Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 21:43, курсовая работа

Краткое описание

Метою моєї курсової роботи є характеристика порядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написані курсової роботи, належать:
розкрити сутність та функції бізнес-плану;
схарактеризувати методологію та стадії розробки бізнес-плану;
розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;
скласти бізнес-план консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………….5
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання…………………....7
1.1 Сутнісна характеристика бізнес-плану………………………...7
1.2 Цілі розробки бізнес-плану……………………………............11
2. Теоретичні засади складання бізнес-плану……………………………14
2.1 Методологія та стадії розробки бізнес-плану………………...14
2.2 Аналіз ефективності бізнес-плану……………………………...29
3. Складання бізнес-плану консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів ……………………………………………………......32
3.1 Резюме……………………………………………………............32
3.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності………...........33
3.3 Клієнти та конкуренти…………………………………………..36
3.4 Організаційний план…………………………………………….39
3.5 Виробничий план………………………………………………...42
3.6 Фінансовий план…………………………………………............45
3.7 Інноваційне та стратегічне планування………………………...49
Висновок……………………………………………………………………51
Список використаної літератури…………………………………………53

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kyrsovaya.docx

— 113.24 Кб (Скачать документ)

Невід'ємною складовою  бізнесу, орієнтованого на виробничу  діяльність, є оцінка того, як фірма  вироблятиме свою продукцію. Основне  завдання виробничого плану – довести, що фірма:

реально спроможна організувати виробництво;

здатна виготовляти необхідну  кількість товарів відповідної  якості;

має можливості придбати необхідні  для цього ресурси.

На думку Е. Гроува, основні вимоги виробництва полягають у тому, щоби “виготовляти й постачати продукцію у відповідь на попит з боку споживача відповідно до встановленого за графіком часом постачання, за прийнятного рівня якості, а також за найменших можливих витрат” [10, с.23].

 

 

2.2 Аналіз ефективності бізнес-плану

Оцінку економічної ефективності бізнес плану і доцільності інвестиційного проекту і бізнес-плану можна  умовно розділити на дві основні  частини:

1. Попередня оцінка інвестиційного  проекту на стадії ухвалення  рішення про розробку бізнес-плану.  На цій стадії важливим є  виявлення доцільності подальшого  детального опрацювання інвестиційного  проекту, а також розробки детального  бізнес-плану, експертиза інвестиційного  проекту по вже наявному бізнес-плану  для оцінки достовірності і  доказовості цього документа  й оцінювання спроможності і  реальності інвестиційного проекту.

2. Процес виконання робіт  за оцінкою інвестиційних проектів  включає декілька основних етапів:

технічний аналіз можливості здійснення інвестиційного проекту (терміни, місце розташування, загальні витрати з точки зору технології, доступність ресурсів і ринків, технологічні процеси);

фінансовий аналіз підприємства, що претендує на реалізацію інвестиційного проекту;

моделювання потоків продукції, ресурсів і грошових коштів;

розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту для його учасників;

аналіз невизначеності і оцінка рисок, пов'язаних із здійсненням проекту;

аналіз організаційної структури інвестиційного проекту.

У результаті замовник отримує  експертний висновок на розроблений  інвестиційний проект, що включає:

оцінку ефективності інвестиційного проекту;

оцінку доцільності участі в реалізації інвестиційного проекту  різних сторін;

порівняння варіантів  проекту;

аналіз відповідності  розробленого інвестиційного проекту  українським і міжнародним стандартам.

Оцінювання бізнес-плану  завжди включає оцінку вірогідності виникнення самих песимістичних  сценаріїв розвитку бізнесу. Основні  види ризику:

виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання підприємством  своїх зобов'язань перед замовником;

фінансовий ризик – можливість невиконання фінансових зобов'язань перед інвесторами унаслідок використання для фінансової діяльності позикових засобів;

інвестиційний ризик – можливість знецінення інвестиційно-фінансового портфеля, що складається як з власних, так і з придбаних цінних паперів;

ринковий ризик – можливе коливання ринкових процентних ставок на фондовому ринку і курсів валют;

політичний ризик – можливі збитки від нестабільної політичної ситуації.

Оцінка ризику реалізації бізнес-плану проводиться за наступною  схемою:

1. Вибір найбільш невизначених  і ризикових параметрів бізнес-плану  (зниження об'ємів продажів, зниження  ціни продажів, підвищення собівартості  одиниці товару і так далі).

2. Проведення оцінки ефективності  проекту для граничних значень  кожного параметра, обчислення NPV і IRR для різних умов реалізації  проекту.

3. Аналіз сценаріїв реалізації  бізнес-плану:

- оптимістичного;

- базового (нормального);

- песимістичного.

