Фінансова стратегія та фінансова ідеологія підприємства» (на матеріалах Відкритого акціонерного товариства «Бурякорадгосп Ланнiвський»)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2014 в 13:54, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є дослідження стратегії фінансового менеджменту та її впливу на фінансовий стан підприємства. Виходячи із зазначеної мети в курсовій роботі поставлено такі завдання:
 розкрити сутність фінансового менеджменту та його роль у діяльності підприємства;
 дослідити теоретичні основи формування стратегії фінансового менеджменту;
 розглянути сутність фінансової ідеології та стратегічного планування як складових методів фінансового менеджменту;
 провести аналіз фінансового стану ВАТ "Бурякорадгосп Ланнівський";

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1 Фінансова стратегія та фінансова ідеологія підприємства
1.1. Сутність фінансової стратегій та фінансової ідеології підприємства…………………………………………………………...5
1.2. Механізм розробки фінансової стратегій……………………...…10
1.3. Стратегічний фінансовий аналіз та методи його здійснення…..14
1.4. Управління реалізацією фінансової стратегії та контроль її виконання………………………………………………………………19
Розділ 2 Управління капіталом підприємства
2.1. Аналіз структури власного та позикового капіталу підприємства і його використання…………………………………………………….22
2.2. Визначення вартості складових елементів власного, залученого та позикового капіталу підприємства…………………………………..38
2.3. Складання звіту про власний капітал підприємства……………45
2.4. Аналіз управління грошовими коштами підприємства…………49
2.5. Оптимізація структури капіталу підприємства………………….54
Висновки…………………………………………………………………………58
Список використаної літератури……………………………………………….60

Прикрепленные файлы: 1 файл

0809917_6942D_upravlinnya_kapitalom_pidpriemstva.doc

— 527.50 Кб (Скачать документ)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Фінансово-економічний факультет

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни:

 «Фінансовий менеджмент»

 на тему:

«Фінансова стратегія та фінансова ідеологія підприємства»

(на матеріалах  Відкритого акціонерного товариства  «Бурякорадгосп Ланнiвський»)

 

 

 

Виконав:

студент групи 503-ЕФ

Карпенко С.В.

Перевірив:

Тополь В.В.

 

 

Полтава

2011 

План

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1 Фінансова стратегія та фінансова ідеологія підприємства

 1. Сутність фінансової стратегій та фінансової ідеології підприємства…………………………………………………………...5
 2. Механізм розробки фінансової стратегій……………………...…10
 3. Стратегічний фінансовий аналіз та методи його здійснення…..14
 4. Управління реалізацією фінансової стратегії та контроль її виконання………………………………………………………………19

Розділ 2 Управління капіталом підприємства

 1. Аналіз структури власного та позикового капіталу підприємства і його використання…………………………………………………….22
 2. Визначення вартості складових елементів власного, залученого та позикового капіталу підприємства…………………………………..38
 3. Складання звіту про власний капітал підприємства……………45
 4. Аналіз управління грошовими коштами підприємства…………49
 5. Оптимізація структури капіталу підприємства………………….54

Висновки…………………………………………………………………………58

Список використаної літератури……………………………………………….60

Додатки…………………………………………………………………………...62

 

ВСТУП

 

Фінансовий менеджмент являє собою процес управління фінансами підприємств шляхом використання способів впливу фінансово-кредитного механізму на фінансові ресурси з метою реалізації фінансової політики. Робочий інструмент фінансового менеджменту можна охарактеризувати як аналіз, планування, прийняття управлінських рішень.

Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками організації є одним із ключових елементів всієї системи сучасного управління.

Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами в процесі руху фінансових ресурсів, він представляє процес вироблення цілей управління фінансами й здійснення впливу на них за допомогою методів і важелів фінансового механізму.

В умовах ринкової економіки стає актуальним удосконалювання організації управління підприємством і, насамперед, процесом виробництва, ефективним використанням фінансових, матеріальних ресурсів, матеріальних запасів.

Питанням формування ідеології та стратегії фінансового менеджменту, його організації на підприємствах присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед яких роботи І.А. Бланка, М.В. Гридчина, Н.М. Давиденко, Г.Г. Кірейцева, Л.О. Коваленко, Г.О. Крамаренко, Л.М. Ремньової, Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорної, А.М. Поддєрьогіна, В.О. Подольської, В.П. Савчука, В.М. Шелудько, О.В. Яріш та інших.

Ефективне управління фінансовими ресурсами підвищує прибуток і забезпечує необхідні інвестиції. Для підтримки високої прибутковості й ліквідності значну роль грає управління перспективною діяльністю підприємств.

