Рефераты по архитектуре

Ансамбль Кремля

11 Марта 2014, реферат

В Центре столицы, на живописном холме над Москвой-рекой, высится создававшийся талантом и трудом многих поколений неповторимый ансамбль Кремля. Первое упоминание о Москве мы находим в документах 1147 г., однако раскопки в Кремле показывают, что здесь уже были поселения во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. При князе Иване Калите в 1339-1340 гг. из мощных дубовых стволов были сооружены новые стены. А уже при Дмитрии Донском, когда москвичи готовились к решительной борьбе с татарами, стены и башни Кремля были выложены из белого подмосковного камня. “Царствующим градом” называли Москву при Иване III, когда она во второй половине XV века стала столицей объединенного Русского государства. К этому времени относится самое большое строительство Кремля.

Античная архитектура

17 Мая 2013, реферат

Обычно здания, сооруженные из пористого камня, покрывались тонким слоем штукатурки и раскрашивались. Штукатурная облицовка каменных храмов позволяла более тонко обработать детали. С утратой штукатурки исчезли некоторые детали сооружении, а профили сохранившихся деталей и обломов утеряли, вероятно, долю былой точности и плавности линий. Значение такой деформации не следует, однако, преувеличивать: штукатурка часто была очень тонкой мелкозернистой мраморной пленкой, покрывавшей камень налетом в 0,5—2 мм толщиной, и лишь повторявшей тщательно выполненные формы камня.

Аппаратурно-технологические схемы регенерации сточных вод и утилизации отходов

20 Июня 2013, контрольная работа

Вторичное использование стоков зданий после соответствующей обработки может успешно способствовать решению кризисных ситуаций, существующих в регионах с недостаточными запасами водных ресурсов.
Во многих регионах нашей страны имеются серьезные проблемы с водоснабжением в силу недостаточности водных ресурсов, и, как следствие, водосберегающие технологии приобретают здесь чрезвычайно большое значение.
Меры, которые могли бы способствовать экономии природных ресурсов и внести существенный вклад в решение проблемы или, по крайней мере, снять ее остроту, представляются следующими:
– стимулирование сокращения потребления;

Архітектура модерну

09 Декабря 2013, контрольная работа

Основний принцип архітектури, як сформулював його ще римський архітектор Вітрувій: корисність, міцність, краса, в модерні реалізувався так, що на перше місце виходила краса, спираючись на зручність ("корисність"). В минулому люди не надавали особливого значення зручності. Архітектори модерну висунули функціональність, корисність як етичну основу нового стилю. Нефункціонально проектувати — значить діяти аморально. Не можна вирішувати художні завдання, відволікаючись від задоволення практичних потреб. Комфорт та зручність в організації простору — перш за все. Тому в модерні з'являється новий принцип зведення будинків, "зсередини назовні". Спочатку планується внутрішній простір, що формує зовнішній вигляд будівлі.

Архітектура і мистецтво Київської Русі

20 Мая 2013, реферат

Недарма говорять, що архітектура - це душа народу, втілена в камені. До Русі цього відноситься лише з деякою поправкою. Русь довгі роки була країною дерев'яною, і її архітектура, поганські молитовні, фортеці, тереми, хати будувалися з дерева. У дереві руська людина, насамперед як і народи, що жили поруч із східними слов'янами, виражала своє сприйняття будівельної краси, почуття пропорцій, злиття архітектурних споруд із навколишньою природою.

Архітектура громадських будівель

23 Декабря 2010, курсовая работа

Проект виконано на підставі завдання на проектування : Гіпрогражданпромстроєм. Київ 252054, Гоголівська, 22/24
Район будівництва, його адреса : Харківська область м. Харків, вул. Волгоградська,54.

Архітектура на Поділлі XV-XVIII ст

27 Марта 2014, реферат

Метою роботи є аналіз культурного поступу Поділля на період Пізнього Середньовіччя.
Для досягнення визначеної мети потрібно виділити такі завдання:
Характеристика книжної справи на Пониззі;
Культура побуту подолян;
Особливості Західного та Східного Поділля;
Архітектура XV-XVIII ст.

