Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 21:16, курсовая работа

Краткое описание

У країні, через різні причини і, зокрема, із-за слабкої адаптації галузі до ринкових умов, продовжується спад сільськогосподарського виробництва. Негативний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств надає неадекватне зростання цін на сільськогосподарську продукцію і матеріально-технічні ресурси, споживані сільськими виробниками, недостатнє фінансування галузі. Раніше діяла в країні централізована система закупівель. В даний час сільськогосподарські підприємства позбавлені гарантованого ринку збуту. Господарствам доводиться укладати договори з переробними підприємствами. Їх мета тепер полягає в тому, як найвигідніше продати проведену продукцію. Від ефективності збуту значною мірою залежить фінансовий стан господарства.

Содержание

Вступ ___
1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ___
1.1 Місце розташування, природні і економічні умови ___
1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна
структура ___
1.3 Основні економічні показники господарської діяльності ___
2 Аналіз фінансової стійкості підприємства ___
2.1 Значення і задачі аналізу ___
2.2 Аналіз складу, структури основних засобів та джерел їх
утворення ___
2.3 Аналіз наявності і забеспеченості джерелами власних і
прирівняних до них оборотних засобів ___
2.4 Аналіз ліквідності балансу ___
2.5 Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства ___
2.6 Визначення резервів, спрямованих на покращення фінансової
стійкості ___
Висновки і пропозиції ___
Список використаних джерел ___
Додатки

Прикрепленные файлы: 1 файл

Зм_ст.doc

— 803.50 Кб (Скачать документ)

 

 

2.6. Визначення резервів, спрямованих  на покращення фінансової стійкості  підприємства

 

Стійкість фінансового стану може бути підвищена шляхом:

  • прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на 1 грн. обороту;
  • обгрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

- поповнення власного оборотного  капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Тому можна зробити розрахунок показників, які характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Методику їх розрахунку наведено в таблиці 2.12.

 

Таблиця 2.12.

Показники ділової активності підприємства

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення 2006 р. (+,-) від:

2004 року

2005 року

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації  товарів (робіт, послуг)

109,0

158,0

292,0

+183,0

+134,0

2. Середній розмір капіталу

198,5

249,0

377,0

+178,5

+128,0

3. Середній розмір власного капіталу

190,5

241,0

341,5

+151,0

+100,5

4. Середній розмір власного оборотного  капіталу 

65,0

87,0

177,0

+112,0

+90,0

5. Середній розмір дебіторської  заборгованості

1,0

1,0

50,0

+49,0

+49,0

6. Середній розмір запасів

64,5

84,5

120,5

+56,0

+36,0

7. Середній розмір кредиторської  заборгованості

8,0

8,0

3,5

-4,5

-4,5

8. Чистий прибуток (збиток)

35,0

32,0

109,0

+74,0

+77,0

9. Власний капітал

225,0

257,0

426,0

+201,0

+169,0

10. Коефіцієнт оборотності капіталу

0,549

0,635

0,775

+0,226

+0,140

11. Оборотність дебіторської заборгованості:

         

11.1. днів

3,30

2,28

61,64

+58,34

+59,36

11.2. оборотів

109,0

158,0

5,84

-103,16

-152,16

12. Оборотність запасів

         

12.1. днів

213,0

192,5

148,6

-64,4

-43,9

12.2. оборотів

1,69

1,87

2,42

+0,73

+0,55

13. Тривалість операційного циклу, дні

216,3

194,8

210,24

-6,06

+15,4

14. Оборотність кредиторської заборгованості:

         

14.1. днів

26,42

18,23

4,32

-22,1

-13,91

14.2. оборотів

13,63

19,75

83,43

+69,8

+63,68

15. Оборотність власного капіталу

         

15.1. днів

629,2

549,1

421,0

-208,2

-128,1

15.2. оборотів

0,57

0,66

0,86

+0,29

+0,2

16. Тривалість фінансового циклу, дні

189,9

176,6

205,92

+16,02

+29,32

17. Період окупності власного  капіталу

5,44

7,53

3,13

-2,31

-4,4

           

 

На високий рівень ділової активності підприємства вказує, перш за все, прискорення оборотності капіталу підприємства на 0,226 обороти відносно 2004 року та на 0,140 оборотів порівняно з 2005 роком. Такі зміни свідчать про ефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів. Звичайно, це пояснюється збільшенням обсягу виручки від реалізації, ефективністю системи управління активами.

