Рефераты по уголовному процессу

Юридический конфликт

22 Января 2014, реферат

Конфликты являются вечным спутником нашей жизни. И потому даже самая последовательная политика гуманизации на предприятиях и в учреждениях и лучшие методы управления не защитят от необходимости жить в условиях конфликтов. В основе любого конфликта лежит противоречие, которое ведет обычно либо к конструктивным (например, к усилению групповой динамики, развитию коллектива), либо к деструктивным (например, к развалу коллектива) последствиям. (Таким образом, конфликты в самом общем виде могут квалифицироваться как конструктивные- с позитивным знаком и деструктивные- с негативным знаком

Юриспруденция

15 Апреля 2014, курсовая работа

Дли тельное время регули ровани ю процедурных вопросов деятельности  органов и сполни тельной власти  в нашей стране на законодательном уровне вни мани я практи чески  не уделялось. Это при води ло к тому, что сами  органы и здавали  многочи сленные подзаконные акты, подчас не только не согласованные между собой, но и  проти воречащи е друг другу, что в конечном и тоге сни жало эффекти вность функци они ровани я названных органов, осложняло решени е даже самых простых вопросов, при води ло к затяги вани ю времени  на и х рассмотрени е, создавало многочи сленные колли зи и  правопри менени я.

Қылмыстық іс жүргізудің субъектілері

01 Марта 2014, реферат

Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу, криминалистика, сот сараптамасы және жедел іздестіру қызметіне сәйкес қолданыстағы заң базасының теоретикалық жетістіктері қолданыла отырып жасалынған. Бағдарламада қазіргі жағдайдағы қылмыстық іс жүргізу, криминалистика, сот сараптамасы және жедел іздестіру қызметінің негізгі бағыттары ескерілген. Ол өзіне қылмыстық іс жүргізу, криминалистика, сот сараптамасы және жедел іздестіру қызметінің негізгі сұрақтарын қосады. Оған арнайы мамандық бойынша міндетті түрде оқылуға тиіс әдебиеттердің тізімі, нормативтік мәліметтер қоса тіркеледі. Бағдарламаның құрылымы төрт тарауға таратылып көрсетілген: I – қылмыстық іс жүргізу; II – криминалистика; III – сот сараптамасы; IV – жедел іздестіру қызметі.

Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің жүйесі

18 Октября 2013, дипломная работа

Мәжбүрлеу қоғамдық қатынастарды реттеудің тиімді құралы болып табылады және оның әрекет ету осы қатынастардың құқықтық нормативті сипатымен ерекшеленеді. Мемлекеттік аппарат күшімен авторлар Б.Т.Базылевтың көзқарасына негіз ретінде қолданады. Мемлекеттік мәжбүрлеу, мемлекеттік талаптарға бағындыру мақсатындағы жеке материалдық және моралдық шектерді қою арқылы фигуралық ықпал ету болып табылады. Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын қолдану барысында процессуалдық мәжбүрлеу құралдардың құндылығы, қылмыстық сот өндірісінің міндеттерін шешу үшін оларға жүгінудің заңдылығында негізділігімен сипатталады. Процессуалдық мәжбүрлеу инетитуының әлеуметтік құндылығын оны сипаттайтын тараптары және қасиеттері мен жиынтығын қарастырған жөн. Осылардың ішінде рұқсат етілген жариялы мәжбүрлеудің көлемі мен шектерін қатаң шектейтін мәжбүрлеу шараларын қолданудың процессуалдық формасы және адамның, азаматтың құқықтары мен бостандықтарының епілдіктерінің жүйесі бірінші дәрежелі мағынада болады. Сондықтанда аталған дипломдық жұмыс тақырыбының практикалық мәні зор.

Қылмыстық іс қозғау алдын ала тергеу сатысының дербес сатысы ретінде

25 Марта 2013, дипломная работа

Дипломдық зерттеуде қылмыстық іс қозғаудың түсінігі және мәні, қылмыстық іс қозғау туралы қылмыстық іс жүргізу заңнаманың дамуы, Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес қылмыстық істі қозғауға құқылы органдар мен лауазымды тұлғалардың тізімі көрсетілген, яғни олардың құқықтары мен міндеттері және өкілеттіктері айқындалып, қылмыстық іс қозғау себептерінің мән-маңызын, қылмыстық іс қозғаудың негіздері мен іс қозғаудан бас тартудың негіздерінің түсінігін анықтауға сараптама жүргізіліп, қылмыстық процестегі қылмыстық іс қозғаудың тәртібіне процесуалдық сипаттамасы беріліп, қылмыстық іс қозғау сатысындағы прокурорлық қадағалаудың қызмет ерекшелігі зерттеледі.

Қылмыстық істі қысқарту ұғымы мен тәртібі

04 Июня 2013, дипломная работа

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес алдына ала тергеу, анықтау және сотта істі қарау сатысында қылмыстық істі қысқарту институтының Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілген адам құқығы мен бостандықтарын қорғаудағы орнын, ұғымы мен мәнін, заң нормаларында көзделген негіздері мен түрлерін, олардың іс жүргізушілік ресімделу тәртібі мен тәжірибеде кездесетін бірқатар мәселелерін сипаттайды.

қылмыстық істі қысқарту ұғымы мен тәртібі

11 Октября 2013, реферат

Сот, прокурор, тергеуші, анықтау органы және анықтаушы қылмыстық істер бойынша іс жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы Конституцияның, осы Кодекстің 1-бабында көрсетілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарын дәл сақтауға міндетті.

Қылмыстық-процестегі-жедел-іздестіру-әрекеттері

06 Октября 2013, дипломная работа

Қылмыстарды тез және толық ашуда, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге жедел-іздестіру әрекеттерінің де рөлі аз емес. Әдетте, қылмыстарды ашумен байланысты жұмыс осы жедел-іздестіру қызметі арқылы басталады. Кейде жедел-іздестіру әрекеттерін, әсіресе жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу нәтижесінде қылмыстық іс жүргізушілік іс-әрекеттер жүргізу кезінде алу мүмкін емес қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер алынады.
Жедел-іздестіру қызметі уақыты бойынша қылмысты табу сәтіне біршама жақын, негізінен ол дереу қылмыс ізіне түседі және оның міндетіне тек қылмысты табу, алдын-алу, жолын кесу және ашу ғана емес, сондай-ақ қылмысты дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған тұлғаларды табу және анықтау жатады.

Әйелдер қылмыстылығының жағдайы, динамикасы және құрылымы

07 Февраля 2013, реферат

Әйелдердiң қылмыстық мiнез-құлқы жеткiлiктi меңгерiлмеген. Сонымен қатар қоғамға қайшы, соның iшiнде әйелдердiң қылмыстық мiнездерi қоғамға, отбасына керi әсерiн тигiзiп жатыр. Әйелдер қылмыстылығы – қоғамның, оның рухының салауатты жүрiс –тұрысының көрсеткiшi, адамзат құндылығының негiзiне деген қатынасы. Әйелдердiң бейәлеуметтiк жүрiс-тұрысы өсiп келе жатқан ұрпаққа салғырт әсерiн тигiзедi. Әйелдер мен кәмелетке толмағандар қылмыстылығының арасында тығыз байланыс бар. Кейiнгi жылдары әйелдер қылмыстылығының өсу қарқыны байқалады, сондай-ақ кәмелетке толмаған қылмыскерлер арасындағы қыздардыңда саны өсуде.