Рефераты по химии

Фенолдың жалпы қасиеттері. Формалин.Формальдегид. Шайыр

27 Ноября 2013, лекция

Фенолдар - әдетте суда қиын еритін кристалдық заттар. Су буымен қоса ұшады. Өзіне тән иісі бар. Антисептиктер болып табылады, улы, теріге тисе күйдіреді. Сумен әуелгі фенолдан гөрі балқу температурасы төменірек кристаллогидраттар құрады. Фенолдардың реакцияға өте қабілетті гидроксил тобы мен ароматик ядросы бар.
Фенолдар спирт немесе судан гөрі едәуір үлкен қышқылдық көрсетеді, алайды қышқыл есебінде олар көмір және карбон қышқылдарынан әлсіздеу.

Фермент туралы жалпы түсінік

17 Апреля 2013, лекция

Тірі ағзадағы химиялық реакциялардың жүруіне қатысатын ерекше ақуыздарды фермент немесе энзим деп атайды. Ферменттердің қасиетін, құрылысын, қызметін зерттейтін ғылымды энзимология деп атайды. Ферменттер барлық мушелерде, клеткаларда, субклеткалық құрылымдарда кездеседі. Кейбір фермент клетка ішінде синтезделіп өзінің әсерін клеткадан тыс жүргізеді. Мысалы: пепсин, трипсин, липаза сияқты ас қорыту ферменттері. Олар асқазанның кілегейлі қабаттарында синтезделеді.

Фермент туралы жалпы түсінік

02 Февраля 2014, лекция

Тірі ағзадағы химиялық реакциялардың жүруіне қатысатын ерекше ақуыздарды фермент немесе энзим деп атайды. Ферменттердің қасиетін, құрылысын, қызметін зерттейтін ғылымды энзимология деп атайды. Ферменттер барлық мушелерде, клеткаларда, субклеткалық құрылымдарда кездеседі. Кейбір фермент клетка ішінде синтезделіп өзінің әсерін клеткадан тыс жүргізеді. Мысалы: пепсин, трипсин, липаза сияқты ас қорыту ферменттері. Олар асқазанның кілегейлі қабаттарында синтезделеді.

Ферментативный катализ

03 Апреля 2014, доклад

Что такое биологические катализаторы?
Как действуют ферменты в живых системах?
Классификация ферментов.
Какие факторы влияют на активность биологических катализаторов?
Какие вещества называются коферментами?
Кинетика ферментативного катализа. Уравнение Михаэлиса-Ментена.
Биологическая роль ферментативного катализа.

Ферментативный катализ в биологических системах

09 Декабря 2013, реферат

Ферментативный катализ используется людьми тысячи лет, задолго до появления самого понятия «катализ». Получение молочнокислых продуктов, сыра, приготовление теста, вина, красителей и др. продуктов включало применение ферментативных процессов. Технология этих процессов передавалась из поколения в поколение и была эмпирически отработана до совершенства. Считают, что в эволюции жизни и появлении сложных
биологических систем (включая человека) важную роль сыграл ферментативный катализ.

Ферментативтик катализ

02 Апреля 2014, реферат

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КАТАЛИЗ (биокатализ), ускорение биохим. р-ций при участии белковых макромолекул, называемых ферментами (энзимами). Ферментативный катализ- разновидность катализа, хотя термин "ферментация" (брожение)известен с давних времен, когда еще не было понятия хим. катализа. Первое исследование ферментативного катализа как хим. процесса было выполнено К. Кирхгофом, к-рый в 1814 продемонстрировал фер-ментативную конверсию крахмала в растворимые углеводы. Заметный вклад в представление о природе ферментативного катализа внесли работы И. Берцелиуса и Э. Мичерлиха, к-рые включили ферментативные р-ции в категорию хим. каталитич. процессов.

Ферменттік катализ

24 Сентября 2012, реферат

Тірі клеткаларда зат алмасу процесі үздіксіз жүріп жатады. Зат алмасу процесі дегеніміз белгілі бір тәртіппен кезектесіп келіп отыратын әр түрлі химиялық реакциялардың жиынтығы. Дәл осы реакциялар клеткадан тыс жерде (іп vіtrо) өте қиындықпен және өте баяу жүреді. Тірі клеткада бұл реакциялардың жүрісін ферменттер тездетеді.

