Індустрія гостинності: становлення та основні поняття

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 17:22, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність дослідження. Туристська індустрія – одна з найдинамічніших галузей у світі і туристський бізнес – заняття, що потребує чималих знань, особливо сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції. Основним аспектом розвитку туризму являється готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.
Готельне господарство на сучасному етапі розвивається на індустріальній основі і являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні бюджетні надходження, в тому числі − валютні за рахунок розвитку іноземного туризму.

Содержание

Вступ
Розділ 1 Індустрія гостинності: становлення та основні поняття
1.1. Основні поняття індустрії гостинності
1.2. Становлення та розвиток закладів розміщення
1.3. Взаємозалежність готельного господарства та туризму
Висновки до першого розділу
Розділ 2 Місце індустрії гостинності при організації Євро 2012
2.1. Характеристика сучасного розвитку готельної сфери в Україні
2.2. Готельне господарство України в контексті організації Євро 2012
2.3. Вимоги до індустрії гостинності під час проведення Євро 2012
Висновки до другого розділу
Загальні висновки
Список використаних джерел

Прикрепленные файлы: 1 файл

3.Курсова 1 -ндустр¦я гостинност¦ та ¬¬ м¦сце в сучасному сусп¦льств¦.doc

— 196.00 Кб (Скачать документ)


Мiнiстерство освiти i науки України

Державний заклад

«Луганський національний університет iменi Тараса Шевченка»

Iнститут торгiвлi, обслуговуючих технологiй та туризму

 

 

Кафедра туризму та готельного господарства

 

 

 

 

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ  ТА ЇЇ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ В СУЧАСНОМ СУСПІЛЬСТВІ

 

 

 

 

Курсова робота

за спеціальністю 6.140101

„Готельно-ресторанна справа”

студента (студентки) 3 курсу ГРС – 3, з/в

ПІБ

 

Науковий керівник:

 

 

 

 

 

Луганськ – 2012

 

ЗМІСТ

 

Вступ

 

3

Розділ 1

Індустрія гостинності: становлення та основні поняття

6

 

1.1. Основні поняття індустрії гостинності

6

 

1.2. Становлення та  розвиток закладів розміщення 

9

 

1.3. Взаємозалежність готельного господарства та туризму

Висновки до першого  розділу

13

 

17

Розділ 2

Місце індустрії гостинності при організації Євро 2012

18

 

2.1. Характеристика сучасного розвитку готельної сфери в Україні

18

 

2.2. Готельне господарство України в контексті організації Євро 2012

22

 

 

2.3. Вимоги до індустрії гостинності під час проведення Євро 2012

Висновки до другого розділу

23

 

27

Загальні висновки

28

Список використаних джерел

31


 

 

ВСТУП

 

Актуальність  дослідження. Туристська індустрія – одна з найдинамічніших галузей у світі і туристський бізнес – заняття, що потребує чималих знань, особливо сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції. Основним аспектом розвитку туризму являється готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Готельне господарство на сучасному етапі розвивається на індустріальній основі і являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні бюджетні надходження, в тому числі − валютні за рахунок розвитку іноземного туризму. В багатьох країнах та містах ця галузь стає однією з найважливіших сфер заняття населення.

Належний рівень розвитку готельного господарства необхідний для  будь-якої держави. Розвиток промисловості, торгівлі, науки, економіки загалом, а також культури і спорту зумовлюють підвищення мобільності людей з  метою налагодження контактів, обміну досвідом, організації різноманітних заходів. Нестача готелів гальмує всі ці процеси, і навпаки, розвиток готельної справи сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, підсилює економічний потенціал регіонів, піднімає рейтинг держави, окремих її міст у світовому співтоваристві.

Особливо актуальним питання індустріїї гостинності  постає в цьому році, адже проведення Євро-2012 в Україні вимагає необхідної кількості готелей та відповідно якісного обслуговування.

