Рефераты по философии

Ідейні джерела та проблема людини в філософській творчості М.О. Бердяєва

16 Февраля 2014, дипломная работа

Отже, яскравою сторінкою в історії релігійної філософії Росії була і залишається спадщина Миколи Бердяєва. Ставши одним із фундаторів релігійного екзистенціалізму, а також і персоналізму, він використав найвитонченіші засоби логіки та онтології для того, щоб підняти на світовий рівень дві центральні проблеми, які стосуються кожної людини, а саме, проблему свободи і проблему творчості. Бердяєв підійшов до аналізу цих проблем з позиції К'єркегора і Марселя і вважав, що тільки віра та особистіша екзистенція, невизначеність, почуття прірви народжують безвихідь та драму свободи і творчості.

Ідея російських космістів і їх сучасний смисл

06 Сентября 2015, реферат

У непростий час перехідного періоду, коли зникли багато старих цілей, завдань, ідеологічних схем, коли йде болісний пошук нових ідеологічних концепцій, які можуть стати точкою опори для руху суспільства вперед, необхідно не забувати прислів'я: " Нове - добре забуте старе" . Таким добре забутим старим є філософія російського космізму, тема, яка, на жаль, мало або зовсім не висвітлювалася в програмах з філософії в радянський період історії. Теорія єднання з поколіннями предків, теорія об'єднання людини з природою, а далі і з всесвітом, можливість продовження роду людського, навіть після того, як земля дійсно вичерпає ресурси, необхідні для забезпечення життєдіяльності людини - якраз і представляється нам тієї повної здорового оптимізму концепцією , яка якраз і необхідна життєво в нашу непросту епоху.

Історія брахманізму

22 Сентября 2013, реферат

Приблизно з середини II тисячоріччя до н.е. через гірські перевали на північно-заході Індостану стали проникати войовничі кочові племена. Вони називали себе аріями.Їх вторгненню передувала тривала історія переселення народів, які говорили на індоєвропейських мовах. Причина, яка змусила їх залишити свою найдавнішу прабатьківщину, залишається поки що до кінця не з'ясованою. Настільки ж спірним є і питання про те, де знаходилася їх прабатьківщина. Припущення стосуються величезної території: від Балканського півострова до приуральських степів і Малої Азії.Древні арії кочували по приаральських і прикаспійських степах. Одна з груп племен приблизно в III тисячоріччі до н.е. дійшла до сучасного Афганістану, а відтіля пізніше проникла в Індію.

Історія філософії України

18 Декабря 2013, лекция

Найбільш поширеною є точка зору, згідно з якою початок історії вітчизняної думки ведеться з X - XII сі., тобто періоду формування могутньої держави — Київської Русі. Дві важливі обставини радикальним чином вплинули на своєрідність цього процесу — проникнення християнства в культуру Київської Русі та засвоєння греко-римської і візантійської філософської думки. У філософських шуканнях часів Київської Русі важливе місце посідали й історіософські проблеми: аналіз взаємовідносин структурних елементів системи людина — церква — влада — Бог; інтерпретація історії людства як руху, що здійснюється за волею Бога; минуле, сучасне і майбутнє Київської Русі у контексті тогочасних суспільних проблем («Слово про Закон і Благодать» Іларіона, «Слово про Ігорів похід», «Повість минулих літ», «Києво-Печерський Патерик» та ін.).

А. Камю о смысле жизни

11 Декабря 2013, контрольная работа

Вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. Как на него ответить? По-видимому, имеются всего два метода осмысления всех существенных проблем - а таковыми я считаю лишь те, которые грозят смертью или удесятеряют страстное желание жить,- это методы Ла Палисса и Дон Кихота. Только в том случае, когда очевидность и восторг уравновешивают друг друга, мы получаем доступ и к эмоциям, и к ясности. При рассмотрении столь скромного и, в то же время, столь заряженного патетикой предмета классическая диалектическая ученость должна уступить место более непритязательной установке ума, опирающейся как на здравый смысл, так и на симпатию.

А. Шопенгауэр и европейский иррационализм

15 Сентября 2014, реферат

В начале XIX века в Европе зарождается такое направление в философии, как иррационализм. Иррационализм настаивает на ограниченности человеческого ума в постижении мира, предполагает существование областей миропонимания, недоступных разуму, и достижимых только через такие качества, как интуиция, чувство, инстинкт, откровения, вера и т.п. Таким образом, иррационализм утверждает иррациональный характер действительности, постулирует невозможность познания действительности научными методами. Иррациональные философы утверждали, что вера в разум, в его могущество - источник всех социальных зол. На место разума они ставили волю, слепую, бессознательную силу.