Архітектурні особливості китайського будинку

02 Декабря 2014, реферат

Історія розвитку китайської архітектури нерозривно пов'язана з розвитком усіх видів мистецтва Китаю та особливо живопису. І архітектура й живопис цієї епохи були б різними формами вираження загальних ідей і уявлень про світ, що склалися ще в далекій давнині. Однак в архітектурі існували ще більш давні правила і традиції, ніж у живопису

Архітектурно-художнє вирішення музеїв сучасного мистецтва

17 Июня 2014, доклад

У другій половині ХХ століття світова музейна архітектура почала відходити від стереотипу музею-палацу. Це було спричинено розвитком тенденцій сучасного мистецтва і, як наслідок, нових пошуків серед провідних архітекторів. Стають популярними змінні експозиції, що призводить до появи недиференційованих експозиційних просторів. Робота архітекторів сконцентровується на виявленні нових форм та концепцій побудови внутрішнього простору музеїв для репрезентації актуального мистецтва.
Основна частина. До ХХ сторіччя приміщення музеїв будувалися як "монументально вічні" споруди. Симетричність планів, колонади були обов'язковими ознаками музеїв. Цієї сформованої концепції дотримувалися тривалий час.
У період розквіту сучасного мистецтва та його швидкого розвитку формується новий погляд на те, які риси повинен набути музей в сучасну епоху. В цей час відбувається певний розвиток мережі спеціалізованих музеїв - музеїв сучасного мистецтва, які намагаються виробити загальні стратегії та прийоми репрезентації.

Археологические памятники Воскресенской горы

21 Января 2014, реферат

Одним из интереснейших мест для проведения археологических исследований на территории Смоленска является Воскресенская гора, которая является самой высокой в окружающем ландшафте. Раскопки Воскресенской горы дали богатейший материал об архитектуре исторических памятников. Изучение остатков архитектурных памятников и прилегающей территории представляет огромный интерес для ученых – по ним можно судить об уровне социально-экономической и культурной жизни Смоленска и его внешнеторговых связях, роли города и православия в истории российской государственности. Цель – уточнение сведений об археологических памятниках Воскресенской горы.

Археологические памятники Кушнаренковского и Хайбуллинского районов

18 Февраля 2014, реферат

Расположен в 2 км восточ¬нее села, на территории животноводческой фермы, на коренной терра¬се левого берега р. Кармасан. Памятник обследован в 1955 г. А.П. Шокуровым, в 1962 г. - Н.А. Мажитовым, в 1989 г. - Ф.А. Сунгато- вым. В 30-50-е гг. при рытье траншеи на территории могильника были обнаружены человеческие кости, бронзовое кольцо и глиняные сосуды. В заложенных Н.А. Мажитовым двух раскопах обнаружено одно по¬гребение, ориентированное длинными сторонами по линии юго-восток - северо-запад.

Архивный фонд Российской Федерации: история и современность

28 Апреля 2013, реферат

Архивный фонд Российской Федерации — это исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам, подлежащих постоянному хранению в соответствии с российским законодательством. Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, архивы способствуют укреплению федерализма, формированию гражданского общества, становлению правового государства, формированию демократических взглядов, воспитанию россиян в духе гражданственности, патриотизма, толерантности.

Архитекткра Бухарского ханства

27 Апреля 2014, реферат

Правящей династией 16-го века были Шейбаниды. Основатель династии Шейбаниды — Мухаммед Шейбани (1451—1510). Мухаммед Шейбани, собрав оставшееся ему верным войско, в 1499 году пошёл в поход на юг, в Мавераннахр и завоевал государство Тимуридов, раздробленное после смерти Тамерлана.
Из Шейбанидов в особенности замечателен Абдулла-хан II, ревностно заботившийся о процветании и счастье своего народа

Архитектор приключений. Рэм Колхас

27 Ноября 2013, реферат

Рема Колхаса называют «самым безумным человеком в Роттердаме» только потому, что вся его карьера построена на противоречиях. Колхас вначале ставит фундаментальные вопросы, а потом объясняет, почему архитектура не может на них ответить. Его уникальные проекты принесли ему воистину мировое признание. В 2000 году Рем Колхас стал лауреатом Притцкеровской премии – самой престижной в области архитектуры. Рем Колхас родился в 1944 году в Роттердаме (Нидерланды), несколько лет прожил с родителями в Индонезии, а затем переехал в Амстердам.

