Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 21:43, курсовая работа

Краткое описание

Метою моєї курсової роботи є характеристика порядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написані курсової роботи, належать:
розкрити сутність та функції бізнес-плану;
схарактеризувати методологію та стадії розробки бізнес-плану;
розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;
скласти бізнес-план консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………….5
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання…………………....7
1.1 Сутнісна характеристика бізнес-плану………………………...7
1.2 Цілі розробки бізнес-плану……………………………............11
2. Теоретичні засади складання бізнес-плану……………………………14
2.1 Методологія та стадії розробки бізнес-плану………………...14
2.2 Аналіз ефективності бізнес-плану……………………………...29
3. Складання бізнес-плану консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів ……………………………………………………......32
3.1 Резюме……………………………………………………............32
3.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності………...........33
3.3 Клієнти та конкуренти…………………………………………..36
3.4 Організаційний план…………………………………………….39
3.5 Виробничий план………………………………………………...42
3.6 Фінансовий план…………………………………………............45
3.7 Інноваційне та стратегічне планування………………………...49
Висновок……………………………………………………………………51
Список використаної літератури…………………………………………53

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kyrsovaya.docx

— 113.24 Кб (Скачать документ)

 

Складемо балансовий звіт на 2011 р. (таблиця 3.10)

 

                                                Таблиця 3.10 - Балансовий звіт на 2011 р.

Актив

сума

Пасив

сума

1

Оренда  основних засобів 

2500

1

Статутний капітал

255500

2

Основні засоби

7000

2

Короткостроковий  кредит

50000

3

Доходи  від реалізації

369000

3

Розрахунки  за соціальним страхуванням

62656

4

Кошти на рахунку 

74302

4

Розрахунки  за заробітною платою

14200

     

5

амортизація

2400

     

6

Проценти  банку

23546

     

7

Податки

35000

     

8

Використання  прибутку

9300

баланс

452802

баланс

452802

   

 

Суми поточних активів  та поточні боргів ТОВ " Консіл " показано в таблиці 3.11.

          Таблиця 3.11 - Поточних активи та поточні борги ТОВ " Консіл "

Поточні активи

Сума, грн.

1

Грошові кошти на рахунку 

74302

2

Реалізовано послуг

369000

3

Виробничі фонди

7000

 

Разом

450302

 

Поточні борги

 

1

Короткостроковий  кредит

50000

2

Розрахунки  за соціальним страхуванням

62656

3

Розрахунки  за заробітною платою

14200

4

Проценти  банку

23546

5

Податки

35000

 

разом

185402

 

Чисті поточні активи

264900

 

Резервний фонд

94600


 

Відповідно до запланованих змін доходи у 2012 році порівняно з 2011 роком зростуть на 5%, а у 2013 році порівняно  з 2011 роком на 10%.

На підставі проведених розрахунків  планових доходів і витрат у 2011-2013 роках визначаємо точку беззбитковості на підставі даних аналітичної таблиці (таблиця 3.12).

 

Таблиця 3.12 - Доходи та витрати ТОВ " Консіл " у 2011-2013 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Доходи

369000

385700

400000

Постійні  витрати

257056

268289

280522

Змінні  витрати

38600

40290

43920


 

Для графічного визначення точки  беззбитковості побудуємо графік, показаний  на рисунку 3.2.

Як бачимо, доходи запланованого  підприємства перевищують його витрати  протягом усіх років його перспективної  діяльності.

 

Рисунок 2.2 - Доходи та витрати  ТОВ " Консіл "

 

Оцінка можливих ризиків

1) Ризик втрати часу: 0,1

2) Ризик майновий: 0,5.

3) Ризик грошовий: 0,5.

4) Ризик трудовий: 0,2,5) Ризик  заподіяння шкоди навколишньому  середовищу: 0,05.

6) Ризик, пов’язаний з  власним здоров’ям: 0,3.

7) Ризик престижу, "втрати  обличчя": 0,4.

8) Політичні ризики: 0,4.

9) Ризик форс-мажорних  обставин: 0,2.

Можливі джерела виникнення ризиків:

недостатня інформація про  попит на послуги консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів;

недостатній аналіз ринку;

недооцінка конкурентів;

падіння попиту на даний товар/послугу.

Дія перерахованих ризиків  може бути обмежена:

а) регулярним аналізом ринкової ситуації;

б) розробкою ефективної реклами  і інших засобів залучення  клієнтів;

в) своєчасною розробкою і  введенням нових послуг;

г) аналізом дій конкурентів;

д) розумним розподілом робочого часу;

е) суворим контролем руху грошових та інших активів;

ж) розпорошенням ризиків: страхування, вкладення частини  коштів в державні цінні папери.

 

 

3.7. Інноваційне й стратегічне планування

Розпочнемо з плану  інновацій.

Протягом перших трьох  років роботи ми повинні:

освоїти вивчення ринку нового товару (наприклад, ринку одягу);

створити власну панель для  проведення статистичних досліджень;

створити власний відділ статистичних досліджень;

створити свій відділ реклами;

почати застосування нових  технологій (зет-рахунок, модель ідеального підприємництва).