А.С. Хомяков «Илья Муромец» русской философии

28 Марта 2013, реферат

Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) был многосторонне развитой личностью - философом, богословом, социологом и экономистом и в то же время поэтом, художником, изобретателем (изобрел новую паровую машину и дальнобойное ружье), врачом, знатоком сельскохозяйственного производства. Он знал несколько иностранных языков.
Родился А.С. Хомяков в Москве в дворянской семье. Мать его была из рода Киреевских. Она воспитала сына в духе верности православной вере и национальным традициям. Жизнь А.С. Хомякова небогата внешними событиями. В 1822 г. он, сдав экзамены в Московском университете, получает степень кандидата математических наук и в том же году поступает на военную службу. В 1824 г. выходит в отставку, едет за границу; изучает живопись в Париже и занимается литературным трудом

А.С. Хомяков как идеолог словянофильства

04 Июня 2014, реферат

Движение славянофильства зародилось в России во второй четверти XIX века как реакция на европеизацию страны, начатую еще Петром I. Славянофилы выступали за сохранение традиционных русских устоев, ориентируясь при этом на самодержавие и Русскую Православную Церковь. Западные же обычаи они считали варварскими и губительными для страны, видя в них корень всевозможных зол. При этом построения славянофилов отличались в большинстве своем продуманностью и грамотностью, знанием истории и культуры родной страны. Какие же аргументы они приводили в пользу своей точки зрения?

А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской философии

28 Марта 2014, реферат

Алексей Степанович Хомяков (1804 — 1860) был, по определению Герцена, «Ильей Муромцем славянофильства». Он происходил из семьи богатого тульского помещика, в которой поддерживался старый патриархальный быт и глубокая религиозность. В семье из поколения в поколение передавался культ царя Алексея Михайловича, у которого служил сокольничим дальний предок. Хомяков с раннего детства воспитывался в духе набожности; верноподданичества и сословных традиций. дворянства.

А.Э.К. Шефтсбери (1671 - 1713) - философ моралист

17 Декабря 2013, реферат

Антони Эшли Купер, граф Шефтсбери, родился в Лондоне в 1671 г. Внук первого лорда Шефтсбери, он был учеником Локка, оказывал поддержку Толанду; в течение некоторого времени он участвовал в политической жизни, путешествовал по Франции и Италии. Умер в Неаполе в 1713 г. В 1699 г. появился его "Опыт о добродетели или достоинстве", опубликованный Толандом без согласия автора. За этой работой последовали "Письмо об энтузиазме" (1708), "Sensus Communis, или Опыт о свободе острого ума и доброго расположения духа" (1709), "Моралисты" (17'09 г.), " Солилоквия, или Совет одному автору" (1710).

Абайдың дінге көзқарасы

08 Октября 2013, реферат

Абайдың дінге көзқарасын бағалап, тұжырымдауда екі түрлі қате пікір орын алып келді. Кейбір зерттеушілер Абай «ислам дінінің қазақ ішінен шыққан өкілі» деп келсе, екінші бір зерттеушілер Абайдың дін туралы ойлары ақын шығармашылығының әлсіз, кертартпа жағы деп түсіндіреді. Алғашқы пікір Абайға тағылған жала болса, соңғысы - ақынның дін туралы түсініктеріне тарихи, диалектикалық тұрғыдан қарамай, тұрпайы социологияға бас июдің салдарынан туған болжам.

Абайдың философиялық көзқарасы

19 Февраля 2014, реферат

Ақын мұрасында бір жүйеге түсірілген көзқарасын тұжырымдайтын арнайы филос. шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кептеген өлеңдері мен прозалық шығармаларында «... адам мен адамгершілік, ұждан, мораль философиясына төтелей қатынасы бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір келемді, әрі сапалы ойшылдық пікірлері бар екені даусыз» (Әуезов М. Абай Құнанбаев. Мақалалар мен зерттеулер. - А. , 1967, 171-6.).

Абсолютный идеализм Гегеля

17 Декабря 2012, контрольная работа

Георг Вильгельм Фридрих Гегель был сыном финансового чиновника. Он родился в 1770 г., получил образование в штутгартской гимназии и Тюбингенском теологическом институте, где учился вместе с Шеллингом, который оказал на него большое влияние, хоть и был младше на пять лет. В студенчестве Гегель восхищался Великой французской революцией 1789 г. (впоследствии он изменил свое мнение о ней).