Питання розвитку та значення індустрії гостинності у світі досліджували такі науковці як: Ю. Ф. Волков, М. П. Мальська, Х. Й. Роглєв, Дж. Уокер та інші. Проте, відсутність матеріалу питання ролі готельного господарства в наш час, пояснює актуальність обраної теми курсової роботи «Індустрія гостинності та її місцеположення в сучасному суспільстві».

Об’єкт дослідження – основні поняття індустрії гостинності.

Предмет дослідження – місце індустрії гостинності при організації Євро 2012.

Мета дослідження – розглянути значення та роль індустрії гостинності в сучасному світі.

Відповідно до об’єкта, предмета й мети дослідження поставлено такі завдання:

1) розглянути основні поняття індустрії гостинності;

2) прослідити становлення та розвиток закладів розміщення;

3) визначити взаємозалежність готельного господарства та туризму;

4) проаналізувати характеристику сучасного розвитку готельної сфери в Україні;

5) розглянути готельне господарство України в контексті організації Євро 2012;

6) визначити в Вимоги до індустрії гостинності під час проведення Євро 2012.

Теоретичну  основу дослідження склали дослідження таких науковців: С. І. Байлик, Ю. Ф. Волков, М. П. Мальська, Л. П. Шматько, А. Д. Чудновський, які вивчали питання індустрії гостинності.

Для розв’язання поставлених  завдань використано комплекс методів дослідження:

  • аналіз та синтез при вивченні становлення та розвитку готельного господарства світу;
  • індукції та дедукції при вивченні сучасного стану готельного господарства України;
  • узагальнення при написанні висновків роботи.

Наукова новизна  та теоретичне значення дослідження полягають у тому, що на основі аналізу зібраного матеріалу: уперше розглянуто індустрію гостинності України в контексті Європи; подальшого розвитку набули вивчення розвитку та значення індустрії остинності в суспільстві.

Практичне значення результатів дослідження: висновки і рекомендації, зроблені на підставі проведеного дослідження можуть бути використані в процесі викладання курсу «Організація готельного господарства» чи «Вступ до фаху за спеціальністю готельно-ресторанна справа».

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списків використаних джерел. Загальний обсяг роботи − 21 стор. друкованого тексту. Список використаних джерел містить 13 найменувань.

 

РОЗДІЛ 1

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СВІТУ

 

 

1.1 Основні поняття індустрії гостинності

 

Готельне господарство є однією з складових туристської  індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає  одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства.

Гостинність - сфера готельного й ресторанного бізнесу є провідним  чинником і базою величезної індустрії  туризму.

Готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому визначає спосіб життя - на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у готельному номері.

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно  функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій.

Індустрія гостинності  є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль у  підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення.

Слово "гостинність" (фр. hospice) – притулок подорожніх, благодійний  дім.

Гостинність як науковий термін визначає систему заходів  та порядок їх здійснення з метою  задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг.

Сучасне світове готельне господарство характеризується значною  кількістю підприємств, що пропонують клієнтам, згідно попиту, широкий обсяг готельного сервісу [1, с. 71]. Поряд з типовими повносервісними готелями активно розвиваються спеціалізовані заклади розміщення, зорієнтовані на обслуговування певного сегменту туристичного ринку [1, с. 28]. Закладами розміщення являються будь-які об’єкти, які надають туристам епізодично або регулярно місця для ночівлі [2, с.87].

Підприємство розміщення або готельне підприємство (готель) –  розглядається як  господарсько-виробнича  одиниця у системі туристичного господарства, що виконує окрему функцію  у виробництві та реалізації туристичного продукту - функцію засобу розміщення. Воно також може виходити на туристичний ринок з пропозицією власного продукту - розміщення, харчування та низки додаткових послуг, що задовольняють окремі потреби туриста під час подорожі. Підприємством комплексного обслуговування туристів є туристичний комплекс.

Готелі – це заклади будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів та пропонують комплекс готельних послуг, які не обмежуються застеленням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів. Готелі − найбільш поширений стаціонарний тип розміщення туристів. Їх характеризує високий рівень матеріально-технічної бази і сервісу. Ці заклади  мають не менше 10 кімнат‚ серед яких не більше ніж 20% спальних місць може бути в кімнатах, більших‚ чим двомісні [3, с. 88].

