Аналіз коефіцієнта фінансового ризику, ризику фінансового стану та ліквідності СК „ Країна ”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Сентября 2013 в 18:13, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління ризиками підприємства, провести аналіз фінансового стану, оцінити ризики СК „ Країна ”, вибрати модель раннього попередження банкрутства.
Завдання дослідження. Для досягнення мети поставлено такі основні науково-теоретичні та практичні завдання, які мають відображення в курсовій роботі:
визначити сутність категорії „ ризик ”, його класифікацію, методи нейтралізації ризиків на основі аналізу теоретичних поглядів історичних і сучасних підходів до його тлумачення;
проаналізувати фінансовий стан страхової компанії „ Країна ”;
оцінити фінансовий ризик та ризик ліквідності СК „ Країна ”;
вибрати модель раннього попередження ризику банкрутства для СК „ Країна ”;

Содержание

ВСТУП……………………………………………………….………………...…3.
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА:………..………………………………………4.
1.1.Поняття, види, причини виникнення фінансового ризику……...…..……4.
1.2.Теорія основи ризик-менеджменту…………….………………….……….7.
Методи нейтралізації фінансових ризиків…………………………….....12.
РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ СК „ КРАЇНА ”:………………………………………………...…….…….…..18.
2.1.Загальна економічна характеристика СК „Країна” ……..……...…….... 18.
2.2.Аналіз фінансового стану СК „ Країна ”………………..………............19.
2.3.Аналіз коефіцієнта фінансового ризику, ризику фінансового стану та ліквідності СК „ Країна ”………………………………….............................26.
РОЗДІЛ ІІІ. ВИБІР МЕТОДУ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ДЛЯ СК „ КРАЇНА ”…….……………………….............29.
Висновки……………………………………………………………....…..33.
Література………………………………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсова фм.docx

— 121.38 Кб (Скачать документ)

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………….………………...…3.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА:………..………………………………………4.

1.1.Поняття, види, причини виникнення фінансового ризику……...…..……4.

1.2.Теорія основи ризик-менеджменту…………….………………….……….7.

  1. Методи нейтралізації фінансових ризиків…………………………….....12.

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ  РИЗИКАМИ   НА  ПРИКЛАДІ                                СК „ КРАЇНА ”:………………………………………………...…….…….…..18.

  2.1.Загальна економічна характеристика СК „Країна” ……..……...…….... 18.

2.2.Аналіз фінансового стану  СК „ Країна ”………………..………............19.

  2.3.Аналіз коефіцієнта фінансового ризику, ризику фінансового стану та  ліквідності СК „ Країна ”………………………………….............................26.

РОЗДІЛ ІІІ. ВИБІР   МЕТОДУ  РАННЬОГО   ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА   ДЛЯ  СК „ КРАЇНА ”…….……………………….............29.

       Висновки……………………………………………………………....…..33.

        Література………………………………………………………………...34.

       Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність  теми. З ризиком кожен зустрічається щоденно: і на побутовому рівні, і при здійсненні господарської діяльності. За умов становлення нових конкурентних відносин між суб’єктами господарювання та переходу до ринкової економіки посилюється вплив ризиків на ефективність діяльності будь-якого підприємства. В сучасних умовах підприємство бере на себе всі ризики, а держава виступає лише регулятором та контролером відносин між господарюючими суб’єктами. За цих умов підвищується значення врахування ризиків, які стають постійними супутниками підприємницької діяльності.

Проблеми оцінки та управління ризиками розглядаються у наукових працях вітчизняних та іноземних вчених, таких як:  І.Т. Балабанов, Т. Бартон, В.В. Вітлінський, В.В. Глущенко, П.Г. Грабовий, Я. Дангель, А.А. Мазаракі, Н.І. Машина, Л.А. Савицька, Й. Тетенс,  Дж. Хемптон, М.В. Хохлов та ін.

Мета дослідження. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління ризиками підприємства, провести аналіз фінансового стану, оцінити ризики СК „ Країна ”, вибрати модель раннього попередження банкрутства.

