Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 21:43, курсовая работа

Краткое описание

Метою моєї курсової роботи є характеристика порядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написані курсової роботи, належать:
розкрити сутність та функції бізнес-плану;
схарактеризувати методологію та стадії розробки бізнес-плану;
розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;
скласти бізнес-план консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………….5
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання…………………....7
1.1 Сутнісна характеристика бізнес-плану………………………...7
1.2 Цілі розробки бізнес-плану……………………………............11
2. Теоретичні засади складання бізнес-плану……………………………14
2.1 Методологія та стадії розробки бізнес-плану………………...14
2.2 Аналіз ефективності бізнес-плану……………………………...29
3. Складання бізнес-плану консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів ……………………………………………………......32
3.1 Резюме……………………………………………………............32
3.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності………...........33
3.3 Клієнти та конкуренти…………………………………………..36
3.4 Організаційний план…………………………………………….39
3.5 Виробничий план………………………………………………...42
3.6 Фінансовий план…………………………………………............45
3.7 Інноваційне та стратегічне планування………………………...49
Висновок……………………………………………………………………51
Список використаної літератури…………………………………………53

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kyrsovaya.docx

— 113.24 Кб (Скачать документ)

 

                                                          Зміст

Вступ……………………………………………………………………….5

1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання…………………....7

1.1 Сутнісна характеристика бізнес-плану………………………...7

1.2 Цілі розробки бізнес-плану……………………………............11

2. Теоретичні засади складання  бізнес-плану……………………………14

2.1 Методологія та стадії розробки бізнес-плану………………...14

       2.2 Аналіз ефективності бізнес-плану……………………………...29

3.  Складання бізнес-плану консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів ……………………………………………………......32

3.1 Резюме……………………………………………………............32

3.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності………...........33

3.3 Клієнти та конкуренти…………………………………………..36

       3.4 Організаційний план…………………………………………….39

3.5 Виробничий план………………………………………………...42

        3.6 Фінансовий план…………………………………………............45

       3.7 Інноваційне та стратегічне планування………………………...49

Висновок……………………………………………………………………51

Список використаної літератури…………………………………………53

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Вступ

Актуальність теми цієї курсової роботи визначається тим, що в умовах ринкової економіки будь-яка більш-менш масштабна підприємницька діяльність (бізнес) пов’язана з господарським ризиком. Багато підприємців банкрутують через те, що не мають достатніх знань і навичок господарювання. Як свідчать дослідження причин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі пояснюються незадовільним управлінням (45% - некомпетентність, 20% - низький професіоналізм, 18% - брак управлінського досвіду, 9% - відсутність досвіду роботи на виробництві, 3% - невиконання взятих на себе зобов’язань, 2% - шахрайство, 1% - стихійне лихо і лише 2% - причинами, що не залежать від якості управління фірмою [9]. Тому всяка комерційна акція (створення приватної фірми, залучення інвестицій, перехід на нову технологію, організація випуску нової продукції тощо) вимагає ретельної і професійно грамотної підготовки до її здійснення. Наскільки ґрунтовно буде підготовлена, організована і проведена така робота, настільки успішно буде реалізовуватися підприємницька ідея. Результатом роздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на питання реалізації нової ідеї, що виникла, саме і є бізнес-план. Попередня розробка бізнес-плану має величезне значення, оскільки, знаючи свої майбутні дії, можна уникнути можливих проблем або нейтралізувати їх, унеможливити виникнення затримок у виконанні задуманого. Саме тому тема цієї курсової роботи є актуальною. За сучасних складних економічних умов питання, висвітлені в цій роботі, є надзвичайно важливими для кожного підприємця та менеджера, а отже, потребують ретельного теоретичного та практичного опрацювання.

Соціально-економічні та організаційно-управлінські проблеми розробки засновницьких документів та бізнес-плану підприємства висвітлювалися в працях І.Т. Балабанова, С. Покропивного, Т.В. Кашаніної, Л.В. та М.Ю. Тихомирових, Ю.М. Осіпова, А.П. Перхунова та В.П. Сорокіна, Г.В. Щокіна. При виконанні цієї кваліфікаційної роботи використані їхні праці.