Стратегічне управління займає особливе місце в роботі фінансового менеджера, оскільки є постійним, щоденним і безперервним процесом. Оборотні активи складають істотну частку всіх активів підприємства. Від правильного управління ними багато в чому залежить успішна підприємницька діяльність господарюючого суб'єкта.

Метою курсової роботи є дослідження стратегії фінансового менеджменту та її впливу на фінансовий стан підприємства. Виходячи із зазначеної мети в курсовій роботі поставлено такі завдання:

 • розкрити сутність фінансового менеджменту та його роль у діяльності підприємства;
 • дослідити теоретичні основи формування стратегії фінансового менеджменту;
 • розглянути сутність фінансової ідеології та стратегічного планування як складових методів фінансового менеджменту;
 • провести аналіз фінансового стану ВАТ "Бурякорадгосп Ланнівський";

Об’єктом курсової роботи є формування стратегії фінансового менеджменту на ВАТ "Бурякорадгосп Ланнівський".

Предметом курсової роботи є сукупність відносин, що виникають  в процесі формування стратегії фінансового менеджменту.

Методологія і методи дослідження. У процесі дослідження використано методи математичний аналіз – для економічної оцінки; фінансовий аналіз – для аналізу фінансового стану підприємства.

 

 

РОЗДІЛ 1

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ФІНАНСОВА ІДЕОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Сутність фінансової стратегій та фінансової ідеології підприємства.

Фінансовий  менеджмент  –  це  процес  управління  формуванням, розподілом  і  використанням  фінансових  ресурсів  господарюючого  суб’єкта  та оптимізації  обороту  його  грошових  коштів1.  Фінансовий  менеджмент  є системним управління фінансами підприємства і складовою частиною загальної системи  управління  (аналогічно  до  того  як  державна  фінансова  політика  є складовою загальної політики держави). Фінансовий менеджмент є діяльністю по розробці і реалізації фінансової політики підприємства.

Найчастіше в компанії немає розробленої і затвердженої загальнокорпоративної фінансової політики та стратегії, тому фінансовий директор, як правило, допомагає керівнику та власникам формалізувати критерії розвитку бізнесу, визначити ключові показники. Іноді буває необхідно вибрати з двох-трьох варіантів розвитку компанії найбільш оптимальний.

Фінансова стратегія - є довготривалий курс цілеспрямованого управління фінансами для досягнення загальноорганізаційних стратегічних цілей.

Процес розробки фінансової стратегії визначає необхідність формування специфічних фінансових цілей довгострокового розвитку підприємства. Цілі фінансового розвитку підприємства повинні забезпечувати реалізацію місії та цілей корпоративної його стратегії, з одного боку, і підтримувати цілі інших функціональних стратегій і стратегій господарських одиниць, з іншого.

Стратегічні цілі фінансової діяльності підприємства являють собою бажані параметри його кінцевої стратегічної фінансової позиції, що дозволяють направляти цю діяльність в довгостроковій перспективі і оцінювати її результати.

Вибір теми курсової роботи зумовлений безсумнівною значимістю такої важливої складової стратегії компанії, як фінансова стратегія. Різноманіття і зростаюча складність ринкових умов, інтенсивність і динамізм господарських процесів вимагають від компаній в рамках покладених на них функцій максимального використання всіх можливостей і резервів. Стратегічні аспекти їх діяльності виходять на перший план. Механізми та результати фінансової стратегії суб'єктів господарювання слід розглядати як одну з проблем фінансових відносин в економічній політиці держави.

Сучасні  економічні перетворення  вносять  значні  зміни  в  економіку країни,  зокрема  й  у  фінансову  сферу.  Будь-який суб’єкт  господарювання  наразі  підпадає  під  дію цих змін. Саме тому здатність вчасно й адекватно реагувати на зовнішні подразники в ринковому  середовищі (фінансова  криза,  політична  нестабільність  у  державі,  зміна  тарифів  на  імпортно-експортні  операції  чи  внесення  поправок  до податкового  законодавства  та  ін.)  є  запорукою успішного  функціонування  підприємства  на  ринку.  Висока  конкурентоздатність,  платоспроможність,  фінансова  стійкість  і  прибутковість підприємства досягається за рахунок правильного  ведення  фінансів,  що  передбачає  управління активами,  витратами,  інвестиціями,  обіговими коштами,  прибутком  у  коротко-  та  довгостроковому  періодах,  планування  основних  фінансово-економічних показників на поточний період і на перспективу.  Єдність  цих  складників  формує фінансову  стратегію,  базис  і  відправну  точку  в управлінні підприємством.