Завдання дослідження. Для досягнення мети поставлено такі основні науково-теоретичні та практичні завдання, які мають відображення в курсовій роботі:

 • визначити сутність категорії „ ризик ”, його класифікацію, методи нейтралізації ризиків на основі аналізу теоретичних поглядів історичних і сучасних підходів до його тлумачення;
 • проаналізувати фінансовий стан страхової компанії „ Країна ”;
 • оцінити фінансовий ризик та ризик ліквідності СК „ Країна ”;
 • вибрати модель раннього попередження ризику банкрутства для             СК „ Країна ”;

Об’єктом дослідження є діяльність страхової компанії „ Країна ” та ризик її банкрутства.

 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Поняття, передумови виникнення та види фінансового ризику

Ризик як економічна категорія  виник з появою товарно-грошових відносин і відображає подію, яка  може відбутися або ні. До того ж, для події, що відбулася, можливі  три варіанти економічного результату : позитивний (прибуток); нульовий (результат  не змінився); від’ємний (збиток).

 Вчені вважають, що вперше спроба наукового визначення сутності та змісту поняття “ризик” була зроблена математиком Йоганом Тетенсом (XVIII ст.). Його наукові праці з виміру ризику знайшли практичне застосування в страхуванні життя. Пізніше   термін “ ризик ” почав використовуватись у страховій теорії, а потім у фінансово-господарському, соціальному житті суспільства, поширився і на економічну теорію. [12, с. 350]

В господарській та фінансово-економічній  діяльності суб’єкта, як зазначено  у Фінансовому словнику, під ризиком  розуміють “ усвідомлену можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими  змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами ”. [12, с. 351]

 Основними критеріями ризику можна назвати:

 • ризик повинен бути можливим;
 • ризик повинен мати випадковий характер;
 • факт реалізації ризику невідомий у часі та просторі;
 • наслідки реалізації ризику повинні бути об'єктивно виміряні й оцінені.

 Отже, під ризиком у фінансово-господарській діяльності підприємств розуміють ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом. [12, с. 11]

  Ризик має свої специфічні ознаки, такі як: є конкретним явищем, має вірогідний характер; може бути виміряним та оціненим; має конкретну форму прояву, пов’язану з певним об’єктом; є невід’ємним елементом фінансово-економічних відносин. Наявність ризику передбачає здійснення антикризикової діяльності, формами якої є компенсація, репресія, превенція.

Якщо перевести поняття  ризику в площину фінансових категорій, можна сказати, що ризик – це ймовірність  виникнення збитків, втрат або недоотримання  прибутку порівняно з прогнозним варіантом.

 Важливе значення для одержання всебічної характеристики ризиків має їх класифікація. В економічній літературі  не має одного судження щодо класифікації. Г.Г. Кірейцев виділяє свою класифікацію ризиків, яка наведена в Таблиця 1.1.1. [12, с. 354]

Нормативна література  „ розбиває ” фінансові ризики на чотири види: кредитні, інвестиційні, фінансові, гарантійні. [10]

Таблиця 1.1.1

Класифікація ризиків

№ п/п

Класифікаційна  ознака

Вид ризику

1.

За джерелами виникнення

Господарський

Пов'язаний з особистістю  людини

Обумовлений природними факторами

2.

За можливістю усунення

Несистематичний – диверсифікований

Систематичний – не диверсифікований

3.

За ступенем впливу на фінансовий стан

Припустимий

Критичний

Катастрофічний

4.

За сферою виникнення

Внутрішній

Зовнішній

5.

За тривалістю впливу

Постійний

Тимчасовий

6.

За можливістю передбачення

Прогнозований

Не прогнозований

7.

За можливими наслідками

В результаті настання якого  підприємство зазнає економічних втрат

В результаті настання якого  підприємство недоотримає передбачений дохід

В результаті настання якого  підприємство може мати як прибуток так  і збиток

8.

За об’єктом виникнення

Окремих фінансових операцій

Різних видів фінансової діяльності

Загальної фінансової діяльності

9.

За можливістю страхування

Що підлягає страхуванню

Що не підлягає страхуванню


      З наведених видів ризику, що виділені за джерелами виникнення, найбільш керованим та передбачуваним є господарський ризик.