Метою моєї курсової роботи є характеристика порядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написані курсової роботи, належать:

 1. розкрити сутність та функції бізнес-плану;
 2. схарактеризувати методологію та стадії розробки бізнес-плану;
 3. розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;
 4. скласти бізнес-план консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

Таким чином, предметом дослідження  в даній роботі є зміст бізнес-плану  цього підприємства.

В першій, теоретичній частині  роботи показано, який саме зміст доцільно викласти в бізнес-плані, наведено структуру  й порядок розробки cкладових частин бізнес-плану підприємства з короткими коментарями до кожної з них.

В другій, практичній частині  роботи подається зміст та порядок  розробки бізнес-плану підприємства з надання послуг - консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів. Це підприємство зареєстроване, як товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)"Консіл". Організаційно-правова форма ТОВ є однією з найбільш поширених форм діяльності, що пояснюється досить зручною формою формування його статутного капіталу.

Досвід розглянутого підприємства має практичну цінність, позаяк за сучасних складних економічних умов йому вдається забезпечувати зростання  обсягів виробництва, утримувати стійке положення на ринку. Результатом  здійсненого в роботі аналізу  є визначення перспективних шляхів подальшого розвитку підприємства, вибір  тих видів продукції, які зможуть  забезпечити зростання його прибутків та тих, від виробництва яких варто відмовитися. Насамкінець викладено деякі запропоновані рекомендації щодо вдосконалення бізнес-плану підприємства.

 

 РОЗДІЛ 1 Бізнес-план у ринковій системі господарювання

1.1 Сутнісна характеристика бізнес-плану

За умов ринкової системи  господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без  ретельно підготовленого плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації  набуває все більшого значення у  зв’язку зі швидкими змінами в  середовищі функціонування підприємcтва. Що більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, то більше порядку має бути на самому підприємстві, то більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Брак чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання.

Виникнення будь-якої підприємницької  ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже  наявного) ставить багато різноманітних  запитань: хто виступає як конкретний споживач, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні  для реалізації проекту, чи виправдовує  себе проект економічно тощо. Задля  отримання відповідей на ці запитання  й складається бізнес-план.

В економічній літературі бізнес-план розглядається в кількох аспектах:

 1. як самодостатній інструмент внутрішньофірмового планування і аналог стратегічного плану [11];
 2. як інструмент ділового планування, насамперед планування відносин з контактними аудиторіями організації, від яких залежить обсяг її фінансових ресурсів (кредиторами, інвесторами), [9];
 3. як плановий документ, що розробляється на рівні структурного підрозділу підприємства.

На базі синтезу цих підходів найбільш повно висвітлює сутність бізнес-плану таке визначення: бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Необхідно розрізняти метод бізнес-планування та конкретний результат застосування цього методу на практиці – плановий документ. Метод бізнес-планування застосовується за побудови системи знань щодо перспектив розвитку підприємства і дає змогу реалізовувати на практиці такий принцип науки планування, як комплексність.

У бізнес-плані формулюються перспективи  та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку  та його особливостей, викладаються подробиці  функціонування підприємства за цих  умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план у ринковій системі  господарювання виконує дві найважливіші функції:

1) зовнішню – ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу  для діяльності самого підприємства) – опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається  як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори  ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий  план має переконати потенційних  інвесторів у тому, що підприємницький  проект має чітко визначену стратегію  успіху та заслуговує на фінансову  підтримку.

Не менш важливою є внутрішня  функція бізнес-плану, у межах  якої можна виділити два напрямки його застосування:

1) як інструменту стратегічного  планування та оперативного управління  діяльністю підприємства. Розробка  бізнес-плану потребує визначення  не тільки стратегічних напрямків  і цілей діяльності, а й оперативних  дій для досягнення таких. Можна  сказати, що бізнес-план є основою  поточного планування всіх аспектів  діяльності підприємства, він сприяє  глибшому усвідомленню працівниками  особистих завдань, пов’язаних  зі спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу,  контролю й оцінки діяльності  підприємства. Бізнес-план дає змогу  аналізувати, контролювати й оцінювати  успішність діяльності в процесі  реалізації підприємницького проекту,  виявляти відхилення від плану  та своєчасно коригувати напрямки  розвитку бізнесу.

