А і П балансу, ВБ=↑; А+Z=П+Z Пр: отриманий кредит банку зараховано на пот рахунок підп-ва. ІV Відбувається рівновелике зменшення в А і П, ВБ↓; А-Z=П-Z Пр: погашено короткостр кредит банку з пот рахукна в банку підп-ва.

 

12.Поняття  про рахунки, їх будова та  призначення.

Бух.рахунок – 1. це метод прийом БО сутність якого полягає у групування госп.опер-й за ек однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і зміною засобів та їхніх джерел у процесі госп діяльності 2. Зміст, призначення та будова рахунків зумовлені об’єктами, що обліковується (рух кожного відбув внаслідок здійснення госп операцій, викликає його зб-ня або зм-ня, які відобр на рахунках окремо). Тому бух рахунки зображ схематично у вигляді двосторонньої таблиці. Отже, бух рах –також символічний запис, що викор для запису й узагальнення зб-ня або зм-ня певного виду доходів, витрат, активів, зобов’язань і власного капіталу підп-ва. На поч. кожного звітного періоду рахунки відкр. на основі балансу( на них записується вхідне сальдо-залишок).сальдо- це різниця між підсумками записів за Дт і Ктом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець періоду. Оборот –це зміни на рахунках протягом звітного періоду ( дебетовий – підсумок за Дт, кредитовий – підсумок за Кт). Кожного звітного періоду рахунки закриваються, тобто визничається залишкове (вихідне) сальдо, на основі якого здійснюється запис в баланс на наступну дату. Бух рах призначені для відображення та пот контролю госп операцій, що охоплюють облік наявності й руху госп засобів, власного капіталу і зобов’язань, і госп процесів, пов’язаних з використанням труд ресурсів та фондів оплати праці, осн засобів, придбанням предметів праці та їх споживанням, обліком вир-ва і реал-ції.  Активні рахунки – призначені для обліку активів. (Сальдо- дебітове. За Д –збіл-ня, за К-змен-ня).Пасивні рахунки – це рахунки для обліку джерел фін-ня. (Сальдо –кредитове. За Д-змен-ня, за К- збіл-ня).Активно-пасивні рахунки – відповідають ознакам як акт. так і пас.(44-нерозподілений прибуток; 641-ПДВ; 79-фін-ві результати)

Схема будови бух рахунка

 

13.Порядок відображення  господарських операцій на рахунках  та визначення оборотів і сальдо.

Відповідно  до структури балансу рахунки, призначені для обліку активів, відкриваються  за дебетом- активні рахунки – призначені для обліку активів. Відкр на основі статей активу балансу.  Сальдо- дебетове. За Д –збіл-ня, за К-змен-ня. С-до кінц= С-до поч. за Дт+ Оборот за Дт – Оборот за Кт. Пасивні рахунки – це рахунки, призначені для обліку джерел фін-ня. Відер на основі статей пасиву балансу. (Сальдо –кредитове. За Д-змен-ня, за К- збіл-ня). С-до кінц= С-до поч. за Кт+ Оборот за Кт – Оборот за Дт.  Активно-пасивні рахунки – відповідають ознакам як акт. так і пас.(44-нерозподілений прибуток; 641-ПДВ; 79-фін-ві результати). Для А-П рах сальдо визначається за оборотною відомістю за аналіт рахунками. С-до розгорнуте – за Дт і Ктом. Використання А-П рах є обмеженим.

Информация о работе Шпаргалка з дисципліни "Бухгалтерський облік"