Ферменттік катализ

17 Сентября 2013, реферат

Катализ[1] (грекше katalysіs – бұзылу) – реакция өнімдерінің құрамына кірмейтін, бірақ реакцияға қатысатын катализаторлардың әсерінен реакция жылдамдығының өзгеруі. Катализ – химиялық реакциялардың жылдамдықтарын өзгертетін химиялық кеңінен таралған әдіс. Оң, теріс катализ деп және катализатормен реагенттердің фазалық күйіне қарап – гомогенді және гетерогенді катализ деп атайды. Химиялық реакцияның механизмін сипаттауға реакциянң молекулярлығы және реттігі деген ұғымдар пайдаланады.
“Катализ” терминін алғаш рет 1835 жылы швед химигі И.Берцелиус (1779 – 1848) енгізген. Катализді оң Катализ және теріс Катализ деп екіге бөледі

Ферменттер

29 Марта 2014, контрольная работа

Ферменттер (Энзимдер) — тірі ағзаның биохимиялық реакциясын тездететін (катализдеу), ақуыз молекулаларынан (протеиндерден), РНҚ-дан немесе олардың комплексті қосылыстарынан тұратын биологиялық активті органикалық заттар. Аталған «фермент» мен «энзим» терминдерінің мағынасы бір, синонимдер.

Ферменты и болезни. Ферменты как причина патологических состояний

12 Октября 2013, реферат

«Ферменты белки, которые обладают каталитической активностью и характеризуются очень высокой специфичностью и эффективностью действия. Все процессы в живом организме- дыхание, пищеварение, мышечное сокращение, фотосинтез и другие – осуществляются с помощью ферментов. Ферменты находятся во всех живых клетках и составляют большую часть всех их белков.

Ферменты растительного происхождения

27 Октября 2013, реферат

Все жизненные процессы в человеческом организме связаны с тысячами химических реакций. Эти реакции протекают в каждой клетке, в мягких условиях - при нормальной температуре и давлении, - но в то же время быстро и эффективно, а окисление участвующих в них веществ является источником энергии и строительных материалов для клеток.

Ферменты: общая характеристика, классификация, номенклатура и биологическое значение

21 Апреля 2013, реферат

Собственно множественные формы (истинные) - это ферменты, синтез которых кодируется одним и тем же аллелем одного и того же гена, у них одинаковая первичная структура и свойства, но после синтеза на рибосомах они подвергаются модификации, становятся разными, хотя и катализируют одну и ту же реакцию.
Изоферменты разные на генетическом уровне и отличаются оп первичной последовательности, а истинные множественные формы становятся разными на посттрансляционном уровне.

Физико химические основы адсорбционной очистки воды от органических веществ

26 Мая 2015, реферат

Физическая адсорбция обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-Ваальса, не избирательна, полностью необратима, протекает с высокой скоростью и имеет сравнительно низкую теплоту адсорбции – от нескольких килоджоулей до нескольких десятков килоджоулей на моль адсорбата. Адсорбция протекает молекулярно, т.е. преимущественно адсорбируются соединения в недиссоциированном состоянии. Физическая адсорбция характерна для веществ, адсорбируемых из парогазовой фазы, а при адсорбции из растворов осложнена физико-химическим взаимодействием адсорбата, адсорбтива и адсорбента.

Физико –химические свойства нерудных строительных материалов

20 Февраля 2014, реферат

А так же возникла потребность в защите материалов от коррозии в этом собственно и состоит основная роль физико-химических методов в нерудных строительных материалах. С помощью физико-химических методов изучают физические явления, которые происходят при химических реакциях. Например, в колориметрическом методе измеряют интенсивность окраски в зависимости от концентрации вещества, в кондуктометрическом анализе измеряют изменение электрической проводимости растворов и т. д.
В данном реферате изложены некоторые виды коррозийных процессов, а так же способы борьбы с ними, что является основной практической задачей физико-химических методов в нерудных строительных материалах.

Физико-химическая характеристика глины Ноокатского месторождения

23 Июня 2013, реферат

Глинистые минералы являются водными силикатами со слоистыми или цепочечными решетками; обычно они представлены мелкими частицами: для глинистых минералов характерна способность давать с водой более или менее пластичное тесто, при высыхании сохраняющее приданную ему форму.
В мою задачу входило проведение гранулометрического анализа глины Ноокатского месторождения.