 Господарський ризик пов’язаний з веденням господарської діяльності, а тому в деяких підручниках він також називається підприємницьким. У загальному випадку всі підприємницькі ризики можна розподілити на:

 • маркетингові ризики;
 • ризики зміни законодавства;
 • ризики неплатоспроможності;
 • ризики інфляційних процесів.

 Сукупний (господарський або підприємницький) ризик розраховується як сумарна величина ризиків за всіма видами діяльності. Рівень сукупного ризику підприємства знаходиться під впливом багатьох факторів (табл.1.1.2.).

Таблиця. 1.1.2.

Фактори, що впливають на рівень сукупного ризику

Операційний ризик

Інвестиційний ризик

Фінансовий ризик

постачання

структура капіталу

інвестиційний портфель

виробнича сфера

проценти за кредит

премія за ризик

збут

розрахунки

ліквідність


 

       Невизначеність при здійсненні господарських операцій суб'єктом господарювання в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності свідчить про наявність ймовірності відхилення кінцевого результату від очікуваної величини, при цьому таке відхилення може мати як позитивний, так і негативний ефект. У свою чергу, ймовірність виникнення будь-яких відхилень, незалежно від того, позитивні чи негативні це відхилення, від очікуваного рівня фінансових показників прийнято визначати як ризик, що дозволяє стверджувати, що невизначеність, притаманна реалізації тих чи інших господарських операцій суб'єкта господарювання, формує його сукупний ризик, який, у свою чергу, складається із сукупності окремих видів ризиків. Причин виникнення фінансових ризиків дуже багато (Рис. 1.1.1.).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1. Причини виникнення фінансових ризиків 

 

 Першопричини їх виникнення знаходяться у площині структури капіталу. Адже фінансовий ризик зумовлений нераціональним співвідношенням власних і позикових коштів. Такі ризики  називають ризиками структури капіталу: при незадовільній структурі капіталу виникає ризик того, що підприємство залучатиме кошти за ризиковою ставкою і врешті-решт стане неплатоспроможним і, як результат, збанкрутує.

  Існування невизначеності при прийнятті управлінських фінансових рішень, а також ризику, що пов'язаний із їх виконанням, постає об'єктивна проблема формування адекватної системи виявлення, ідентифікації, оцінки та нейтралізації відповідних ризиків реалізації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єкта господарювання - моделі управління ризиками, у тому числі фінансовими.

 

1.2.Теорія основи  ризик-менеджменту

Управління фінансовими  ризиками є одним з найважливіших  функціональних завдань фінансового  менеджменту. Виокремлюють  специфічний  напрям  фінансового менеджменту  – ризик-менеджмент.

   Під ризик-менеджментом слід розуміти систему управління ризиками на підприємстві, що передбачає використання методів та інструментів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію ризиків, розрахунок ймовірності їх настання, їх оцінку (визначення можливого розміру фінансових втрат) та нейтралізацію (внутрішнє і зовнішнє їх страхування). [12, c. 369]

  Основна мета управління фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов’язань. Передумовою оптимізації структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу.

В процесі фінансової діяльності ризик-менеджмент здійснюється у відповідності  з політикою управління фінансовими  ризиками – системою цілей і завдань  управління ризиками, а також сукупністю методів і засобів досягнення  цілей.

  Процес управління ризиками є досить складним (рис. 1.2.1). [12, с. 370]


 

 

 

Фізичне управління                 Планування не       Фінансове управління


     можливими збитками         передбачених випадків можливими збитками


Уникнути    Зменшити                                           Взяти на себе             Передати


                                                                              Страхування       Інше


                                                          Перегляд

                                                           (Аналіз)

     Рис. 1.2.1 Процес управління ризиками 

 

  Система управління ризиками включає наступні блоки завдань:

1. ідентифікацію – процес встановлення переліку основних видів фінансових ризиків, що притаманні діяльності конкретного підприємства.

Информация о работе Аналіз коефіцієнта фінансового ризику, ризику фінансового стану та ліквідності СК „ Країна ”