Отже, за ринкової системи  господарювання бізнес-план – це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту.

Специфіка бізнес-плану полягає  в тім, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти  підприємницького проекту. У ньому  розглядається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець, і визначаються способи розв’язання цих проблем. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі розробки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького проекту факторів. Зміст бізнес-планів різних видів визначається також особливостями, іманентно притаманними тому чи іншому бізнесу. До основних факторів впливу належать:

 1. стан зовнішнього середовища підприємства (стабільне, турбулентне);
 2. масштаб бізнесу (малий, середній, великий);
 3. кількість бізнес-ліній;
 4. характеристики продукції (споживчий або інвестиційний товар, традиційний або інноваційний продукт);
 5. джерела фінансування (власний, позичковий, пайовий (акціонерний) капітал, змішане фінансування);
 6. специфічні галузеві чинники.

Метод бізнес-планування застосовується переважно на мікроекономічному  рівні, однак його елементи можуть використовуватись і на інших рівнях економіки країни. Відомі приклади розроблення регіональних та регіонально-галузевих бізнес-планів.

Найбільшу користь підприємству приносить  такий бізнес-план, який включено в  систему регулярного менеджменту. Для цього необхідно:

 1. визначити центри фінансової відповідальності в організаційній структурі;
 2. запровадити систему бюджетування (регулювання та контролю руху грошових потоків);
 3. забезпечити ефективний обмін інформацією між підсистемами бюджетного управління та бізнес-планування;
 4. запровадити механізм актуалізації бізнес-плану (порівняння планових та фактичних показників) та схему «ковзного» бізнес-планування (постійного коригування планових показників для урахування змін у зовнішньому середовищі).

Запровадження бізнес-плану в повсякденну діяльність підприємства має на меті перетворення його на постійно діючий управлінський  інструмент. При цьому розпочинати  доцільно з бізнес-плану для внутрішнього користування, в якому дається об’єктивна оцінка слабких місць підприємства або проекту. Бізнес-планам для зовнішніх користувачів досить часто бракує реалістичності, тому основу їх складання повинен становити максимально достовірний та життєздатний «внутрішній» бізнес-план.

 

 

 

 

1.2 Цілі розробки бізнес-плану

Розробка бізнес-плану  – це достатньо трудомісткий процес. Практика свідчить, що для розробки середньої складності бізнес-плану (залежно від досвіду та підготовленості підприємця) необхідно до 200 годин. Навіщо тоді підприємцеві бізнес-план?

Опрацювання бізнес-плану  як комплексного багатофункціонального  документа має кілька цілей.

По-перше, бізнес-план – це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємницького проекту. Бізнес-план містить відомості не лише про виробничі, ринкові, організаційні, а й про фінансові аспекти майбутнього бізнесу. Фінансові розрахунки, що наводяться в бізнес-плані, пояснюють, скільки необхідно стартового капіталу, на які цілі будуть витрачатися гроші, як будуть повертатися борги потенційним кредиторам, який рівень ризику бізнесу тощо. Усе це створює надійне, реальне підґрунтя для побудови ділових, конструктивних взаємин з тим, у кого підприємець має намір позичити гроші для реалізації свого проекту.

По-друге, на початковій стадії реалізації підприємницького проекту  бізнес-план служить основним інструментом комунікації між підприємцем  і майбутніми постачальниками, продавцями та робітниками. За допомогою бізнес-плану  підприємець має переконати своїх  майбутніх ділових партнерів, а  також найманих працівників, що підприємницька ідея справді є перспективною, а головне, що в підприємця є обґрунтована реальна програма успішної реалізації такої ідеї. Бізнес-план стандартизує процедуру ознайомлення з бізнесом, заощаджує час, упорядковує контакти.

Информация о работе Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"