Физико-химические и каталитические свойства наночастиц металлов

20 Ноября 2013, реферат

В последние годы совместными усилиями химиков и физиков созданы различные типы наномасштабных структур, включающих в состав строительных блоков наночастицы металлов в комбинации с функциональными полимерами. Широкомасштабное проведение фундаментально-прикладных исследований с целью разработки инновационных материалов и технологий, в особенности наноматериалов и нанотехнологий, является актуальной задачей для республики и представляет большой научно-практический интерес. Одной из важнейших проблем в области создания наноматериалов является синтез стабильных наночастиц заданного размера, которые в течение длительного времени способны сохранять высокую химическую или биологическую активность.

Физико-химические основы производства

21 Мая 2013, дипломная работа

Химическая промышленность является одной из отраслей «авангардной тройки», обеспечивающих развитие хозяйства в эпоху НТР. Это одна из наиболее динамичных отраслей современной индустрии. От развития химии во многом зависит развитие всех отраслей экономики, химия обеспечивает промышленность и строительство новыми эффективными материалами, снабжает сельское хозяйство минеральными удобрениями и средствами защиты растений, способствует его интенсификации.

Физико-химические основы процесса конденсации метилового спирта и воды. Виды конденсации. Прохождение процесса метилового спирта и в

17 Мая 2013, курсовая работа

Процессы и аппараты, общие для различных отраслей химической технологии, получили название основных процессов и аппаратов. Например, одним из основных процессов является перегонка (ректификация) — процесс разделения жидких смесей, основанный на различии давления паров компонентов смеси. Этот процесс применяется для разделения жидкого воздуха в производстве кислорода, разделения воды и азотной кислоты в производстве азотной кислоты, разделения сложной смеси органических продуктов для получения дивинила в производстве синтетического каучука и во многих других химических производствах.

Физико-химические основы реагентного метода выделения ионов из водных растворов

15 Сентября 2014, курсовая работа

Целью настоящей работы является ознакомление с реагентными методами очистки водных растворов, таких как: нейтрализация, перевод ионов в малорастворимые соединения; рассмотрение загрязняющих веществ, выделяемых этими методами, реагентов-осадителей, области применения метода, его достоинства и недостатки.

Физико-химические свойства ДНК

16 Октября 2015, реферат

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

Физико-химические свойства полимеров

01 Июня 2014, курсовая работа

Полимерные вещества внедрились во все сферы человеческой деятельности – технику, здравоохранение, быт. Ежедневно мы сталкиваемся с различными пластмассами, резинами, синтетическими волокнами. Полимерные материалы обладают многими полезными свойствами: они высокоустойчивы в агрессивных средах, хорошие диэлектрики и теплоизоляторы. Некоторые полимеры обладают высокой стойкостью к низким температурам, другие - водоотталкивающими свойствами и так далее.

Физико-химические свойства растворов ВМС

06 Декабря 2013, курсовая работа

Среди многочисленных веществ, встречающихся в природе, резко выделяется группа соединений, отличающихся от других особыми физическими свойствами, высокой вязкостью растворов, способностью образовывать волокна, пленки и т.д. К этим веществам относятся целлюлоза, лигпин, пентозаны, крахмал, белки и нуклеиновые кислоты, широко распространенные в растительном и животном мире, где они образуются в результате жизнедеятельности организмов.
Высокомолекулярные соединения (ВМС) получили свое название вследствие большой величины их молекулярного веса, отличающие их от низкомолекулярных веществ, молекулярный вес которых лишь сравнительно редко достигает нескольких сотен. В настоящее время принято относить к ВМС вещества с молекулярным весом более 5000.