Абсурд как следствие человеческого существования

19 Ноября 2013, научная работа

Проблема абсурда тесно связано с основной проблемой философии антропологии- проблемой смысла жизни. Что такое смысл жизни? что такое абсурд? Или смысл жизни это и есть борьба с абсурдом? Размышляя над этими вопросами нельзя не коснуться самого понятия абсурда. Абсурд, и само по себе понятие абсурда, подразумевает нечто невозможное, нечто противоречивое. Альбер Камю пишет: «Если я обвиню невиновного в кошмарном преступлении, если я заявлю добропорядочному человеку, что он вожделеет к собственной сестре, то мне ответят, что это абсурд». Но чувство абсурда и понятие абсурда - это не одно и то же.» Абсурд есть по своей сути потеря всех иллюзий. В своей привычной жизни человек или познает, то есть принимает свои ощущения за исходный пункт, или живёт иллюзиями, то есть связывает свои ощущения с тем, что уже знает.

Августин Аврелий

06 Апреля 2013, доклад

Августин Блаженный (лат. Aurelius Augustinus Hipponensis; 13 ноября 354, Тагаст, Нумидия — 28 августа 430, Гиппон, близ Карфагена) —Блаженный Августин, Святитель Августин, Учитель Благодати (лат. Doctor Gratiae) — епископ Гиппонский, философ, влиятельнейшийпроповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православной церквей (при этом в православии обычно именуется с эпитетом блаженный — Блаженный Августин, что, однако, является лишь наименованием конкретного святого, а не более низким ликом, чем святость, как понимается этот термин в католицизме). Один из Отцов христианской церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории.

Августин Аврелий и Фома Аквинский. О философии

28 Мая 2013, реферат

Средневековую философию традиционно делят на два больших периода: патристику (I-II– VII вв. н.э.) и схоластику (VII – XV вв.). Патристика (от латинского pater – отец) – попытки первых философов-христиан осмыслить основоположения новой религии. Задача не простая. Несколько основных догматов стали источником множества интерпретаций, возникает специальная наука – экзегетика – толкование и объяснение библейских текстов. Позже Церковь закрепляет ряд текстов ранних христианских мыслителей как канонические. Именно они составляют основу того, что в истории философии называют учением Отцов Церкви.

Августин Аврелий о человеке

01 Июня 2015, реферат

Августин (Аврелий) - один из знаменитейших и влиятельнейших отцов христианской церкви, родился 13 ноября 354 г. в африканской провинции Нумидия, в Тагасте (ныне Сук-Арас в Алжире). Первоначальным своим образованием он обязан своей матери, христианке Св. Монике, умной, благородной и благочестивой женщине, влияние которой на сына, однако, нейтрализовалось отцом-язычником. В молодости своей Августин был настроен самым светским образом и, живя в Мадавре и Карфагене для изучения классических авторов, весь отдавался вихрю наслаждений. Жажда чего-то высшего пробудилась в нём лишь после чтения "Hortensius" Цицерона. Он набросился на философию, примкнул к секте манихеев, которой оставался верным около 10 лет, но не найдя нигде удовлетворения, чуть не пришёл в отчаяние; и лишь знакомство с платонической и неоплатонической философией, ставшей ему доступной благодаря латинскому переводу, на время дало пищу его уму. В 383 г. он отправился из Африки в Рим, а в 384 г. - в Милан, чтобы выступить здесь в качестве учителя красноречия.

Августин Блаженный

15 Декабря 2013, реферат

Угроза гибели - тюрьма, пытки, казнь - постоянно висит над всем. Вся жизнь св. Августина проходила на фоне этих событий, на собственном примере он учит нас искусству жить во времена катастроф. Его детство совпало с последним всплеском римской мощи. На зрелые годы пришлось падение крепостных стен Рима - 24 августа 410 г. - перед королем вестготов Аларихом.

Августин Блаженный о человеке

18 Декабря 2011, реферат

Подорванная набегами варваров и внутренней анархией, Римская империя была восстановлена — со времен Диоклетиана (284-305 гг.) и Константина (306-337 гг.) — на новой основе: речь идет о Поздней империи — первом из тоталитарных государств современного типа. Верховный правитель, овеянный религиозным почитанием, обладает в ней всей полнотой власти — во всяком случае до тех пор, пока не восторжествует следующий узурпатор.

Августин Блаженный: жизнь и труды

21 Мая 2014, реферат

Аврелий Августин (лат. Aurelius Augustinus; 354-430) - епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православных церквей (при этом в православии обычно именуется с эпитетом блаженный - Блаженный Августин, что, однако, является лишь наименованием конкретного святого, а не более низким ликом, чем святость, как понимается этот термин в католицизме).