На  сьогодні  потреба  формування  фінансової стратегії  є  важливим  складником  успішного  функціонування  будь-якого  підприємства – незалежно  від  розміру,  організаційно-правової форми та виду діяльності. Проте аналіз окремих публікацій  дав  змогу  виявити,  що  дотеперішні науково-методичні  підходи  стосовно  питань  формування  фінансових  стратегій  належно  не розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному  аспекті.  Про  це  свідчить  відсутність  обґрунтування  єдиної  послідовності  етапів процесу  формування  фінансової  стратегії,  принципів  його  здійснення,  методичних  рекомендацій, які б комплексно враховували різні характеристики  підприємств,  передусім  у  сільському господарстві. Окрім  того,  чимала  кількість  досліджень  присвячена  темі  фінансової  стратегії  та  її  реалізації на  прикладах  певних  суб’єктів  господарювання. Однак,  із  причини  динамічності  зовнішнього середовища постає проблема формування фінансової  стратегії  з  урахуванням  впливу  значної  кількості  чинників  екзогенного  та  ендогенного характеру  на  діяльність  підприємств,  чим  і  обумовлена необхідність подальших досліджень.

Метою  дослідження  є  аналіз  теоретико-методологічних  питань  формування  фінансової стратегії  підприємства  й  обґрунтування  її  місця та  значення  у  загальній  системі  управління  підприємством.

Під  фінансовою  стратегією  підприємств  слід розуміти  формування  системи  довгострокових  цілей  фінансової діяльності  й вибір  найбільш  ефективних  шляхів  їх  досягнення.  Фінансова  стратегія  є частиною загальної стратегії підприємства6. Основна мета загальної стратегії – забезпечення високих темпів економічного розвитку та підвищення конкурентної позиції  підприємства.  До  основних  етапів  процесу  формування  фінансової стратегії підприємства відносять: 

 1. Визначення  загального  періоду  формування  фінансової  стратегії.  Цей період  залежить  від  ряду  умов,  тривалості  періоду,  який  прийнятий  для формування  загальної  стратегії  розвитку  підприємства.  Важливим  елементом визначення  періоду  формування  фінансової  стратегії  підприємства  є передбачення  розвитку  економіки  в  цілому  та  кон’юнктури  тих  сегментів фінансового  ринку,  з  якими  пов’язана  майбутня  фінансова  діяльність підприємства, - в умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки країни цей період не може бути більше трьох років.
 2. Дослідження  факторів  зовнішнього  фінансового  середовища  та кон’юнктури  фінансового  ринку.  Для  такого  дослідження  необхідно  вивчити економіко-правові умови фінансової діяльності підприємства і можливі їх зміни в наступному періоді. Крім того, на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізуються  кон’юнктура  фінансового  ринку  та  фактори,  які  її  визначають,  а також  розробляється  прогноз  кон’юнктури  в  розрізі  окремих сегментів  цього ринку, пов’язаних з наступною фінансовою діяльністю підприємства.
 3. Кількісне визначення стратегічних фінансових орієнтирів:

-  темп зростання власних  фінансових ресурсів; 

-  мінімальна частка  власного капіталу в загальному  обсягу капіталу (тобто

сapital structure);

-  коефіцієнт рентабельності  власного капіталу підприємства (ROE);

-  співвідношення оборотних  і необоротних активів підприємства; 

-  мінімальний рівень  грошових активів, який забезпечує  поточну ліквідність 

підприємства; ·

-  мінімальний рівень  самофінансування інвестицій; 

-  граничний рівень  фінансових ризиків в розрізі  основних напрямів господарської  діяльності підприємства. 

 1. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації.
 2. Розробка  довгострокової  фінансової  політики  за  окремими  аспектами фінансової  діяльності.

Фінансова  стратегія  підприємства –  це визначена  згідно  з  фінансовою  ідеологією підприємства  система  довготермінових  завдань  його  фінансової  діяльності  та  найефективніших  шляхів  їх  реалізації.

Відповідно, фінансова ідеологія підприємства –  це  система  основоположних  принципів здійснення  фінансової  діяльності  підприємства,  що  визначаються  його  місією (головною ціллю існування) і фінансовим менталітетом  його  засновників  та  менеджерів.  Фінансова  ідеологія  реалізується  через  фінансову  політику  за  окремими  аспектами фінансової діяльності.

Информация о работе Фінансова стратегія та фінансова ідеологія підприємства» (на матеріалах Відкритого акціонерного товариства «Бурякорадгосп Ланнiвський»)