Физико-химиялық анализдеу тәсілдері

10 Октября 2014, реферат

Химиялық талдау – бұл заттардың химиялық, кейде фазалық құрамын, бізді қоршаған бұйымдардың (заттардың) және материалдардың, зерттелетін үлгінің құрамына кіретін молекулалардың құрылымдық және кеңістік құрылысын аңықтайтын талдау әдістері туралы ғылым

Физиология микроорганизмов

23 Сентября 2013, реферат

Питание микроорганизмов происходит при посредстве диффузии (самостоятельное проникновение) и осмоса (проникновение под влиянием чего-то) жидких питательных веществ сквозь полупроницаемую оболочку клетки и выделения наружу продуктов обмена. Быстрота процесса проникновения питательных веществ через оболочку зависит от строения клетки, в том числе от концентрации питательных веществ в ней и окружающей среде, и внешних условий. Большинство микроорганизмов живет в солевых растворах, приближающихся к 0,5%-ному раствору хлористого натрия, обеспечивающих осмотическое давление клеточного сока в пределах 3—6 атмосфер.

Физиология человека

02 Ноября 2013, контрольная работа

Известно, что против оспы используется вакцина. Она попадает в организм человека через специально сделанные надрезы кожи на верхней трети плеча. После прививки на этом месте остаются рубцы. О чем говорит след от прививки?
Ответ:
А так как прививают сам вирус оспы, то она начинает развиваться в организме, оставляя в коже шрам, после чего организм побеждает оспу, вырабатывая иммунитет и действие ее прекращается, а шрам остается на всю жизнь.

Физические и химические свойства йода

02 Марта 2013, реферат

Йод открыт французским химиком Куртуа в 1811 году, он относится к VII группе периодической системы Д.И. Менделеева. Порядковый номер элемента - 53. В природе он находится в виде стабильного изотопа с атомной массой 127. Искусственно получены радиоактивные изотопы с атомной массой 125, 129, 131 и другой. Йод относится к подгруппе галогенов, являющихся самыми химически активными неметаллами.

Физические основы измерительных преобразователей

04 Ноября 2014, реферат

Тепловыми называют преобразователь, принцип действия которого основан на тепловых процессах. Естественная входная величина его – температура. К таким преобразователям относятся термоэлектрические преобразователи и терморезисторы. Термоэлектрические преобразователи часто называют термопарами.

Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья содержащего кумарины и хромоны

29 Сентября 2014, курсовая работа

Целебные свойства лекарственных растений обусловлены действующими или фармакологически активными веществами — алкалоидами, гликозидами, сапонинами, танинами, ферментами, витаминами, хромонами, кумаринами, гормонами, фитонцидами. Именно они наиболее ценны, хотя и содержатся в растениях в минимальных количествах. Принятые внутрь или наружно, эти вещества помогают больному организму справиться с недугом.

Фосфор және оның қосылыстары

25 Ноября 2013, реферат

Фосфор P
Фосфор (лат. Phosphorus), P – элементтердің периодтық жүйесінің V тобындағы химиялық элемент, реттік нөмірі - 15, атомдық массасы 30,97. Бірнеше түрі бар: ақ фосфор – тығыздығы 1,828 г/см3; балқу температурасы – 44,14°С; қызыл фосфор – тығыздығы 2,31 г/см3; балқу температурасы – 593°С. Химиялық элементтердің периодтық жүйесінде фосфор III периодта, V топтың негізгі топшасында орналасқан. Салыстырмалы атомдық массасы 31, реттік нөмірі (ядро заряды) 15.
Атом құрылысы
Фосфордың соңғы энергетикалық қабатында бес электрон бар, оның үшеуі жұптаспаған. Фосфор атомындағы электрондардың орналасуы:
Электрондық формуласы:
1s22s22р63s23f
Фосфор косылыстарында -3, +3, +5 тотығу дәрежесін көрсетеді. Фосфордың ұшқыш сутекті қосылысы фосфин РН3 мен аммиак NH3 молекулалары формасы жағынан ұқсас болғанмен, фосфин молекуласы берік емес, улы, тұрақсыз газ, тез тотығып кетеді.

Фосфор та препарати фосфору

02 Апреля 2015, реферат

У добу дорослій людині потрібно від 0,5 до 4 мг фтору, дитині - близько 1 мг. Джерелом, що заповнюють цю потребу, є питна вода. Продукти, що містять фтор, також беруть участь у поповненні цієї кількості, але в набагато меншому ступені. Досить часто практикують додаткове внесення фтору в питну воду, щоб забезпечити потребу в цьому елементі людей, які проживають у фтордефицитных районах.