Перейдемо до стратегічного  плану діяльності.

4 тижні: розробка реклами,  початок створення бази даних  про ринок харчових продуктів  в Україні, підключення до Інтернету,  початок роботи із замовлень  клієнтів.

8 тижнів: активізація реклами  в друкованих виданнях, виконання  замовлень, продовження створення  бази даних.

12 тижнів: робота по замовленнях  клієнтів, початок роботи із створення  власної панелі (визначення первинного  обсягу, вибірки).

24 тижні: замовлення, початок  формування панелі.

1 рік: розширення фірми,  залучення 2-8 нових спеціалістів, початок дослідження нових ринків, впровадження нових методів аналізу  ефективності діяльності підприємств.

3 роки: вивчення якогось  нового ринку (наприклад, ринку  одягу), створення відділу статистичних  досліджень.

                                                                Висновки

1. Бізнес-план - це план  розвитку підприємства, необхідний  для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Бізнес-план - це письмовий  документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й  засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні  та фінансові аспекти майбутнього  бізнесу, а також особливості  управління ним.

2. У ринковій системі  господарювання бізнес-план виконує  дві найважливіші функції: зовнішню  та внутрішню. Вдало розробивши  бізнес-план, можна отримати надійний  інструмент у змаганні з конкурентами  і в розширенні своєї особистої  справи.

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири  для першочергової діяльності, служить  аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

3. Бізнес-плани можна класифікувати  за певними ознаками: за сферою  бізнесу; за масштабами бізнесу;  за характеристиками продукту  бізнесу.

4. У процесі розробки  бізнес-плану виділяють три стадії: початкову, підготовчу, основну.

5. У структурі бізнес-плану,  як правило, виділяють такі  складові: титульний аркуш; зміст  бізнес-плану; резюме; галузь, фірма  та її продукція (послуги); дослідження  ринку; маркетинг-план; виробничий  план; організаційний план; оцінка  ризиків; фінансовий план; додатки.

6. Ключовим розділом бізнес-плану  є фінансовий план. Головна мета  фінансового плану - узагальнити  основні положення всіх попередніх  розділів бізнес-плану, зводячи  їх в одне ціле у вартісній  формі, та обґрунтувати доцільність  реалізації даного "підприємницького  проекту з економічного погляду.

7. Бізнес-планування допомагає  підприємцю:

визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької  діяльності;

конкретизувати перспективи  бізнесу у вигляді системи  кількісних і якісних показників розвитку;

привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;

отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.

8. Практика свідчить, що  на сучасному етапі розвитку  підприємництва в Україні бізнес-план  більш за все потрібен підприємцям,  які сподіваються залучити іноземні  інвестиції, оскільки більшість  іноземних інвесторів віддають  перевагу традиційній схемі надання  коштів, вирішальним моментом якої  виступає розгляд бізнес-плану.

9. У практичній частині  цієї роботи наведено основні  ідеї бізнес-плану створення консультаційного  агентства з вивчення ринку  харчових продуктів. Це підприємство  на замовлення займатиметься  проведенням маркетингових досліджень  західноукраїнського ринку згаданих  товарів й надаватиме своїм  клієнтам інформацію про можливість  позиціонування конкретного товару  чи групи товарів на ринку;  про потенційних споживачів цього  товару (групи товарів); про їх  споживчі очікування; про конкурентів  та їх конкурентні переваги, визначатиме  потенційну місткість ринку та  розроблятиме стратегію дій на  ринку.

 

                                        Список використаної літератури

 1. Аванесов Ю.А., Клочко А.Н., Васькин Е.В. Основы коммерции на рынке товаров и услуг: Учебник для высших учебных заведений. - М.: ТОО "Люкс - арт", 1995.
 2. Берл Г. Создать свою фирму. Бизнес-план предприятия // Человек и труд. - 1993. - № 8. - С.106-108.
 3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация. В 2-х ч. Ч.1/Под общ. ред.В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 176 с.
 4. Бизнес-план инвестиционного проекта: Практическое пособие / Под ред. И.А. Иванниковой. - М.: Экспертное бюро - М., 1997. - 112 с.
 5. Бизнес-план / Под ред.Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 60 с.
 6. Бизнес-план. Программа "Менеджмент в малом бизнесе". - М.: ИКК "ДеКА", 1992. - 59 с.
 7. Бизнес-план - ключ к успеху // Финансовая Украина. - 1994. - 7 сент.
 8. Блэквелл Эдвард. Как составить бизнес-план. - М.: ИНФРА, 1996.
 9. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К., 1997.
 10. Гроув Э. Высокоэффективный менеджмент / Перевод с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996.
 11. Друкер П. Эффективный управляючий // www.management.com.ua/bp/bp020.html
 12. Латынов Г.Д. Как составить бизнес-план: рекомендации // США: Экономика, политика, идеология. - 1993. - № 8. - С.63 - 72.
 13. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1992. - 80 с.
 14. Липсиц И.В. Ваша путеводная звезда - бизнес-план // Экономика и жизнь. - 1991. - № 33; 34; 35.

 

 


Информация о работе Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"