Архитектура

09 Апреля 2014, доклад

Архитектура серебряного века развивалась в направлении, подчеркивавшем функциональное назначение зданий. В основном это были богатые особняки и общественные здания. Их отличали пышное внешнее убранство, лепнина. На фасадах домов изображались силуэты кораблей, башенных кранов, аэропланов. Разворачивалось городское строительство. Проводилась комплексная застройка в крупных городах России.

Архитектура XVII в России

15 Февраля 2014, реферат

В русской архитектуре 17 века , как и в других сферах культурной жизни России того времени, начинают доминировать светские мотивы. Архитектура 17 века начала отходить от средневековой простоты и строгости. Русская архитектура 17 века интересна, прежде всего, своей декоративностью. Красивые рельефные наличники украшают окна зданий, каменная резка делает здания необыкновенно причудливыми и живописными. Многоцветность, зданиям русской архитектуры 17 века , придают изразцы.

Архитектура Древнего Египта

18 Мая 2014, реферат

Древний Египет оставил огромное культурное наследие для мировой цивилизации. Его архитектура возникла около шести тысяч лет назад в долине Нила, окруженной сплошными песками пустынь. Архитектура Древнего Египта это самый древний вид монументальной архитектуры, созданный человеком, который дошел до наших дней.
Пирамиды представляют собой высочайшее искусство, которое вызывают восхищение, по сей день. Они были центром целого комплекса сооружений и представляли собой важность. .

Архитектура Древней Греции

09 Декабря 2014, реферат

Архитектура античной Греции, охватывающая в своём развитии в основном VIII-I века до н.э., делится на три периода: архаический, классический и эллинистический. Им предшествовали периоды крито-микенской культуры на территории южной Греции и островах Эгейского моря. (III тыс. - XII в. до н. э.) и так называемый Гомеровский период (XII – VIII вв. до н. э.) – это время разложения родового строя и возникновения ранних классовых отношений, что привело в VIII – VII вв. до н. э. к формированию античных рабовладельческих государств.

Архитектура 18 века

05 Ноября 2012, реферат

На протяжении многих веков русской истории дерево оставалось основным материалом при возведении зданий и сооружений. Именно в деревянной архитектуре были выработаны многие строительные и композиционные приемы , отвечающие природно-климатическим условиям и художественным вкусам народа, позднее оказавшие влияние на формирование каменного зодчества.

Архитектура 1960—1980-х годов

26 Мая 2015, реферат

«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» — Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года, которое одномоментно завершило эпоху советского монументального классицизма. На смену данному архитектурному стилю пришла функциональная типовая архитектура, которая с теми или иными изменениями просуществовала до конца существования советского государства.
Индустриализация прежде всего коснулась жилищного строительства: было необходимо решить вопрос о типе массовой квартиры и жилого дома. Началась застройка районов крупными массивами.

Архитектура 40-60 годов 20 века

25 Декабря 2013, реферат

Принципы модернизма привлекались в послевоенные годы и при проектировании весьма немногочисленных в этот период в Европе крупных общественных зданий. Однако эстетика модернизма по сравнению с 1920-ми гг. не осталась неизменной, эволюционируя под воздействием развития строительной техники и разнообразия новых композиционных и функциональных задач.

Архитектура XVIII века в России

01 Августа 2015, творческая работа

Архитектурные стили XVIII века:
Нарышкинское (русское) барокко.
Барокко.
Классицизм.

Архитектура XX века

06 Сентября 2013, доклад

Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в начале века, возможно, наиболее отчетливо сказалось в архитектуре. Стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном производстве, и несоответствие этому темпов жилищного строительства повлекли за собой переуплотнение застройки, повышение этажности, неизбежное уничтожение зелени. Все это вызвало к жизни массу проблем, которых не знали предыдущие эпохи.

Архитектура «клиент-сервер»

17 Сентября 2013, реферат

Как было отмечено в предыдущей статье, обработка данных с помощью мэйнфреймов и мини-ЭВМ, популярная в 70-е годы, имела свои преимущества, в определенной степени утраченные позже, в эпоху персональных компьютеров и настольных СУБД. В частности, одним из таких преимуществ была централизация хранения и обработки данных. Однако повсеместное увлечение настольными СУБД и их сетевыми версиями, вызванное доступностью и дешевизной как самого программного обеспечения, так и его эксплуатации, заставило многих пользователей на долгие годы забыть о «мэйнфреймовой» модели вычислений.
Мы уже говорили о том, что недостатки настольных СУБД обычно проявляются не сразу, а лишь в процессе длительной эксплуатации, когда объем хранимых данных и число пользователей становятся достаточно велики — это приводит к снижению производительности приложений, использующих такие СУБД.