Значне зменшення суми кредиторської заборгованості протягом 2004-2006 років єкроком керівництва підприємства щодо скорочення зовнішніх джерел фінансування власних поточних активів.

Зростання сума дебіторської заборгованості ФГ “Арабелла” з 1,0 тис. грн. у 2004 році до аж 50,0 тис. грн. у 2006 роціі вказує на те, що і його не обминула криза взаємних неплатежів в економіці України.

Майже повна відсутність у підприємства грошових коштів починаючи з 2004 року, з одного боку, є свідченням постійного їх знаходження в обороті, а з іншого, враховуючи розмір та стрімке зростання суми дебіторської заборгованості – чітко вазує на зниження рівня ліквідності фермерського господарства.

Оптимізація структури капіталу являє собою таке співвідношення у використанні власного і позикового капіталу, при якому забеспечується найбільш ефективне співвідношення між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства. Тому зробимо кореляційний аналіз залежності коефіцієнту фінансової стійкості від виручки від реалізації. 

Розрахунок корреляції наведемо у таблиці 2.13.

 

Таблиця 2.13.

Розрахунок коефіцієнту корреляції в залежності від коефіцієнту фінансової стійкості та виручки від реалізації ФГ “Арабелла”

 

2002

2003

2004

2005

2006

Сума

у

74,4

97,3

109,0

158,0

292,0

730,7

х

0,835

0,876

0,934

1

0,986

4,631

ху

62,124

85,2348

101,806

158

287,912

695,077

у^2

5535,36

9467,29

11881

24964

85264

137112

x^2

0,69723

0,76738

0,87236

1

0,9722

4,30915

у ср

146,14

х ср

0,9262

отклон У

77,8809

отклон Х

0,06312

r

0,74463
 

Розрахунки свідчать про те, що коефіцієнт кореляції складає 0,74463, тобто він близький до 1. Можна зробити висновок, що між коефіцієнтом фінансової стійкості (х) та виручкою від реалізації (у) існує сильна линійна залежність, а враховууючи, що коефіцієнт кореляції більше 0, то ця залежність є зростаючою (рис. 2.2)    

     

 

Рис. 2.2. Графік залежності коефіцієнту фінансової стійкості від виручки від реалізації ФГ “Арабелла”

 

Для покращення фінансової стійкості фермерського господарства “Арабелла” треба шукати додаткові резерви і розробляти конретні заходи, спрямовані на зміцнення фінансового стану, що забеспечить підприємству стабільий розвиток.

Побудуємо прогнозований звіт про фінансові результати фермерського господарства, діяльність якого підлягає аналізу. При цьому врахуємо наступні припущення:

1. Середньорічний темп росту виручки від реалізації буде становити 20%.

2. Суму витрат, які включені до  собівартості реалізованої продукції, у розрахунку на 1 грн. виручки  від реалізації ФГ “Арабелла”  має знизити у наступному році  з 45,14 коп. до 40,00 коп. за рахунок скорочення витрат на електроенергію та відносної економії витрат на оплату праці.

3. Інші пераційні витрати ФГ  “Арабелла” лишить на рівні 2006 року.

Прогнозований звіт про фінансові результати підприємства на 2007 рік надано в таблиці 2.14.

 

Таблиця 2.14.

Прогнозований звіт про фінансові результати підприємства на 2007 рік.

 

Статті

2006 рік

Прогноз

2007 рік

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

350,0

1,2

420,0

Податок на додану вартість, тис. грн.

58,0

-

69,6

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

292,0

-

350,4

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

158,0

до 40 коп. на 1 грн. виручки

168,0

Валовий прибуток, тис. грн.

134,0

 

182,4

Інші операційні витрати, тис. грн.

13,0

 

13,0

Фінансові результати від операційної діяльності, тис. грн.