Туристичний комплекс – це заклад, призначений для прийому та обслуговування туристів, що складається з кількох функціональних підрозділів, які розміщуються в одному або кільках будинках (зонах), об’єднаних на основі єдиного композиційно функціонального вирішення, з  централізованою системою управління.

Економічна сутність готельної діяльності полягає, насамперед, у тому що вона носить нематеріальний характер. Результатом виробничо-експлуатаційної  діяльності готелів є не готовий  продукт, а пропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги не можуть вироблятися окремо від існуючого матеріального продукту, тобто експлуатація матеріально-технічної бази (будівель, споруд, устаткування, інвентарю) є основою виробництва та реалізації послуг.

З точки зору особливостей процесу обслуговування в готельному господарстві, де поєднуються виробництво  та споживання послуг, досить часто  цей процес називають «наданням  послуг». Але не вірно тому, що надання  послуг здійснюється як платно, так  і безкоштовно. Тому слід підкреслити, що ця діяльність здійснює продаж і наданню послуг.

Обслуговування в сучасному  готельному господарстві характеризується цілим рядом особливостей, вивчення яких дозволить вияснити конкретні  умови формування обсягу та якості послуг.

Обсяг, якість і різноманітність  послуг у готельному господарстві обумовлені, головним чином, станом матеріально-технічної  бази (будівлі, споруди, інженерне, санітарно-технічне обладнання, електроприлади, меблі, телевізори, холодильники та інші предмети, призначені для обслуговування проживаючих). Спостерігається також постійне збагачення та урізноманітнення матеріально-технічної бази й складу персоналу готелів. Поряд з основними будівлями готелів будуються й інші споруди – спортивні, медичні, розважальні та ін. Таким чином, процес обслуговування туристів ускладнюється, а послуги, що пропонуються носять комплексний характер [4, с. 82].

Важливою складовою  обслуговування туристів є розміщення на проживання поза місцем їх постійного перебування (оселі). Послуги з розміщення туристів надає мережа підприємств готельного і неготельного типу.

З погляду бізнесу  ці підприємства створюють і продають свій товар у вигляді послуги  або комплексу послуг з розміщення туристів на ночівлю. Крім обов'язкових  послуг розміщення, підприємство готельного типу може надавати цілий комплекс інших послуг, для чого має окремі підрозділи, наприклад, блоки харчування, продуктові і сувенірні магазини (кіоски), торговельні автомати, дискотеку, казино, нічний клуб, салон краси, зал ігрових автоматів, більярдну, кегельбан, відеоігри, медпункт, пункти обміну валют, замовлення квитків, прокату автомобілів, автостоянку, гараж, залу нарад, концертну залу, засоби зв'язку, сауну, лазню, басейн і багато іншого [5].

Обслуговування у  готелі − це система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту та задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним роком ці запити і вимоги до послуг підвищуються. Причому, чим вища культура і якість обслуговування гостей, тим вищий імідж готелю, тим привабливіший він для клієнтів і тим успішніша його діяльність [5].

Процес обслуговування — це процес інформаційної взаємодії між клієнтом та обслуговуючим персоналом, який визначає кінцеві результати гостинності.

Отже, гостинність - сфера готельного й ресторанного бізнесу є провідним чинником і базою величезної індустрії туризму.

 

1. 2 Становлення та розвиток закладів розміщення

 

Готелі в сучасному  розумінні були відомі ще в часи Древньої Греції. Споруджувалися вони поблизу місць, де відбувалися громадські свята, поблизу численних храмів, як, наприклад, в Олімпії біля храму Афродіти й інших культових і курортних визначних пам'яток. Мобільність населення в епоху античності була напрочуд високою. У Римській імперії в зв'язку з розвинутою мережею транспортних шляхів виникали повсюдно приватні постоялі двори та заїзди [5, с. 9].

Информация о работе Індустрія гостинності: становлення та основні поняття