В основі виводу про можливість позитивної реалізації проекту повинен  лежати песимістичний сценарій.

Отже, підсумовуючи викладене  в першому розділі кваліфікаційної  роботи, доходимо висновку, що бізнес-план - це письмовий документ, в якому  викладено сутність підприємницької  ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти  майбутнього бізнесу, а також  особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані існуючою командою менеджерів.

 

 

 

РОЗДІЛ 3 Складання бізнес-плану консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів

3.1 Резюме

Ідея: створення консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

1. Основна мета підприємства - збір даних про ринок харчових  продуктів, створення бази даних  з метою надання клієнтам інформаційних  і консультаційних послуг.

2. Послуги, які буде  надавати підприємство - проведення  маркетингових досліджень ринку  й надання споживачам-клієнтам  консультаційного агентства інформації  з наступних проблем:

- можливість позиціонування конкретного товару чи групи товарів на ринку;

- група потенційних споживачів цього товару (групи товарів);

- споживчі очікування;

- основні конкуренти, дослідження конкурентних переваг;

- потенційна місткість ринку;

- можлива стратегія дій на ринку;

- оцінка ефективності діяльності підприємства.

3. Особливості послуг підприємства, що дозволяють перевершити подібні  послуги конкурентів:

- надійність відомостей;

- якісна інформація (висока ступінь повноти й точності);

- консультування по суті предмету;

- швидкість надання інформації;

- вироблення оптимальних рішень.

Справа обіцяє бути прибутковою, позаяк подібна інформація необхідна  як фірмам-початківцям, так і підприємствам, що зайняли певне місце на ринку, але бажають збільшити обсяг  реалізації продукції наявного товару чи вивести на ринок новий товар.

4. Основні сегменти клієнтів: на первинному етапі роботи  агентства основними клієнтами  будуть дрібні й середні підприємства, що виробляють вже існуючі  продовольчі товари.

5. Основні вимоги:

- приміщення: добрий технічний стан, респектабельний зовнішній вигляд, доступне місцезнаходження;

- матеріали й обладнання: комп’ютерна техніка й комплектуючі вироби високої якості;

- персонал: спеціалісти-маркетологи високої кваліфікації, що мають досвід роботи в цій області не менше 4-5 років;

- бухгалтер зі спеціальною освітою, досвід роботи не менше 2-3 лет;

- Генеральний директор - його обов’язки виконуватиме один із співвласників підприємства.

6. Роль кредиту: на початковому  етапі кредит потрібний, оскільки  організація цього виробництва  вимагатиме не менше 30000-45000 доларів  у гривневому еквіваленті і  потрібні витрати на рекламу.

3.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності

 

Розпочнемо з операційного плану. Тут першим пунктом має  бути опис товару.

1 Опис товару

1.1 Товар (послуга). Консалтингове  агентство надає клієнтові інформацію  з питань, що цікавлять його, про  ринок харчових продуктів:

аналіз реальної і потенційної  позиції конкретного товару на ринку;

виокремлення груп потенційних  споживачів;

аналіз споживчих очікувань;

основні конкуренти і специфічні особливості їх продукції;

стратегічні альтернативи дій  конкретного підприємства на цьому  ринку;

консультації з урахуванням  і аналізом отриманої інформації.

1.2 Цей товар задовольняє  потреби клієнтів у одержанні  необхідної, якісної, максимально  повної інформації, що має високу  ступінь достовірності.

1.3 Відмітні особливості  цього товару:

висока якість;

достовірність видаваної  інформації;

швидкість отримання клієнтом необхідній йому інформації;

достатня повнота інформації;

1.4 Унікальність цього  товару виявляється у швидкості  збору інформації, можливості глибокого  професійного аналізу отриманої  інформації, розробки короткої і  довгострокової маркетингової стратегії.

Ці якості нашої послуги  і приваблюватимуть споживача.

1.5 Життєвий цикл такої  галузі, як послуги з надання  інформації і подальших консультацій  має чотири етапи:

1 - зародження;

2 - зростання;

3 - зрілість;

4 - спад.

На українському ринку  консультаційні послуги перебувають  на початку другого етапу (зростання). Попит на них ще не задоволений  повністю. Тому в цій галузі поки немає необхідності зниження цін, але  потрібна активна реклама для  залучення клієнтів. Проектованому  агентству необхідно виділити первинний сегмент клієнтів, ретельно проаналізувати свої можливості і визначити первинну "нішу" своїх послуг на ринку.

2. Перейдемо до інноваційного плану діяльності ТОВ "Консіл".