     

прибуток

109,0

 

169,4

збиток

-

 

-

Чистий

     

прибуток

109,0

 

169,4

збиток

-

 

-

Доповнення до нерозподіленого прибутку (збитку), тис. грн.

109,0

 

169,4


 

За даними розрахунками ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” під впливом прийнятих заход ів має можливість у прогнозованому році значно покращити своє фінансове становище.

Розрахуємо показники прибутковості (збитковості) діяльності ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” за звітний рік та за прогнозованим звітом про фінансові результати.

Зазначимо, що собівартість реалізованої продукції розрахована у % до виручки за продажними цінами, усі інші показники – у % до чистої виручки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.15.

Показники прибутковості (збитковості) діяльності господарства, розраховані за прогнозованим звітом про фінансові результати, у % до виручки

 

Показники

2006 рік

Прогноз на 2007 рік

Відхилення (+,-)

Собівартість реалізованої продукції

45,14

40,00

-5,14

Валовий

-

-

-

прибуток

45,89

52,05

+6,16

збиток

-

-

-

Інші операційні витрати

4,45

3,71

-0,74

Фінансові результати від операційної діяльності

-

-

-

прибуток

37,33

48,34

+11,01

збиток

-

-

-

Чистий

-

-

-

прибуток

37,33

48,34

+11,01

збиток

-

-

-


 

Свідчимо, що показники діяльності фермерського господарства покращаться при дотриманні вказаних тенденцій змін, а саме:

- господарство буде мати можливість  збільшити свій валовий прибуток  на 48,4 тис. грн.;

- витрати на 1 грн. виручки від  реалізації продукції знизяться  на 5,14 коп.;

- сума чистого прибутку в розрахунку на 1 грн. виручки від реалізації складе 48,34 коп. замість 37,33 коп. у звітному році.

Певні управлінські рішення можуть призвести і до тимчасового зниження прибутковості за умови, якщо керівництво господарства приймає не завжди оптимальні рішення з фінансового погляду не адаптованості сільськогосподарської галузі в умовах жорсткої конкурентної боротьби.

Прогнозований звіт про фінансові результати є основою для складання балансу на майбутні періоди.

Для складання прогнозованого балансу врахуємо наступні рішення керівництва:

1) Виручку від реалізації продукції  фермерське господарство планує  збільшити на 20 %.

2) З метою стимулювання продажу, погашення дебіторської заборгованості  за товари, роботи, послуги прогнозується  подовжити на 2 дні.

3) Термін погашення поточних  зобов¢язань за розрахунками (окрім оплати праці) зберігається на рівні поточного року.

4) Заборгованість з оплати праці  фермерське господарство Науково-дослідний  випробний полігон “Арабелла”  має намір скоротити на 10 %.

         5)   Основні  засоби фермерське господарство  використовує лише на 90 %, а тому  їх ріст у прогнозованому році  не передбачається.

Прогнозований баланс ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” станом на 31.12.2007 року представлено у таблиці 2.16.

 

Таблиця 2.16.

Прогнозований баланс фермерського господарства станом на 31.12.2007 року, тис. грн.

 

Статті

На 31.12.2006 року

Прогноз

На 31.12.2007 року

1-й прогноз

ДНФ

2-й прогноз

додаткові умови

остаточний прогноз

Основні засоби

231,0

-

231,0

 

231,0

0,9

207,9

Виробничі запаси

42,0

1,2

50,4

 

50,4

 

50,4

Незавершене виробництво

80,0

1,2

96,0

 

96,0

 

96,0

Готова продукція

30,0

1,2

36,0

 

36,0

 

36,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

70,0

1,2

84,0

 

84,0

подовжити на 2 дні

85,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками

30,0

1,2

36,0

 

36,0

 

36,0

Грошові кошти у національній валюті

14,0

1,2

16,8

+124,4

141,2

 

141,2

Баланс

497,0

 

550,2

 

674,6

 

653,4

Статутний капітал

148,0

-

148,0

 

148,0

 

148,0

Інший додатковий капітал

60,0

-

60,0

 

60,0

 

60,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

218,0

+169,4

387,4

 

387,4

-(32,0)

355,4

Довгострокові зобов¢язання

64,0

1,2

76,8

 

76,8

</

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”