Архитектура Античности

23 Мая 2014, реферат

Наследие древнегреческой архитектуры лежит в основе всего последующего развития мирового зодчества и связанного с ним монументального искусства. Причины такого устойчивого воздействия греческой архитектуры заключаются в объективных ее качествах: простоте, правдивости, ясности композиций, гармоничности и пропорциональности общих форм и всех частей, в пластичности органичной связи архитектуры и скульптуры, в тесном единстве архитектурно-эстетических и конструктивно-тектонических элементов сооружений.
Древнегреческая архитектура отличалась полным соответствием форм и их конструктивной основы, составлявших единое целое. Основная конструкция — каменные блоки, из которых выкладывались стены. Колонны, антаблемент (лежащее на опоре-колонне перекрытие) обрабатывались различными профилями, приобретали декоративные детали, обогащались скульптурой.
Греки доводили обработку архитектурных сооружений и всех без исключения деталей декора до высочайшей степени совершенства и отточенности. Эти сооружения можно назвать гигантскими произведениями ювелирного искусства, в которых для мастера не было ничего второстепенного.

Архитектура архаического периода

15 Марта 2014, доклад

Греческое зодчество, уходящее корнями в глубокую древность, отождествляемую Эсхилом с эпохой легендарного похитителя огня, расцветает в эпоху архаики. Развитие культовой архитектуры в VII веке до н. э. совпадает с формированием самостоятельных городов-государств (полисов) и переходом от патриархального быта к общинному. Если в древнейшие времена изображения богов ставились под деревьями, подобно статуе Артемиды в Эфесе, или в дуплах больших деревьев, как изваяние Артемиды в Орхомене, то к VII веку появилась необходимость в храмах.

Архитектура Беларуси

10 Мая 2014, доклад

Архитектура Беларуси послевоенного десятилетия представляет собой стилистически целостный феномен, развивающийся в контексте тенденция советской архитектуры , сформированный на основе художественно-идеологических концептов культуры соцреализма и отмеченный развитием историзирующего направления. Историзм рожден на стыке стилизаторства, свободного перефразирования исторических стилей в соответствии с требованиями идеологии. При выраженном в советской архитектуре единстве импульсов к стилевому единству и синтетичности архитектурного произведения, в белорусской архитектуре наблюдается определенное своеобразие в масштабе и интерпретационных приемах воплощения магистрального стилевого направления.

Архитектура Берлина

07 Декабря 2013, реферат

Берлин, несомненно, является проточным водонагревателем современных архитектурных течений. Вряд ли в каком-нибудь другом месте можно найти столь противоположные архитектурные решения. Это является следствием того, что планирование и строительство в Берлине крайне поляризовано. С момента объединения, давшего Берлину мощный толчок для развития, в городе, ставшем музеем различных авангардистских направлений под открытым небом, ведутся горячие дебаты об архитектуре и градостроительстве. После уборки строительных лесов и завершения бума 90-х Берлин предстал как современный город, возродивший в себе давно забытые традиции и одноврменно поражающий удивительным многообразием.

Архитектура в 3-х эпохах

28 Сентября 2013, реферат

Зарождение архитектуры относится ко времени первобытнообщинного строя, когда возникли первые искусственно сооружаемые жилища и поселения. Были освоены простейшие приемы организации пространства на основе прямоугольника и круга, началось развитие конструктивных систем с опорами.
С возникновением государств, сложилась новая форма поселений - город как центр управления и торговли.
В условиях рабовладельческой демократии Древней Греции создается целая система городов-государств. Развивается система планирования улиц, с прямой сеткой улиц и площадью - центром торговой и общественной жизни. Культурным и архитектурно композиционным центром города был храм, который воздвигался на вершине акрополя. Классически завершенным типом храма стал периптер (например, Парфенон в Афинах).

Архитектура в строительстве

05 Июня 2014, курсовая работа

Классификация по назначению различает дома массового строительства и специ¬ализированные. К домам массового строительства относятся здания квартирного типа - для постоянного проживания семей различного состава, - с различным экономическим статусом, одиноких. Это наиболее распространенная типологическая группа жилых зда¬ний, составляющая около 90% объема жилищного строительства.