2.1 Інноваційні елементи  вносяться в:

ринок - в Україні вже  існує ринок консультаційних  послуг, але час його існування  відносно невеликий, хоча і "новим" його вважати не можна;

товар - новими рисами наших  послуг є:

А) застосування багатьох методів  маркетингового дослідження,

Б) послуги з вивчення ринку  конкретного товару,

В) розробка стратегій позиціонування і просування товару, в короткому  і тривалому періодах;

технологію - поєднання маркетингових  і статистичних методів, а саме:

а) панельні дослідження споживчих  переваг, тобто створення власної  стратегічної панелі;

б) математичні методи розрахунку вірогідності і так далі

сировина - інноваційних елементів  немає.

організацію справи - залучення  тимчасових співробітників для організації  опитувань і наступного оцінювання результатів.

2.2 Вплив змін в сімох  областях за Друкером [11]:

несподівана подія: може вплинути на зростання чи зниження попиту на цю послугу;

невідповідність: підприємці хочуть мати надійну повну інформацію про якесь явище або процес у максимально-короткі терміни  і за помірною ціною. Реальна інформація часто буває застарілою, недостатньо  повною або важкодоступною. Проектоване  консультаційне агентство має можливість надати максимально повну інформацію про ринок конкретного товару, виконати її якісний аналіз завдяки  поєднанню маркетингових і статистичних методів дослідження;

зовнішня потреба: дедалі більш зростаюча потреба в  інформації приведе до зростання  попиту ці послуги, можливо, виникне  необхідність створення відділу  реклами, власного відділу соціологічних  досліджень, збільшення чисельності  персоналу;

зовнішній тиск: зростання  числа конкурентів підштовхне до завоювання нових ринків (наприклад, за географічним або товарним принципом), розробці додаткових послуг (наприклад, реклама), використання в технології нових методів;

демографічна ситуація: тенденція  до зниження народжуваності - люди можуть більше часу приділяти роботі і потреба  в інформації зросте;

культура: зараз в нашому суспільстві яскраво виражена тенденція - бути таким, що досягає успіху, мати свою справу - підприємцям потрібно забезпечити успішний вихід на ринок, а отже їм потрібна детальна, якісна інформація про ринок конкретного  товару, конкурентів, ціни, рекламні засоби і так далі. Крім того, зараз спостерігається  прагнення до нового способу життя, у тому числі і ділового життя, а це має на увазі використання сучасних методів в роботі, маркетингових, консультаційних послуг;

наука: використання наукових досягнень може допомогти збільшити  швидкість отримання і обробки  інформації, створити комплексний метод, що дозволяє досліджувати конкретну  проблему усебічно і знайти нові джерела  інформації.

3.3 Клієнти та конкуренти

При складанні цього розділу  бізнес-плану насамперед має бути здійснено сегментування клієнтів на ринку. Сегментація відбувається залежно від:

а) розміру підприємств:

малі;

середні;

великі;

б) наявність товару на цьому  ринку:

новий;

сталий.

Коло клієнтів розширюватиметься  за рахунок реклами; особистих зустрічей  з представниками інших підприємств  на виставках, ділових семінарах  і т.д.

Потенційна частка ринку  для ТОВ "Консіл" складає близько 10% від потенційної місткості ринку інформаційних консалтингових послуг.

Необхідно розробити товарний знак і символіку ТОВ " Консіл ", які будуть приваблювати клієнтів, тобто продумати створення фірмового стилю.

До основних конкурентів  підприємства, які займаються вивченням  ринку харчових продуктів у західноукраїнському  регіоні, слід віднести:

"Українську маркетингову  групу" (УМГ), м. Київ;

ТОВ "Дошка реклами", м. Рівне;

ТОВ УЦСМД "Соціум", м. Львів;

ТОВ "Про-консалтинг", м. Київ.

Результати порівняльного  аналізу цих підприємств та ТОВ " Консіл " наведено в таблиці 3.1.

                                                             Таблиця 3.1 - Конкурентна таблиця

Фірма /

критерії

ТОВ " Консіл "

Основні конкуренти

УМГ

"Дошка реклами"

"Соціум"

"Про-консалтинг"

Відповідність запитам споживачів

Повна відповідність 

Часткова відповід-ність

Повна відповід-ність

Часткова відповід-ність

Часткова відповід-ність

Надійність

Висока ступінь

Висока ступінь

Висока ступінь

Середня ступінь

Середня ступінь

Якість

Дуже висока

висока

висока

Добра

Задовільна

ціна

Висока 

середня

висока

Середня

Нижче середньої


 

Для оцінювання конкурентоздатності  зазначених у табл.3.1 підприємств застосуємо рейтингові оцінки, зроблені на підставі дослідження думок представників підприємств-споживачів (таблиця 3.2).

                                          Таблиця 3.2 - Розрахунок конкурентоздатності

Информация о работе Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"