Авра́м Ноа́м Хо́мський

10 Декабря 2013, доклад

Авра́м Ноа́м Хо́мський американський лінгвіст, філософ та політичний активіст, аналітик, літератор, професор мовознавства Масачусетського технологічного інституту (МТІ) у відставці. Хомський добре відомий академічній та науковій спільноті як один із засновників сучасної лінгвістики .

Аврелий Августин и его учение

22 Октября 2014, доклад

Крупнейшим христианским мыслителем периода патристики и наиболее выдающимся из "отцов церкви" был Аврелий Августин (354-430) . "Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в тебе". Этим предложением начинаются "Исповеди", в тридцати книгах которых он в форме молитвы рассказывает о своей жизни, отличавшейся беспокойством, постоянным поиском и многими ошибками, до тех пор пока не обрел внутренний покой - покой души - в христианстве.

Аврелия Августина

06 Января 2014, реферат

Средневековье стоит на рубеже между древностью и средними веками : собирая обломки древней культуры, он вместе с тем закладывает основы средневекового, частью же и новейшего европейского миросозерцания. Средневековая философия представляет собой длительный отрезок в истории европейской философии, который непосредственно связан с христианской религией. Этим четко определенным содержанием и направленностью средневековая философия отличается от предшествующей античной и последующей философии Ренессанса. Поэтому средневековая философия создавалась в основном с помощью богословов, одному из которых -Аврелию Августину -и посвящена эта работа.

Агрессия в философии

15 Декабря 2010, реферат

В древнейшей философии мы находим полярные точки зрения на эту проблему. Китайский философ Мэн-цзы полагал, что человек изначально добр. Заставлять человека творить зло — значит принуждать человека совершать нечто противоестественное. "Человечность — это сердце человека". Но вот и противоположная точка зрения Сюнь-цзы: "Человек имеет злую природу".
Многие столетия длится это теоретическое противостояние, и в нём отражена двойственность, открытость человеческой природы. Противостояние это динамично: то одна, то другая точка зрения становится господствующей, отодвигая противоположную в тень.

Агрессия и агрессивность

06 Апреля 2013, реферат

Внутренняя сущность человека – это все от животного, которое вынуждено выживать среди себе подобных. Общеизвестно, что выживает только сильный, сильнейший, слабому же приходится доживать. Но за счет чего берет сильный? Только ли своими физическими данными – силой мускулов, быстротой ног, остротой зубов, мощью челюстей или гибкостью тела? Пожалуй, нет! Не столько физической силой, сколько заложенной в нем внутренней энергией, внутренней силой, определяющей индивидуальный способ восприятия окружающей среды. Это сила – сила агрессии, инстинкт агрессии.

Адам проблемасы философия

13 Марта 2013, реферат

Адам проблемасы философия ғылымымен құрдас десе де болады.Бұдан философияның өзі сонау көне замандардағы ойшылдардың адам жөніндегі, оның дүниеде атқаратын қызметі мен алатын орны жөніндегі ой – толғауларынан туғаны дәлел болады. Бір нәрсенің сырын ашып, білу үшін алдымен адам бұл туралы ештеңе білмейтінін түсініп,соны іштей де болса мойындауы қажет. Мысалы, ағаш отқа жанады, ал тас жанбайды.

Адам Смит

21 Июня 2012, реферат

Целью данной работы является изучение учения Адама Смита.
Исследование данной работы предопределило ряд задач:
1. Рассмотреть «теорию нравственных чувств».
2. Проанализировать учение Смита о богатстве народов.

Адам Смит

30 Октября 2014, доклад

Имя великого шотландца Адама Смита равно чтится всеми современными учеными-экономистами , сколь бы различных точек зрения они не придерживались . Его книга “Исследование о природе и причинах богатства народов” (1776 г) навсегда вписала его имя в историю экономической мысли . Эта книга стоила ему девяти лет полного отшельничества и принесла славу “отца экономической науки”.

Аксиологическая проблематика в эпоху возрождения

15 Ноября 2014, лекция

Наиболее яркое выражение системы ценностей новорожденного буржуазного индивидуализма мы находим в трактате Лоренцо Валлы «О наслаждении, как истинном благе». За исходное автор берет человеческую природу, полагая, что эгоизм, т. е. в сущности чувство самосохранения, прирожден человеку. Человек по природе своей стремится к удовольствию и старается избежать страдания. Именно в этом «пружина» всех человеческих помыслов и поступков. «Благо все то, что полезно мне»,— таков постулат Лоренцо Валлы[1]. В трактате он высмеивает фальшь, ханжество и, главное, противоестественность аскетически-монашеских добродетелей.

Аксиология

20 Ноября 2012, реферат

Аксиология (от др.-греч. ἀξία — ценность) — теория ценностей, раздел философии.
Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.